Nástroje pro usnadnění přístupu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

městského úřadu v Litoměřicích

Zastupitelstvo města

Rada města

Vedení města

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odbory a organizační složky Městského úřadu

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na řešení vojenských i nevojenských ohrožení (krizových situací) a dalších mimořádných událostí
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací a dalších mimořádných událostí
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací a podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • zpracovává podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady obce, její součinnost s bezpečnostní radou kraje a plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady obce
 • podílí se na zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil a brannou pohotovostí státu
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, manipulaci, skartaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací
 • zajišťuje podle pokynů starosty města a tajemníka úřadu další výkon činností daných zákony o bezpečnosti, o zajišťování obrany, o branné povinnosti a jejím zajišťování, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími právními předpisy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Miroslav Letafka +420 416 916 301referent krizového řízení

Činnost odboru/oddělení

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení obce ve výkonu jejich funkcí. Pro tento účel jim bude interní audit předkládat analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle. Při prováděných činnostech mají členové interního auditu úplný, volný přístup ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům naší organizace.

Samostatná působnost:

Útvar interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole, zejména

 • zjišťuje, zda jsou v činnosti orgánu obce dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
 • zjišťuje, zda rizika, vztahující se k činnosti orgánu obce, jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 • zjišťuje, zda řídící kontrola poskytuje vedení obce spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kriteria stanovená zákonem, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy,
 • zjišťuje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů obce poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
 • provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • provádí audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů obce, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • provádí audit výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • předkládá, na základě svých zjištění, tajemníkovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zpracovává střednědobý plán a roční plán interního auditu včetně přípravy interních auditorů a úkolů v metodické a konzultační činnosti, tyto projednává se starostou, který tyto plány schvaluje,
 • předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez zbytečného odkladu starostovi s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik,
 • ve zvlášť odůvodněných případech na vyžádání vedoucího orgánu operativně zařazuje výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán,
 • upozorňuje písemně vedoucího orgánu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata opatření,
 • nejméně jednou ročně zajišťuje prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení obce,
 • souhrnně uvádí výsledky interního auditu v roční zprávě, kterou předkládá vedení obce,
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje konzultační činnost
 • spolupracuje s externím auditorem.

Při auditech mohou být odhaleny další příležitosti ke zdokonalení způsobu řízení, hospodárnosti a celkového image obce. O těchto příležitostech je interní audit povinen informovat vedení obce.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Kateřina Moučková +420 416 916 348interní audit, kontrola
Mgr. Šárka Pěkná +420 416 916 347interní audit, kontrola

Činnost odboru/oddělení

Řízení kvality

 • koordinace zavádění metod kvality veřejné správy do úřadu města,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci kvality veřejné správy do úřadu města,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci své působnosti,
 • zapojování města do mezinárodních aktivit určených pro města a obce,
 • asistence při zapojování města do mezinárodních projektů,
 • prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních setkáních v rámci kvality veřejné správy do úřadu města,

Zdravé město

 • koncepční činnost a strategické řízení v kontextu Zdravého města,
 • koordinace a realizace aktivit Zdravého města,
 • zajišťování podkladů pro politika Zdravého města a pro členy Komise pro agendu
  Zdravého město,
 • správa Interního grantového systému Zdravého města,
 • zajišťování spolupráce města s ostatními členy Národní sítě Zdravých měst a dalších
  organizací,
 • sdílení a předávání „dobré praxe“ mezi městy v ČR i zahraničí,
 • koordinace vyhodnocování řešení problémů vzešlých z veřejného Fóra Zdravého města, „kulatých“ stolů a jiných veřejných setkání ve spolupráci s odbory a komisemi RM,
 • správa webové stránky Zdravého města,
 • propagace aktivit Zdravého města prostřednictvím sociálních sítí.

Adresa

Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Petr Leník +420 416 916 447koordinátor Zdravého města Litoměřice

Činnost odboru/oddělení

 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a ČSSZ,
 • zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod povinného pojištění a odvod do sociálního fondu,
 • zajišťuje likvidaci cestovních příkazů,
 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení,
 • vyřizuje pracovní úrazy, včetně jejich evidence a odškodnění za nemoci z povolání,
 • vede evidenci povinných preventivních lékařských prohlídek, včetně organizace a spolupráce s lékařem závodní preventivní péče,
 • organizace výběrových řízení, jejich agenda a vyhodnocování,
 • zpracování přehledů, podkladů, výkazů a statistik z personální oblasti,
 • spolupráce s vedoucím úřadu při tvorbě vnitřních předpisů organizace, včetně odměňování, dále jejich sledování a zajišťování jejich dodržování,
 • koordinace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti), včetně vedoucích úředníků. S tím souvisí spolupráce s institutem pro místní správu a celková organizace této činnosti),
 • sestavuje rozpočet mzdových prostředků a prognózy mzdového vývoje,
 • zpracovává data do informačního platového systému MFČR včetně dat příspěvkových organizací města – metodické řízení,
 • spolupráce s Úřadem práce (nábor zaměstnanců, vedení agendy společensky účelových pracovních míst, sledování mzdových nákladů včetně jejich výkaznictví a další povinnosti vyplývající z dohod o vyhrazení SÚPM),
 • organizuje školení k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech,
 • zajišťuje provádění pravidelných školení BOZP a PO zaměstnanců města Litoměřice.

Adresa

Mírové náměstí 15/7/2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Vladislava Coufalová +420 416 916 141mzdová účtárna, PaM
Bc. Bohdana Dojčinovičová +420 416 916 140mzdová účtárna, PaM

Činnost odboru/oddělení

 • správa lokální počítačové sítě a správa datové sítě wifi v budovách úřadu,
 • správa síťové infrastruktury a síťových prvků,
 • zajištění primární ochrany interních sítí, a datových center a veřejné wifi sítě úřadu
 • správa a údržba datových center, zálohování jednotlivých systémů,
 • zajištění provozu a správy telefonní ústředny, telefonních seznamů,
 • správa mobilních zařízení a SIM karet,
 • zajištění provozu elektronických úředních desek a elektronických informačních tabulí, 
 • vydávání elektronických certifikátů pro el. podpis a časových razítek a jejich administrace a správa,
 • správa datové schránky města,
 • správa a údržba HW – koncových stanic, serverových technologií, tiskových, skenovacích, multifunkčních zařízení a telefonních přístrojů,
 • instalace licencí sw, provádění upgradů a updatů sw,
 • správa a údržba lokálních databází,
 • správa uživatelů jednotlivých systémů a jednotlivých přístupových práv a rolí,
 • tvorba webu města, správa a údržba webu města včetně administrace a školení uživatelů,
 • správa a údržba lokálního intranetu,
 • údržba doménových jmen vlastněných městem,
 • IT podpora pro RM a ZM – elektronizace ERAZ, hlasovací systém MINISTR,
 • správa audiovizuální techniky v zasedacích místnostech,
 • zajišťování komunikace s registry referenčních údajů pro koncové uživatele,
 • zajišťování komunikace s registry referenčních údajů pro využívané SW,
 • činnost lokálního administrátora OVM – administrace JIP KASS,
 • nákupy hw, sw vybavení a tonerů včetně koordinace nákupů v rámci úřadu,
 • příprava objednávek a smluvních vztahů s dodavateli HW, SW,
 • zajišťování oprav HW vybavení,
 • technické zabezpečení voleb,
 • metodická činnost vůči uživatelům IS,
 • kontrola používání internetu a výpočetní techniky dle vnitřních předpisů zaměstnavatele,
 • provoz geografického informačního systému, sběr, zpracování a údržba geografických dat,
 • zajištění importu geografických dat do GIS systémů,
 • provoz helpdesku, řešení závad z Helpdesku, přímá podpora uživatelů všech systémů,
 • plnění úkolů vyplývajících z legislativních požadavků.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Jiří Hubálek +420 416 916 412vedoucí odboru
Bc. Dominik Smejkal +420 416 916 413informatik
Ing. Monika Čapková +420 734 282 027administrativa
Bc. Roman Čech +420 416 916 312informatik
Ing. Jan Černý +420 416 916 404informatik
Mgr. Jan Jaroš +420 416 916 112Správce GIS
Petr Šlechta +420 416 916 414informatik

Činnost odboru/oddělení

Sekretariát starosty a tajemníka

 • Připravuje a koordinuje program a jednání vedení města po organizační stránce.
 • Kompletuje materiály pro zasedání rady a zastupitelstva a vyhotovuje zápisy.
 • Vede evidenci žádosti o informace, interpelací, petic, stížností a podnětů a koordinuje jejich vyřízení.
 • Udržuje kontakty s partnerskými městy a koordinuje program zahraničních návštěv.
 • Zabezpečuje předávání informací obcím v rámci MěÚ obce s rozšířenou působností. 

Právní úsek

 • Poskytuje právní služby orgánům města, odborům úřadu a příspěvkovým organizacím.
 • Provádí vymáhání dlužných pohledávek v přenesené i samostatné působnosti a vede jejich evidenci.
 • Zastupuje město v soudních řízeních, podává žaloby a trestní oznámení.
 • Eviduje ochranné známky města.
 • Podílí se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města a vede jejich evidenci.
 • Vypracovává, kontroluje a připomínkuje smlouvy uzavírané městem.
 • Zadává údaje do Evidence přestupků při Rejstříku trestů.
 • Poskytuje bezplatné právní poradenství občanům města.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Martina Skoková +420 416 916 206vedoucí odboru
Bc. Kateřina Danišová +420 416 916 407referent vymáhání pohledávek
Eva Chrudimská +420 416 916 107asistentka starosty a tajemníka
Carmen Kastlová +420 416 916 307referent vymáhání pohledávek
Vladimíra Malá +420 416 916 306referent vymáhání pohledávek
Eva Šimková +420 416 916 105asistentka starosty a tajemníka
Bc. Andrea Švihelová +420 416 916 207administrativní pracovník
Jana Váchová +420 416 916 106asistentka starosty
Mgr. Jana Vavrušková +420 734 783 304pověřenec GDPR
Mgr. Jana Vavrušková +420 416 916 210právník

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťování kompletní evidence a hospodaření s majetkem MěÚ
 • zabezpečování údržby a opravy veškerého majetku MěÚ
 • zabezpečování plynulého chodu pracovního výkonu jednotlivých odborů v oblasti technické a materiální vybavenosti, tel. spojení apod.
 • organizační a technické zabezpečení voleb (do obecních zastupitelstev obcí , krajů , do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a evropského parlamentu) a sčítání domů, bytů a obyvatel
 • doručování služ.pošty obyvatelům města
 • úklid úřadu (firma)
 • zajišťování agendy cestovních dokladů
 • zajišťování agendy občanských průkazů
 • zajišťování kompletní agendy evidence obyvatel
 • aktualizace evidence obyvatel Centrálního registru obyvatel
 • zajištění matriční agendy v rámci působnosti obce III. Typu
 • zajišťování provozu systému CZECH POINT
 • Komise pro projednávání přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • Provádí soupisy majetku zemřelých, kteří nemají příbuzné, zajišťuje všechny potřebné úkony s tímto spojené.
 • Vyhotovuje posudky na občany, kteří jsou řešeni Policií ČR, Státním zastupitelstvím a jinými orgány činnými v trestním řízení.
 • Ztráty a nálezy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Jaroslav Lachman +420 416 916 119vedoucí odboru
Bc. Miroslav Tamáš +420 416 916 219Vedoucí oddělení vnitřní správy
Bc. Milena Nováková +420 416 916 318vedoucí oddělení správních činností
Renata Beranová +420 416 916 315referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Kateřina Čechová +420 416 916 311podatelna
Lenka Ečerová +420 416 916 533matrikářka
Bc. Světlana Fišerová +420 416 916 314přestupky
Monika Gašpárková +420 416 916 316referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Havelková +420 416 916 317referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Hříbalová +420 416 916 113matrikářka
Lenka Jilichová +420 416 916 555metodik spisové služby
Mgr. Jana Klečková +420 416 916 215přestupky
Jana Koňaříková +420 416 916 114přestupky
Jana Kühnová +420 416 916 118hospodářka
Jiří Lepšík +420 416 916 221správce budov, řidič
Jana Mynaříková +420 416 916 532matrikářka
Erika Novotná +420 416 916 392CzechPOINT
Kristína Obermajerová +420 416 916 104administrativní a spisová pracovnice - podatelna
Pavla Pařezová +420 416 916 319referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Pavel Řídel +420 416 916 217správce budov, řidič
Peter Sabó +420 416 916 216referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Eliška Smejkalová +420 416 916 104podatelna
Bohuslav Spálený +420 416 916 123správce budov, řidič
Bc. Jaroslava Štoková +420 416 916 313referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Kateřina Tůmová +420 416 916 391CzechPOINT
Helena Viktorinová +420 416 916 117administrativa
Ladislava Vokálová +420 416 916 102podatelna

Činnost odboru/oddělení

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání
 • výkon funkce orgánu státní správy I. stupně pro oblast živností koncesovaných; ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných – registrace podnikatelů, zpracovávání změn, rušení živnostenských oprávnění
 • vedení živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy ze živnostenského rejstříku
 • funkce CRM – centrální registrační místo (FÚ, SSZ, ZP)
 • živnostenská kontrola a sankční řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • zabezpečování dozorových a kontrolních činností v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, o realitním zprostředkování, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o povinném značení lihu, o silniční dopravě, o vnitrozemské plavbě, o realitním zprostředkování a dalších
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, kontroly, orgány činnými v trestním řízení apod.
 • poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • vyřizování stížností a petic patřících do působnosti odboru
 • zajišťování poradenské činnost na úseku živnostenského podnikání
 • vykonávání činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství, týkající se především evidence zemědělských podnikatelů
 • vidimace a legalizace

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Marcela Škrancová +420 416 916 199vedoucí odboru
Ing. Jan Adámek +420 416 916 196referent kontroly
Hana Andrášová DiS.+420 416 916 192referent registrace
Bc. Lucie Knotková +420 416 916 195referent kontroly
Bc. Petr Ledvinka +420 416 916 193referent správních činností
Michal Melen DiS.+420 416 916 191referent registrace
Bc. Libuše Nademlejnská DiS.+420 416 916 190referent registrace
Eva Růžičková +420 416 916 198referent kontrola
Ing. Markéta Zbránková +420 416 916 194referent kontroly

Činnost odboru/oddělení

Oddělení sociální práce a komunitního plánování

 • vykonává činnosti spojené s funkcí veřejného opatrovníka
 • vydává speciální označení vozidel pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II.
  a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P)
 • vydává označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, označení vozidla praktického lékaře ve službě, označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb
 • zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi
 • zajišťuje bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé soc.situace nebo jejího předcházení
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování soc.služeb
 • zajišťuje výkon činnosti soc.práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi
 • spolupracuje s cílovou skupinou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby
 • řeší otázky bydlení osob se zdrav. postižením a seniorů
 • zajišťuje gratulace seniorům a společenské akce pro seniory
 • komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu a Katalogu soc.služeb
 • odbor SVaZ zajišťuje prevenci kriminality

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

 • zaměstnanci obce, na základě oprávnění úřadu mohou navštěvovat dítě a rodinu v prostředí, kde se dítě a rodina zdržuje a zde pořizovat obrazové a zvukové záznamy pro účely ochrany práv dítěte
 • vyhledávání dětí v ohrožení a působení na rodiče, kteří zanedbávají výchovu dětí
 • spolupráce se státními orgány a institucemi, zejména lékaři u dětí týraných – ohrožených
 • zajišťování poradenství ve věci výchovy dětí a svěření dětí do náhradní rodiny
 • rozhoduje o výchovných opatřeních
 • navrhuje soudu ústavní výchovu, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti, vyslovení tzv. nezájmu o dítě
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte
 • zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • stanovuje individuální plán ochrany dítěte, vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, organizuje případové konference
 • sleduje dodržování práv dítěte v ústavním zařízení a uděluje souhlas k pobytu dítěte mimo ústav

Kurátoři

 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku.
 • spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež)
 • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
 • podávají návrhy a podněty soudu případně na uložení výchovného opatření
 • úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezl.dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních.
 • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí

Adresa

Mírové nám. 17
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing.Bc. Renáta Jurková +420 416 916 129vedoucí odboru
Ivana Aksenowá DiS.+420 416 916 128vedoucí oddělení sociální péče a komunitního plánování
Mgr. Kamila Vlčková +420 416 916 124vedoucí oddělení OSPOD
Mgr. Simona Barčíková +420 416 916 322sociální pracovnice OSPOD
Kateřina Benešová +420 416 916 228referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Lenka Benešová +420 416 916 321referent samosprávy - prevence kriminality
Mgr. Petra Benešová +420 416 916 125sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené
Mgr. Tereza Bíbrlík +420 416 916 336sociální pracovnice OSPOD - dohody PP
Bc. Denisa Dobešová +420 416 916 324náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Hana Eiglerová +420 416 916 223referent státní správy a samosprávy - OSPOD
Jiřina Hospůdková +420 416 916 226referent sociálního odboru
Ilona Choutková +420 416 916 423kurátorka pro děti a mládež
Hana Chrudimská +420 416 916 126hospodaření a administrativa odboru
Bc. Pavlína Klofáčová +420 416 916 421kurátorka pro děti a mládež
Radka Kmochová +420 416 916 326sociální pracovnice OSPOD
Iveta Kojičová DiS.+420 416 916 323sociální pracovnice OSPOD
PhDr. Pavel Kolařík +420 416 916 120 sociální pracovník
Bc. Iveta Kopecká +420 416 916 335sociální pracovnice OSPOD
Mgr. Ludmila Kovářová +420 416 916 332sociální pracovník OSPOD
Aleš Löffelmann +420 416 916 230referent státní správy a samosprávy - veřejný opatrovník
Mgr. Tereza Marková +420 416 916 426sociální pracovník - kurátor pro dospělé
Pavlína Mikšová +420 416 916 425sociální pracovník OSPOD
Bc. Tereza Nebeská +420 416 916 227referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Bc. Marie Písková +420 416 916 325sociální pracovnice OSPOD
Petra Plzáková +420 416 916 127veřejný opatrovník, referent státní správy a samosprávy
Bc. Brigita Pojezná +420 416 916 422kurátorka pro děti a mládež
Mgr. Jana Rothová +420 416 916 320sociální pracovnice OSPOD
Jana Sochová +420 416 916 121veřejný opatrovník, referent státní správy a samosprávy
Sylva Svobodová +420 416 916 327náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Daniel Šikner +420 724 495 670řidič - údržbář
Jana Švecová +420 416 916 424sociální pracovnice OSPOD
Ing. Klára Vinklerová DiS.+420 416 916 222 sociální pracovník

Činnost odboru/oddělení

 • vydává sdělení k existenci staveb.
 • vydává předběžnou informaci ve smyslu § 174 stavebního zákona,
 • vede řízení o povolení záměru (včetně nestavebních záměrů) a vydává povolení v rámci působnosti stavebního úřadu ve věcech záměrů dle § 34a odst. 1. písm a) stavebního zákona. Vede řízení o povolení změny těchto povolení. Rozhoduje o prodloužení platnosti povolení a o prodloužení termínu dokončení stavby. Rozhoduje v rámci řízení o povolení záměru o námitkách účastníků řízení. Dále vydává souhlas ke změně užívání stavby, nebo vede řízení o změně užívání stavby a vydává o ní rozhodnutí,
 • SÚ provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb ve fázích uvedených v podmínkách povolení záměru. Vede kolaudační řízení, kterým povoluje užívání staveb, povoluje předčasné užívání staveb a povoluje či nařizuje provedení zkušebního provozu. Dále vede řízení a vydává povolení ke změně v užívání stavby.
 • vede řízení o nařízení odstranění staveb a nestavebních záměrů, v rozsahu dle § 250 odst. 1. stavebního zákona.
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • vydává zakazující opatření dle § 294 stavebního zákona,
 • nařizuje opatření k nápravě jako jsou udržovací práce, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce, neodkladné odstranění záměru a vyklizení stavby dle § 295 stavebního zákona. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění záměru, nutné zabezpečovací práce a vyklizení stavby prostřednictvím stavebního podnikatele, rozhoduje o opatření na sousedním pozemku k provedení opaření k nápravě,
 • vkládá dokumentaci pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací
 • SÚ nařizuje vlastníku stavby pořízení pasportu stavby v případech, kdy nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu.
 • Stavební úřad kontroluje plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona, jiných právních předpisů v mezích jeho působnosti a z rozhodnutí a opatření obecné povahy vydaných podle stavebního zákona.
 • SÚ rozhoduje o výjimce z požadavků na výstavbu v řízení o povolení záměru,
 • Projednává přestupky proti stavebnímu zákonu a v rámci téhož ukládá pokuty za prokázané přestupky,
 • je vyvlastňovacím úřadem dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • Eviduje a ukládá veškerou dokumentaci a podklady pro jím vydaná rozhodnutí a veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu.
 • SÚ postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů.
 • v rámci plnění úkolů podle stavebního zákona vstupují pověření zaměstnanci stavebního úřadu na cizí pozemky, stavby a do staveb dle podmínek uvedených v § 293 stavebního zákona
 • v rámci svých řízení vyhodnocuje a vypořádává se s námitkami účastníků řízení a připomínkami veřejnosti dle § 190 až 192 stavebního zákona
 • spolupracuje s orgány obcí v území své působnosti při kontrole nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
 • zpracovává koordinovaná a závazná koordinovaná stanoviska.

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. arch. Dominik Miko +420 416 916 139vedoucí odboru
Ing. Libor Bezděka +420 416 916 138zástupce vedoucího,územní rozhodování
Eva Březinová +420 416 916 133stavebně správní referent
Jaroslava Ducká +420 416 916 417stavebně správní referent
Lenka Gmitterová +420 416 916 137ekonom, administrativa
Jiří Hohenberger +420 416 916 135stavebně správní referent
Bc. Petra Kellerová +420 416 916 134stavebně správní referent
Rút Krejčová +420 416 916 136stavebně správní referent
Pavla Křenová +420 416 916 132stavebně správní referent
Bc. Marie Valentová +420 416 916 131stavebně správní referent

Činnost odboru/oddělení

Účetnictví a rozpočet:

 • komplexní vedení účetnictví města,
 • správa všech účtů města u peněžních ústavů, zajišťování platebního styku města (placení faktur a dalších závazků),
 • zpracování výkazů o plnění rozpočtu a dalších finančních výkazů dle příslušné legislativy a jejich předávání příslušným nadřízeným orgánům,
 • komplexní zajištění veškerých finančních agend organizace,
 • zpracování statistických výkazů,
 • zastupování města Litoměřice při jednáních s finančním úřadem,
 • zpracování a podávání daňových přiznání za právnickou osobu město Litoměřice a to:
 • daň z příjmu právnických osob,
 • daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty,
 • provádění inventarizace majetku města ve spolupráci s příslušnými pracovníky ostatních odborů,
 • řízení a organizace tvorby rozpočtu města na příslušný rok a provádění rozpočtových opatření v průběhu roku,
 • na webu města v sekci Rozpočet a hospodaření města – zveřejňování povinných informací dle příslušné legislativy (zákona č. 250/2000 Sb.) – schválený rozpočet a jeho změny v průběhu roku (rozpočtová opatření), průběžné čtvrtletní plnění rozpočtu, rozpočtový výhled a závěrečné účty za předchozí roky,

Místní poplatky:

 • správa těchto místních poplatků včetně zahájení vymáhání jejich nedoplatků:
  • poplatek ze psů,
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za komunální odpad
 • zajištění agendy související se zákonem o hazardních hrách

Hlavní pokladna:

 • zajištění agendy hotovostních plateb pro veřejnost a v rámci úřadu

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Iveta Zalabáková +420 416 916 149vedoucí odboru
Ing. Hana Tobiášová +420 416 916 443zástupce vedoucího, rozpočtářka
Eva Dytrychová +420 416 916 143hlavní účetní
Kamila Frková +420 416 916 142správce daní a poplatků
Jitka Sochová +420 416 916 239správce daní a poplatků
Radka Somrová +420 416 916 241správce daní a poplatků
Šárka Stejskalová +420 416 916 240hlavní pokladní
Lenka Škamlová +420 416 916 148účetní
Dita Tovarová +420 416 916 146účetní
Šárka Votrubová +420 416 916 145účetní

Činnost odboru/oddělení

Úsek správy majetku města (ÚSMM)

 • Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.
 • Provádí prodeje městských nemovitostí, tj. pozemků, staveb a bytů.
 • Zajišťuje sepsání kupních smluv a nájemních smluv na nemovitosti města.
 • Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí.
 • Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu a investic města.
 • Zpracovává podklady pro jednání RM a ZM   týkající se disponování s majetkem (prodej, pronájem, směny, věcná břemena apod.).
 • Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod.).
 • Zajištění nákupu energií pro město a jeho příspěvkové organizace, realizace úkolů souvisejících s plněním zákonných povinností v oblasti energetiky a energetických úspor a dále pak koordinace projektů a investic souvisejících s naplňováním energetické politiky města.

Úsek správy nemovitostí (ÚSN)

 • Zajišťuje správu bytového fondu a prostor sloužících podnikání, tj. veškeré provozní, technické a ekonomické činnosti související s jejich správou a užíváním (správa a údržba bytů a prostor sloužící podnikání, vč. kontrol, revizí, oprav, rekonstrukcí či případné investiční činnosti).
 • Vypisuje výběrová řízení pro stavební akce nad 500 tis. Kč.
 • Zajišťuje podklady pro realizaci rekonstrukcí a modernizace městských bytů a k prováděným opravám budov v historické části města – bytové domy a prostory sloužící podnikání.
 • Vede evidenci o nájemních vztazích v bytových domech a prostorách sloužící podnikání s výjimkou škol a prostor pro kulturu a sport.
 • Vede evidenci nájemníků, provádí výběr nájemného a vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či prostor sloužící podnikání.
 • Vede veškerou agentu o nájemním vztahu (nájemní smlouvy, přechod nájmu, výměny bytů) a zpracovává podklady pro jednání RM, související s uzavřením či trváním nájemního vztahu.
 • Vede evidenci platební morálky uživatelů bytů a prostor sloužící podnikání, společně s právním oddělením města zajišťuje vymáhání pohledávek z nájemného.

Oddělení lesního hospodářství (OLH)

převážně se zabývá:

 • těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty,
 • lesnickými pracemi, které provádí dle lesního hospodářského plánu,
 • zalesněním, tj. výsadbou sazenic a péčí o lesní výsadbu,
 • prodejem dřevní hmoty,
 • čištěním lesa,
 • dopravou dřevní hmoty,
 • zajišťováním krmiva pro zvěř, odlovem zvěře a sanitárním odstřelem, vydáváním povolenek k lovu,
 • správou a péčí o svěřený majetek a pronajatou honitbu.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Václav Härting +420 416 916 259vedoucí odboru
Vladimír Kolář +420 734 783 337vedoucí Oddělění lesního hospodářství
Bc. Kateřina Adámková +420 416 916 154referentka ÚSN – předpis nájmu a služeb z bytů a prostor sloužích podnikání
Michal Barčík +420 416 916 153referent správy nemovitostí
Bc. Jana Bradnová +420 416 916 159účetní
Lenka Černá +420 416 916 156vyúčtování služeb
Bc. Pavlína Faltová DiS.+420 416 916 157vymáhání pohledávek
Jana Fialová +420 416 916 255pozemky - pronájem, prodej
Bc. David Hillmer +420 416 916 152bytový technik + správce SW E-manager
Bc. Romana Hönigová +420 416 916 158energetický manažer
Lenka Jindřichová +420 416 916 258pozemky - pronájem, prodej
Bc. Kristýna Kopřivová +420 416 916 252hospodaření, administrativa
Josef Krist +420 416 916 155bytový technik
Lenka Procházková +420 416 916 250referent hospodaření a administrativy

Činnost odboru/oddělení

 • návrhy studií zastavěnosti pozemků, jejich regulativy
 • posuzování projektových dokumentací jednotlivých investorů na území města
 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací
 • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování
 • příprava a realizace investičních akcí města (obytné budovy, administrativní budovy, sportovní zařízení, komunikace, inženýrské sítě apod.
 • výkon technického dozoru stavebníka dle §152odst.4 zákona 183/2006 Sb.
 • projednávání investic s občany města, se správci inženýrských sítí, s dotčenými orgány státní správy i ostatními odbory
 • kontrola správnosti projektové dokumentace
 • koordinace oprav komunikací se správci sítí na území města
 • vydávaní stanovisek a vyjádření pro povolování zvláštního užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města, vybírání poplatků za umístění prodejních a reklamních zařízení, lešení, stavebního materiálu a předzahrádek, vedení evidence a kontroly skutečného stavu v terénu
 • zajišťování majetkové správy nad místními komunikacemi, vyhotovování stanovisek a vyjádření s podmínkami pro odbor dopravy a silničního hospodářství a speciální stavební úřad,
 • koordinace prací Technických služeb města Litoměřice (úklid, opravy chodníků, komunikací, vpustí, údržbu města včetně VO, zábradlí, opravy, údržba a revize dětských hřišť, likvidace černých skládek apod.)
 • kontrola a zajišťování údržby a revizí mostků, propustků, zastávek MHD
 • vidimace a legalizace
 • monitoring dotačních možností k projektovým záměrům města
 • zajišťování dotací pro investiční akce města
 • administrace projektů v době udržitelnosti
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
 • metodická pomoc všem odborům MěÚ a příspěvkovým organizacím města při přípravě, zpracování a kontrole veřejných zakázek malého rozsahu
 • zveřejňování veřejných zakázek dle zákona

Adresa

Pekařská 114/2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Venuše Brunclíková MBA.+420 416 916 169vedoucí odboru
Ing. Iveta Bauerová +420 416 916 116referent pro veřejné zakázky
Václav Blecha +420 416 916 163investiční technik, technik služeb TSM
Helena Hubálková +420 416 916 444referent územního plánování
Bc. Adriana Koblischke +420 734 873 318projektový manažer
Ing. Vladimír Kolbaba +420 416 916 164vedoucí oddělení investic
Ing. Miroslav Kopecký +420 416 916 162referent územního plánování
Ing. Michal Kříž +420 416 916 160územní plánování
Jana Kuchařová +420 416 916 166zábory , majetkový správce
Šárka Lepšíková +420 416 916 167hospodaření, administrativa
Bc. Přemysl Pech +420 416 916 161územní plánování
Ing. Kateřina Petrusová +420 416 916 122referent veřejných zakázek a projektový manažer
Bc. Ivana Pettingerová +420 416 916 168referent územního plánování
Ladislav Pošík +420 416 916 165investiční technik
Ing. Dana Svobodová +420 416 916 448vedoucí oddělení veřejných zakázek a projektů
Bc. Zdena Tlapáková +420 416 916 445Projektový manažer, inženýring
Bc. Tereza Vejlupková +420 416 916 147projektový manažer, inženýring

Činnost odboru/oddělení

Oddělení dopravně správní

Registr silničních vozidel
 • po prokázání právního zájmu vydává data z tohoto registru
 • rozhoduje o zápisu silničních vozidel do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značky a tabulky s registrační značkou či registrační značkou na přání
 • vydává osvědčení o registracích a technické průkazy silničních vozidel nebo technická osvědčení silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu vyřazení a zápisu zániku silničních vozidel z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost i jednotlivě vyrobeným nebo přestavěným sil. vozidlům
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
 • provádí státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
Registr řidičů
 • po prokázání právního zájmu vydává data z tohoto registru
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičských oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění a přezkoušení z odborné způsobilosti
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
 • vydává paměťové karty řidičů vozidla do digitálních tachografů
 • vydává a odebírá paměťové karty vozidel a paměťové servisní karty
 • vydává průkazy s profesní způsobilostí řidiče
Úsek řešení přestupků v dopravě
 • projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti dle zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 13/1997 Sb.
Úsek autoškolství
 • vykonává odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcviková vozidla pro jejich použití k výcviku v autoškole a změny jejich užívání
 • zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o přezkoušení z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o zkoušky z profesní způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanic měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí
 • vykonává státní odborný dozor v oblasti stanic měření emisí
 • vykonává činnost dopravního úřadu pro taxislužbu, vede evidence dopravců, řidičů a vozidel taxislužby
 • vydává průkazy řidičů taxislužby a provádí výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby

Oddělení silničního hospodářství

 • stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Litoměřice
 • rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • provádí státní dozor na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v rozsahu své působnosti
 • věcně zajišťuje údržbu a správu vodorovného a svislého dopravního značení na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Litoměřice
 • ve spolupráci s Policií ČR a Krajským úřadem Ústeckého kraje provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na příslušných pozemních komunikacích v rámci rozsahu své působnosti
 • vykonává činnost dopravního úřadu, vydává licence k provozování autobusové dopravy a schvaluje jízdní řády pro městskou autobusovou dopravu (MAD)
 • zabezpečuje provoz MAD ve městě

Hospodaření a administrativa odboru

 • zajišťuje úkony spojené s platbami a provozem platebních karet při úhradách správních poplatků či pokut v rámci odboru a funkci podatelny odboru
 • provádí konverze došlých dokumentů a ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

Adresa

Topolčianská 447/1
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Jan Jakub +420 416 916 509vedoucí odboru
Ivana Zapadlová +420 416 916 508vedoucí oddělení dopravně správních evidencí
Jaroslav Doležal +420 416 916 523referent registru silničních vozidel - technik
Lenka Jakubová +420 416 916 511hospodaření a administrativa odboru
Ing. Lukáš Jůva +420 416 916 522referent silničního hospodářství – technik
Bc. Jan Kovařík +420 416 916 521referent silničního hospodářství – technik
Renata Kozáková +420 416 916 524referent registru silničních vozidel
Ing. Lenka Kuchařová +420 416 916 510vedoucí oddělení silničního hospodářství, zástupce vedoucího odboru
Josef Landa +420 416 916 512referent silničního hospodářství – technik
Petr Ledvinka +420 416 916 514přestupky v dopravě
Ing. Petr Mynařík +420 416 916 506zkušební komisař, evidence dopravců TAXI, stanice měření emisí
Olga Nováková +420 416 916 505referent registru silničních vozidel
Jiřina Novotná +420 416 916 504referent registru řidičů
Alena Prochová +420 416 916 513řidičské průkazy
Jana Rejfová +420 416 916 515přestupky v dopravě
Šárka Sedlmayerová +420 416 916 516referent registru řidičů
Ing. Miroslava Stanislavová +420 416 916 507přestupky v dopravě
Naďa Šálková +420 416 916 501referent registru silničních vozidel
Veronika Šlanhofová +420 416 916 517přestupky v dopravě
Jan Šmat +420 416 916 502referent registru silničních vozidel - technik
Věra Vašutová +420 416 916 518registr řidičů
Bc. Petra Zemenová +420 416 916 520přestupky v dopravě

Činnost odboru/oddělení

Úsek ochrany ovzduší

 • vydává závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům (např. plynový kotel, krbová kamna …) znečišťování ovzduší
 • pokuty za znečišťování ovzduší
 • dotace na ekologické vytápění pro občany města
 • dotace na solární ohřev TÚV
 • vyhlašování varovných a regulačních opatření k omezení emisí z rozhodujících zdrojů při smogových situacích
 • poskytuje občanům informace o povinnostech ve vztahu k platné legislativě
 • zprostředkovává informace ohledně monitorovacího systému ovzduší

Úsek odpadového hospodářství

 • zajišťuje organizaci a financování svozu komunálního, separovaného, a nebezpečného  odpadu na území města Litoměřice
 • ukládá pokuty za porušování zákona o odpadech
 • kontroluje kvalitu svozu komunálního odpadu a zajišťuje případnou nápravu
 • zajišťuje budování kontejnerových stání a jejich údržbu
 • vede evidenci odpadů a zpracovává statistické výkazy o odpadech
 • zajišťuje odstranění odstavených vozidel

Úsek ochrany ZPF

 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
 • uděluje souhlas k odnětí ze ZPF
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemků do ZPF
 • ukládá pokuty ve vztahu k poškozování ZPF
 • přiděluje ornici

Úsek ochrany přírody a krajiny

 • vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin na k.ú. Litoměřice a k.ú.Pokratice
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • řeší zaplevelení pozemků, jako přestupky fyzických osob

Oddělení vodního hospodářství

 • je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla (studny, čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace, rybníky …)
 • vydává povolení k nakládání s vodami pro vodní díla (odběr, vypouštění, akumulace …)
 • vydává závazná stanoviska pro činnosti v územích chráněných vodním zákonem (záplavová území, ochranná pásma vodních zdrojů …)
 • vydává vyjádření ke všem stavebním záměrům
 • provádí kontroly na úseku vodního hospodářství
 • uděluje pokuty na za porušení ustanovení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • administruje dotace na nádrže s dešťovou vodou pro občany města

Úsek státní správy myslivosti a lesního hospodářství

 • ustanovuje nebo odvolává myslivecké hospodáře,
 • povoluje lov zvěře v době jejího hájení,
 • vydává rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích případně o pověření provedení lovu na těchto pozemcích,
 • vydává rozhodnutí o výjimce ze zakázaných způsobů lovu,
 • vydává a odebírá lovecké lístky,
 • řeší přestupky na úseku státní správy myslivosti a lesního hospodářství,
 • vede dle § 20 odst. 3 a 2 Rejstřík honebních společenstev a provádí zápisy a výmazy z něj a vydává úřední potvrzení o zápisu, případně o tom, že zápis není proveden,
 • vydává zúčtovací plomby a lístky o původu zvěře uživatelům honiteb a vede jejich evidenci,
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL),
 • vydává rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL,
 • vydává rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí na pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa,
 • vydává rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání,
 • vydává rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání sportovních akcí v lese,
 • stanovuje rozsah a způsob zabezpečovacích opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesuvem půdy, pádem stromů,
 • vydává rozhodnutí o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí ,
 • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov,
 • ustanovuje lesní stráž a ruš ustanovení lesní stráže ve svém ve svém správním obvodu.

Úsek rybářství

 • vydává rybářské lístky
 • řeší přestupky na úseku státní správy rybářství
 • ustanovuje a odvolává rybářskou stráž

Úsek ochrany zvířat proti týrání

 • podle zákona 246/1992 Sb.
 • spolupráce se záchrannou stanicí FALCO
 • spolupracuje s psím útulkem,

Úsek správy městské zeleně

 • vydává souhlas s realizací akcí v městské zeleni
 • zajišťuje veškerou agendu související s městskou zelení (investice, údržba zeleně, kácení na pozemcích města, projektová příprava)

Adresa

Pekařská 114/2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Pavel Gryndler +420 416 916 179vedoucí odboru
Ing. Lenka Brožová +420 416 916 178zástupce vedoucího, městská zeleň
Mgr. Antonín Tym Ph.D.+420 725 095 137Vedoucí projektu SYNERGIS
Jiřina Bartoňová DiS.+420 416 916 172vedoucí oddělení státní správy vodního hospodářství
Michal Bouček +420 416 916 171referent státní správy vodního hospodářství
Jitka Hájková +420 416 916 175referent samosprávy odpadového hospodářství a státní správy ochrany zvířat proti týrání
Ing. Lenka Kobylková +420 416 916 170referent státní správy myslivosti a lesů
Věra Kubátová +420 416 916 270administrativa odboru + rybářské lístky
Ing. Vladimíra Müllerová +420 416 916 176referent ochrany ZPF
Bc. Markéta Myšková +420 416 916 271referent státní správy ochrany ovzduší
Ing. Jana Pavlasová +420 416 916 272referent státní správy vodního hospodářství
Ing. Zlatuše Řepíková +420 416 916 174referent státní správy odpadového hospodářství
Ing. Lenka Skokanová +420 416 916 173referent státní správy ochrany přírody a krajiny
Ing. Kateřina Šinfeltová +420 416 916 177referent státní správy odpadového hospodářství

Činnost odboru/oddělení

Školství

 • výkon zřizovatelských funkcí základních a mateřských škol, Základní umělecké školy Litoměřice, Domu dětí a mládeže Rozmarýn a Centrální školní jídelny Litoměřice v souladu se zákonem 561/2004 Sb. školský zákon.
 • správa nemovitého majetku, které slouží školám a školským zařízením, zřízeným městem Litoměřice
 • evidence statistických údajů o počtu žáků ZŠ a MŠ
 • aktualizace rejstříku škol a školských zařízení
 • konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení dle vyhlášky č.  54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • dohled nad funkčností školských rad u škol zřízených městem Litoměřice,
 • pravidelná aktualizace vyhlášky o spádovosti škol města Litoměřice
 • zveřejňování návrhů rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů škol a školských zařízení a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky dle závazných ukazatelů ve vztahu k rozpočtu zřizovatele
 • přestupkové řízení podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zpracování návrhů rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajských normativů školám a školským zařízením za ORP Litoměřice včetně přípravy podkladů pro dohadovací řízení na Krajském úřadě Ústeckého kraje a zpracování návrhu úprav rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu v průběhu kalendářního roku
 • průběžná kontrola čerpání státních prostředků a plnění jednotlivých ukazatelů včetně návrhů na odstranění nedostatků
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR k zúčtování prostředků státního rozpočtu
 • evidence a kontrola údajů z jednotlivých účelových dotací na individuální projekty škol a školských zařízení ze státního rozpočtu
 • kontrola a analytické vyhodnocování čtvrtletních výkazů o mzdových prostředcích a pracovnících škol a školských zařízení podle druhu a typu zařízení
 • vedení dokumentace škol a školských zařízení, zpracování statistického výkaznictví za regionální školství ze školní matriky

Kultura

 • výkon zřizovatelských funkcí a spolupráce s příspěvkovými organizacemi Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
 • agenda a administrování dotačních programů na podporu kultury na území města a podpory celoroční činnosti kulturních organizací na území města Litoměřice včetně evidence subjektů působících v oblasti kultury (hudební a pěvecké sbory, divadelní soubory a ostatní kulturní spolky)
 • občanské obřady – organizační zajištění vítání občánků a jubilejních svateb na žádost občanů (zlatá, diamantová, aj.)
 • zajištění průběhu Dne otevřených dveří kulturních památek v rámci Dnů evropského dědictví
 • agenda Centrální evidence válečných hrobů a zpracování pravidelných zpráv na Ministerstvo obrany ČR dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, o pietních místech na území ORP Litoměřice
 • evidence ohlášení k provozování tombol dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • spolupráce s kronikářem města

Sport

 • výkon zřizovatelských funkcí příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
 • zpracování a aktualizace Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
 • evidence sportovních spolků na území města s mládežnickou členskou základnou
 • agenda a administrování dotačních programů na podporu celoroční činnosti sportovních klubu a oddílů na území města Litoměřice a „Sportu pro zdraví/sportu pro všechny“
 • agenda dotací v oblasti volného času dětí a mládeže

Památková péče

 • výkon státní památkové péče v rozsahu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči na území ORP Litoměřice na kulturních památkách a nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a další související činnosti včetně metodické pomoci, kontrolní činnosti státní památkové péče, dokumentace památkových objektů v regionu, sledování stavu uměleckých památek
 • ukládání opatření při porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, vedení přestupkového řízení a řízení o správním deliktu
 • navrhování staveb nebo věcí na prohlášení či zrušení prohlášení za kulturní památku
 • vydávání závazných stanovisek k územně plánovací dokumentaci
 • výkon dozoru při obnově kulturních památek a při změně stavby či udržovacích pracích na nemovitostech, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska památkové péče
 • zpracování návrhů na poskytnutí finančních prostředků na obnovu, údržbu i záchranu kulturních památek v rámci dotačních programů Ministerstva kultury a Krajského úřadu Ústeckého kraje
 • administrování dotačních programů MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice

Adresa

Pekařská 114/2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Klára Moščicová +420 416 916 189vedoucí odboru
Ing. Stanislava Halmlová +420 416 916 186referent školství pro státní správu
Ivona Hohenbergerová +420 416 916 183referent státní památkové péče
Bc. Petra Chourová +420 416 916 180referentka státní památkové péče
Hana Pospíchalová +420 416 916 182referent pro státní památkovou péči, granty a dotace pro sport
Dagmar Zelená +420 416 916 181referent školství pro samosprávu

Činnost odboru/oddělení

Úsek vnějších vztahů a komunikace

 • vydávání tiskových zpráv a jejich distribuce
 • příprava a vydávání Radničního zpravodaje
 • vypracování a poskytování odpovědí na dotazy novinářů
 • pořádání tiskových konferencí na aktuální témata
 • pořizování fotografií a vedení fotoarchivu z akcí pořádaných městem
 • medializace akcí pořádaných městem nebo za jeho účasti
 • monitoring tisku a jeho analýza
 • příprava témat a spolupráce s dodavatelem videoreportáží zpracovávaných pro město
 • sestavování mediaplánu
 • spolupráce při aktualizaci webových stránek města
 • propagace města na sociálních sítí (Facebook, Instagram apod.)
 • příprava a realizace projektu „Výroční zprávy města“
 • podpora aktivit vnější a vnitřní komunikace
 • realizace projektu „Mobilní rozhlas“

Úsek marketingu

 • podpora turistického ruchu
 • výstavní činnost
 • propagace města Litoměřice ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří
 • správa a aktualizace webů propagujících cestovní ruch
 • internetový marketing
 • Příprava a realizace nových produktů cestovního ruchu pro město Litoměřice s akcentem na jednotlivé cílové skupiny
 • komunikace se subjekty působícími v cestovním ruchu, včetně aktivního vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu
 • reklamní činnost
 • tvorba propagačních materiálů města Litoměřice
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • tvorba koncepce strategie marketingu a cestovního ruchu, aktualizace marketingového plánu dle potřeb města a vývoje v oblasti cestovního ruchu
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Úsek - informační centrum města

 • poskytování informačních služeb veřejnosti
 • průvodcovská služba
 • reklamní činnost
 • kopírovací práce
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • obchodní činnost
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Eva Břeňová +420 416 916 441vedoucí odboru
Ing. Jana Hattová +420 416 916 440referent infocentra
Bc. Adéla Hauptmannová +420 416 916 440referent infocentra
Ing. Anna Jančurová +420 416 916 540marketingová manažerka
Ing. Magdalena Kamencová +420 416 916 440referent infocentra
Jitka Maximiliánová +420 416 916 440pracovník informačního centra
Ing. Kateřina Novotná +420 416 916 442marketingová manažerka
Mgr. Marie Ouborná +420 416 916 541marketingová manažerka
Šárka Pechová +420 416 916 440referentka infocentra
Michaela Rozsypalová +420 416 916 542referent komunikace
Radim Tuček +420 416 916 543referent komunikace

Příspěvkové organizace

Ředitel/ka: Ing.Bc. Ivana Humlová

telefon: 416 742 087
e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
www: http://www.centrumsrdicko.cz
ičo: 70854165

Adresa:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO
Revoluční 1846/30
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Václav Bayer

telefon: 721 374 133
e-mail: vaclav.bayer@ddmrozmaryn.cz
www: http://www.ddmrozmaryn.cz
ičo: 62769693

Adresa:
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Plešivecká 1863/15
412 01 Litoměřice

Představenstvo: Tomáš Sarnovsky, Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Vladislav Liška

telefon:
e-mail: ---
www: http://www.enlitos.cz/
ičo: 24840688

Adresa:
ENLITOS a.s
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Karel Kynzl

telefon: 416 735 063
e-mail: reditel@masarykovazs.eu
www: http://www.masarykovazs.eu
ičo: 46773436

Adresa:
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Svojsíkova 1482/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Monika Mejtová

telefon: 413 034 634
e-mail: info@skolky-ltm.cz
www: http://www.skolky-ltm.cz
ičo: 72744081

Adresa:
Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Masarykova 590/30
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Martin Mudra

telefon: 416 735 062
e-mail: reditel@centralka.cz
www: http://www.centralka.cz
ičo: 46768793

Adresa:
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice
Svojsíkova 2027/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Mgr. Martina Vondráková

telefon: 416 732 453
e-mail: info@knihovnalitomerice.cz
www: http://www.knihovnalitomerice.cz
ičo: 00360627

Adresa:
Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 153/26
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Bc. Michaela Mokrá

telefon: 739 602 211
e-mail: michaela.mokra@mkz-ltm.cz
www: http://www.mkz-ltm.cz
ičo: 44557141

Adresa:
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. František Budský, MPA

telefon: 603 221 902
e-mail: f.budsky@mszltm.cz
www: http://www.mszltm.cz
ičo: 70923477

Adresa:
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Zahradnická 215/28
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Vítězslav Votruba

telefon: 474 470 360
e-mail: reditel@tsmlt.cz
www: https://www.tsmlt.cz
ičo: 00080128

Adresa:
Technické služby města Litoměřice
Technická 2335/1
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Blanka Ježková

telefon: 416 741 361
e-mail: info@zshavlickova.cz
www: http://www.zshavlickova.cz
ičo: 46773363

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Havlíčkova 1830/32
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Václav Červín

telefon: 416 741 547
e-mail: vedeni@zsladovaltm.cz
www: http://www.zsladovaltm.cz
ičo: 46773380

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Ladova 413/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Milan Sluka

telefon: 416 574 921
e-mail: reditel@ustadionu.cz
www: http://www.ustadionu.cz
ičo: 46773401

Adresa:
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
U Stadionu 522/4
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

telefon: 416 735 797
e-mail: skolabn@skolabn.cz
www: http://www.skolabn.cz
ičo: 46773312

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Boženy Němcové 2
B.Němcové 873/2
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. František Kindermann

telefon: 416 732 802
e-mail: skola.navalech@seznam.cz
www: http://www.skolanavalech.cz
ičo: 46773428

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Na Valech 53
Na Valech 582/53
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Dominika Valešková

telefon: 416 574 420
e-mail: zusltm@zusltm.cz
www: http://www.zusltm.cz
ičo: 46773410

Adresa:
Základní umělecká škola Litoměřice
Masarykova 621/46
412 01 Litoměřice


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu