Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023, o místním poplatku z pobytu

 

  

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Zastupitelstvo města Litoměřice

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2023,

o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. prosince 2023 usneslo usnesením č. 150/6/2023 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1

Článek 2
Předmět poplatku, poplatník, plátce a evidenční povinnost plátce
 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.2

 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená (dále jen „poplatník“).3

 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

 4. Evidenční povinnost plátce, včetně povinnosti vést evidenční knihu, upravuje zákon.5

 

Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

 2. Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.6

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

Článek 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 Článek 5
Splatnost poplatku

 Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku čtvrtletně, a to nejpozději do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 6
Osvobození

 

 1. Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.8

 2. Dále jsou od poplatku osvobozeny osoby starší 18 let, které studují na střední škole (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) při pobytu v internátním zařízení takové střední školy.

 Článek 7
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu, ze dne 5. 12. 2019 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2022 ze dne 23. 6. 2022.

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

……………………………….

……………………………….

Alena Rožcová v.r.

1. místostarostka

Ing. Radek Löwy v.r.

starosta

 

§15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 §3a zákona o místních poplatcích

3 §3 zákona o místních poplatcích

4 §3f zákona o místních poplatcích

5 §3g a § 3h zákona o místních poplatcích

6 §14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatkový subjekt uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

7  §14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 §3b zákona o místních poplatcích

 

Přílohy:

 OZV 4/2023 (.pdf)

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 4/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.12.2023
Sejmuto: 2.1.2024

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 zveřejnění 2023 04 (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu