Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E


ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. dubna 2020 usneslo usnesením č. 45/2/2020 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
 1. Předmětem této vyhlášky jsou:
  a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
  b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu 1). 
 2. Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu.
 3. Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon2).
Článek 2
 Zákaz žebrání na veřejném prostranství
 1. Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3) nacházejících se na území Městské památkové rezervace4) (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.
 2. Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.
 3. Za žebrání se nepovažuje:
  a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5) – tzv. “poslední zvonění“;
  b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů6) );
  c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7) a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.

Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu

 1. Doba nočního klidu se zkracuje8) na celém území města:
  a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna9);
  b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května10).
 2. Doba nočního klidu se zkracuje11)
  a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 17. 9. 2020 na 18. 9. 2020 a v noci z 18. 9. 2020 na 19. 9. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin12);
  b) na Mírovém náměstí v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin13)
  c) na Střeleckém ostrově v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020 a v noci z 25. 7. 2020 na 26. 7. 2020 na dobu od 1:30 hodin do 6:00 hodin14) ;
  d) na Lodním náměstí v noci ze 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci ze 12. 6. 2020 na 13. 6. 2020, v noci z 3. 7. 2020 na 4. 7. 2020, v noci z 12. 7. 2020 na 13. 7. 2020, v noci z 17. 7. 2020 na 18. 7. 2020, v noci z 14. 8. 2020 na 15. 8. 2020, v noci ze 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, v noci ze 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a dále v noci z 27. 6. 2020 na 28. 6. 2020 a v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin15
  e) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, v noci z 22. 8. 2020 na 23. 8. 2020 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin16);
  f) na Střeleckém ostrově v noci ze 16. 5. 2020 na 17. 5. 2020, v noci ze 22. 5. 2020 na 23. 5. 2020, v noci z 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci ze 30. 5. 2020 na 31. 5. 2020, v nocích z pátků v měsíci červnu 2020 na následující soboty, v nocích ze střed v měsíci červenci a srpnu 2020 na následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2020 na následující soboty, v noci ze 2. 9. 2020 na 3. 9. 2020, v noci ze 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020, v noci z 9. 9. 2020 na 10. 9. 2020, v noci z 16. 9. 2020  na 17. 9. 2020, v noci z 18. 9. 2020  na 19. 9. 2020, v noci z 23. 9. 2020  na 24. 9. 2020, v noci z 25. 9. 2020  na 26. 9. 2020, na dobu od1:00 hodin do 6:00 hodin, a v noci ze 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 29. 8 2020 na 30. 8. 2020 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin17
Článek 4
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu, ze dne 11. 4. 2019.

Článek 5
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

 

1) resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
2) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.“)
3) ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
4) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech".)
5) ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 8) tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
9) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku
10) Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod.
11) u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“)
12) akce „Vinobraní Litoměřice“
13) akce „Pivní slavnosti
14) akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“
15) akce „Hudební léto 2019“
16) akce „DCP hudební festival“
17) akce „Projekce v letním kině“

 

Přílohy:

OZV č. 1/2020 ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu