Nástroje pro usnadnění přístupu

DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Opravné prostředky

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. ODVOLÁNÍ

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litoměřice.

 • Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Podání (odvolání) je učiněno dnem, kdy bylo Městskému úřadu Litoměřice doručeno.
 • Odvolání je možné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 • Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná Městským úřadem Litoměřice je Krajský úřad Ústeckého kraje.
 • Odvolání musí mít náležitosti stanovené zákonem tj. fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

2. ODPOR

Odpor je řádným opravným prostředkem proti příkazům vydaným Městským úřadem Litoměřice

 • Odpor je možné podat do 8 dnů ode dne oznámení (doručení) příkazu.
 • Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.
 • Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

3. PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Přezkum je mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litoměřice.

 • Účastník řízení může podat podnět k zahájení přezkumného řízení. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů
 • Správní orgán, který rozhodnutí vydal, může provést přezkumné řízení, pokud plně vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a jestliže nemůže vzniknout újma jinému účastníkovi řízení.
 • Usnesení o zahájení přezkumné řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumné řízení dozvěděl, nejdéle však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

1. ODVOLÁNÍ

Odvolání je řádným opravným prostředkem v daňovém řízení, tj. proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litoměřice jako správcem daně.

 • Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.
 • Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
 • Odvolání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití DS, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno jedním ze způsobů uvedených výše.
 • Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydané Městským úřadem Litoměřice je Krajský úřad Ústeckého kraje.
 • Odvolání musí mít náležitosti stanovené zákonem tj.:
  1. označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  2. označení odvolatele,
  3. čj. popř. číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  4. uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  5. označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  6. návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

2. OBNOVA ŘÍZENÍ

Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutím Městského úřadu Litoměřice vydaným podle daňového řádu.

 • Návrh na povolení obnovy řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni.
 • Návrh na povolení obnovy řízení lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení.
 • V návrhu na povolení obnovy řízení musí být uvedeny okolnosti svědčící o jeho důvodnosti a o dodržení lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení.

3. NÁMITKA

Námitka je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutím Městského úřadu Litoměřice jako správce daně; řádným opravným prostředkem není vůči rozhodnutím kde lze uplatnit odvolání.

 • Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.
 • Námitku lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se osoba zúčastněná na správě daní o úkonu dozvěděla.
 • Námitku lze učinit stejnou formou jako odvolání.
 • Námitka musí mít náležitosti stanovené zákonem pro odvolání.
 • Námitku posoudí a rozhodně o ní správce daně.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. STÍŽNOST

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízení žádosti (odkaz na zveřejněnou informaci),
  2. kterému po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady nebo výši odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
 • O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje (pokud povinný subjekt stížnosti zcela nevyhoví).

2. ODVOLÁNÍ

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutím vydaným povinným subjektem.

 • Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u povinného subjektu (Městský úřad Litoměřice).
 • Odvolání je možné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 • Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná Městským úřadem Litoměřice je Krajský úřad Ústeckého kraje.
 • Odvolání musí mít náležitosti stanovené zákonem, tj. fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu