Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Rekonstrukce Palachovy ulice budí diskuse

palacmpPrůběh prací Palachovy ulice je terčem kritiky některých místních obyvatel – někdy oprávněně, jindy neoprávněně. Skutečností zůstává, že svým rozsahem jde o nejvýznamnější a stavebně nejnáročnější akci posledních let realizovanou městem Litoměřice. Dokončena má být na konci srpna letošního roku. Pojďme si nyní společně shrnout fakta a vysvětlit některé diskutované skutečnosti.

„Nejprve si je třeba uvědomit, že jde o tři stavebně rozsáhlé a náročné akce realizované rozdílnými subjekty při jedněch výkopových pracích - rekonstrukce sto let staré kanalizace (SČVaK), vodovodu (SVS) a samotná revitalizace Palachovy ulice (město) – a to během 1,5 roku,“ upozorňuje místostarosta Václav Červín.

Realizace díla je rozdělena do 3 etap, přičemž ukončena byla v souladu s projektem první etapa. K převzetí investorem dosud nedošlo. Stane se tak až po odstranění drobných nedostatků, které nelze při takto rozsáhlé stavbě vyloučit. „Nicméně s ohledem na dopravu v sousedních ulicích, jimiž vedly objízdné trasy, včetně autobusů, jsme vydali k I. etapě povolení k předčasnému užívání stavby. Nikoliv konečný kolaudační souhlas, který bude na pořadu dne až po realizaci všech etap stavby,“ upozornil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.

Pohled do historie

Vraťme se ale o několik let zpět. Příprava stavebních úprav ulice Palachova byla zahájena již v roce 2013 koordinačními jednáními se správci a vlastníky inženýrských sítí. Na této spolupráci se podílí od začátku mnoho zainteresovaných osob. „Nebylo jednoduché přesvědčit majitele sítí, aby připravili investice do rekonstrukcí svých zařízení v naplánovaném čase,“ vrací se do nedávné historie vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Projektová dokumentace vznikla na základě návrhu městského architekta a po mnoha jednáních s odborem dopravy a hlavně s Dopravním inspektorátem Policie ČR a Státní památkovou péčí doznala určitých změn. Všechny požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace, na kterou bylo vydáno stavební povolení v září roku 2016.

Město hledalo od roku 2013 možnosti financování samotné rekonstrukce celé ulice (původně vyčíslené na cca 40 milionů korun a nakonec vysoutěžené za 22 milionů korun), dosti obtížně. Neexistují totiž dotační tituly na opravy místních komunikací a rekonstrukce. Přitom bylo zřejmé, že přechody na všech křižovatkách neodpovídaly platným normám a stala se zde řada dopravních nehod. Nakonec právě na zvýšení bezpečnosti se městu podařilo dotaci získat. „Proto je celá rekonstrukce pojata v duchu sdíleného prostoru vedoucímu ke zklidnění a zpomalení provozu,“ upozorňuje místostarosta Václav Červín. V rámci žádosti o dotaci bylo nutnou a nezbytnou podmínkou zpracování „Auditu bezpečnosti pozemních komunikací“. Vypracován byl nezávislým odborníkem, pracovníkem Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Dospěl k závěru, že projekt z pohledu bezpečnosti provozu vyhovuje. Návrhy drobných úprav byly projektantem zapracovány a okomentovány.

Způsob parkování

palacparkmpJednou z kritizovaných věcí je způsob parkování. Šikmé parkovací stání pro automobily je totiž navržené k zajíždění couváním. Podle dopravních expertů jde však o nový trend, který vede k vyšší bezpečnosti.

Záměrem bylo navýšení počtu parkovacích stání a zpřehlednění manévrů. Zajíždění do šikmých stání couváním je požadavkem Dopravního inspektorátu Policie ČR a i z pohledu projektanta se jedná o bezpečnější pohyb. „Především při výjezdu ze stání je schopen řidič lépe vidět z vozu a reagovat na dopravní situaci. Zajetí zádí vozidla směrem k chodníku také umožňuje bezpečné vyložení věcí z kufru vozidla, bezpečné směrování dětí k chodníku, k němuž vede jediná cesta od automobilu. Děti jsou totiž od vozovky blokovány otevřenými dveřmi vozidla. V případě původních podélných stání, která se ve většině ulice nacházela, také docházelo k úniku výfukových plynů směrem k chodníku,“ jmenuje pozitiva projektant. „Šikmá parkovací stání pro zajíždění couváním jsou nejen bezpečnější, ale již deset let bezproblémově fungují v Litoměřicích v ulicích Tylova a Eliášova. I z hlediska integrovaného záchranného systému je tento systém využívá ve velkých firmách u nás i v Evropě dokonce povinně. Automobily opustí bezpečně svá parkovací místa a hlavně mnohem rychleji,“ dodává investor.

Vegetační ostrůvky

Naopak upozornění občanů, že vegetační ostrůvky určené pro výsadbu stromů ukrajují prostor z parkovacích míst, je správné. „Jde o chybu, které jsme si v průběhu realizace první etapy nevšimli. Dojde k předláždění tak, aby se vždy jeden vegetační ostrůvek nacházel mezi dvěma parkovacími místy, nikoliv uprostřed jednoho jako dosud. Takto zde bude možno pohodlně parkovat,“ vysvětlil stavební technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.

Kritiku si vysloužil i fakt, že vegetační ostrůvky budou obtížně udržovatelné, protože nejsou chráněny obrubníky a jsou rozjížděny koly automobilů. „Pokud řidiči nejsou schopni dodržet základní pravidla provozu, parkují v obloucích křižovatky či najíždějí na zeleň, tak v podstatě nic nepomůže. Ostrůvky naopak rozbíjí fádnost zpevněných ploch,“ zlobí se autor projektu Josef Filip. Faktem zůstává, že v zelených ostrůvcích nemá automobil co dělat a takovéto porušení předpisů se musí pokutovat.

Co se týče dosud provedené výsadby stromů, město je dosud nepřevzalo. Pozastavuje se nad kvalitou stromů, výškou nasazení koruny, průměrem apod. Po zhotoviteli požaduje odborný posudek o splnění projektové dokumentace.

Reklamace dláždění

palackinompKruhové posezení před kinem Máj pak bylo jednou z chyb zhotovitele. Úpravy provedl v rozporu s projektem a musel předělávat na vlastní náklady. Pro splnění požadavku na velikost kruhové lavičky před kinem zhotovitel doobjednal výrobu dalších čtyř částí lavičky tak, aby splnily požadované rozměry (nejedná o typizovaný výrobek). Obdobně byl nucen postupovat i v případě řady dalších míst, která například byla nekvalitně zadlážděna a město při pravidelných kontrolních dnech striktně vyžadovalo nápravu.

Řešení křižovatkových ploch

„V prostoru rozlehlé křižovatky u ulice Palackého a Tolstého došlo k vysazení chodníkových ploch, zmenšení křižovatky a byla vyznačena místa pro přecházení, která jsou i jasně odlišena barvou dlažby. Místa pro přecházení jsou zkrácena oproti původním nebezpečně dlouhým přechodům bez ochranných ostrůvků na normovou hodnotu, jsou řádně vyznačena i pro nevidomé a slabozraké osoby, jsou bezbariérová a hlavně odlišena barevně i materiálově,“ ve stanovisku projektanta. „Nechceme v nově rekonstruované ulici les značek, za který jsme kritizováni na Mírovém náměstí,“ dodává vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

Křižovatkové plochy jsou také vyvýšené. Což je dle některých obyvatel nevhodné pro zimní údržbu, neboť prý nebude zřejmé, kde se po zasněžení nachází chodník a kde silnice. „Zvýšené křižovatky jsou již několik let v ulicích Kaštanová, Akátová i Broskvová a žádné problémy technické služby města zodpovědné za úklid neregistrují. Stejně jako s vyvýšenými přechody u základních škol v ulici B. Němcové a U Stadionu, před Centrální školní jídelnou, v ulicích Dalimilova a Macharova,“ oponuje investor.

Intenzita osvětlení

Někteří obyvatelé Palachovy ulice žijící v místě křižovatky ulice s Tolstého kritizují intenzitu a typ zvoleného osvětlení. Návrh osvětlení však byl proveden v souladu s platnými předpisy a byly doloženy i výpočty nasvětlení. Stejně tak podle stanoviska odboru životního prostředí městského úřadu nemá zvolené osvětlení vliv na životnost stromů a jiné zeleně. Na druhou stranu jsou obyvatelé, kteří navržené osvětlení chválí. Intenzita osvětlení však podle vedení města ještě projde na přání rezidentů revizí s cílem najít řešení přijatelné pro všechny.

Charakter ulice

„Nejde o slibovaný “bulvár v historickém kontextu”, ale o gigantickou kameno - betonovou plochu, s výrazným protěžováním parkovacích ploch před obyvatelností, pohybem osob, přátelskostí a “teplotou” prostředí,“ zazněla kritická slova na zastupitelstvu. Podle projektanta však došlo k výraznému zmenšení ploch vozovek, především v křižovatkách. Plochy pro pohyb osob jsou dnes podstatně větší než plochy pro vozidla. Barva dlažby na chodníky byla vybrána právě z důvodu „teploty“ prostředí.

Neúměrně dlouhá doba realizace?

Zhruba 1,5 roku dlouhá doba realizace tří stavebně náročných projektů je podle obyvatel Palachovy ulice neúměrně dlouhá.
Na staveništi probíhala od roku 2016 rekonstrukce plynovodu a od roku 2017 rekonstrukce kanalizačního řadu a všech vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek a až následně rekonstrukce celé ulice. Na jedné straně stavbu právě všechny přípojky zdržují, ale díky vstřícnosti SČVk byly vybudovány nové přípojky a následně nebude ničena nová komunikace.

„Harmonogram prací je stanoven vždy dle prováděných technologií a v tomto případě byl rozdělen do třech navazujících etap. Termíny stanovené pro výstavbu dodržujeme. Někdy se může zdát, že na místě nikdo není, ale to neznamená, že se nepracuje. Materiály musejí zrát, tvrdnout apod. Navíc v tomto konkrétním místě jsme operativně s investorem řešili postup prací, kdy po odkrytí povrchů byly zjištěny jiné skutečnosti než v projektu,“ dodává za zhotovitele stavby, tedy společnost Eurovia, její tisková mluvčí Iveta Štočková.

Dle zákona v rámci staveb za provozu je třeba zajišťovat přístup k nemovitostem, nikoliv však příjezd k nim. Náhradní parkování rezidentů město zajistilo v Teplické ulici, kde si od Českých drah pronajalo dostatečně velkou plochu. Co se týče chodců, chodníky zůstávají po úsecích na obou stranách střídavě průchozí, a to podle postupu prací.

Slovo starosty

„Rozhořčení některých obyvatel Palachovy ulice chápu. Lidé zde již řadu měsíců žijí v prachu a obtěžuje je hluk stavebních prací. Na druhou stranu rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla naprosto nezbytná. Nebylo jednoduché obě stavby skloubit s revitalizací ulice. S jejími rezidenty jsme i nadále připraveni komunikovat a řešit nastalé, většinou jen těžko předvídatelné problémy. Vítáme každý podnět. Zkušenosti z první etapy nám pomohou v etapách následujících. Zatím si je třeba uvědomit, že se stále jedná o stavbu a zjištěné nedostatky díla, způsob jejich odstranění a kontrola plnění úkolů zhotovitelem jsou předmětem kontrolních dnů. Osobně věřím, že až se Palachova ulice dokončí a zazelená, bude jednou z nejhezčích ulic ve městě.“

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu