Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023,

  kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání konaném dne 22. června 2023 usneslo usnesením č. 73/3/2023 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
 1. Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území města Litoměřice (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“).
 2. Tato vyhláška rovněž stanoví místa, kde město Litoměřice (dále jen „město“) přebírá:
  1. stavební a demoliční odpad vznikající na území města při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
  2. výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Článek 2
Základní pojmy
 1. Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly (např. od mléka, vína, džusů a jiných poživatin).
 2. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad rostlinného původu podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (např. ze zahrad, veřejné zeleně, domácností) s výjimkou jedlých olejů a tuků.
 3. Nebezpečný odpad je definován zákonem.1)
 4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 5. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky.
 6. Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem popisujícím příslušnou složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny. Aktuální seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je zveřejněn na webových stránkách města.
 7. Sběrný dvůr je místo, které slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu do shromažďovacích prostředků během provozní doby zveřejněné na webových stránkách města. Sběrný dvůr slouží také jako místo, kde město přebírá stavební a demoliční odpad vznikající na území města při činnosti nepodnikajících fyzických osob a vybrané výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nachází se na adrese v ulici Nerudova (vjezd od křižovatky s ulicí Revoluční).
 8. Sběrný pytel je zvláštní plastový pytel s logem svozové společnosti o objemu 120 litrů (různých barev) pro papír, plasty a nápojové kartony a směsný komunální odpad; vydává se v předem daném množství zveřejněném na webových stránkách města na Městském úřadu města účastníkům sběru do sběrných pytlů v ulicích Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Žernosecká.
 9. Svozový den je den, kdy se odváží naplněné a odložené sběrné pytle s papírem, plastem a nápojovými kartony a směsným komunálním odpadem z volně přístupných míst před nemovitostmi v místech nepřístupných pro svozovou techniku (ulice Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Žernosecká).
 10. Stavební a demoliční odpad je definován zákonem.2)
Článek 3
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky:

 1. papír;
 2. sklo;
 3. plasty a nápojové kartony;3)
 4. kovy;
 5. textil;
 6. biologicky rozložitelný odpad;
 7. jedlé oleje a tuky;
 8. objemný odpad;
 9. nebezpečný odpad;
 10. směsný komunální odpad.
 Článek 4
Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu

 Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:

 1. papír –
  1. do zvláštních sběrných nádob (podzemní kontejnery o objemu 5000 litrů, nadzemní kontejnery o objemu 1100 litrů nebo popelnice o objemu 240 litrů označené modrou barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. do sběrných pytlů modré barvy odkládaných účastníky sběru do sběrných pytlů v ulicích Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou a Žernosecká po naplnění ve svozový den na volně přístupné místo před nemovitost,
  3. ve sběrném dvoře,
 2. sklo
  1. do zvláštních sběrných nádob (podzemní kontejnery o objemu 3000 litrů nebo nadzemní kontejnery o objemu 1100 litrů označených zelenou barvou) umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. ve sběrném dvoře;
 3. plasty a nápojové kartony
  1. do zvláštních sběrných nádob (podzemní kontejnery o objemu 5000 litrů, nadzemní kontejnery o objemu 1100 litrů nebo popelnice o objemu 240 litrů označené žlutou barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. do sběrných pytlů žluté barvy odkládaných účastníky sběru do sběrných pytlů v ulicích Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou a Žernosecká po naplnění ve svozový den na volně přístupné místo před nemovitost,
  3. ve sběrném dvoře,
 4. kovy –
  1. do zvláštních sběrných nádob (podzemních kontejnerů o objemu 5000 litrů nebo nadzemních kontejnerů o objemu 1100 litrů) označených nápisem „KOVY“ umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. ve sběrném dvoře;
 5. textil
  1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů) označených nápisem „TEXTIL“ umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. ve sběrném dvoře;
 6. biologicky rozložitelný odpad
  1. do zvláštních sběrných nádob (popelnice hnědé barvy o objemu 240 litrů) přidělených na žádost k objektům vyprazdňovaných zpravidla v období od března do listopadu kalendářního roku,)
  2. do velkoobjemových vaků o objemu 1170 litrů (tzv. „BIG BAG“) vydávaných ve sběrném dvoře a odkládaných po naplnění v určeném termínu (sděluje se osobě při vydání BIG BAGu) volně přístupné místo před nemovitost,
  3. ve sběrném dvoře;
 7. jedlé oleje a tuky
  1. do zvláštních sběrných nádob (popelnice o objemu 240 litrů černé barvy s příslušným žlutým nápisem) umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
  2. ve sběrném dvoře;
 8. objemný odpad – ve sběrném dvoře;
 9. nebezpečný odpad – ve sběrném dvoře;
 10. směsný komunální odpad
  1. do typizovaných sběrných nádob u příslušné nemovitosti (popelnice oobjemu 120 nebo 240 litrů),
  2. do typizovaných sběrných nádob společných pro více uživatelů (kontejnery o objemu 1100 litrů),
  3. do sběrných pytlů na směsný komunální odpad odkládaných účastníky sběru dosběrných pytlů v ulicích Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou aŽernosecká po naplnění ve svozový den na volně přístupné místo před nemovitost,
  4. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý naveřejném prostranství.
 Článek 5
Povinnosti osob

 Osoby jsou povinny:

 1. komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky,
 2. ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 vyhlášky,
 3. mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutím, slisováním, zmáčknutím) dutého plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do sběrné nádoby,
 4. nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách,
 5. plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
 6. přistavit sběrnou nádobu na směsný komunální odpad dle čl. 4 písm. j) bod 1. této vyhlášky k vyprázdnění v den vyprazdňování5) nebo pytel na papír, plasty a nápojové kartony a na směsný komunální odpad k odvozu ve svozový den před objekt na volně přístupné místo,
 7. přistavit typizovanou sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad dle čl. 4 písm. f) bod 1. této vyhlášky k vyprázdnění v den vyprazdňování6) před objekt na volně přístupné místo.
  Článek 6
Místa pro přebírání stavebního a demoličního odpadu

 Město přebírá stavební a demoliční odpad vznikající na území města při činnosti nepodnikajících fyzických osob ve sběrném dvoře, a to za úhradu dle platného ceníku7) zveřejněného na webových stránkách města.

 Článek 7
Místa pro přebírání výrobků s ukončenou životností

 Město přebírá výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností8), a to

 1. elektrozařízení – ve sběrném dvoře;
 2. vybraná drobná elektrozařízení – do e-boxu umístěného v budovách Městského úřadu Litoměřice na Mírovém náměstí, v ulici Pekařská a v ulici Topolčianská;
 3. vybraná elektrozařízení – do stacionárních kontejnerů červené barvy umístěných na stanovištích zveřejněných na webových stránkách města;
 4. baterie a akumulátory – do sběrných nádob umístěných na sběrných stanovištích zveřejněných na webových stránkách města.
 Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice, ze dne 9. 4. 2015.

 

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

.....................................                                                                      ..........................................

   Alena Rožcová v.r.                                                                            Ing. Radek Löwy v.r.

    1. místostarostka                                                                                     starosta

1) § 7 odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.); nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivé, žíravé

2) § 11 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech (Pro účely tohoto zákona se dále rozumí stavebním a demoličním odpadem odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech.)

3) město má zajištěno, že plní požadavek § 59 odst. 2 zákona o odpadech věta druhá (Obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace.)

4) konkrétní období v příslušném kalendářním roce se vyhlašuje na webových stránkách města, v radničním zpravodaji a v mobilním rozhlase

5) sběrné nádoby na směsný komunální odpad o objemu 120 a 240 litrů se vyprazdňují celoročně 1x 2 týdny

6) sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad se vyprazdňují pouze v období zpravidla od března do listopadu 1x za 14 dnů

7) město může nastavit prostřednictvím takového ceníku i určité bezplatně přebírané množství daného odpadu

8) § 16 zákona č. 542/2020 Sb.: (Výrobce a obec mohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí. Touto smlouvou nesmí být sjednáno výhradní právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro určité výrobce či výrobky s ukončenou životností; tím není dotčena možnost, aby obec s výrobcem, ve spolupráci s nímž zřídila místo zpětného odběru, sjednala nediskriminační podmínky pro umožnění využití obecního systému odpadového hospodářství dalšími výrobci. S výrobky s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány v místě zpětného odběru zřízeném ve spolupráci s obcí, musí být nakládáno v souladu s tímto zákonem a odděleně od ostatního komunálního odpadu. Výrobce je povinen poskytnout obci, na jejímž území místo zpětného odběru zřídil, informace o množství zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, včetně informací o jejich využití, pokud o to obec požádá.)

 

 OZV č. 3/2023 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu