Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Zastupitelstvo města Litoměřice

Obecně závazná vyhláška města č. 7/2023,

 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. prosince 2023 usnesením č. 153/6/2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1.  Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1
 3. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2
 Čl. 2
Poplatník
 1.  Poplatníkem poplatku je3:
   a.    fyzická osoba přihlášená v obci4 nebo
   b.    vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5
 3. Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon.6
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.7
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8
 Čl. 4
Sazba poplatku
 1.  Sazba poplatku činí 696 Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci9
                    a.    není tato fyzická osoba přihlášena v obci,nebo
                    b.    je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
                    a.    je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
                    b.    poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
                    c.    je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 5
Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15.10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

 3. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15.12. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

 Čl. 6
Osvobození

 

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je11
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Dále se od poplatku osvobozuje město Litoměřice.
 3. Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku12 se dále touto vyhláškou osvobozují poplatníci:
        a. za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost,
        b. podle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích v případě souběhu s poplatkovou povinností podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích,
        c. zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí,
        d. zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí,
        e. studenti studující mimo území města, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce
        f. pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních.

 4. Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 3 je ohlášení uvedených důvodů osvobození nejpozději do 1. následujícího kalendářního roku.

 5. Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození od poplatku je neexistence splatného nedoplatku místního poplatku. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy nedoplatek existuje, ale poplatníkovi bylo povoleno rozložení úhrady poplatku na splátky13 a poplatník tyto splátky řádně platí.

 6. Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 6 odst. 3 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující podmínky dle čl. 6 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

 7. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.14

Čl. 7
Společná ustanovení
 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.15

 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.16

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 9. 12. 2021.

 Čl. 9
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

.....................................                                                                      ..........................................

    Alena Rožcová v.r.                                                                           Ing. Radek Löwy v.r.

    1. místostarostka                                                                                     starosta

 

 1 §10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 §15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 §10e zákona o místních poplatcích

4 §16c zákona o místních poplatcích

5 §10p zákona o místních poplatcích

6 §12 zákona o místních poplatcích

7 §14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

8 §14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

9 §10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

10 §10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

11 §10g zákona o místních poplatcích

12 tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, podmínky osvobození je tedy nutné splnit v každém kalendářním roce

13 §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

14 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

15 §10q zákona o místních poplatcích

16 §10r zákona o místních poplatcích

 

Přílohy:

 OZV 7/2023 (.pdf)

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 7/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.12.2023
Sejmuto: 02.01.2024

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 oznámení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu