Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v areálu Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

  Zveřejnění záměru

  pronájmu prostoru sloužícího podnikání

  dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

   

  Schváleno Radou města Litoměřice dne 12.06.2024

   

  Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc.č. 123/2 v k.ú. Litoměřice a pronájmu zastřešeného prostoru před stánkem, který se nachází na pozemku parc.č.123/1 v k.ú. Litoměřice, v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích.
   

  Specifikace předmětu nájmu: prostor uvnitř prodejního stánku o podlahové ploše 23,50 m2 a zastřešený prostor před stánkem o podlahové ploše 28,15 m2.

  Účel využití: prostor určený k prodeji ovoce a zeleniny.

  Doba nájemního vztahu: na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu.

  Platební podmínky: roční nájemné ve výši 1 000 Kč/m² za pronájem prostoru prodejního stánku, roční nájemné ve výši 600 Kč/m² za pronájem prostoru před stánkem + úhrada služeb a energií.

   

  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru vybere Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí vhodného uchazeče. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

   

  Žádosti o pronájem zasílejte do 29.06.2024 na adresu:

  Město Litoměřice
  Odbor správy nemovitého majetku
  Mírové náměstí 15/7
  412 01 Litoměřice
  Datová schránka: tpebfnu
   

  Připomínky a dotazy k předloženému záměru lze podávat písemně na výše uvedené adresy nebo telefonicky na tel: 416 916 153, GSM: 734 783 330. Termín prohlídky prostoru je možné v době od 13.6. do 21.6.2024 sjednat e-mailem: michal.barcik@litomerice.cz a telefonicky GSM: 734 783 330, v době od 24.6. do 28.6.2024 je možné prohlídky sjednat e-mailem: josef.krist@litomerice.cz a telefonicky GSM: 602 129 898.

   

  Vyvěšeno : 13.06.2024
  Sejmuto: 29.06.2024

  Zpracoval: Michal Barčík
  Vyvěsil: Bc. Kateřina Adámková

 • Adresný záměr výpůjčky prostoru v areálu kasáren Dukelských hrdinů, Litoměřice

  Zveřejnění adresného záměru

  výpůjčky prostoru v budově

  dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

  Schváleno Radou města Litoměřice dne 12.06.2024

   

  Město Litoměřice zveřejňuje adresný záměr výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.
   
  O výpůjčku prostoru v budově žádá Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173/5, Litoměřice–Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635.

   

  Specifikace předmětu výpůjčky: prostor o celkové výměře 131 m2.

  Účel využití: skladový prostor.

  Výpůjční vztah: na dobu určitou od 01.08.2024 do 31.12.2027.

   

  Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru Rada města Litoměřice vybere vhodného zájemce.

  Připomínky a dotazy k předloženému záměru lze podávat písemně na Městský úřad Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal.barcik@litomerice.cz, a Tel : 416 916 153, GSM: 734 783 330.

   

  Vyvěšení

  Vyvěšeno : 13.06.2024
  Sejmuto: 29.06.2024

  Zpracoval: Michal Barčík
  Vyvěsil: Bc. Kateřina Adámková

 • Veřejná nabídka pronájmu městského bytu na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice

  VEŘEJNÁ NABÍDKA

  PRONÁJMU MĚSTSKÉHO BYTU

  Město Litoměřice nabízí k pronájmu tento městský byt:

    

  Byt č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m² (1+1)

   

  Dispozice bytu:

  pokoj 22,13 m²
  kuchyň 11,09 m²
  předsíň 2,73 m²
  koupelna 4,21 m²
  WC 1,24 m²
  spíž 2,04 m²
  celkem 43,44 m²
   

  Možné využití:objekt bydlení

  Podmínky:

  Žadatel musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.
  Žadatel musí zaplatit vratnou kauci ve výši tříměsíčního nájemného, tj. 14.857 Kč na číslo účtu 94-3410460257/0100 (uveďte jméno žadatele do zprávy pro příjemce). Složení vratné kauce je podmínkou projednání žádosti v RM. Kauce neúspěšných žadatelů bude neprodleně navrácena zpět na jejich účet. V případě vybraného žadatele se kauce použije jako jistota.
   

  Výše nájemného:

  114,- Kč/ m² /měsíc  + zálohy na služby
   

  Žádosti o pronájem zasílejte nejpozději do 29.06.2024 na:

  Město Litoměřice
  Úsek správy nemovitostí
  Mírové náměstí 15/7
  412 01 Litoměřice

  nebo emailem na: katerina.adamkova@litomerice.cz

  Prohlídka bytu v termínech:

  17.06.2024 – od 15.00 hod. do 15.30 hod.
  26.06.2024 – od 15.00 hod. do 15.30 hod.

  Energetická náročnost budovy: Třída E – nehospodárná (dle zpracovaného PENB).

   

  O přidělení bytu rozhodne Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

   

  Vyvěšení

  Vyvěšeno : 13.06.2024
  Sejmuto: 29.06.2024


  Vyvěsil: Bc. Kateřina Adámková

   
 • Veřejná nabídka pronájmu městského bytu na Mírovém náměstí 19/11, Litoměřice

  VEŘEJNÁ NABÍDKA

  PRONÁJMU MĚSTSKÉHO BYTU

  Město Litoměřice nabízí k pronájmu tento městský byt:

    

  Byt č. 2 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 62,65 m² (1+1)

   

  Dispozice bytu:

  pokoj 15,22 m²
  kuchyň 23,88 m²
  předsíň 7,90 m²
  balkón 11,60 m²
  koupelna + WC 4,05 m²
  celkem 62,65 m²
   

  Možné využití:objekt bydlení

  Podmínky:

  Žadatel musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.
  Žadatel musí zaplatit vratnou kauci ve výši tříměsíčního nájemného, tj. 19.443 Kč na číslo účtu 94-3410460257/0100 (uveďte jméno žadatele do zprávy pro příjemce). Složení vratné kauce je podmínkou projednání žádosti v RM. Kauce neúspěšných žadatelů bude neprodleně navrácena zpět na jejich účet. V případě vybraného žadatele se kauce použije jako jistota.
   

  Výše nájemného:

  114,- Kč/ m² /měsíc  + zálohy na služby
   

  Žádosti o pronájem zasílejte nejpozději do 29.06.2024 na:

  Město Litoměřice
  Úsek správy nemovitostí
  Mírové náměstí 15/7
  412 01 Litoměřice

  nebo emailem na: katerina.adamkova@litomerice.cz

  Prohlídka bytu v termínech:

  19.06.2024 – od 15.00 hod. do 15.30 hod.
  24.06.2024 – od 15.00 hod. do 15.30 hod.

  Energetická náročnost budovy: Třída E – nehospodárná (dle zpracovaného PENB).

   

  O přidělení bytu rozhodne Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

   

  Vyvěšení

  Vyvěšeno : 13.06.2024
  Sejmuto: 29.06.2024


  Vyvěsil: Bc. Kateřina Adámková

   
 • Informace - odpady z podnikání

  Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

   

  Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

  Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem a mít uzavřenou smlouvu se zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.


  O jakém odpadu je řeč?

  Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, je zařazen do skupiny č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo, kovy, bioodpad a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

  Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

  Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady. Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona o odpadech.

  Co z výše uvedeného vyplývá?

  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany města. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo odstranění podle výše uvedeného zákona. Pokud by podnikatel používal, resp. zneužíval, systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o předání veškerého odpadu.

  V případě, že produkce odpadu přesahuje 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Toto hlášení se posílá do 28. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

  Co tedy musí podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. zařízení určené pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu podle zákona o odpadech.
  • Se zařízením uzavřete smlouvu, popř. dodatek, o odstraňování a využívání odpadu, a to zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno předání jednotlivých složek vytříděného odpadu (směsný komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad) k dalšímu využití. Na každou složku odpadu vám pak zařízení musí vyčlenit samostatnou nádobu.

  Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného komunálního odpadu a současně i smlouvu k využití vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou dosáhnout až 1 000 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů nakládání s odpady (předání k odstranění a využití na základě smlouvy) provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu Litoměřice.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 - Technické služby města Litoměřice

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 - Technické služby města Litoměřice

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

   Střednědobý výhled rozpočtu - TSM 2025-26 (.pdf)

 • Schválený rozpočet na rok 2024 - Technické služby města Litoměřice

  Schválený rozpočet na rok 2024 - Technické služby města Litoměřice

   

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

   TSM rozpočet 2024 (.pdf)

 • Schválený a upravený rozpočet na rok 2023 -TSM Litoměřice

   

  Schválený a upravený rozpočet na rok 2023 - Technické služby města Litoměřice

  Zpracoval: Ing. Vítězslav Votruba
  Vyvěsil: Dita Tovarová

   Přílohy:

  schvaleny_upraveny_rozpocet_2023_TSM (.pdf)

 • Datové schránky budou od ledna pro podnikatele povinností

  logo datové schránky

  Litoměřický živnostenský úřad eviduje v posledních týdnech značný nárůst žádostí o zrušení živnostenských oprávnění. Podle vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Litoměřicích Marcely Škrancové za tím stojí zřízení datových schránek osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Tato zákonná povinnost bude od začátku příštího roku platit také pro nepodnikající právnické osoby, například spolky, nadace nebo společenství vlastníků jednotek.  

 • Podpora podnikání

  logotyp primarni barva

  czechinvest logo safe zones 01 positive

  logo czechtrade bar velke 1200 ochrannazona

  logo icuk web 980 558

   

   

   

  Ekonomická diplomacie

  • Aktuální informace o podnikání, daňovém systému, zákonech, analýzách, statistik, dotací z fondů EU, programů podpor pro podnikatele na BusinessInfo
  • Pomoc malým a středním podnikům při exportu jejich zboží a služby do vybraných zahraničních teritorií na CzechTrade
  • Rozjezd exportu na MZV či podnikání v Evropě na Europa
  • Kontakt:

   Ing. Nikola Malá – regionální projektový manažer

  Nikola.Mala@czechinvest.org

  +420 296 342 987

  Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

  Podpora podnikatelů, příliv zahraničních investic

  • Podpora podnikání a investic, rozvoj potenciálu českých technologických firem, asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy, podpora startupů, podnikatelské nemovitosti na CzechInvest
  • Kontakt:

  Regionální kancelář CzechInvest pro Ústecký kraj

  ustinadlabem@czechinvest.org

  +420 296 342 987, +420 296 342 988

  Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

   

  Pomoc při financování rozvoje a inovací pro malé a střední podniky

  • Zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory Operačního programu OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na agentura API
  • Kontakt:

  Agentura pro podporu podnikání a inovace API – Ústecký kraj

  Mgr. Nikola Macháčková

  Nikola.Machackova@agentura-api.org

  +420 245 013 234

  Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

  Podpora podnikání, inovací a StartUpů

  • Nastartování podnikatelského nápadu, propojování partnerů, podpora výzkumu a vzdělávání, posilování atraktivity regionu pro investory na ICUK
  • Kontakt:

  Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

  office@icuk.cz

  +420 778 967 747

  Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem


 • Portál, který vyzývá k zaregistrování

  Do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je doručována výzva, kterou přikládáme.

  Tato výzva má na první pohled podobu úředního dokumentu. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TOMU TAK NENÍ A NENÍ PRÁVNÍ DŮVOD JAKÝKOLIV POPLATEK PLATIT.

  Autor výzvy, tedy Portál Ekonomických Subjektů, po Vás požaduje úhradu poplatku ve výši 2.690 Kč za evidenci Vašeho subjektu ve smyslu čl. IV.  všeobecných obchodních podmínek. Poplatek je splatný dle § 605 občanského zákoníku.

  Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích. NEJSTE TEDY POVINNI BÝT EVIDOVÁNI V ŽÁDNÝCH JINÝCH REGISTRECH ČI REJSTŘÍCÍCH.

  Přiložený výpis zasílá soukromá společnost RHONIUM s.r.o., jejíž úplný výpis Vám pro informaci přikládáme a na prvního pohled se jeví, že se jedná MINIMÁLNĚ O NEVYŽÁDANÉ A NEKALÉ OBCHODNÍ AKTIVITY.

  Vstupovat do soukromoprávních vztahů se zasilatelem výzvy nedoporučujeme, neboť není znám obsah právního vztahu (např. všeobecné obchodní podmínky) a evidence v registru nepřináší žádnou výhodu nad rámec zákonné evidence. Skutečnost, že se jedná o podvod, nelze vyloučit.

   

  Vzor výzvy

   

  Výpis

 • Další nekalý registr, který vyzývá k zaregistrování

  Do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je doručována výzva, kterou přikládáme.

  Tato výzva má na první pohled podobu úředního dokumentu. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TOMU TAK NENÍ A NENÍ PRÁVNÍ DŮVOD JAKÝKOLIV POPLATEK PLATIT.

  Autor výzvy, tedy REGISTR SUBJEKTŮ, bez jakéhokoliv bližšího označení, po Vás požaduje úhradu poplatku ve výši 1.000 Kč za evidenci Vašeho subjektu ve smyslu čl. IV.  všeobecných obchodních podmínek. Poplatek je splatný dle § 605 občanského zákoníku.

  Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích. NEJSTE TEDY POVINNI BÝT EVIDOVÁNI V ŽÁDNÝCH JINÝCH REGISTRECH ČI REJSTŘÍCÍCH.

  Přiložený výpis zasílá soukromá společnost registr subjektů s.r.o. vlastněná osobou se sídlem v Panamské republice, jejíž úplný výpis Vám pro informaci přikládáme a, na prvního pohled se jeví, že se jedná MINIMÁLNĚ O NEVYŽÁDANÉ A NEKALÉ OBCHODNÍ AKTIVITY.

  Vstupovat do soukromoprávních vztahů se zasílatelem výzvy nedoporučujeme, neboť není znám obsah právního vztahu (např. všeobecné obchodní podmínky) a evidence v registru nepřináší žádnou výhodu nad rámec zákonné evidence. Skutečnost, že se jedná o podvod nelze vyloučit.

   

  Vzor výzvy

   

  Výpis

   

   

 • Záměr pronájmu tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích

  Zveřejnění záměru

  pronájmu tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích

  dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

   

  Schváleno Radou města Litoměřice dne 10.02.2020

   

  Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu osmi tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna za účelem sezónního prodeje.

  Konkrétně se jedná o části pozemkuparc. č. 123/1 v k.ú. Litoměřice(zastavěná plocha a nádvoří), každá o výměře cca 10 m2.

  Využití areálu: Prodej ovoce, zeleniny, sadby, květin a jiných zemědělských produktů, dále pak i prodej sezónního zboží (adventní věnce, vánoční svícny, velikonoční pomlázky aj.), řemeslných a rukodělných výrobků, popř. dárkového zboží či jiných dekorativních a uměleckých předmětů (např. výrobky ze dřeva, proutí a kůže, keramika, ruční sklo apod.)

  Časové vymezení prodeje: pondělíčtvrtekvždy od 07:00 hod.do 17:00 hod.

                                                 sobotaod 07:00 hod.do 12:00 hod.

  Počet tržních míst: osmi stálých tržních míst o velikosti cca 10 m2

  Doba nájemního vztahu: minimálně na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení nájmu, pro sezónní prodej v období 01.04. – 31.12. daného roku

  Výše nájemného: celkem 600,- Kč/tržní místo/měsíčně+ 100,- Kč/osoba/měsícza užívání sociálního zařízení na městské tržnici

  Žádosti o pronájem tržního místa na tržnici za účelem sezónního prodeje zasílejte na adresu:

  Město Litoměřice
  Odbor správy nemovitého majetku – ÚSN  
  Mírové náměstí 15/7
  412 01 Litoměřice

  nebo e-mailem na: adela.ticha@litomerice.cz

  Případná prohlídka tržního místa na Tržnici Holzmanna v Litoměřicích proběhne po domluvě, kontaktní osoba:

  Michal Barčík (tel.: 416 916 153, GSM: 734 783 330, e-mail: michal.barcik@litomerice.cz)

  O pronájmu stálého tržního místa na městské tržnici v Litoměřicích případnému nájemci rozhodne vedoucí majetkového odboru(OSNMM) po posouzení přijaté žádosti. Město Litoměřice si vyhrazuje právo odmítnout případného uchazeče o tržní místo.

   

   

  Vyvěšení

  Vyvěšeno : 11.02.2020
  Sejmuto: na dobu neurčitou

  Zpracoval: Mgr. Václav Härting
  Vyvěsil: Bc.Kristýna Kopřivová

   
 • Vyhláška č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her

   M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
  o omezení provozování některých hazardních her

  Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2018 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

  Článek 1
  Cíl vyhlášky

  Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba), a to především na místech historicky cenných a dále v okolí míst, kde se významnou měrou vyskytují vnímavé 1)děti a mládež. 

  Článek 2
  Zákaz provozování
  1. Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících se na území:
   a) Městské památkové rezervace města Litoměřice;2)grafické zobrazení tohoto území je uvedeno v Příloze č. 1 této vyhlášky.3)
   b) vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov vybraných základních a středních škol4)a školských zařízení5), které jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky; grafické zobrazení tohoto území je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.6)
  2. Pokud plocha vymezená v odst. 1 písm. b) pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.

  Článek 3
  Přechodné ustanovení

  Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na místech uvedených v čl. 2 vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.7) 

  Článek 4
  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o omezení provozování některých hazardních her, ze dne 14. 9. 2017 a č. 4/2016, o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven,
  ze dne 8. 12. 2016. 

  Článek 5
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

   

  Mgr. Ladislav Chlupáč
  starosta

  Mgr. Karel Krejza
  1. místostarosta

  1) za vnímavé děti pro účely této vyhlášky se nepovažují děti navštěvující mateřské školy, proto se nezavádí regulace provozování hazardních her v jejich okolí

  2) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)

  3) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: město nechtělo, ač si je vědomo škodlivosti městem regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávaje se o následky (vznik nelegálních heren zaplňujících místo na trhu), z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví (v minulosti bylo město významné krajské město, byla a je sídlem historicky druhého českého biskupství, s tradicí vinařství, zelinářství a ovocnářství, a je přirozeným centrem prapůvodního Českého ráje), kde se nachází velké množství kulturních památek, zejména církevního původu (kostely) a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města (středobodem města); město má zájem zlepšit vnímání turisticky atraktivní části města, čemuž provozování hazardu nepřispívá; město chrání bezpečnost a životní pohodu občanů před zvýšeným provozem vozidel a pohybem osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky plynoucími z kumulace hráčů nebo herních prostor v takovém chráněném území (např. narušení veřejného pořádku a narušení mravní výchovy dětí); hazard není tedy zcela vyloučen, ale je vykázán do okrajových částí města, kde bude mít menší dopad na touto vyhláškou chráněné hodnoty, a provozovatelé mají tudíž zachovány z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních her; z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu, které město nepovažuje za hrozbu pro cíle uvedené v čl. 1 vyhlášky

  4) § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.“

  5) § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.“

  6) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: za platnosti obecného úvodu i závěru kritéria uvedeného v poznámce pod čarou č. 3 (tedy všeho s výjimkou konkrétních ustanovení k rozsahu území MPR) město na základě aktuálních požadavků občanů, zejména rodičů, požadujících bezhazardní prostředí  v okolí některých škol a školských zařízení s ohledem na děti a mládež koncentrující se a pohybující se v okolí takových škol a školských zařízení rozhodlo vybrat takové školy a školská zařízení, která se jeví z pohledu cílů uvedených v čl. 1 této vyhlášky jako nejohroženější (resp. kde regulace provozování hazardních her bude přiměřená sledovanému cíli a nezbytná k jeho zajištění) a stanovit území v jejich blízkosti, kde nebude možné provozovat vybrané hazardní hry; jako vzdálenost pro stanovení nejohroženějšího okolí byla zvolena vzdušná vzdálenost 100 metrů, což je vzdálenost, kterou i např. v minulosti platná právní úprava regulace provozování loterií a jiných podobných her považovala za „sousedství“; mateřské školy nebyly do území zařazeny z důvodů uvedených v poznámce pod čarou č. 1, město se domnívá, že provozování hazardních her v okolí mateřských škol nemá negativní dopad na takové děti

  7) ustanovení § 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách („Povolení podle § 136 odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“)

   

   Přílohy:

  Příloha č.1 OZV č.3/2018 (.pdf)

  Příloha č.2 OZV č.3/2018 (.pdf)

  Příloha č.3 OZV č.3/2018 (.pdf)

 • Vyhláška č. 2/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  MĚSTO LITOMĚŘICE

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku
  za užívání veřejného prostranství

  Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21.04.2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

  Čl. 1
  Úvodní ustanovení
  1.  Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).1)
  2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2)
  Čl. 2
  Předmět poplatku, poplatník
  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.3)
  2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.4)
  Čl. 3
  Veřejné prostranství

  Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství5) uvedených v příloze této vyhlášky, která jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby.

  Čl. 4
  Ohlašovací povinnost
  1. Poplatník je povinen ohlásit6)správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
  2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.7)
  3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.9)
  Čl. 5
  Sazba poplatku
  1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2a každý i započatý den:
   a) za provádění výkopových prací................................................................................ 6,- Kč
   b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb...................................  10,- Kč
   c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.......................... 50,- Kč
   d) za umístění stavebních zařízení:
       i)   v podobě nepodchodného lešení.......................................................................  6,- Kč
       ii)  v podobě podchodného lešení...........................................................................  3,- Kč
       iii) ostatních..................................................................................................................  10,- Kč
   e) za umístění reklamních zařízení:
       i)  typu „A“....................................................................................................................... 20,- Kč
       ii) ostatních.................................................................................................................... 30,- Kč
   f) za umístění zařízení cirkusů.................................................................................... 10,- Kč
   g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.................. 30,- Kč
   h) za umístění skládek:
       i)   stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo)......................................... 10,- Kč
       ii)  stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby........................... 10,- Kč
       iii) ostatních...................................................................................................................  10,- Kč
   i) za užívání pro reklamní akce..................................................................................... 10,- Kč
   j) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl................................ 10,- Kč
  2. Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku za každý i započatý m2:
   a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................  200,- Kč
   b) za umístění reklamních zařízení:
       i)  typu „A“.............................................................................................................. 150,- Kč
       ii) ostatních.........................................................................................................  150,- Kč
  3. Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku za umístění:
   a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2.................... 300,- Kč
   b) zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):
      i)   do 30 m2.........................................................................................................  400,- Kč
      ii)  nad 30 m2.......................................................................................................  800,- Kč
   c) za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
      i)  typu „A“.............................................................................................................. 200,- Kč
      ii) ostatních..........................................................................................................  300,- Kč
  4. Stanovuje se roční paušální částka poplatku za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
   a) typu „A“............................................................................................................. 1.500,- Kč
   b) ostatních.........................................................................................................  1.500,- Kč
  5. Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství.
  Čl. 6
  Osvobození od poplatku
  1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.10)
  2. Dále se od poplatku osvobozují poplatníci:
   a) město Litoměřice,
   b) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně spojeno s kulturní nebo sportovní akcí
       spolupořádanou s městem Litoměřice,
   c) za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin,
   d) za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice,
   e) za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání veřejného prostranství z výměry
       překračující 150 m2.
  Čl. 7
  Splatnost poplatku
  1. Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný:
   a) nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,
   b) přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného
       kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
  2. Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.
  3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.
  4. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
  Čl. 8
  Ustanovení závěrečná

  1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11)
  2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12)
  Čl. 9
  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
      a) č.10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 4. 8. 2011,
      b) č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
          ze dne 31. 1. 2013.

  Čl. 10
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

   

  Mgr. Ladislav Chlupáč
  starosta

  Mgr. Karel Krejza
  1. místostarosta

   

  1) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích
  2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
  3) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  4) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
  6)§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  7) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
         „V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
         a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
             sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
             oprávněny jednat v poplatkových věcech,
         b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
             souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
         c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)
         Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
         Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého
         zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
  8) včetně zániku poplatkové povinnosti
  9)  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  10) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)
  11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

   

  Přílohy:

  OZV č. 2/2016 (.pdf)

 • Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

  MĚSTO LITOMĚŘICE

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení koeficientů
  pro výpočet daně z nemovitých věcí

  Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne 17.9. 2015 podleustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“),a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Článek 1
  Koeficient – daň ze stavebních pozemků

  Pro výpočet sazby daně ze stavebních pozemků1) se stanoví dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé části města2) koeficient ve výši 2,5.

  Článek 2
  Koeficient – daň ze staveb a jednotek
  1. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písmeno a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí3) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí pro jednotlivé části města4) koeficient ve výši 2,5.
  2. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitých věcí5) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celém městě koeficient ve výši 1,5.
  Článek 3
  Místní koeficient

   Na území celého města se stanoví místní koeficient ve výši 2.6)

  Článek 4
  Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 16. 9. 2014.

  Článek 5
  Účinnost

   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

  Mgr. Ladislav Chlupáč
  starosta

  Mgr. Karel Krejza
  1.místostarosta

  1) § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí
  2) tj. Litoměřice - Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice
  3) - budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů
  - ostatní zdanitelné jednotky
  4) tj. Litoměřice - Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice
  5) - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů užívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám
  - garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž
  - zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy v nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k
  1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
  2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
  3. ostatním druhům podnikání
  6) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů).

    Přílohy:

   OZV č.2/2015 (.pdf)

 • Vyhláška č. 7/2013 o zrušení místního poplatku ze vstupného

  M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

  Obecně závazná vyhláška č.7/2013

  kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2011 o místním poplatku ze vstupného

  Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 180/6/2013 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Čl. 1

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011.

  Čl. 2

  Účinnost

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

  .......................................

  ..........................................

  Mgr. Karel Krejza

  1. místostarosta

  Mgr. Ladislav Chlupáč

  starosta

                   

  Vyvěšeno na úřední desce dne:    27.9. 2013

  Sejmuto z úřední desky dne:       15.10. 2013

   

  Vyhláška (PDF)

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu