ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

7. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.12.2021

Z Á P I S

7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9. 12. 2021 od 16:00 hodin 
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 23

 

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Jan Fišera Ing., Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluveni: Mgr. Petr Hermann, Ing. Marek Kocánek, Aleš Stibal

Dřívější odchod: Ing. Radek Lončák MBA

Pozdější příchod: PhDr. Lenka Simerská

Zapisovatel: Eva Chrudimská

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:

Mgr. Červín, Ing. Fišera, Mgr. Panaš

 

usnesením č. 140/7/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

Mgr. Krejza, J. Skřivánek, Ing. Hrkal

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 141/7/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Adámek

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 6. mimořádného jednání ZM dne 10. 11. 2021 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín

REPORT je přílohou orig. zápisu.

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Žádný bod nebyl doplněn ani stažen.

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 142/7/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022
8 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022
9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024
10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
11 - Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
13 - Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.
18 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19 - Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025
E) Odbor územního rozvoje
20 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice
21 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice
22 - Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí
23 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice
24 - Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice
F) Odbor životního prostředí
25 - Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
26 - Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023
27 - Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu
H) Kancelář starosty a tajemníka
28 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
29 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství
I) Různé
30 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021
J) Odbor správy nemovitého majetku města
31 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
32 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice
34 - Adresný záměr směny pozemků: parc. č. 691/2 a část parc. č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
35 - Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice
36 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
37 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice
38 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
39 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
40 - Prodej pozemku parc. č. 828/9 v k.ú. Litoměřice
41 - Prodej pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice
42 - Bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice
43 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice
K) Procesní body 2
44 - Informace
45 - Interpelace
46 - Diskuze
47 - Závěr

 

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

Diskuze: Ing. Lončák, MBA

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 143/7/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29.11.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

7 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Lončák, MBA, Mgr. Adámek, starosta

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 144/7/2021

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2022 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 529 731 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 561 105 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: 31 374 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Diskuze: Mgr. Krejza, starosta

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 145/7/2021

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Diskuze: Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 146/7/2021

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 147/7/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

11 - Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu - předkládá: Lukas Wünsch

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Ing. Lončák, MBA, starosta

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 148/7/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

V 16:31 hod. odešel Ing. Lončák, MBA – 22 členů ZM

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

12 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 149/7/2021

ZM schvaluje:

a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479, prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč, a to nejpozději do 15. 12. 2022,

b) Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Ing. Lončák, MBA)

 

13 - Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 150/7/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 62.000 Kč Institutu technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837, jako mimořádnou finanční výpomoc na financování platu vedoucí komunitního centra na období od září do prosince 2021,

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Institutem technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (Ing. Lončák, MBA)

 

V 16:35 hod. odešel Mgr. Panaš – 21 členů ZM

 

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 151/7/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2021 mezi FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 2 (Ing. Lončák, MBA, Mgr. Panaš)

 

V 16:37 hod. přišel Mgr. Panaš a odešel Ing. Löwy – 21 členů ZM

 

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z. s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Diskuze: Ing. Fišera – nahlásil vztah k projednávanému bodu

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 152/7/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/188/2021 mezi HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 a mezi Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 2 (Ing. Lončák, MBA, Ing. Löwy)

 

V 16:38 hod. přišla PhDr. Simerská – 22 členů ZM

 

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 153/7/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/189/2021 mezi Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 2 (Ing. Lončák, MBA, Ing. Löwy)

 

17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 154/7/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/190/2021 mezi TJ Slovanem Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 2 (Ing. Lončák, MBA, Ing. Löwy)

 

V 16:43 hod. přišel Ing. Löwy – 23 členů ZM

 

18 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Diskuze: Mgr. Krejza – podal protinávrh

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Původní návrh:

ZM schvaluje:

a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31. 12. 2021 na základě veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017,

b) uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

O tomto návrhu nebylo hlasováno.

 

Protinávrh Mgr. Krejzy:

usnesením č. 155/7/2021

ZM schvaluje:

a) posunutí termínu splatnosti splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31. 12. 2021 na základě veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017, a to do 31.12.2022,

b) uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 1 (Ing. Lončák, MBA)

 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

19 - Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025 - předkládá: Lukas Wünsch

Diskuze: L. Wünsch

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 156/7/2021

ZM schvaluje 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 – 2025 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Lončák, MBA)


E) Odbor územního rozvoje

20 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice - předkládá: PhDr. Filip Hrbek

Diskuze: PhDr. Hrbek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 157/7/2021

a) ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice.

b) ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice.

c) ZM schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice do obsahu řešení změny č.4 Územního plánu pořizované zkráceným postupem.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

21 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: PhDr. Filip Hrbek

usnesením č. 158/7/2021

a) ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice.

b) ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice.

c) ZM schvaluje, aby obsahem změny č.4 Územního plánu Litoměřice pořizované zkráceným postupem bylo místo původního požadavku navrhovatele nově využití pozemků parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice pro rekreaci.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

22 - Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí - předkládá: Mgr. Václav Červín

Diskuze: Mgr. Červín

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 159/7/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí k pozemkům parc. č. 1268/19, 1268/23, 1268/26, 1268/3, 1313/119, 1313/27, 1313/28, 1354/1, 1354/5, 1838/2, 1838/3, 1838/6 vše v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

23 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 160/7/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

24 - Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 161/7/2021

ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1 oba v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

F) Odbor životního prostředí

25 - Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 162/7/2021

ZM projednalo a bere na vědomí studii „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“ předloženou státním podnikem Povodí Ohře a financovanou Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010560.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

26 - Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 163/7/2021

ZM bere na vědomí Marketingový plán města Litoměřice 2022/2023 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu jeho realizací.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

27 - Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 164/7/2021

ZM schvaluje realizaci akce „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“:

a) podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech z výzvy č. 1/2022/117D72100 na projekt „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“,

b) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 753.453 Kč.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) Kancelář starosty a tajemníka

28 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 165/7/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

29 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 166/7/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

I) Různé

30 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021 - předkládá: Mgr. Jiří Adámek

usnesením č. 167/7/2021

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

J) Odbor správy nemovitého majetku města

31 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

Diskuze: MUDr. Štěrba

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 168/7/2021

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice, a to část pozemku parc.č. 53/15 (přesná výměra bude určená dle GP, cca 0,50 m od stávajícího obrubníku) z vlastnictví města do vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za část pozemku parc.č. 17/2 o výměře cca 34 m2 z vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx do vlastnictví města, s tím, že pan Čxxxxxxx doplatí městu Litoměřice rozdíl ceny směňovaného pozemku dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

32 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 169/7/2021

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

33 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 170/7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 o výměře 277 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

34 - Adresný záměr směny pozemků: parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 171/7/2021

ZM schvaluje záměr adresné směny pozemků parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 cca 900 m2, orná půda, (nutný GP), vše v k.ú. Pokratice ve vlastnictví pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Kamýk xxxxxxxx, za pozemky včetně staveb ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č. 4724/3, 4709/13, 4709/16, 4709/18, 4709/19, část 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/3, 4733/2, 4726, 4709/4 a 4724/5 vše v k.ú. Litoměřice (nutný GP), se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy a užívání zdroje labské vody k tíži pozemku parc.č. 4709/13 ve prospěch města Litoměřice a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

35 - Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 172/7/2021

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků parc.č. 4737 a 4736/2 (dle GP) v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772, Praha, IČO: 60162694, za pozemky parc.č. 4734/2 a 4731/4 (dle GP) a parc.č. 4709/9 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví města Litoměřice, s tím, že převáděné pozemky ve vlastnictví města Litoměřice budou zatíženy věcným břemenem - právem chůze a jízdy ve prospěch města Litoměřice a pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Kamýk xxxxxxxx, a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

36 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 173/7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

37 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 174/7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 o výměře cca 720 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je část stavby č.p. 282, v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

38 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 175/7/2021

ZM schvaluje záměr prodeje hřbitovní stavby – hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

39 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 176/7/2021

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 24.11.2021 (zápis č. 1-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

40 - Prodej pozemku parc.č. 828/9 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP) - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

Diskuze: starosta

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 177/7/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 828/9 (ost. plocha) o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice, panu Ing. Mxxxxxxxx Čxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 28.500 Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP 7.260 Kč, znaleckého posudku 6.897 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

41 - Prodej pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 178/7/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, manželům Mgr. Mxxxx Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Exxxxx Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 896.000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku 6.655 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

42 - Bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 179/7/2021

ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 a č. 2472/30 o výměře 577 m2 vše v k.ú. Litoměřice, z vlastnictví Ing. Mxxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

43 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 180/7/2021

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 5071/2021 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5, vše v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení věcného práva na dobu 10 let nezatížit převáděné pozemky zástavním právem a nevyužívat je k hospodářským či jiným výdělečným účelům (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

K) Procesní body 2

44 - Informace

Žádný příspěvek.

 

45 - Interpelace

Nebyla podána žádná interpelace.

 

46 - Diskuze

Žádný příspěvek.

 

47 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast

a ukončil jednání ZM v 17:17 hod.

Příští zasedání se koná dne 27. ledna 2021 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

…………………………………………………………………………………

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA                                        Mgr. Jiří Adámek

ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 17:17 hodin

Zápis byl vyhotoven 14. prosince 2021

 

Přílohy:

 Podklady ZM (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu