Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 3/2022, Požární řád

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
Zastupitelstvo města Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022,

Požární řád

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo usnesením č. 77/4/2022 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Litoměřice (dále jen „město“).

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice (dále jen „JSDH Litoměřice“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
 1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.1)
 2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.2)
 3. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.
Článek 5
JSDH Litoměřice, kategorie, početní stav a vybavení

Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Litoměřice a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. 3)
 2. Město nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroj vody pro hašení požárů.
 3. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.4)
Článek 7
Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
 1. Město zřizuje ohlašovnu požárů), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ 5), která se nachází v budově Městské policie, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice, s nepřetržitým provozem, tel. 156.
 2. Město nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které by bylo trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 1. Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH Litoměřice z krajského operačního a informačního střediska HZS ÚK je využíván systém AMDS (automatické telefonní volání) bez použití sirény.
 2. Na území města jsou sirény, které lze využít k varování obyvatel před hrozícím nebezpečím nebo svolání JSDH Litoměřice. Sirény jsou v majetku HZS ÚK a koncový prvek se ovládá dálkovým způsobem z krajského operačního a informačního střediska HZS ÚK.
 3. V případě nefunkčnosti technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst.1 nebo 2 se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými prostředky Městské policie Litoměřice (z ozvučených vozidel, ampliony, megafony apod.).
Článek 9
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje6) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice, ze dne 14. 3. 2013.

Článek 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč v. r.
starosta

Mgr. Karel Krejza v. r.
1. místostarosta

 

1) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
2) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
3) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro město Litoměřice
4) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně
5) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS     
6) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011

 


Vyvěsil: Vladimíra Malá

 Přílohy:

OZV č. 3/2022 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu