Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Zastupitelstvo města

Rada města

Vedení města

Odbory Městského úřadu

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na řešení vojenských i nevojenských ohrožení (krizových situací) a dalších mimořádných událostí
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací a dalších mimořádných událostí
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací a podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • zpracovává podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady obce, její součinnost s bezpečnostní radou kraje a plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady obce
 • podílí se na zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil a brannou pohotovostí státu
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, manipulaci, skartaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací
 • zajišťuje podle pokynů starosty města a tajemníka úřadu další výkon činností daných zákony o bezpečnosti, o zajišťování obrany, o branné povinnosti a jejím zajišťování, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími právními předpisy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Miroslav Letafka 416 916 301 referent krizového řízení (os. tel. 723 394 994)

Činnost odboru/oddělení

Personalistika a mzdy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Veronika Šturalová 416 916 449 manažer MAS STUR
Vladislava Lustyková 416 916 141 mzdová účtárna, PaM
Bc. Pavlína Valůšková 416 916 140 mzdová účtárna, PaM

Činnost odboru/oddělení

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení obce ve výkonu jejich funkcí. Pro tento účel jim bude interní audit předkládat analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle. Při prováděných činnostech mají členové interního auditu úplný, volný přístup ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům naší organizace.

Samostatná působnost:

Útvar interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole, zejména

 • zjišťuje, zda jsou v činnosti orgánu obce dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
 • zjišťuje, zda rizika, vztahující se k činnosti orgánu obce, jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 • zjišťuje, zda řídící kontrola poskytuje vedení obce spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kriteria stanovená zákonem, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy,
 • zjišťuje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů obce poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
 • provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • provádí audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů obce, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • provádí audit výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • předkládá, na základě svých zjištění, tajemníkovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zpracovává střednědobý plán a roční plán interního auditu včetně přípravy interních auditorů a úkolů v metodické a konzultační činnosti, tyto projednává se starostou, který tyto plány schvaluje,
 • předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez zbytečného odkladu starostovi s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik,
 • ve zvlášť odůvodněných případech na vyžádání vedoucího orgánu operativně zařazuje výkon konkrétního auditu mimo schválený roční plán,
 • upozorňuje písemně vedoucího orgánu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata opatření,
 • nejméně jednou ročně zajišťuje prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení obce,
 • souhrnně uvádí výsledky interního auditu v roční zprávě, kterou předkládá vedení obce,
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje konzultační činnost
 • spolupracuje s externím auditorem.

Při auditech mohou být odhaleny další příležitosti ke zdokonalení způsobu řízení, hospodárnosti a celkového image obce. O těchto příležitostech je interní audit povinen informovat vedení obce.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Kateřina Moučková 416 916 348 interní audit, kontrola
Mgr. Šárka Pěkná 416 916 347 interní audit, kontrola

Činnost odboru/oddělení

 • analýza národních a evropských dokumentů pro čerpání dotací
 • zajišťování a zpracovávání žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost
 • koordinace spolupráce odborů při přípravě žádostí o dotace
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotací
 • zpracovává a spravuje strategické rozvojové dokumenty města
 • koordinace projektu “Litoměřice Zdravé město a MA 21”

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Jaroslav Klusák Ph.D. 416 916 445 energetický manažer, team leader
Mgr. Antonín Tym Ph.D. 416 916 400 manažer geotermálního projektu, zástupce team leadera
Ing. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D. 416 916 446 manažer Plánu udržitelné městské mobility
Bc. Monika Čapková 416 916 444 office manažer a finanční manažer
Ing. Michal Černý 416 916 442 energetický manažer
Tereza Kalinová 416 916 446 projektový manažer, metodik místní Agendy 21 a Zdravého města
Ing. Alice Králíková 416 916 144 projektový manažer – koordinátor mobility
Mgr. Irena Vodičková 416 916 447 koordinátorka Zdravého města a MA21

Činnost odboru/oddělení

Sekretariát starosty a tajemníka

 • Připravuje a koordinuje programy jednání vedení města.
 • Připravuje materiály do zasedání orgánů města a vyhotovuje zápisy.
 • Eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., interpelace a podněty podané podle zákona o obcích a koordinuje jejich vyřízení.

Právní úsek

 • Poskytuje právní služby pro úřad a orgány města.
 • Provádí vymáhání dlužných pohledávek.
 • Vede centrální evidenci petic a stížností.
 • Je vyvlastňovacím úřadem dle zákona č. 184/2006 Sb.
 • Zpracovává koordinovaná a závazná koordinovaná stanoviska.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Martina Skoková 416 916 206 Vedoucí kanceláře starosty a tajemníka
Romana Alblová 416 916 307 referent vymáhání pohledávek
Kateřina Danišová 416 916 407 správa daní, vymáhání poplatků
Eva Chrudimská 416 916 308 asistentka starosty a tajemníka
JUDr. Hana Králová 416 916 107 právník
Vladimíra Malá 416 916 306 správa daní, vymáhání poplatků
Eva Šimková 416 916 105 asistentka starosty a tajemníka
Bc. Andrea Švihelová 416 916 207 pomocný administrativní pracovník
Jana Váchová 416 916 106 asistentka starosty

Činnost odboru/oddělení

 • zajišťování kompletní evidence a hospodaření s majetkem MěÚ
 • zabezpečování údržby a opravy veškerého majetku MěÚ
 • zabezpečování plynulého chodu pracovního výkonu jednotlivých odborů v oblasti technické a materiální vybavenosti, tel. spojení apod.
 • organizační a technické zabezpečení voleb (do obecních zastupitelstev obcí , krajů , do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a evropského parlamentu) a sčítání domů, bytů a obyvatel
 • doručování služ.pošty obyvatelům města
 • úklid úřadu (firma)
 • zajišťování agendy cestovních dokladů
 • zajišťování agendy občanských průkazů
 • zajišťování kompletní agendy evidence obyvatel
 • aktualizace evidence obyvatel Centrálního registru obyvatel
 • zajištění matriční agendy v rámci působnosti obce III. Typu
 • zajišťování provozu systému CZECH POINT
 • Komise pro projednávání přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • Provádí soupisy majetku zemřelých, kteří nemají příbuzné, zajišťuje všechny potřebné úkony s tímto spojené.
 • Vyhotovuje posudky na občany, kteří jsou řešeni Policií ČR, Státním zastupitelstvím a jinými orgány činnými v trestním řízení.
 • Ztráty a nálezy

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Jaroslav Lachman 416 916 119 vedoucí odboru
Ing. Leona Slabochová 416 916 414 vedoucí oddělení IT
Bc. Miroslav Tamáš 416 916 219 Vedoucí oddělení vnitřní správy
Milena Nováková 416 916 318 vedoucí oddělení správních činností
Jaroslava Brzáková 416 916 214 přestupky
Eva Bulantová 416 916 213 matrika
Bc. Roman Čech 416 916 312 informatik
Kateřina Čechová 416 916 311 podatelna
Ing. Jan Černý 416 916 555 informatik
Kateřina Fejfarová 416 916 315 referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Monika Gašpárková 416 916 216 referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Havelková 416 916 316 referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Jana Hříbalová 416 916 113 matrika
Bc. Jiří Hubálek 416 916 412 informatik
Bc. Jan Jaroš 416 916 112 Správce GIS
Dominika Jurková 416 916 390 CzechPoint
Jana Koňaříková 416 916 114 přestupky
Jana Kühnová 416 916 118 hospodářka
Jiří Lepšík 416 916 217 správce budov, řidič
Daniel Nacházel 416 916 317 referent občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Pavel Řídel 416 916 217 správce budov, řidič
Eliška Smejkalová 416 916 104 podatelna
Jaroslava Štoková 416 916 313 referent občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel
Júlia Štroblová 416 916 392 metodik spisové služby, CzechPoint
Kateřina Tůmová 416 916 391 CzechPoint
Helena Viktorinová 416 916 117 administrativa
Ladislava Vokálová 416 916 102 podatelna

Činnost odboru/oddělení

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání
 • výkon funkce orgánu státní správy I. stupně pro oblast živností koncesovaných, ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných
 • vedení  živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy ze živnostenského rejstříku
 • živnostenská kontrola a sankční řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • zabezpečování dozorových činností v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a zákona o zrušení tabákového monopolu
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, kontroly, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů
 • poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • vyřizování stížností a petic patřících do působnosti odboru
 • zajišťuje poradenskou činnost na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele
 • vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství, týkající se evidence zemědělských podnikatelů

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Marcela Škrancová 416 916 199 vedoucí odboru
Ing. Jan Adámek 416 916 194 referent registrace
Hana Andrášová DiS. 416 916 192 referent registrace
Bc. Lucie Knotková 416 916 195 referent kontroly
Bc. Petr Ledvinka 416 916 193 referent správních činností
Michal Melen 416 916 191 referent registrace
Bc. Libuše Nademlejnská DiS. 416 916 190 referent registrace
Eva Růžičková 416 916 198 referent kontrola
Eva Sochrová 416 916 196 referent kontrola

Činnost odboru/oddělení

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností

Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhlášky č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, vše ve znění pozdějších právních předpisů, zajišťuje prodej lékařských předpisů označených modrým pruhem.

Odbor vykonává činnosti spojené s funkcí veřejného opatrovníka (pokud bylo Město Litoměřice touto funkcí soudem ustanoveno (§ 27 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů)

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává speciální označení vozidel  pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P)

Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních úprav

Řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na území obce s rozšířenou působností, spolupracuje s městskou nemocnicí, orgánem hygienické služby, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče a s lékařskými komorami.

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  zajišťuje:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy služeb (§ 91 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) o poskytování sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob
 • zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a dle situace zprostředkuje možnosti jejich poskytnutí
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města

Ze zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. zajišťuje:

 • výkon činností sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
 • vyhledává aktivně  osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
 • nalezne a dohodne ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informuje každou osobu o možných postupech a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní zodpovědnosti
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

 • zřizování zařízení sociálně právní ochrany
 • podávání návrhů na předběžná opatření
 • zaměstnanci obce, na základě oprávnění úřadu mohou navštěvovat dítě a rodinu v prostředí, kde se dítě a rodina zdržuje a zde pořizovat obrazové a zvukové záznamy pro účely ochrany práv dítěte
 • vyhledávání dětí v ohrožení a působení na rodiče, kteří zanedbávají výchovu dětí
 • spolupráce se státními orgány a institucemi, zejména lékaři u dětí týraných – ohrožených
 • zajišťování poradenství ve věci výchovy dětí a svěření dětí do náhradní rodiny
 • rozhoduje o návštěvě poradenského zařízení osobami, které vychovávají dítě
 • rozhoduje o výchovných opatřeních
 • rozhoduje o zastavení řízení o zařazení žadatelů o osvojení či pěstounské péči
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů
 • navrhuje soudu ústavní výchovu, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti, vyslovení tzv. nezájmu o dítě
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte
 • zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • stanovuje individuální plán ochrany dítěte, vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, organizuje případové konference
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, dohlíží nad právy a povinnostmi vyplývajícími z této dohody
 • spravuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 • sleduje dodržování práv dítěte v ústavním zařízení a uděluje souhlas k pobytu dítěte mimo ústav
 • činí opatření k zajištění návratu dítěte bez doprovodu z ciziny
 • na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte v rozsahu stanoveném v zákoně č. 359/1999 Sb.
 • vede spisovou dokumentaci o dětech a rodině pro účely sociálně právní ochrany
 •  

Kurátoři

 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku.
 • v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracují s orgány činnými v trestním řízení ( policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby
 • účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky
 • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
 • podávají návrhy a podněty soudu případně na uložení výchovného opatření
 • úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezl.dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních.
 • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí

V rámci samostatné působnosti

 • podílí se na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů - vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou a do podporovaných pečovatelských bytů ( spolupracuje s Komisí sociální a zdravotní, provádí šetření v domácnostech těchto žadatelů, vede spisovou agendu a na základě rozhodnutí Rady města Litoměřice přiděluje těmto žadatelům byty v těchto zařízeních
 • přijímá a eviduje žádosti o umístění do domova seniorů
 • připravuje podklady pro sociální a zdravotní komisi
 • odbor provádí sociální šetření vyžádaná příslušným soudem ve věci nalezení možné osoby vhodné k ustanovení do funkce opatrovníka pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena
 • vede agendu a provádí veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců příspěvků, dotací a grantů z rozpočtu města
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje gratulace a společenské akce pro seniory
 • komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu
 • uplatňuje zájmy města v sociální oblasti  soc. služeb města Litoměřice
 • zajišťuje prevenci kriminality

Adresa

Mírové nám. 17
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing.Bc. Renáta Jurková 416 916 129 vedoucí odboru
Ivana Aksenowá DiS. 416 916 128 zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení sociální péče a komunitního plánování
Bc. Renata Gazsi 416 916 124 vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Jitka Salusová 416 916 127 veřejný opatrovník, referent státní správy a samosprávy
Jana Zelená 416 916 424 kurátorka pro děti a mládež
Mgr. Simona Barčíková 416 916 322 sociální pracovnice OSPOD
Jitka Benešová DiS. 416 916 226 referent státní správy a samosprávy, zdravotnictví a přestupky
Mgr. Petra Benešová 416 916 125 sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené
Bc. Dušan Bouček 416 916 222 sociální pracovník
Bc. Denisa Dobešová 416 916 328 sociální pracovnice OSPOD
Bohdana Dojčinovičová 416 916 228 referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Bc. Jana Eflerová 416 916 122 referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Hana Eiglerová 416 916 223 referent státní správy a samosprávy - OSPOD
Mgr. Klára Hutarová 416 916 420 psycholog
Ilona Choutková 416 916 423 kurátorka pro děti a mládež
Hana Chrudimská 416 916 126 hospodaření a administrativa odboru
Květoslava Jetenská 416 916 326 sociální pracovnice OSPOD
Bc. Kristýna Jíchová 416 916 335 sociální pracovnice OSPOD
Radka Kmochová 416 916 324 náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková 416 916 323 sociální pracovnice OSPOD
PhDr. Pavel Kolařík 416 916 120 sociální pracovník
Lenka Krčmářová DiS. 416 916 121 sociální pracovník
Bc. Jana Lepšíková 416 916 425 sociální pracovnice OSPOD
Aleš Löffelmann 416 916 230 referent státní správy a samosprávy - veřejný opatrovník
Bc. Pavlína Mrázová 416 916 421 kurátorka pro děti a mládež
Bc. Miroslava Najmanová 416 916 321 referent samosprávy - prevence kriminality
Bc. Vlastimil Novák 416 916 426 sociální kurátor pro dospělé
Bc. Marie Písková 416 916 325 sociální pracovnice OSPOD
Bc. Brigita Pojezná 416 916 422 kurátorka pro děti a mládež
Mgr. et Mgr. Miroslava Ságlová 416 916 336 sociální pracovník OSPOD
Sylva Svobodová 416 916 327 náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí
Mgr. Kamila Vlčková 416 916 331 sociální pracovnice OSPOD
Jan Vochomůrka 416 916 227 referent státní správy a samosprávy - komunitní plánování
Mgr. Markéta Vrbová 416 916 320 sociální pracovík OSPOD
Bc. Nikola Zavázalová 416 916 332 sociální pracovnice OSPOD

Činnost odboru/oddělení

 • vydává územně plánovací informaci dle § 21 stavebního zákona
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
 • vede územní řízení v rozsahu územní působnosti stavebního úřadu a evidenci vydaných rozhodnutí
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací od stavebníků a vydává souhlas k jejich provedení. Vede stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu, vyjma staveb speciálních povolovaných speciálními stavebními úřady, vojenskými a jinými stavebními úřady. Povoluje změny staveb před jejich dokončením. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení, rozhoduje o prodloužení termínu dokončení stavby. Vydává souhlas ke změně užívání stavby, nebo vede řízení o změně užívání stavby a vydává o ní rozhodnutí.
 • vydává souhlas k užívání stavby, eventuelně vydává kolaudační souhlas pro stavby , jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit
 • vede řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení provedených či prováděných bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, staveb které svým závadným stavem ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, staveb jejichž povolení bylo zrušeno a dočasných staveb u nichž uplynula doba jejich trvání. Povoluje odstranění staveb na základě žádosti vlastníků. Nařizuje odstranění nepovolených reklamních zařízení nebo zařízení postavených v rozporu s vydaným povolením nebo ohlášením.
 • provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb ve fázích uvedených v podmínkách stavebního povolení. Vydává souhlas ke změně užívání stavby bez stavebních úprav.
 • nařizuje vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. Je-li to nutné rozhodne o vyklizení stavby. Nařizuje vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat a stavbu není nutno neodkladně odstranit. Nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy
 • zajišťuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav na základě jeho žádosti úhradu té části nákladů, které se přímo týkají provedení nařízených úprav.
 • nařizuje provedení udržovacích prací vlastníku stavby který ji řádně neudržuje a neuposlechl výzvu stavebního úřadu k jejich provedení.
 • pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení uloží těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
 • vede na žádost řízení o výjimce z obecných technických požadavků na stavby.
 • projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu a v rámci téhož ukládá pokuty za prokázané přestupky a správní delikty.
 • eviduje vydaná rozhodnutí a sdělení SÚ a ukládá veškerý spisový materiál po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě do spisovny SÚ.
 • v rámci vedených řízení poskytuje odbornou pomoci účastníkům řízení.

Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Jan Nejtek 416 916 139 vedoucí odboru
Ing. Libor Bezděka 416 916 138 zástupce vedoucího,územní rozhodování
Eva Březinová 416 916 133 stavebně správní referent
Jaroslava Ducká 416 916 417 stavebně správní referent
Lenka Gmitterová 416 916 137 ekonom, administrativa
Richard Hercík 416 916 231 referent územně a stavebně správního rozhodování
Jiří Hohenberger 416 916 135 stavebně správní referent
Bc. Petra Kellerová 416 916 134 stavebně správní referent
Rút Krejčová 416 916 136 stavebně správní referent
Pavla Křenová 416 916 132 stavebně správní referent
Ing. arch. Dominik Miko 416 916 131 referent územně a stavebně správního rozhodování

Činnost odboru/oddělení

 • vedení účetnictví městského úřadu
 • správa rozpočtu města
 • rozborová činnost
 • zajišťování finanční agendy města
 • vedení personální a mzdové agendy, likvidace cestovní příkazů
 • správa části místních poplatků
 • zpracování daňových přiznání a statistických výkazů
 • organizace a kompletace inventarizace
 • metodické vedení ekonomů jednotlivých odborů MěÚ

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Iveta Zalabáková 416 916 149 vedoucí odboru
Hana Tobiášová 416 916 443 zástupce vedoucího, účetní
Eva Dytrychová 416 916 143 fakturace
Adriana Frková 416 916 240 hlavní pokladní
Kamila Frková 416 916 142 správce daní a poplatků
Jitka Musilová 416 916 146 zástup účetní
Monika Pavučková 416 916 145 rozpočet
Radka Somrová 416 916 241 místní poplatky
Šárka Stejskalová 416 916 142 místní poplatky
Lenka Škamlová 416 916 148 účetní
Dita Tovarová 416 916 146 účetní

Činnost odboru/oddělení

 • Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.
 • Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., podává přiznání k dani z převodu  nemovitostí.
 • Zajišťuje sepsání kupních smluv, nájemních smluv na nemovitosti.
 • Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí .
 • Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu.
 • Zpracovává podklady pro jednání RM a ZM   týkající se disponování s majetkem ( prodej, pronájem, směna).
 • Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení ( vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod.
 • těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty
 • práce provádí dle lesního hospodářského plánu
 • zalesněním - výsadbou sazenic
 • prodejem dřevní hmoty
 • čištěním  lesa
 • doprava  dřevní hmoty
 • Město má v pronájmu honitbu, o kterou se stará také OS-LH
 • zajišťování krmiva pro zvěr,  sanitární odstřel,  vydávání povolenek lovu .
Úsek správy nemovitostí
 • Zajišťuje správu bytového fondu, včetně jeho údržby případně rekonstrukce a modernizace.
 • Vypisuje výběrová řízení pro akce na 500 tis. Kč.
 • Zajišťuje podklady pro realizaci  modernizace bytů - ohlášky oprav na stavebním úřadě, stanovisko odboru kultury Okresního úřadu k prováděním opravám v historické části města - bytové domy a nebyty.
 • V součinnosti s nájemcem zajišťuje rekolaudační rozhodnutí pro konrétní využívání nebytových prostorů.
 • Vede evidenci o nájemním vztahu v bytových a nebytových domech s vyjímkou škol a ostatních zařízení.
 • Vede evidenci nájemníků, provádí výběr nájemného a vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či nebytu .
 • Vede veškerou agentu o nájemním vztahu ( nájemní smlouvy, přechod nájmu, výměny bytů) a  zpracovává podklady pro jednání RM v souvislosti s nájemním vztahem.
 • Vede evidenci platební morálky uživatelů bytů a nebytů, společně s právními zástupci  zajišťuje vymáhání pohledávek z nájemného.

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Mgr. Václav Härting 416 916 259 vedoucí odboru
Vladimír Kolář 734 783 337 Vedoucí Oddělění lesního hospodářství
Michal Barčík 416 916 153 referent správy nemovitostí
Zdeněk Benda 475 229 203 Lesník
Lenka Černá 416 916 156 vyúčtování služeb
Milada Dvořáková 416 916 159 administrativa, hospodaření, účetní
Jana Fialová 416 916 255 pozemky - pronájem, prodej
Bc. Kateřina Gintnerová 416 916 154 nájemné
Lenka Jindřichová 416 916 258 pozemky - pronájem, prodej
Josef Krist 416 916 155 bytový technik (os. tel. 723 804 011)
Bc. Lucie Pišlová 416 916 157 vymáhání pohledávek
Lenka Procházková 416 916 250 referent hospodaření a administrativy
Zdena Štýbrová 416 916 252 hospodaření, administrativa

Činnost odboru/oddělení

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Venuše Brunclíková MBA. 416 916 169 vedoucí odboru
Ing. Iveta Bauerová 416 916 116 referent pro veřejné zakázky
Václav Blecha 416 916 163 investiční technik, technik služeb TSM
Jiří Halml 416 916 164 investiční technik
Bc. Michala Horká 416 916 147 projektový manažer
Ing. Miroslav Kopecký 416 916 162 referent územního plánování
Ing. Michal Kříž 416 916 160 územní plánování
Jana Kuchařová 416 916 166 zábory , majetkový správce
Šárka Lepšíková 416 916 167 hospodaření, administrativa
Bc. Přemysl Pech 416 916 161 územní plánování
Bc. Ivana Pettingerová 416 916 168 referent územního plánování
Ladislav Pošík 416 916 165 investiční technik
Ing. Dana Svobodová 416 916 448 projektový manažer

Činnost odboru/oddělení

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:30
Středa 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Pátek 08:00 - 11:30

Adresa

Topolčianská 447/1
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Bc. Jan Jakub 416 916 509 vedoucí odboru
Ivana Zapadlová 416 916 508 vedoucí oddělení dopravně správních evidencí
Irena Cankářová 416 916 501 referent registru motorových vozidel
Jaroslav Doležal 416 916 505 referent registru motorových vozidel
Ing. Lukáš Jůva 416 916 522 silniční technik
Lenka Kizeková 416 916 511 administrativní pracovnice
Marie Kleinová 416 916 516 registr řidičů
Bc. Jan Kovařík 416 916 521 silniční technik
Ing. Lenka Kuchařová 416 916 510 silniční technik, evidence dopravců Taxi
Josef Landa 416 916 512 silniční technik
Petr Ledvinka 416 916 514 přestupky v dopravě
Ing. Petr Mynařík 416 916 506 zkušební komisař
Olga Nováková 416 916 505 správní referent registru vozidel
Alena Prochová 416 916 513 řidičské průkazy
Jana Rejfová 416 916 515 přestupky v dopravě
Šárka Sedlmayerová 416 916 513 referent registru řidičů
Jan Šmat 416 916 502 referent registru motorových vozidel
Veronika Tichá 416 916 517 přestupky v dopravě
Alena Vašků 416 916 504 pomocná administrativa
Věra Vašutová 416 916 518 registr řidičů
Květoslava Vorlíková 416 916 507 přestupky v dopravě

Činnost odboru/oddělení

úsek ochrany ovzduší

 • odborný technický dozor nad zařízeními ke spalování paliv o tepelném výkonu do 0,2MW ( od 1.1.2003 do 5 MW)
 • pokuty za znečišťování ovzduší
 • dotace na plynové vytápění pro občany města
 • dotace na solární ohřev TÚV
 • vyhlašování varovných a regulačních opatření k omezení emisí z rozhodujících zdrojů při smogových situacích
 • vypracovává koncepce, strategie a statistické výkazy ve vztahu k ochraně ovzduší
 • vydává rozhodnutí o poplatku z malých zdrojů znečišťování ovzduší do 0,2MW(od 1.1.2003 do 5 MW).

úsek odpadového hospodářství

 • zajišťuje organizaci a financování svozu komunálního odpadu
 • ukládá pokuty za porušování zákona o odpadech
 • kontroluje kvalitu svozu komunálního odpadu a zajišťuje případnou nápravu
 • zajišťuje budování kontejenrových stání a jejich údržbu
 • zajišťuje svoz separovaných odpadů a jeho financování
 • vede evidenci odpadů a zpracovává statistické výkazy o odpadech
 • zajišťuje svoz nebezpečných odpadů

úsek ochrany ZPF

 • vydává rozhodnutí o ovodech za odnětí půdy ze ZPF
 • uděluje souhlas k odnětí ze ZPF
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemků do ZPF
 • ukládá pokuty

úsek ochrany přírody a krajiny

 • vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin
 • vydává rozhodnutí k zásahům do významných krajinných prvků
 • ukládá náhradní výsadbu dřevin
 • zajišťuje úklid města od psích exkrementů

úsek vodního hospodářství

 • vydává souhlas ke stavbám v zátopových územích
 • zajišťuje práce pro alternativní tresty odsouzených

úsek lesního hospodářství

 • zajišťuje odbornou správu městských lesů a hospodaření městských lesů
 • provozuje městskou honitbu

úsek zdravého města a MA 21

 • zajišťuje zpracování podkladových materiálů projektu zdravé město
 • vyhledává a zajišťuje dostupné dotace pro město
 • zajišťuje interní grantový systém

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Pavel Gryndler 416 916 179 vedoucí odboru
Ing. Lenka Brožová 416 916 178 zástupce vedoucího, městská zeleň
DiS. Jiřina Bartoňová 416 916 172 referent státní správy vodního hospodářství
Břetislav Holub 416 916 171 vodní hospodářství
Bc. Miroslava Jirků 416 916 272 referent státní správy vodního hospodářství
Věra Kubátová 416 916 270 administrativa odboru + rybářské lístky
RNDr. Jitka Milotová 416 916 173 ochrana přírody a krajiny
Ing. Lucie Minková 416 916 170 myslivost ,lesnictví, rybářství
Ing. Jana Pavlasová 416 916 271 referent státní správy ochrany ovzduší
Ing. Zlatuše Řepíková 416 916 174 referent státní správy odpadového hospodářství
Ing. Monika Trnková 416 916 176 Referent ochrany ZPF
Ing. Lucie Weberová 416 916 175 referent správy odpadového hospodářství města

Činnost odboru/oddělení

Školství

 • výkon zřizovatelských funkcí základních a mateřských škol, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, centrální školní jídelny v souladu se zákonem 561/2004 Sb. školský zákon.
 • zpracování návrhů rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy  ve spolupráci s KÚ ÚK
 • příprava a projednání návrhu rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení ve vazbě na příspěvek zřizovatele na provoz a energie, zajištění projednání účetních závěrek zřizovatelem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
 • správa nemovitého majetku, které slouží školám a školským zařízením
 • přestupkové řízení na úseku školství dle §31 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích

Kultura

 • výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích a Centrum cestovního ruchu Litoměřice
 • agenda dotačních programů v oblasti podpory kulturních akcí a podpory celoroční činnosti kulturních organizací na území města Litoměřice
 • organizace Dne otevřených dveří kulturních památek v rámci Dne evropského dědictví
 • vítání občánků a organizace výročních svateb
 • vydávání povolení k provozování a pořádání loterií a tombol dle zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách

Sport

 • výkon zřizovatelských funkcí příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
 • evidence veškerých sportovních oddílů na území města
 • agenda dotačních programů v oblasti podpory „Sportu pro zdraví/sportu pro všechny“ a celoroční činnosti sportovních klubu a oddílů na území města Litoměřice

Památková péče

 • výkon státní památkové péče v rozsahu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve správním obvodu (ORP Litoměřice) na kulturních památkách a nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a další související činnosti včetně metodické pomoci
 • kontrolní činnost státní památkové péče, dokumentace památkových objektů v regionu, sledování stavu uměleckých památek a zabezpečování jejich restaurování
 • ukládání opatření při porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, vedení přestupkových řízení a řízení o správním deliktu
 • zabezpečení agendy dotačních programů MK ČR a KÚ ÚK na obnovu, údržbu i záchranu nemovitých kulturních památek, vyhledávání dalších možných dotačních zdrojů

Adresa

Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Andrea Křížová 416 916 189 vedoucí odboru
Ivona Hohenbergerová 416 916 183 referent státní památkové péče
Bc. Patrik Matek 416 916 186 referent školství pro státní správu
Eva Öhmová 416 916 180 referent státní památkové péče
Jana Počíková 416 916 183 státní památková péče
Hana Pospíchalová 416 916 182 referent pro státní památkovou péči, granty a dotace pro sport
Dagmar Zelená 416 916 181 referent školství pro samosprávu

Činnost odboru/oddělení

Úsek vnějších vztahů a komunikace

 • vydávání tiskových zpráv a jejich distribuce
 • příprava a vydávání Radničního zpravodaje
 • vypracování a poskytování odpovědí na dotazy novinářů
 • pořádání tiskových konferencí na aktuální témata
 • pořizování fotografií a vedení fotoarchivu z akcí pořádaných městem
 • medializace akcí pořádaných městem nebo za jeho účasti
 • monitoring tisku a jeho analýza
 • příprava témat a spolupráce s dodavatelem videoreportáží zpracovávaných pro město
 • sestavování mediaplánu
 • spolupráce při aktualizaci webových stránek města
 • propagace města na sociálních sítí (Facebook, Twitter apod.)
 • příprava a realizace projektu „Výroční zprávy města“
 • podpora aktivit vnější a vnitřní komunikace
 • realizace projektu „Mobilní rozhlas“

Úsek marketingu

 • podpora turistického ruchu
 • výstavní činnost
 • propagace města Litoměřice ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří
 • správa a aktualizace webů propagujících cestovní ruch
 • internetový marketing
 • Příprava a realizace nových produktů cestovního ruchu pro město Litoměřice s akcentem na jednotlivé cílové skupiny
 • komunikace se subjekty působícími v cestovním ruchu, včetně aktivního vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu
 • reklamní činnost
 • tvorba propagačních materiálů města Litoměřice
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • tvorba koncepce strategie marketingu a cestovního ruchu, aktualizace marketingového plánu dle potřeb města a vývoje v oblasti cestovního ruchu
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Úsek - informační centrum města

 • poskytování informačních služeb veřejnosti
 • průvodcovská služba
 • reklamní činnost
 • kopírovací práce
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • obchodní činnost
 • pořádání kulturních, osvětových a jiných akcí

Adresa

Mírové nám. 15/7
412 01 Litoměřice

Pracovníci

Jméno Telefon Funkce
Ing. Eva Břeňová 416 916 441 vedoucí odboru
Mgr. Anna Hrochová 416 916 441 Referent vnějších vztahů
Jitka Maximiliánová 416 916 440 pracovník informačního centra
Hana Mildová 416 916 440 pracovník informačního centra
Bc. Andrea Neckařova 734 266 960 referent komunikace
Ondřej Přecechtěl 416 916 440 pracovník informačního centra

Organizace města

Představenstvo: Mgr. Ladislav Chlupáč, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Pinka

telefon: 725 095 137
e-mail: gte [AT] litomerice [DOT] cz
www: https://www.prvnigeotermalni.cz
ičo: 24840688

Adresa:
1. Geotermální Litoměřice a.s.
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing.Bc. Ivana Humlová

telefon: 416 742 087
e-mail: centrumsrdicko [AT] centrumsrdicko [DOT] cz
www: http://www.centrumsrdicko.cz
ičo: 70854165

Adresa:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO
Revoluční 1846/30
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Zuzana Bendová

telefon: 416 741 798
e-mail: reditelka [AT] ddmrozmaryn [DOT] cz
www: http://www.ddmrozmaryn.cz
ičo: 62769693

Adresa:
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Plešivecká 1863/15
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Karel Kynzl

telefon: 416 735 063
e-mail: reditel [AT] masarykovazs [DOT] eu
www: http://www.masarykovazs.eu
ičo: 46773436

Adresa:
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Svojsíkova 1482/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Monika Mejtová

telefon: 416 738 804
e-mail: info [AT] skolky-ltm [DOT] cz
www: http://www.skolky-ltm.cz
ičo: 72744081

Adresa:
Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Masarykova 590/30
412 01 Litoměřice

Představenstvo: Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Jaroslav Pršala, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA

telefon: 416 723 111
e-mail: info [AT] nemocnice-lt [DOT] cz
www: http://www.nemocnice-lt.cz
ičo: 06199518

Adresa:
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2048
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Zdeňka Kovářová

telefon: 416 735 062
e-mail: reditel [AT] centralka [DOT] cz
www: http://www.centralka.cz
ičo: 46768793

Adresa:
příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice
Svojsíkova 2027/7
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Karel František Tománek

telefon: 416 732 453
e-mail: info [AT] knihovnalitomerice [DOT] cz
www: http://www.knihovnalitomerice.cz
ičo: 00360627

Adresa:
Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 153/26
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Věra Kmoníčková

telefon: 416 732 804
e-mail: reditel [AT] mkz-ltm [DOT] cz
www: http://www.mkz-ltm.cz
ičo: 44557141

Adresa:
příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: p. Tvrzník Jaromír

telefon: 416 735 480
e-mail: reditel [AT] mszltm [DOT] cz
www: http://www.mszltm.cz
ičo: 70923477

Adresa:
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Zahradnická 215/28
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Ing. Ivo Elman

telefon: 416 725 511
e-mail: reditel [AT] tsmlt [DOT] cz
www: http://www.tsmlt.cz/
ičo: 00080128

Adresa:
Technické služby města Litoměřice
Na Kocandě 661/22
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Blanka Ježková

telefon: 416 741 361
e-mail: info [AT] zshavlickova [DOT] cz
www: http://www.zshavlickova.cz
ičo: 46773363

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Havlíčkova 1830/32
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Václav Červín

telefon: 416 741 547
e-mail: vedeni [AT] zsladovaltm [DOT] cz
www: http://www.zsladovaltm.cz
ičo: 46773380

Adresa:
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Ladova 413/5
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Milan Sluka

telefon: 416 574 921
e-mail: reditel [AT] ustadionu [DOT] cz
www: http://www.ustadionu.cz
ičo: 46773401

Adresa:
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
U Stadionu 522/4
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

telefon: 416 735 797
e-mail: skolabn [AT] skolabn [DOT] cz
www: http://www.skolabn.cz
ičo: 46773312

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Boženy Němcové 2
B.Němcové 873/2
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Petr Klupák

telefon: 416 732 802
e-mail: skola [DOT] navalech [AT] seznam [DOT] cz
www: http://www.skolanavalech.cz
ičo: 46773428

Adresa:
Základní škola Litoměřice,Na Valech 53
Na Valech 582/53
412 01 Litoměřice

Ředitel/ka: Mgr. Dominika Valešková

telefon: 416 574 420
e-mail: zusltm [AT] zusltm [DOT] cz
www: http://www.zusltm.cz
ičo: 46773410

Adresa:
Základní umělecká škola Litoměřice
Masarykova 621/46
412 01 Litoměřice

NAHORU