Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška č. 6/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Zastupitelstvo města Litoměřice

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2023,

 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. prosince 2023 usnesením č. 152/6/2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3

 Článek 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby poplatku. Kategorie veřejných prostranství jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 Článek 4
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.4

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Článek 5
Sazba poplatku

     1.  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za provádění výkopových prací ................................................................... 6 Kč
 2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ............................ 10 Kč
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..................... 50 Kč
 4. za umístění stavebních zařízení:
  1. v podobě nepodchodného lešení .................................................... 6 Kč
  2. v podobě podchodného lešení ........................................................ 3 Kč
  3. ostatních ........................................................................................ 10 Kč
 5. za umístění reklamních zařízení:
  1. typu „A“........................................................................................... 20 Kč
  2. ostatních ........................................................................................ 30 Kč
 6. za umístění zařízení cirkusů ...................................................................... 10 Kč
 7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .................... 30 Kč
 8. za umístění skládek:
  1. stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo) ........................... 10 Kč
  2. stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby ............... 10 Kč
  3. ostatních ........................................................................................ 10 Kč
 9. za užívání pro reklamní akce ..................................................................... 10 Kč
 10. za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ......................... 10 Kč

 

 1. Stanovuje se poplatek týdenní paušální částkou za každý i započatý m2takto:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ........................ 200 Kč
  2. za umístění reklamních zařízení:
   1. typu „A“......................................................................................... 150 Kč
   2. ostatních ...................................................................................... 150 Kč
 1. Stanovuje se poplatek měsíční paušální částkou za umístění:
  1. zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2...... 300 Kč
  2. zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):
   1. do 30 m2 ....................................................................................... 400 Kč
   2. nad 30 m2 ..................................................................................... 800 Kč
  3. za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
   1. typu „A“......................................................................................... 200 Kč
   2. ostatních ...................................................................................... 300 Kč
 1. Stanovuje se poplatek roční paušální částkou za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:
  1. typu „A“.................................................................................................. 1 500 Kč
  2. ostatních ............................................................................................... 1 500 Kč
 2. Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství.
 3. Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2.

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:

  1. nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

  2. přesáhne-li užívání do více kalendářních let příslušná část poplatku za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

 2. Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.

 3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.

 4. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 Článek 7
Osvobození od poplatku
 1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.6

 1. Od poplatku se dále osvobozují poplatníci:
  1. město Litoměřice,
  2. za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně spojeno s kulturní nebo sportovní akcí spolupořádanou městem Litoměřice,
  3. za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin,
  4. za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice,
  5. za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2,
  6. za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je na užívání pozemku, který je veřejným prostranstvím a je ve vlastnictví města Litoměřice uzavřena smlouva.7   
 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě stanovené pro splnění ohlašovací povinnosti dle čl. 4 odst. 1 a 3.

 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8

Článek 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 15. 9. 2022.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

                                    ...................................                                                        ..........................................

                Alena Rožcová v.r.                                                                                 Ing. Radek Löwy v.r.

                1.místostarostka                                                                                    starosta

 1 §15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 §4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 §4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 §14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

5 §14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 §4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 např. nájemní smlouva podle § 2201 a násl. OZ

8 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

Přílohy:

 OZV 6/2023 (.pdf)

 příloha k OZV 6/2023 (.pdf)

 

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 6/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.12.2023
Sejmuto: 02.01.2024

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 zveřejnění 2023 06 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu