Nástroje pro usnadnění přístupu

INFORMACE DLE ZÁKONA 106

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

01. Název

Město Litoměřice

02. Důvod a způsob založení

Město Litoměřice je územní samosprávné společenství (veřejnoprávní korporace) ve smyslu § 1 a  § 2 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu  § 18  zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, tedy jak samosprávy (hlava sedmá  Ústavy ČR, a § 35-60 zákona o obcích), tak výkonu státní správy v územním obvodu (§ 61-66e zákona o obcích), za podmínek stanovených zákony.

Město Litoměřice je součástí vyššího územního samosprávného celku Ústeckého kraje.

Nadřízeným správním orgánem ve vztahu k přenesené působnosti státu (např. při postupech podle správního řádu a daňového řádu) je Krajský úřad Ústeckého kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí Krajský úřad Ústeckého kraje.

Město Litoměřice je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Litoměřice, dalšími orgány jsou Rada města Litoměřice, starosta a místostarostové, městský úřad a zvláštní orgány města. Členové zastupitelstva jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Orgánem města je Městská policie Litoměřice, která vykonává svou působnost na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Město Litoměřice není územně členěno na obvody. Město Litoměřice nemá osadní výbory.

Město Litoměřice je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a dalšími právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město spravuje své záležitosti samostatně-samostatná působnost. Město Litoměřice současně vykonává státní správu, jejíž výkon zákon svěřuje tomuto orgánu města-přenesená působnost:

Město Litoměřice:

 1. v oblasti samostatné působnosti
  1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města,
  2. v tom mu pomáhají poradní orgány výbory při zastupitelstvu města a komise při radě města
 2. v oblasti přenesené působnosti
  1. vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města (Městský úřad Litoměřice).

03. Organizační struktura

04. Kontaktní spojení

4.1.Kontaktní poštovní adresa

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město

412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN 

4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN 

Pekařská 114/2
Předměstí
41201 Litoměřice

Adresní místo dle RUIAN 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Topolčianská 447/1
Předměstí
41201 Litoměřice

Adresní místo dle RUIAN 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Kompletní seznam úředních hodin

4.4. Telefonní čísla

Ústředna: +420 416 916 111

Podatelna: +420 416 916 102

Telefonní seznam městského úřadu

4.5. Adresa internetových stránek

https://www.litomerice.cz

4.6. Adresa podatelny

Mírové náměstí 15/7
Litoměřice-Město
412 01 Litoměřice 1

Adresní místo dle RUIAN

Přehled technických nosičů dat:

 • CD ROM
 • DVD ROM
 • USB Flash disky
 • USB externí HDD

4.7. Elektronická adresa podatelny

podatelna@litomerice.cz

4.8. Datová schránka

tpebfnu

05. Případné platby lze poukázat

19-1524-471/0100

06. IČO

00263958

07. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00263958

08. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 Strategické dokumenty

Územní plán města

 Strategický plán rozvoje města
 Průzkumy
 Rozvoj úřadu
 Metodiky
 Akční plány
2019
2020

2021

 Koncepce

 8.2 Rozpočet

Rozpočty města

09. Žádosti o informace

Podání žádosti:

 1. písemně na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
 2. ústně: ústní informace poskytují všechny útvary Městského úřadu Litoměřice v rozsahu svých kompetencí
 3. elektronicky: faxem (+420 416 916 211), e-mailem podatelna@litomerice.cz , datovou schránkou: tpebfnu

Náležitosti žádosti:

 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba v žádosti uvede:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu

Právnická osoba v žádosti uvede:

 1. název
 2. identifikační číslo osoby
 3. adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

Lhůty:

Povinný subjekt poskytne žadateli informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odmítnutí žádosti:

Pokud žadatel na výzvu povinného subjektu svoji žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesnil (žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně) vydá povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odložení žádosti:

Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti a žadatel na výzvu povinného subjektu do 7 dnů od doručení výzvy, údaje nedoplní, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží.

Opravné prostředky:

Stížnost

Stížnost lze podat v případě, kdy

 1. žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti
 2. nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. byla poskytnuta informace jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 4. žadatel nesouhlasí s výši úhrady nebo s výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací

Podání stížnosti:

písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.

Lhůta na podání stížnosti:

30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje  Krajský úřad Ústeckého kraje.

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu je možné podat odvolání.
Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo částečném odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje  Krajský úřad Ústeckého kraje.

10. Příjem podání a podnětů

Písemná podání (žádosti) lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ. Podání je možno učinit i v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků a prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu. Vyřizování podání ve správním řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Obdobným způsobem lze podat podnět či stížnost. Ústně podané stížnosti a podněty v samostatné působnosti města přijímají všichni pracovníci MěÚ, a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Podatel může být vyzván, aby v určené lhůtě své podání upřesnil písemně.

Evidenci stížností a podnětů vede odbor Kancelář starosty a tajemníka - sekretariát.

Stížnosti ve správním řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede.

Vyřizování stížností a podnětů se řídí směrnicí Rady města: 

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

 Opravné prostředky

Příjem podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Litoměřice, jako správce daně přijímá veškerá podání daňových subjektů v písemné formě, a to v listinné podobě (poštou nebo na podatelně MěÚ) nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou

 1. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, čímž se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 3. s využitím přístupu se zaručenou identitou.

Podání učiněné v listinné podobě nebo ústně do protokolu musí být podepsáno osobou, která podání činí.
Účinky podání učiněného elektronicky nastanou i při použití jiné datové zprávy než výše uvedené (např. e-mailem), pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným pod písm. a) až c).
Podání učiněné elektronicky jinou datovou zprávou – e-mailem musí být podepsáno elektronickým podpisem ve formátech stanovených Nařízením eIDAS a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, tedy ve formátu PAdES, CAdES nebo XAdES, a to v přílohách e-mailové zprávy (nikoli v těle mailu).

11. Předpisy

11.1.Nejdůležitější právní předpisy

11.2. Vydané právní předpisy

12 . Úhrady za poskytování informací

12.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 sb. a zákona č. 123/1998Sb.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán vydá usnesení o výši úhrady podle  § 16a odst. 7 zákona č.  106/1999 Sb. v každém konkrétním případě individuálně.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzorová licenční smlouva ke stažení

13.2. Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Interní

Externí


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu