Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 2/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21.04.2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1.  Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).1)
 2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2)
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.3)
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.4)
Čl. 3
Veřejné prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství5) uvedených v příloze této vyhlášky, která jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit6) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.7)
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.9)
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  a) za provádění výkopových prací ................................................................................ 6,- Kč
  b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ...................................  10,- Kč
  c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .......................... 50,- Kč
  d) za umístění stavebních zařízení:
      i)   v podobě nepodchodného lešení .......................................................................  6,- Kč
      ii)  v podobě podchodného lešení ...........................................................................  3,- Kč
      iii) ostatních ..................................................................................................................  10,- Kč
  e) za umístění reklamních zařízení:
      i)  typu „A“....................................................................................................................... 20,- Kč
      ii) ostatních .................................................................................................................... 30,- Kč
  f) za umístění zařízení cirkusů .................................................................................... 10,- Kč
  g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .................. 30,- Kč
  h) za umístění skládek:
      i)   stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo) ......................................... 10,- Kč
      ii)  stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby ........................... 10,- Kč
      iii) ostatních ...................................................................................................................  10,- Kč
  i) za užívání pro reklamní akce ..................................................................................... 10,- Kč
  j) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ................................ 10,- Kč
 2. Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku za každý i započatý m2:
  a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .............................  200,- Kč
  b) za umístění reklamních zařízení:
      i)  typu „A“.............................................................................................................. 150,- Kč
      ii) ostatních .........................................................................................................  150,- Kč
 3. Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku za umístění:
  a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2.................... 300,- Kč
  b) zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):
     i)   do 30 m2 .........................................................................................................  400,- Kč
     ii)  nad 30 m2 .......................................................................................................  800,- Kč
  c) za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
     i)  typu „A“.............................................................................................................. 200,- Kč
     ii) ostatních ..........................................................................................................  300,- Kč
 4. Stanovuje se roční paušální částka poplatku za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
  a) typu „A“............................................................................................................. 1.500,- Kč
  b) ostatních .........................................................................................................  1.500,- Kč
 5. Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
 1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.10)
 2. Dále se od poplatku osvobozují poplatníci:
  a) město Litoměřice,
  b) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně spojeno s kulturní nebo sportovní akcí
      spolupořádanou s městem Litoměřice,
  c) za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin,
  d) za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice,
  e) za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání veřejného prostranství z výměry
      překračující 150 m2.
Čl. 7
Splatnost poplatku
 1. Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný:
  a) nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,
  b) přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného
      kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.
 3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.
 4. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Ustanovení závěrečná

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11)
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12)
Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
    a) č.10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 4. 8. 2011,
    b) č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
        ze dne 31. 1. 2013.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1)  § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
6) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
7) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
       „V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
       a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
           sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
           oprávněny jednat v poplatkových věcech,
       b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
           souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
       c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)
       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
       Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého
       zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
8) včetně zániku poplatkové povinnosti
9)  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
10) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)
11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Přílohy:

OZV č. 2/2016 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu