Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

7. zasedání rady 29. února 2000

USNESENÍ
ze 7. jednání Městské rady v Litoměřicích, které bylo zahájeno dne 29.2. 2000 od 12,30 hod. prohlídkou stavby obch. jednotky MANA, na  Březinově cestě a dále se v jednání pokračovalo v kanceláři starosty


Přítomno: 9  členů městské rady

Městská rada projednala a:


I. rozhodla:

1.o připojení se Města Litoměřice k výzvě Vlajka pro Tibet v r. 2000.

2.na základě výběrového řízení o jmenování Mgr. Marty Lutišanové do funkce ředitelky  "Centra pro zdravotně postižené děti a mládež v Litoměřicích" a to od 1.7. 2000.


II.schválila:

1.schválila změnu názvu restaurace Parnas na Babylon v MKZ  v Litoměřicích

2.provedení záměny použitého materiálu vodorovného dopravního značení a zároveň doporučuje MZ  navýšení rozpočt. nákladů na akci "Rekonstrukce Štursovy ul." v Litoměřicích  o 74.316,- Kč (bez DPH).

3.využití systému úvěrování při akci " Rekonstrukce Štursovy ul." dle nabídky zhotovitele stavby SSŽ a.s. Ústí nad Labem.

4.předložený návrh oslovených firem a složení komise pro výběrové řízení na akci "Odtahy vozidel".
oslovené firmy:

 • PUR - transport s.r.o.,Revoluční 15, Ltm
 • TSM, Na Kocandě 22, Ltm
 • Zdeněk Slaboch,

složení komise:

 • p.  A.Terber
 • ing. V. Brunclíková
 • ing. K. Fogl
 • Mgr. Z. Pěnka
 • p. J. Betlam

náhradníci:

 • ing. J. Opavová
 • Mgr. J. Hrstka

5.pronájem nebyt. prostoru na  Mírovém nám. 43/21, Litoměřice na umístění základnové stanice telekomunikační sítě GSM Paegas žadateli RadioMobil a.s. Londýnská 59, Praha 2 s tím, že budou splněny všechny technické podmínky nutné pro provoz stanice. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného bude činit 100 tis. Kč ročně.

6.pronájem nebytových prostor v ul. Kollárova 10, Ltm žadateli p. E. Šmidtovi, bytem Kollárova 10, Ltm za účelem zřízení kanceláře pro firmu Eduard Šmidt- - Karate club. Cena nájmu bude činit 200,- Kč/m2/rok. Uživatel na vlastní náklady provede rekolaudaci  pro předmět činnosti na dobu užívání, zajistí si vlastní měření odběru el. energie a přístup k hlavnímu uzávěru vody.

7.pronájem nebyt. prostor v ul. Osvobození č. 54/3,   Litoměřice p. M. Mojžíšovi, bytem Nádražní 85, Ltm za účelem  zřízení kanceláře pro firmu Miroslav Mojžíš - Pokládání a prodej podlahových krytin. Cena pronájmu bude činit 500,- Kč/m2/rok.

8.odklad páté splátky na nemovitost M. Pomocné 49/7 Ltm, v částce 48.723,-Kč manž. Alešovi a Vlastě Kellnerovým do 6/2000.

9.odklad splátky na nemovitost Rooseveltova 745/11 Ltm v částce 18.998,- Kč pí Zuzaně Aksmanové do 6/2000.

10.odklad opravy pláště domu Stránského 1709/3 Ltm, do 30.6. 2000 spoluvlastníkům nemovitostí.

11.výměnu bytu  mezi panem P. Suchým, bytem Družstevní 1758/29, Ltm byt o vel. 3+1 v majetku města a jeho synem panem P. Suchým, bytem 
Družstevní 33/2,Ltm - byt družstevní.

12.výměnu bytu mezi pí A. Čechovou, bytem E. Krásnohorské 2015/7, Ltm - byt 2+0, v majetku města a pí H. Novotnou, bytem Horní Rybářská 4, Ltm  - byt 3+1, soukromý byt.

13.příděl bytu v DPS v ul.Velká Krajská žadatelce pí R. Šmídové a její vnučce J. Šmídové, obě trvale bytem Michalovická 12, Ltm.

14.příděl  bytu v ul. Růžovka 117/8 o vel. 3+1 p. S. Čmuchálkovi, s tím, že vrátí dosud užívaný byt o vel. 3+1  v ul. Nezvalova 25 v Ltm. Při prodeji bytu dle zák.72/94 Sb. bude cena stanovena dle znaleckého posudku.

15.výměnu bytu mezi p. K. Lepským, bytem Alšova 55/27, Litoměřice - družstevní byt a p. J. Bejčkem, bytem Alšova 23/15, Litoměřice - byt v majetku města.

16.aby komisí pro výběr domů v majetku města určených k prodeji byla komise bytová a majetková při MR.

17.zvýšení osobního příplatku ing. Hartlovi, vedoucímu ekonomického odboru ze 40 % na 45%  z výše měs. základního platu tř. 9/st 12.

18.změny členství v komisích při MR:
-výměnu člena - za pí Alenu Taclíkovou nastupuje do sociální komise nová členka pí  Iveta Průšová, bytem V. Krajská 3/45 
-uvolnění pí Zuzany Rubešové z kontrolní komise bez náhrady -uvolnění p. Arnošta Mináře z komise kultury, obchodu a CR

19.program jednání MZ dne 9.3. 2000

PROGRAM

 • 1.Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise
 • 2.Majetkové záležitosti:
 • a)  převzetí opěrné zdi na pozemku č. 1492 v k.ú. Litoměřice v ul. U Pramene do majetku města.
  b)  revokace usnesení MZ ze dne 12.8. 99 na cenu pozemků č. 809/18 o výměře 21 m2 a č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice a prodej ostatní plochy dvora v ul. Na Valech č. 21.
  c)  prodej části pozemku č. 615/1 o výměře 31 m2 v k.ů. Pokratice žadatelům manž. Jobovým, bytem ul. Janáčkova č. 2 Ltm za smluvní cenu.
  d)  prodej části domu v ul. Tylova č. 3/1558 manž. Helclovým
  e)  prodej budovy č. 160 a pozemku č. 1 a 2 v k.ú. Pokratice (bývalá škola v Pokraticích)
  f)  snížení ceny pozemku č. 2472/34 v kú. Litoměřice3.Státní půjčka na opravy bytového fondu pro obec resp. obyvatele obce
 • 4. Navýšení investičních  nákladů na rekonstrukci ul. Štursova v oblasti dopravního značení
 • 5.Úvěrování investičních akcí
 • 6.Úvěrování invest. akce - "Rekonstrukce ul. Štursova"  7.Městský informační systém
 • 8. Revokace usnesení MZ k zahájení činnosti příspěvkové organizace "Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež"
 • 9.Změna ve výhlášce č. 5/99 o místních poplatcích
 • 10. Odepsání pohledávek
 • 11. Finanční hospodaření města za r. 99
 • 12.Sdružení pro výstavbu a provoz Labské vinařské cyklistické cesty 
 • 13.Nákup osobních vozidel pro městskou policii
 • 14.Informace
 • 15.Interpelace
 • 16.Diskuze
 • 17.Závěr

III. neschválila:

1.návrh p. starosty a p. Terbera  zařadit bod " Rekonstrukce zvuku v kině Máj - Systém pro dekódování  prostorového zvuku - Dolby systému pro kino Máj"do programu MZ dne 9.3.2000.


IV. bere na vědomí:

1.znění nájemní smlouvy MKZ s panem Benešem na provozování restaurace Parnas, provedení udržovacích prací na toaletách i soupis nutných oprav předmětných prostorů.( Nájemní smlouva viz příloha orig. tohoto zápisu).

2.zprávu o hospodaření a činnosti MKZ Litoměřice za období r.99. (Viz příloha orig. tohoto zápisu).

3.zprávu o likvidaci MPaČ Litoměřice s.p. v likvidaci.

4.oznámení dvou mítinků SRP-RSČ, a to první den 16.10. od 17,15 do 18,15 hod a druhý v období mezi 8.11. a 20. 11. 2000 od 8,00 do 20,00 hod.


V. ukládá:

1.ved.odboru územního rozvoje ing. Brunclíkové nechat vypracovat projektovou dokumentaci na veřejné toalety na Mírovém nám. a zároveň o tyto vynaložené náklady na vypracování projektu navýšit rozpočet města.

2.odboru správy majetku města ve věci prodeje p.č. 3068/2  o výměře 80 m2 a p.č. 3068/1 -(objekt veřejných toalet v Jiráskových sadech a přilehlého pozemku) p.Hauptmannovi, bytem Sládkova 924/5, Ltm a p. Hanušovi , bytem Sládkova 924/5, Ltm,  SMM, aby ve spolupráci s právníkem města bylo zakomponováno do  smlouvy ustanovení ve smyslu, že při nedodržení výše uvedených podmínek bude smlouva od prvopočátku neplatná.

3.likvidátorovi MPaČ s.p. v likvidaci, aby po schválení MF ČR postupoval při prodeji dále cestou veřejné obchodní soutěže s podmínkou zachování
dosavadní činnosti.

4.p. tajemníkovi, aby prostřednictvím Stavebního úřadu zajistil výškové  zaměření  budovy obchodní  jednotky MANA na Březinově cestě v rámci stavebního povolení a zároveň prověřil  zásahy na fotbalovém  stadionu v Českolipské ul.


VI.revokuje:

1.své usnesení č. I./15 MR ze dne 22.7. 99 a to na základě žádosti Sdružení romů ČR o finanční příspěvek ve výši alespoň 50 % celk. nákladů a odstupuje od záměru pronajmout hudební altán s ohledem  na špatný  technický stav altánu, průběh úprav prostorů v ul. Stránského a potřebu podstatně vyšších nákladů na jeho opravu než předložilo SRČR.


VII.doporučuje:

1.MZ schválit využití systému úvěrování a jeho zakomponování do podmínek výběrových řízení v obecné rovině.

2.MZ prodej části parcely č. 657/1 a parcely č. 374/1 o výměře cca 560 m2 v k.ú. Pokratice žadateli ing. Z.  Rosolovi, bytem Kozinova 11, Ltm formou dražby s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku.

3.MZ prodej pozemků č. 570/1-4,6-8,10 v ul. Zahradnická (přilehlé zahrádky u opěrné zdi pod bývalou porodnicí) dle oddělovacího plánu a to žadatelům:

 • J. Pospíšilovi , Zahradnická 21570/1 - 22m2
 • J. Juristovi, Zahradnická 23570/2 - 42 m2
 • J. Rosové, Zahradnická 25570/3 - 36 m2
 • I. Vahalovi, Zahradnická 27570/4 - 50 m2
 • J. Hájkovi, Zahradnická 31570/6 - 40 m2
 • J. Ježkovi, Zahradnická 33570/7 - 72 m2
 • H. Vydrové, Zahradnická  41570/8 - 155 m2
 • P. Veverkovi, Alšova 11570/10 - 51 m2

za cenu dle znaleckého posudku a 1/2 nákladů na oddělovací geom. plán.

4.MZ prodej p.č. 3068/2  o výměře 80 m2 a p.č. 3068/1 - objekt veřejných toalet v Jiráskových sadech a přilehlého pozemku p. Hauptmannovi, bytem Sládkova 924/5, Ltm a p. Hanušovi , bytem Sládkova 924/5, Ltm,   s tím, že v objektu budou vybudovány veřejné toalety, venkovní kavárna a na přilehlém pozemku dětské hřiště.

5.MZ zakoupit vybavení pro MŠ a to na základě žádosti pí Jarkovské o fin. příspěvek na vybavení soukr. MŠ (15 ks židlí, 3 ks dětských stolů a 1 ks tnového bloku) v celkové výši 25.000 na náklady Města Ltm a jeho bezúplatný pronájem soukromé MŠ Dětský koutek s.r.o., Litoměřice


VIII. nedoporučuje:

1.MZ prodej parcely č. 815 o výměře 464 v k.ú Litoměřice a to ani na základě opakované žádosti p. Warenitse, bytem Trávčice 147 o prodej pozemku.

2.MZ prodej části parcely č. 498/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice na základě žádosti žadatele p. L. Štorkána, bytem Čechova 15 o prodej části pozemku.

3.MZ prodej areálu bývalého zahradnictví TSM v Žernosecké ul. v Ltm  za účelem výroby kompenzátorů a hadic z nerez oceli na základě žádosti fy HKS - CZ s.r.o. Žitenice 326 o koupi areálu za nabídnutou cenu 2.500.000 Kč s  možností uplatnění 25 prac. míst.

4.MZ schválit v rámci změny rozpočtu uvolnění prostředků na nákup osobních vozidel pro městskou policii.


IX.byla informována:

o jednáních o návrhu trasy Labské vinařské cyklostezky a o nutnosti založení zájmového sdružení.


p. Antonín Terber a ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu