Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

informace, usnesení, komise

Jednací řád Rady města

Město Litoměřice

znak-mesta-logoJednací řád Rady města Litoměřic


Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Rada města Litoměřic (dále jen Rada města) tímto ve smyslu § 101 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (dále jen zákon) vydává Jednací řád Rady města Litoměřic (dále jen "Jednací řád"), který upravuje svolání, přípravu, obsah jednání, průběh a pravidla jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování, způsob kontroly plnění usnesení a zabezpečení plnění úkolů Rady města.
 2. Radu města Litoměřic tvoří starosta, místostarostové a další členové Rady města, volení  z řad členů Zastupitelstva města Litoměřic.

Článek 2
Základní úkoly Rady města

 1. Rada města je výkonným orgánem města, jak v oblasti samostatné působnosti, tak v oblasti přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti je Rada města odpovědná zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 2. Rada města plní úkoly a uplatňuje pravomoci v oblastech uvedených v § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Článek 3
Svolání Rady města

 1. Jednání Rady města svolává starosta pravidelně, zpravidla 1x za dva týdny, jinak dle potřeby nebo k projednání důležitého úkolu. Termíny pravidelných jednání jsou stanoveny plánem práce, který je schválen Radou města zpravidla na půl roku. Plán činnosti Rady města vychází z plánu činnosti Zastupitelstva města. Stanoví hlavní úkoly Rady města a časový plán jednání.
 2. Svolání provádí starosta pozváním všech členů Rady města a tajemníka MěÚ. Podle projednávané problematiky mohou být do Rady města přizváni i vedoucí odborů, předsedové výborů a komisí, případně další osoby (odborníci, vedoucí organizací, …).

Článek 4
Příprava jednání

 1. Přípravu jednání Rady města zajistí starosta společně s tajemníkem MěÚ a příslušní místostarostové s vedoucími odborů MěÚ. 
 2. Rada města uloží konkrétní úkoly pro zabezpečení přípravy:
  • organizační a technické záležitosti zajišťuje tajemník MěÚ společně se sekretariátem starosty a tajemníka
  • přípravu zpráv a návrhů zabezpečují podle povahy členové Rady města, předsedové výborů a komisí, vedoucí odborů a oddělení MěÚ a vedoucí organizací zřízených městem a podobně
  • předložený návrh musí vždy obsahovat i návrh usnesení
  • k závažným bodům programu si Rada města může vyžádat stanoviska výborů či komisí, odborů, odborníků apod.
  • Rada města může zřizovat i dočasné komise, pracovní skupiny k přípravě nebo k posouzení materiálů nebo návrhů
 3. Rada města projednává i písemně předložené připomínky nebo náměty občanů, seznamuje se s informacemi členů Rady města, pracovníků městského úřadu, předsedů výborů a komisí.

Článek 5
Jednání Rady města

 1. Jednání Rady města jsou neveřejná. Vedle členů Rady města se jich zúčastňuje s hlasem poradním tajemník MěÚ. K jednotlivým bodům programu jsou přizváni zpravidla ti, kdo materiál připravovali nebo ho předkládají. Podle povahy projednávaných náležitostí rozhodne starosta, kdo bude do Rady města dále přizván.
 2. Rada města může k projednávání úkolů, na jejichž přípravě se podílely jiné orgány (např. výbory či komise), konat společná jednání s těmito orgány. Při přijímání usnesení z takovéhoto jednání mají platný hlas pouze členové Rady města.
 3. Jednání Rady města řídí starosta a zahajuje ho ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je přítomna nadpoloviční většina členů Rady města. Jestliže do 30 minut po stanoveném začátku není přítomna nadpoloviční většina členů, starosta jednání ukončí a program je přesunut na další jednání Rady města. Pokud toto není z časových důvodů možné, svolá starosta mimořádné jednání.
 4. Po zahájení jednání Rady města starosta zjistí počet přítomných. Členové Rady města mohou navrhnout doplnění či stažení návrhů programu. Starosta poté navrhne program jednání ke schválení včetně těchto doplněných či stažených návrhů. Dále starosta určí jednoho ověřovatele zápisu (vlastní zápis zajišťuje sekretariát starosty a tajemníka).
 5. V případě nepřítomnosti starosty, plní jeho úkoly 1. popř. 2. popř. 3. místostarosta, pokud nejsou přítomni ani místostarostové plní úkoly pověřený člen Rady města.
 6. Program jednání zpravidla obsahuje:
  • zahájení a schválení pořadu jednání
  • schválení zápisu z minulé Rady města
  • kontrolu plnění úkolů z jednání Rady města
  • body k rozhodnutí předkládané oprávněnými osobami
  • informace starosty, místostarostů, ostatních členů Rady města a tajemníka MěÚ
  • různé, včetně připomínek a návrhů ostatních členů Rady města
 7. Starosta při jednání uděluje k jednotlivým bodům programu slovo navrhovateli, členům Rady města, poté ostatním účastníkům jednání.
 8. Po skončení diskuze k předloženému bodu programu udělí starosta, vyžaduje‑li to obsah diskuze, slovo navrhovateli. Pak shrne závěr diskuze k tomuto bodu programu a výsledek projednání v Radě města formuluje v závěrečném návrhu usnesení, o kterém dá hlasovat.
 9. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje starosta a pověřený ověřovatel. Zápis musí být uložen na městském úřadu (sekretariát starosty a tajemníka) k nahlédnutí.

Článek 6
Usnesení a hlasování o něm

 1. Rada města přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané úkoly jsou již zakotveny v dřívějším usnesení Rady města nebo vyplývají z povinností dotčeného pracovníka městského úřadu nebo člena Zastupitelstva města.
 2. Usnesení Rady města zpravidla obsahuje:
  • schvalovací část
  • ukládací část, v níž je jmenovitě určeno jaké úkoly a komu nebo kterým orgánům a v jakém termínu byly uloženy
 3. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady města. Hlasování se zpravidla provádí zvednutím ruky. Výsledek hlasování je uváděn v zápisu z jednání Rady města v pořadí : pro - proti - zdržel se.
 4. Jestliže dojde k návrhům předloženým ve variantách případně jde o pozměňující dodatky nebo protinávrhy, rozhodne se následovně:
  • Byly-li navrženy změny a doplňky, které nebyly zahrnuty do návrhu předloženého usnesení, dá starosta nejprve hlasovat o těchto změnách a doplňcích v pořadí od naposled navrženého. Po případném neschválení těchto pozměňovacích návrhů dá hlasovat o původním znění návrhu usnesení.
  • V případě předložení návrhu usnesení ve dvou nebo více variantách hlasuje Rada města nejprve o návrhu doporučeném překladatelem. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté a již se o nich nehlasuje.
  • V případě uplatnění protinávrhu hlasuje Rada města nejdříve o tomto protinávrhu v pořadí naposled předloženého.
  • Nepřijme-li Rada města navržené usnesení nebo žádnou z variant, starosta či jiný člen Rady města podá návrh na stažení návrhu, případně starosta ustanoví pracovní skupinu, která vypracuje nový návrh usnesení, o němž se zpravidla rozhoduje při dalším jednání Rady města.
 5. Starosta může pozastavit výkon usnesení Rady města v otázkách samostatné působnosti města, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města.

Článek 7
Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení z Rady města se vyhotovuje písemně do 7 dnů po konání jednání Rady města a podepisuje ho starosta a 1. místostarosta, v případě nepřítomnosti některého z nich na jednání 2. popř. 3. místostarosta nebo pověřený člen Rady města. Výpis usnesení se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce MěÚ.
 2. Usnesení obdrží:
  • všichni členové Rady města a Zastupitelstva města
  • tajemník MěÚ
  • vedoucí  odborů MěÚ a velitel městské policie
  • ředitelé příspěvkových organizací města
  • všichni, kdo nesou zodpovědnost (i částečnou) za plnění úkolů
 3. Kontrolu usnesení Rady města provádí Rada města při svých jednáních.
 4. Vyhotovení usnesení, vedení evidence úkolů z jednání, zařazování ke kontrole na jednání Rady města, soustřeďování zpráv o plnění úkolů zajišťuje sekretariát starosty a tajemníka a starostou pověřený místostarosta.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád Rady města Litoměřic byl schválen na jednání Rady města Litoměřic dne 7.6.2012 pod číslem usnesení 426/14/2012 a nabývá účinnosti dnem schválení.
 2. Tímto Jednacím řádem se ruší Jednací řád Rady města Litoměřic schválený dne 19.11.2002.

---------------------------------
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města Litoměřic


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu