Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška č. 5/2023,  o místním poplatku ze psů

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Zastupitelstvo města Litoměřice

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2023,

 o místním poplatku ze psů

 Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. prosince 2023 usneslo usnesením č. 151/6/2023 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1

 3. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.2

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla.3

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.4

Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu
  6 měsíců (včetně), kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 měsíců stáří psa, viz osvobození dle Článku 5 odst. 2 písm. b).
  V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve lhůtě dle věty první.

 1. Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.5

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne kdy nastala.6

Článek 4
Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 800 Kč

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 800 Kč

  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč

  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,
   200 Kč.

 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.7

Článek 5
Osvobození a úlevy

 

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.8
 1. Dále se osvobozují od poplatku držitelé psů:
  1. město Litoměřice,
  2. psů mladších 6 měsíců (včetně),
  3. psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce,9
  4. psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie,
  5. psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku poplatkové povinnosti,
  6. psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes mladší šesti měsíců.
 2. Osvobození dle odst. 2 písm. e) a f) se poskytuje pouze jednou za život psa.
 1. Poskytuje se úleva na poplatku osobě starší 62 let a mladší 65 let, která je současně poživatelem invalidního nebo starobního důchodu, pokud je jejím jediným zdrojem příjmů, a to ve výši 75 % ze sazby poplatku dle Článku 4 písm. a) vyhlášky.
 1. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.10
Článek 6
Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

 Článek 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů

2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 5. 12. 2019.

Článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

……………………………….

……………………………….

Alena Rožcová v.r.

1. místostarosta

Ing. Radek Löwy v.r.

starosta

§15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 §2 odst. 5 zákona o místních poplatcích

3 §2 odst. 1 a odst. 4 zákona o místních poplatcích

4 §2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 §14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

6 §14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7 §2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

8 §2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů

10 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 
Přílohy:

 OZV 5/2023 (.pdf)

 

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 5/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.12.2023
Sejmuto: 02.01.2024

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 Oznámení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu