Úřad územního plánování vykonává ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Litoměřice v přenesené působnosti územně plánovací činnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úřad územního plánování Litoměřice

  • pořizuje územní plán (a regulační plán) pro území města Litoměřic,
  • pořizuje územně plánovací podklady,
  • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • je dotčeným orgánem při rozhodování o změnách v území,
  • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
  • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
NAHORU