Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her

 M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o omezení provozování některých hazardních her

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2018 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba), a to především na místech historicky cenných a dále v okolí míst, kde se významnou měrou vyskytují vnímavé 1) děti a mládež. 

Článek 2
Zákaz provozování
  1. Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících se na území:
    a) Městské památkové rezervace města Litoměřice;2) grafické zobrazení tohoto území je uvedeno v Příloze č. 1 této vyhlášky.3)
    b) vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov vybraných základních a středních škol4) a školských zařízení5), které jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky; grafické zobrazení tohoto území je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.6)
  2. Pokud plocha vymezená v odst. 1 písm. b) pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.

Článek 3
Přechodné ustanovení

Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na místech uvedených v čl. 2 vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.7) 

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o omezení provozování některých hazardních her, ze dne 14. 9. 2017 a č. 4/2016, o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven,
ze dne 8. 12. 2016. 

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

1) za vnímavé děti pro účely této vyhlášky se nepovažují děti navštěvující mateřské školy, proto se nezavádí regulace provozování hazardních her v jejich okolí

2) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)

3) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: město nechtělo, ač si je vědomo škodlivosti městem regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávaje se o následky (vznik nelegálních heren zaplňujících místo na trhu), z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví (v minulosti bylo město významné krajské město, byla a je sídlem historicky druhého českého biskupství, s tradicí vinařství, zelinářství a ovocnářství, a je přirozeným centrem prapůvodního Českého ráje), kde se nachází velké množství kulturních památek, zejména církevního původu (kostely) a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města (středobodem města); město má zájem zlepšit vnímání turisticky atraktivní části města, čemuž provozování hazardu nepřispívá; město chrání bezpečnost a životní pohodu občanů před zvýšeným provozem vozidel a pohybem osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky plynoucími z kumulace hráčů nebo herních prostor v takovém chráněném území (např. narušení veřejného pořádku a narušení mravní výchovy dětí); hazard není tedy zcela vyloučen, ale je vykázán do okrajových částí města, kde bude mít menší dopad na touto vyhláškou chráněné hodnoty, a provozovatelé mají tudíž zachovány z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních her; z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu, které město nepovažuje za hrozbu pro cíle uvedené v čl. 1 vyhlášky

4) § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.“

5) § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.“

6) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: za platnosti obecného úvodu i závěru kritéria uvedeného v poznámce pod čarou č. 3 (tedy všeho s výjimkou konkrétních ustanovení k rozsahu území MPR) město na základě aktuálních požadavků občanů, zejména rodičů, požadujících bezhazardní prostředí  v okolí některých škol a školských zařízení s ohledem na děti a mládež koncentrující se a pohybující se v okolí takových škol a školských zařízení rozhodlo vybrat takové školy a školská zařízení, která se jeví z pohledu cílů uvedených v čl. 1 této vyhlášky jako nejohroženější (resp. kde regulace provozování hazardních her bude přiměřená sledovanému cíli a nezbytná k jeho zajištění) a stanovit území v jejich blízkosti, kde nebude možné provozovat vybrané hazardní hry; jako vzdálenost pro stanovení nejohroženějšího okolí byla zvolena vzdušná vzdálenost 100 metrů, což je vzdálenost, kterou i např. v minulosti platná právní úprava regulace provozování loterií a jiných podobných her považovala za „sousedství“; mateřské školy nebyly do území zařazeny z důvodů uvedených v poznámce pod čarou č. 1, město se domnívá, že provozování hazardních her v okolí mateřských škol nemá negativní dopad na takové děti

7) ustanovení § 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách („Povolení podle § 136 odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“)

 

 Přílohy:

Příloha č.1 OZV č.3/2018 (.pdf)

Příloha č.2 OZV č.3/2018 (.pdf)

Příloha č.3 OZV č.3/2018 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu