Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

7. zasedání zastupitelstva 12. srpna 1999

USNESENÍ

ze 7. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích
konaného dne 12. srpna 1999 od 16,05 hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích

Počet přítomných členů MZ: 24


Městké zastupitelstvo projednalo

I. a rozhodlo:

a) pozemek č. 181/1 o výměře 349 m2 v k.ú. Litoměřice neprodávat

b) o prodeji pozemku č. 809/18 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelce pí H. Baudyšové, Na Valech č. 21, Litoměřice, za smluvní cenu 8.190,- Kč + úhradu za oddělovací geometrický plán 2.625,- Kč.

c) o prodeji pozemku č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Gottwaldovým, Na Valech č. 21, Litoměřice za smluvní cenu 8.190,- Kč + úhradu za oddělovací geometrický plán 2.625,- Kč

d) o prodeji pozemků v ul. Sadová

za podmínek uvedených v návrhu jako varianta C:

stavební parcely budou veřejně nabídnuty v tisku a na vývěskách; zároveň bude osloveno všech současných 117 evidovaných žadatelů; uchazeči o koupi svůj záměr projeví formou konkrétní žádosti; v případě vyššího zájmu proběhne veřejná dražba

K základní ceně bude kupující povinnen uhradit náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek; daň z převodu nemovitosti hradí Město Litoměřice.

Kupující uhradí smluvní cenu nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje k získání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 12 měsíců od vzniku vlastnického práva k pozemku. Pokud tato podmínka nebude dodržena má Město Litoměřice předkupní právo dle § 602 Občanského zákoníku, a to za cenu kupní /dle uzavřené smlouvy / zvýšenou o náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovi- tostí a znalecký posudek a sníženou o částku daně z převodu nemovitosti, kterou Město Litoměřice uhradilo při prodeji pozemku

o prodeji pozemků v ul. Sadová za cenu

- uvedenou ve variantě 1 = 940,- Kč/m2 (všechny náklady mínus 15 % - účast města) K ceně za 1 m2 bude dále dopočtena cena za podezdívku plotů.

e) na základě ekonomických ukazatelů o ukončení činnosti zahradnictví TSM Litoměřice do 31.12.1999

f) o převodu samostatně převoditelných práv k akciím společnosti

Severočeská energetika a.s. se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín

a o zřízení zástavního práva k těmto akciím ve prospěch investora:

Mitteldeutsche Energieversorgung Aktiengesellschaft se sídlem Magdeburger strasse 51, 06112 Halle, SRN

a o pověření investora výkonem hlasovacích práv spojených s těmito akciemi a současně o budoucím prodeji těchto akcií, přičemž se jedná o 25.058 kusů zaknihovaných akcií a současně schválilo smlouvy předložené za investora Elektrárenským a plynárenským sdružením měst a obcí severních Čech:

Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi akcií, jejíž přílohu tvoří

  • smlouva o koupi akcií
  • Smlouvu o výkonu hlasovacích práv a o převodu samostatně
  • převoditelných práv k akciím
  • Smlouvu o zřízení zástavního práva k akciím.

g) o převodu samostatně převoditelných práv k akciím společnosti

Severočeská plynárenská a.s. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

a o zřízení zástavního práva k těmto akciím ve prospěch investora:

Wintershall Erdgas Beteiligung-GmbH se sídlem Friedrich-Ebert-Strasse 160, 34119 Kassel, SRN

a o pověření investora výkonem hlasovacích práv spojených s těmito akciemi a současně o budoucím prodeji těchto akcií, přičemž se jedná o 7.862 kusů zaknihovaných akcií a 75 kusů akcií nezapsaných na účtu ve SCP, současně schválilo smlouvy předložené za investora elektráren- ským a plynárenským sdružením měst a obcí severních Čech:

Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi akcií, jejíž přílohu tvoří

  • smlouva o koupi akcií
  • Smlouvu o výkonu hlasovacích práv a o převodu samostatně
  • převoditelných práv k akciím
  • Smlouvu o zřízení zástavního práva k akciím.

Výkon usnesení bude pozastaven do 16.8.1999. V případě, že valná hroma- da uvolní obchodovatelnost akcií SČP, pověřuje MZ starostu ke svolání mimořádného jednání městského zastupitelstva.

h) o vložení finančních prostředků, získaných jako základní cena tj. cca 114,859 mil. Kč za prodej akcií SČP a.s. a SČE a.s., do fondu budoucnosti (pol.č.1007) a jejich ponechání zde pro případnou povinnost vrácení, přičemž část výnosů bude možno použít pro potřeby města, a to podle pravidel pro čerpání prostředků fondu, které byly schváleny MZ dne 8.4.1999 a o navýšení rozpočtové rezervy (pol.č.1004) o částku tzv. prémie tj. cca 12,738 mil. Kč.

ch) o poskytnutí půjčky pro psí útulek v Řepnici vedený manžely Maskulanisovými, a to ve výši 90 tis. Kč se splatností ve dvou stejných splátkách v říjnu r. 1999 a v lednu r. 2000

i) nevyhovět žádostem poplatníků TJ Slavoj Litoměřice, Completa spol. s r.o. Litoměřice a TJ Sokol Litoměřice o prominutí jejich dluhu z místního poplatku z ubytovací kapacity

j) o ceně prodávané stavby a pozemku č. 316 o výměře 36 m2 v k.ú. Lito- měřice žadateli p. J. Svobodovi, bytem Jezuitská č. 3/6, Litoměřice za celkovou smluvní cenu 66.319,- Kč (stavba dle znaleckého posudku za 47.494 Kč, pozemek za smluvní cenu 16.200 Kč, úhrada ceny za odděl. geometrický plán 2.625,- Kč)

II. a uložilo:

a) odboru správy majetku města a bytového hospodářství dořešit prodej zbytku plochy dvora majitelům domu Na Valech 21 a vlastníkům garáží

b) odboru správy majetku města a bytového hospodářství vypracovat přehled nájmů nebytových prostor (roztřídit podle pater v lokalitě, podle obsazení a úhrad nájemného)

III a revokovalo:

a) své rozhodnutí o zástavbě lokality V. Dominikánská (a z toho důvodu rozhodlo pozemek č. 181/1 o výměře 349 m2 v k.ú. Litoměřice neprodávat)

b) své usnesení ze dne 1.7.1999 pod bodem zápisu č. 2 písm. d)

 

IV. projednalo:

a) protinávrh p. Hamele neprodávat pozemek č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Gottwaldovým, Na Valech č. 21, Litoměřice za smluvní cenu 8.190,- Kč + úhradu za oddělovací geometrický plán 2.625,- Kč. Hlasováním nebyl protinávrh přijat.

b) pro trvale klesající zájem o nebytové prostory na Mírovém náměstí v Litoměřicích, projednalo MZ úpravy cen nájemného nebytových prostor.

Na návrh p. místostarosty Terbera byl bod stažen z programu.

c) na protinávrh p. starosty doporučení Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí severních Čech k převodům samostatně převoditelných práv k akciím distribuční společnosti Severočeská plynárenská a.s. Ústí nad Labem. Vzhledem k probíhajícím jednáním o změně podmínek převodu práv mezi zástupci okresních měst a investorem doporučeným EPSMOSČ a vzhledem k termínu konání valné hromady společnostirozhodlo posečkat s konečným výběrem investora a ukládá starostovi svolat mimořádné zasedání MZ po ukončení uvedených jednání, nejpozději však do 9.9.1999.

Hlasováním nebyl protinávrh přijat.

V. bere na vědomí

a) na vědomí výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí roku 1999


ing. M. Kadeřábková p. A. Terber 
zástupci starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu