Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

01/2003 O Městské policii

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č.01/2003

O MĚSTSKÉ POLICII V LITOMĚŘICÍCH

platná v územním obvodu města Litoměřic

Zastupitelstvo města Litoměřic vydává dne 10. dubna 2003 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením §1 odst. 1 a §27 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

článek 1

Městské zastupitelstvo zřizuje městskou policii s působností na území města Litoměřic.

článek 2

Úvodní ustanovení

1. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

2. Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen strážníky) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých pravomocí požadovanou pomoc poskytnout.

3. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

článek 3

Úkoly městské policie

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného zákona strážníci zejména:

a)       přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)       dohlížejí nad dodržováním pravidel občanského soužití,

c)       přispívají v rozsahu stanoveném z.č. 553/1991 Sb. nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulostiprovozu na pozemních komunikacích,

d)       odhalují přestupky a jiné správní delikty,

e)       upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

článek 4

Organizace a řízení městské policie

1. Městskou policii řídí starosta , pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného členazastupitelstva města.

2. Obecní rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka; nelzevšak pověřit strážníka, který nepředložil negativní osvědčení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

článek 5

Společná ustanovení

Oprávnění, povinnosti strážníků, právní postavení strážníka a další záležitosti týkající se činnosti městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony.

článek 6

Stejnokroj strážníků

1. Vyhláškou ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii se stanovují jednotlivé prvky stejnokroje strážníků městské policie :

Jednotlivé prvky stejnokroje strážníků jsou :

a) kravata černé barvy, bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy

b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka anebo košile s krátkým rukávem bez jakéhokoliv označení

c) pokrývky hlavy černé barvy

d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěna viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s vyjímkou kožešinové zimní pokrývky hlavy

e) Odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo “ MĚSTSKÁ” a v jeho dolní části slovo “POLICIE”.

Strážníkům je pro výkon služby poskytována služební výstroj, jejíž rozsah s uvedením doby životnosti je stanoven ve výstrojním řádu.Výstrojní řádvydává starosta formou nařízení.

 

Podrobnosti stejnokroje

Stejnokroj strážníka dle zvláštních předpisů (vyhláška Min. vnitra ČR č. 88/1996 Sb.) tvoří tato ústroj:

a) v letním období:

- bleděmodrá košile (polokošile) s krátkým rukávem,

- bunda černé barvy,

- kravata černé barvy,

- černé kalhoty,

- pokrývka hlavy černé barvy

- černéboty,černé ponožky

b) v zimním období:

- bleděmodrá košile,

- svetr černé barvy,

- kravata černé barvy,

- černé kalhoty,

- pokrývka hlavy černé barvy

- černé zimní boty,černé ponožky

- zimní bunda černé barvy,

- doplňková výstroj : šála,rukavice

c) v přechodném období a chladném počasí:

- ústroj upřesní velitel městské policie dle konkrétní situace, přičemž lze stanovit kombinaci ústroje pro letní a zimní období.

d) speciální ústrojstrážníka:

- kombinéza černé barvy opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”

- pokrývka hlavy černé barvy

- reflexní vesta opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”,

- pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”.

Použití specielní ústrojestrážníka stanoví výstrojní řád popřípadě velitel městské policie.

Identifikace strážníků

Strážníci Městské policie v Litoměřicích používají identifikační označení –domovenka ,které se skládá z nápisu MĚSTSKÁ POLICIE LITOMĚŘICE a znak Města Litoměřice. Identifikační označení je umístěno na obou pažích. Vyjímku tvoří pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”, která je bez identifikačního označení.

Oválný odznak „Městská policie“ se státním znakem a identifikačním číslem je umístěn na pravé straně prsou.

článek 7

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší

- vyhláška č. 6/92, O zřízení Městské policie v Litoměřicích,

- vyhláška č. 11/95, kterou se zrušuje vyhláška MZ č. 1/92 a 2/95, o nájmu z nebytových prostor

- vyhláška č. 12/95, kterou se zrušuje vyhláška MZ č. 5/94, o cenové mapě

- vyhláška č. 4/98, kterou se zrušuje vyhláška MZ"Řád pohřebiště v Litoměřicích"

článek 8

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. května 2003

mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

JiříLanda

1. místostarosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení:      Vyvěšeno na úřední desce dne:     17. dubna 2003

            Sejmuto z úřední desky dne:                       3. května 2003

 

Vyhláška (PDF)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu