INFORMACE DLE ZÁKONA 106

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

01. Název

Město Litoměřice

02. Důvod a způsob založení

Město Litoměřice je územní samosprávné společenství (veřejnoprávní korporace) v souladu s  § 1 a  § 2 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu  § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č.  89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá  Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č.  128/2000 Sb. o obcích).

03. Organizační struktura

04. Kontaktní spojení

4.1.Kontaktní poštovní adresa

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město

412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN 

4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN 

Pekařská 114/2
Předměstí
41201 Litoměřice

Adresní místo dle RUIAN 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Topolčianská 447/1
Předměstí
41201 Litoměřice

Adresní místo dle RUIAN 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Kompletní seznam úředních hodin

4.4. Telefonní čísla

Ústředna: +420 416 916 111

Podatelna: +420 416 916 102

Telefonní seznam městského úřadu

4.5. Adresa internetových stránek

https://www.litomerice.cz

4.6. Adresa podatelny

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN

Přehled technických nosičů dat:

 • CD ROM
 • DVD ROM
 • USB Flash disky
 • USB externí HDD

4.7. Elektronická adresa podatelny

epodatelna@litomerice.cz

4.8. Datová schránka

tpebfnu

05. Případné platby lze poukázat

19-1524-471/0100

06. IČO

00263958

07. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00263958

08. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 Strategické dokumenty

Územní plán města

 Strategický plán rozvoje města
 Průzkumy
 Rozvoj úřadu
 Metodiky
 Akční plány
2019
2020

2021

 Koncepce

 8.2 Rozpočet

Rozpočty města

09. Žádosti o informace

Podání žádosti:

 1. písemně na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
 2. ústně: ústní informace poskytují všechny útvary Městského úřadu Litoměřice v rozsahu svých kompetencí
 3. elektronicky: faxem (+420 416 916 211), e-mailem epodatelna@litomerice.cz , datovou schránkou: tpebfnu

Náležitosti žádosti:

 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba v žádosti uvede:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu

Právnická osoba v žádosti uvede:

 1. název
 2. identifikační číslo osoby
 3. adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

Lhůty:

Povinný subjekt poskytne žadateli informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odmítnutí žádosti:

Pokud žadatel na výzvu povinného subjektu svoji žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesnil (žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně) vydá povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odložení žádosti:

Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti a žadatel na výzvu povinného subjektu do 7 dnů od doručení výzvy, údaje nedoplní, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží.

Opravné prostředky:

Stížnost

Stížnost lze podat v případě, kdy

 1. žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti
 2. nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. byla poskytnuta informace jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 4. žadatel nesouhlasí s výši úhrady nebo s výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací

Podání stížnosti:

písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.

Lhůta na podání stížnosti:

30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje  Krajský úřad Ústeckého kraje.

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu je možné podat odvolání.
Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo částečném odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje  Krajský úřad Ústeckého kraje.

10. Příjem podání a podnětů

Písemná podání (žádosti) lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ. Podání je možno učinit i v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků a prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu. Vyřizování podání ve správním řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Obdobným způsobem lze podat podnět či stížnost. Ústně podané stížnosti a podněty v samostatné působnosti města přijímají všichni pracovníci MěÚ, a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Podatel může být vyzván, aby v určené lhůtě své podání upřesnil písemně.

Evidenci stížností a podnětů vede odbor Kancelář starosty a tajemníka - sekretariát.

Stížnosti ve správním řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede.

Vyřizování stížností a podnětů se řídí směrnicí Rady města: 

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

11. Předpisy

11.1.Nejdůležitější právní předpisy

11.2. Vydané právní předpisy

12 . Úhrady za poskytování informací

12.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 sb. a zákona č. 123/1998Sb.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán vydá usnesení o výši úhrady podle  § 16a odst. 7 zákona č.  106/1999 Sb. v každém konkrétním případě individuálně.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzorová licenční smlouva ke stažení

13.2. Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Duben-Září
Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Říjen-Březen
Po-Pá: 9:00-12:00 13:00-17:00 hod.
So: 9:00-13:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..