Strategický plán rozvoje města

Proč je důležité strategické řízení a strategický plán

Strategické řízení je nástrojem, který společně s komunitním plánováním, tedy s aktivním zapojováním veřejnosti, pomáhá smysluplně a efektivně řídit město tak, aby se v něm občanům dobře žilo.

Promyšlené strategické řízení pomáhá také při získávání finančních prostředků. Město Litoměřice patří dlouhodobě k nejaktivnějším a nejúspěšnějším žadatelům o dotace z Evropské unie. Městu se podařilo od roku 2004 získat na svůj rozvoj z fondů EU více jak půl miliardy korun. Mezi nejvýznačnější investice patřily např. rekonstrukce Gotického hradu, modernizace zimního stadionu nebo výstavba domova důchodců. Městu se však daří získávat také dotace na řadu tzv. „měkkých" projektů zaměřených na sociální oblast, rozvoj spravedlivého obchodu, Zdravého města, vzdělávání apod. 

Strategický plán je pak klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006 a Vám se tímto dostává do rukou aktualizace plánu z roku 2012 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030.

Výchozí principy strategického plánu

Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM") vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální (životní prostředí) oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN. 

Důležitým principem je také spolupráce s klíčovými aktéry při jeho vzniku, tedy nejen politiků a zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také veřejnosti a zástupců různých zájmových organizací a neziskového sektoru. Tato spolupráce při zpracování aktualizace SPRM vyjadřuje společné úsilí o nalezení shody nad vizí, prioritními oblastmi rozvoje města a cíli. Plán se tak opírá o komunitní základ a odpovídá principům moderního strategického řízení.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí (projektů), každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPRM. Naplňování strategického plánu bude městem monitorováno na základě klíčových indikátorů a pravidelně vyhodnocováno nově vzniklým Strategickým týmem udržitelného rozvoje formou hodnotících zpráv a předkládáno radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně. Aktualizace SPRM bude i nadále prováděna nejméně jednou za 5 let.

Účel a naplňování strategického plánu

Strategický plán je určen a je závazný pro všechny zaměstnance města Litoměřice a jeho organizací nebo společností, kteří se podílejí na plnění cílů SPRM nebo na aktivitách a projektech rozpracovaných v jednotlivých Akčních plánech SPRM.

Dále je strategický plán určen pro zastupitele, radní, členy výborů, členy komisí a partnery města. Jejich rozhodování by mělo být v souladu s cíli SPRM.

Strategický plán také slouží občanům města, podnikatelům, zástupcům institucí, kteří se zajímají o rozvoj města Litoměřice, a investorům, pro které je tento dokument často jediným veřejně dostupným zdrojem informací o tom, jakým směrem se konkrétní město ubírá a zda jsou jeho vize a principy rozvoje v souladu se záměry té které společnosti.

 

 Strategický plán města ke stažení (.pdf)

Další strategické dokumenty města

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu