ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

6. zápis mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 10.11.2021

Z Á P I S


6. mimořádné jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 10. 11. 2021 od 16:00 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, MUDr. Leoš Vysoudil MBA
Omluveni: Mgr. Petr Hermann, Mgr. Karel Krejza, Ing. Vladimír Matys, PhDr. Lenka Simerská, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, Lukas Wünsch
Počet přítomných: 17
Pozdější příchod: Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička - 20 členů ZM

Zapisovatel: Eva Šimková

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 - Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích - Vánoční trhy 2021
C) Odbor správy nemovitého majetku města
7 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
D) Procesní body 2
8 - Informace
9 - Interpelace
10 - Diskuze
11 - Závěr


A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
Ing. Radek Lončák, Ing. Marek Kocánek, PhDr. Filip Hrbek

usnesení č. 135/6/2021
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Petr Kubec, Mgr. Jiří Adámek, MUDr. Miroslav Jenček

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 136/6/2021
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Tomáš Sarnovsky, Mgr. Petr Hošek

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 5. jednání ZM nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů z minulého jednání
předkládá: Mgr. Červín
(REPORT o plnění usnesení 5. jednání ZM viz příloha orig. zápisu)

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu
Žádný bod nebyl doplněn ani stažen.

 

5 - Hlasování o programu

usnesení č. 137/6/2021

ZM schvaluje program dnešního mimořádného jednání:
PROGRAM JEDNÁNÍ:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2021 - MKZ v Litoměřicích
C) Odbor správy nemovitého majetku města
7 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
D) Procesní body 2
8 - Informace
9 - Interpelace
10 - Diskuze
11 - Závěr

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

V 16:10 hod přišli Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička – 20 členů ZM

 

B) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 - Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích - Vánoční trhy 2021

usnesení č. 138/6/2021

ZM schvaluje:
a) navýšení účelového příspěvku zřizovatele ve výši 300 000 Kč PO Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 na uskutečnění projektu Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy 2021, které se budou konat ve dnech 26. 11. - 28. 11. 2021, 3. 12. - 5. 12. 2021 a 10. 12. - 23. 12. 2021.
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


C) Odbor správy nemovitého majetku města
7 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“

usnesení č. 139/6/2021
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP č. 4901-331/20), a to parc.č. 2881/3, 2943/12, 4011/14 a 4011/15 z vlastnictví města Litoměřice do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, IČO: 65993390 (dále jen „ŘSD“), za pozemky parc.č. 2897/14, 2897/15, 2897/16, 2897/17, 2897/18, 2897/19 a 2897/20 z vlastnictví ŘSD do vlastnictví města Litoměřice, s tím, že město Litoměřice doplatí ŘSD rozdíl ceny směňovaných pozemků určené dle znaleckého posudku č. 40/833/21 ve výši 186 410 Kč , ½ ceny za znalecký posudek ve výši 5 445 Kč a ½ správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

D) Procesní body 2
8 - Informace

Mgr. Chlupáč
- Informoval o rezignaci Ing. Martina Dlouhého na funkci tajemníka městského úřadu.
- Bylo vypsáno nové výběrové řízení, na které se přihlásili 3 uchazeči. Nejzazší termín nástupu je 1.1.2022. Do té doby tuto funkci zastává starosta.

 

9 - Interpelace
Žádný příspěvek

 

10 - Diskuze
Mgr. Panaš – dotaz na stav likvidace nemocnice, odpovídá Ing. Lončák a Mgr. Chlupáč) (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

11 - Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil mimořádné jednání v 16:25 hod.

Příští zasedání se koná dne 9. prosince 2021 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Tomáš Sarnovsky a Mgr. Petr Hošek
Ověřovatelé zápisu

Jednání bylo ukončeno v 16:25 hodin
Zápis byl vyhotoven 11. listopadu 2021

 

 Přílohy:

podklady ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu