ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 5.12.2019

Z Á P I S
5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5. 12. 2019 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč
 
 
 

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min.14 hlasů)

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.

Počet přítomných: 26 (PhD. Simerská přišla v 16:15 hod)

Přítomni:
Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Aleš Stibal, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Zapisovatel:
Eva Šimková

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Petr Kubec, Jaroslav Růžička, Ing. Jan Hrkal

 

usnesením č. 149/5/2019
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.
PhDr. Filip Hrbek, Ing. Marek Kocánek, Mgr. Petr Hošek

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

usnesením č. 150/5/2019
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání.
Jiří Skřivánek a MUDr. Miroslav Jenček

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)


2 - Schválení zápisu minulého jednání

ZM schvaluje námitku PhDr. Lenky Simerské a Ing. Jana Hrkala ze dne 24.9.2019 proti zápisu z minulého jednání ZM konaného dne 12.9.2019 (viz přílohy orig. zápisu).

Hlasováním Pro: 11, Proti: 14, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

Nebyla námitka přijata.

Vzhledem k nepřijetí námitky, prohlásil starosta zápis z minulého jednáni ZM za schválený.

 

3 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - předkládá/jí: Mgr. Červín

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 12.09.2019:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu z minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů minulého jednání
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) 1. Místostarosta
6 - Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
SPLNĚNO
7 - Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
NEBYLO SCHVÁLENO
8 - Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
SPLNĚNO: vyhlášení oznámeno MV ČR, referendum proběhlo 8.11.2019 a je platné a závazné
C) Odbor ekonomický Ing. Zalabáková
9 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO
10 - Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva podepsána a finance odeslány
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
SPLNĚNO: všechny dodatky byly podepsány panem starostou, jeden zaslán příspěvkové organizaci a jeden založen ke zřizovací listině na odboru ŠKSaPP
12 - Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
SPLNĚNO: Žádost byla podána do IROP v rámci výzvy č. 10 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" v řádném termínu
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 - Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo
SPLNĚNO: smlouvy podepsány
F) Odbor územního rozvoje
14 - Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace"
SPLNĚNO: smlouva podepsána
15 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO: předkupní právo zrušeno
G) Odbor životního prostředí
16 - Kotlíkové půjčky
SPLNĚNO
H) Kancelář starosty a tajemníka
17 - Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
SPLNĚNO
18 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
SPLNĚNO: oznámeno předsedovi okresního soudu v Litoměřicích
I) Tajemník
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
SPLNĚNO
20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
SPLNĚNO
J) Různé
21 - Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019
SPLNĚNO – dotace proplacena
22 - Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině – pokračování schváleno
K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
23 - Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice
SPLNĚNO
L) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Schválení dohody o splátkách dluhu
SPLNĚNO: dohoda o splátkách dluhu uzavřena
25 - Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
SPLNĚNO
26 - Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen
PLNĚNO průběžně
27. Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.
BUDE PROJEDNÁNO V ZM DNE 5.12.2019
28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
SPLNĚNO – odepsáno
29. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
SPLNĚNO – odepsáno
30. Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
Žadatel: OSNMM
PŘEVOD BUDE PROJEDNÁNO V ZM DNE 5.12.2019
31. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
Prodeje:
32. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
Žadatel: OSNMM
V ŘEŠENÍ KS SE PŘIPRAVUJÍ JEDNÁ SE O 5 KS, ČEKÁ SE NA ZÁPIS OPRAVY HRANIC V KN
33. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
34. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
35. Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice   SPLNĚNO
36. Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
KS PŘIPRAVENÁ, Z FINANČNÍCH DŮVODŮ POŽÁDAL O POSUNUTÍ TERMÍNU (12/19) PODPISU KS
37. Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČO: 65993390
V ŘEŠENÍ KS JE PŘIPRAVENÁ A ZASLÁNA K PODPISU, ŘEŠÍ SE DPH
38. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
39. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
40. Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
Žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567
SPLNĚNO
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390
SPLNĚNO
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390
SPLNĚNO
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
M) Procesní body 2
49 - Informace
50 - Interpelace
51 - Diskuze
52 - Závěr

V 16:15 hod. přišla PhDr. Simerská - 27 členů ZM

4 - Doplnění/stažení bodů programu
(místostarosta Mgr. Krejza navrhl oddělené hlasování)

Mgr. Krejza doplnil bod
č. 10. Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
ZM schvaluje doplnění bodu č. 10
usnesení č. 151/5/2019

MUDr. Štěrba doplnil bod č. 41 a 11
č. 41_Personální změny v MěN a.s
Hlasování: Pro: 12, Proti: 4, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 0
ZM neschvaluje doplnění č. 41

č. 11_Informování o jednáních s KÚ ÚK ve věci MěN a.s.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0
ZM schvaluje doplnění bodu č. 11
usnesení č. 152/5/2019

p. Skřivánek doplnil bod
č. 21. Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
ZM schvaluje doplnění bodů č.21
usnesení č. 153/5/2019

p. Wünsch doplnil bod
č. 24. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
ZM schvaluje doplnění bodů 24
usnesení č. 154/5/2019

 

5 - Hlasování o programu - předkládá/jí: Mgr. Chlupáč
usnesením č. 155/5/2019

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE
8 - Návrh rozpočtu města na rok 2020
9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022
10 - Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
11 - Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s.

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář
13 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
14 - Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1
15 - Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.
18 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.
19 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.
20 - Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“
21 - Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
22 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020
23 - Program podpory sociálních služeb na rok 2020
24 - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“

E) Odbor územního rozvoje
25 - Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice.

F) Útvar Pro lidi
26 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
27 - Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020

G) Kancelář starosty a tajemníka
28 - Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

H) Tajemník
29 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
30 - Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019

I) Různé
31 - Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

J) Odbor správy nemovitého majetku města
32 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
34 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
35 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice
36 - Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
37 - Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích
38 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice.
39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice
40 - Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
41 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

K) Procesní body 2
42 - Informace
43 - Interpelace
44 - Diskuze
45 - Závěr

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

Nové body:

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA

usnesením č. 156/5/2019

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25. 11. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

7 - Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Ing. PhD. Klusák přednesl prezentaci k projektu PAVE – první energeticky aktivní veřejná budova v ČR
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Kocánek,Ing. Hrkal.p. Sarnovsky, Mgr. Krejza PhDr. Simerská
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 157/5/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 4, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

8 - Návrh rozpočtu města na rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Lončák, MBA, Ing. Kocánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 158/5/2019

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2020 v těchto parametrech:
PŘÍJMY ve výši 615.300 tis. Kč
VÝDAJE ve výši 717.344 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ ve výši 102.044 tis. Kč, z toho:
90.000 tis. Kč dlouhodobý úvěr na podíl města akce PAVE
11.587 tis. Kč mimořádná dotace SURAO z minulých let
457 tis. Kč vlastní zdroje města z minulých let.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 159/5/2019

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2021 - 2022 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

10 - Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč
Diskuze: Mgr. Chlupáč, Mgr. Adámek, Ing. Kocánek, MUDr. Jenček, Mgr. Krejza, Mgr. Panaš, člen přípravného výboru pí Rožcová, občan města, p. Wünsch, p. Růžička, Mgr. Klupák
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Adámek s Ing. Kocánkem navrhli jako společný návrh hnutí ANO 2011, strany Zelených a Pirátů na doplnění usnesení bodu č. 10 a Mgr. Adámek požádal o vyhlášení desetiminutové přestávky pro upřesnění znění.

Starosta vyhlásil přestávku od 17:05 do 17:15 hod

usnesením č. 160/5/2019

ZM schvaluje uzavření „Memoranda o společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. a doplňuje text Memoranda o bod č. 2.11: Město Litoměřice preferuje při případném převodu nemovitostí stanovení zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice. ZM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem (Memorandum viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

11 - Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s. - předkládá/jí: Ing. Radek Löwy
Diskuze: Mgr. Klupák, Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 161/5/2019

ZM ukládá starostovi města, aby průběžně informoval ZM o všech krocích realizovaných ve věci jednání o převodu Nemocnice Litoměřice a.s. pod Ústecký kraj. Informování provádět pomocí služebních e-mailových adres zastupitelů na doméně litomerice.cz.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

V 18:00 hod odešla PhDr. Simerská - 26 členů ZM

12 - FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 162/5/2019

ZM schvaluje:

a) nový splátkový kalendář pro vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté spolku FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na základě Veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 177/2018 ze dne 27. 6. 2018

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS 177/2018 uzavřené dne 27. 6. 2018 mezi Městem Litoměřice a spolkem FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 (dodatek viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

13 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 163/5/2019

ZM schvaluje:

a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč nejpozději do 15.12.2020.

b) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

14 - Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1 - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 164/5/2019

ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1“ (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

V 18:13 hod. přišla PhDr. Simerská - 27 členů ZM

 

15 - Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích - předkládá/jí: Mgr. Krejza
Diskuze: PhDr. Hrbek, Mgr. Chlupáč, Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 165/5/2019

ZM schvaluje dokument Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


V 18:14 hod. odešli MUDr. Kubec a Ing. Löwy – 25 členů ZM

 

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s. - předkládá/jí: Mgr. Krejza
Diskuze Mgr. Klupák (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 166/5/2019

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (MUDr. Kubec a Ing. Löwy)

 

17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s. - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 167/5/2019

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.900.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769129 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (MUDr. Kubec a Ing. Löwy)

 

V 18:19 hod přišel MUD. Kubec a odešel Mgr. Hermann - 25 členů ZM

 

18 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s. - předkládá/jí: Mgr. Krejza
Diskuze: p.Wünsch, Mgr. Červín
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 168/5/2019

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.100.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 27009441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 27009441(viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 2 (Mgr. Hermann a Ing. Löwy)


V 18:23 hod přišel Mgr. Hermann - 26 členů ZM

 

19 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s. - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 169/5/2019

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 800.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768955 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 1 (Ing. Löwy)


V 18:25 přišel Ing. Löwy - 27 členů ZM

 

20 - Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“ - předkládá/jí: Mgr. Krejza

usnesením č. 170/5/2019

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 na realizaci projektu "Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění městského domu "Pod Kalichem" č.p. 15/7".

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

21 - Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s. - předkládá/jí: Jiří Skřivánek
Diskuze: p. Skřivánek – informoval o svém ukončení funkce ve vedení Slavoje, Mgr. Červín, Mgr. Krejza navrhl odložení splátky o 1 rok, občané města
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 171/5/2019

ZM schvaluje:

a) odložení splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 14866170 ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31.12.2019 na základě veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017 o jeden rok.

b) uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 14866170 (viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

22 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020 - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 172/5/2019

ZM schvaluje:

a) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020 (příloha č. 1 - pravidla viz orig. zápisu).

b) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 2 - vzorová sml. viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Program podpory sociálních služeb na rok 2020 - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 173/5/2019

ZM schvaluje:

a) dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

24 - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ - předkládá/jí: Lukas Wünsch
Diskuze: p.Wünsch, Mgr. Adámek, Ing. Zalabáková
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 174/5/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 9.000.000 Kč na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ mezi městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

V 18:35 hod odešel Mgr. Adámek - 26 členů ZM

 

E) Odbor územního rozvoje

25 - Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 175/5/2019

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Adámek)

V 18: 40 přišel Mgr. Adámek – 27 členů ZM

 

F) Útvar Pro lidi

26 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 176/5/2019

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

27 - Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Petr Hermann
Diskuze: Mgr. Hermann, Ing. Douša, p. Růžička
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 177/5/2019

ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 "Tvoříme Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Kancelář starosty a tajemníka

28 - Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 178/5/2019

a) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 1/2011 a vyhláška č. 4/2012 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 5/2015 (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se nahrazuje vyhláška č. 12/2011 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) Tajemník

29 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019 - předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek
Diskuze: Mgr. Adámek (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 179/5/2019

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti KV za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

30 - Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019 - předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš

usnesením č. 180/5/2019

ZM bere na vědomí zprávu tajemníka úřadu "Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019".

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


V 18:46 hod odešel p. Skřivánek - 26 členů ZM

 

I) Různé

31 - Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o. - předkládá/jí: Lukas Wünsch
Diskuze: p. Wünsch, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 181/5/2019

a) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k licenční smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM pověřuje ekonomický odbor, aby každoročně do konce měsíce března vypracoval ve spolupráci se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, platební kalendář, kterým bude stanovena výše měsíčních splátek nájemného za nemovité věci, a to vždy od dubna příslušného kalendářního roku do března (včetně) následujícího kalendářního roku. Celková výše nájemného hrazeného v měsíčních splátkách činí 180.000,- Kč s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s nájemní smlouvou. V platebním kalendáři bude rovněž stanovena výše splátek licenčního poplatku, který bude hrazen ve dvou nerovnoměrných splátkách vždy k 31.5. a k 30.9. příslušného kalendářního roku. Celková výše licenčního poplatku činí 200.000,- Kč s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s licenční smlouvou.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 1 (p.Skřivánek)

V 18:49 hod přišel p. Skřivánek - 27 členů ZM
V 18:50 hod odešel Mgr. Červín - 26 členů ZM

 

J) Odbor správy nemovitého majetku města

32 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) a zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.

Hlasováním: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)
Nebyl návrh přijat

 

33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: p. Růžička, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 182/5/2019

ZM schvaluje záměr adresného prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části parc.č. 194/1 a parc.č. 196/64, vše v k.ú. Pokratice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

34 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 183/5/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1387/4 o výměře cca 174 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

35 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: MUDr. Jenček, Mgr. Härting
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 184/5/2019

ZM schvaluje adresný záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 o výměře cca 245 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP). Prodej bude realizován s podmínkou úhrady za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

36 - Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 185/5/2019

ZM neschvaluje záměr směny pozemků, tedy pozemek ve vlastnictví města parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5, vše v k.ú. Litoměřice, s doplatkem rozdílu ceny ve prospěch města (přesné určení ceny dle výměry stanovené GP).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

37 - Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 186/5/2019

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

38 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 187/5/2019

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice dle GP pro Univerzitu Karlovu v Praze, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha (viz příloha orig.zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 188/5/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 4109/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68, vše v k.ú. Pokratice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

40 - Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 189/5/2019

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/44, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č. 1343 a souvisejících podílů ve výši 6186/421671 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.306.000,- Kč paní M.A., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

41 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 190/5/2019

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 11.11.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1

V 19:01 přišel Mgr. Červín - 27 členů ZM

 

K) Procesní body 2

42 - Informace

p. Sarnovsky
• informoval o jednání s Mgr. Krejzou a p. Wünschem na téma problematiky multifunkční haly u Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích. Jednání potvrdilo zájem města na tomto projektu a v souladu s tím byly zaslány podklady zastupitelům Ústeckého kraje obsahující dosavadní architektonické studie a vyjádření vedení města Litoměřice, že má zájem na součinnosti při přípravě a realizaci tohoto projektu společně s Ústeckým krajem.

p. Wünsch
• Městská autobusová doprava (MAD) zařazuje nový jízdní řád od 15.12.2019. Proběhla jednání s dopravcem, kde byly objektivně zohledňovány požadavky občanů. Upozornil, že nelze zohlednit všechny požadavky. Poděkoval odboru územního rozvoje města za zřízení nových autobusových zastávek a celkovou úpravu jejich prostranství.
• pozval přítomné na tradiční vánoční trhy na Mírovém náměstí, které začínají 13.12. a končí 23.12. a upozornil na nově instalovaný betlém.

Ing. Lončák, MBA
• podal za nemocnici informaci o účasti na VŘ konaném dne 4.12. 2019 na KÚÚK na obory fyzioterapie a hematologie, což umožní nemocnici nasmlouvat nové kódy a rozšířit tak spektrum poskytovaných zdravotnických služeb.

 PhDr. Hrbek
• poděkoval za podporu těm kolegům z opozice, kteří hlasovali pro projekt PAVE na výstavbu startovacích bytů v Litoměřicích. Apeloval na důležitost projektu pro město v rámci dalšího rozvoje města a snahy udržet mladé lidi i rodiny v Litoměřicích.

Tajemník
• reagoval na připomínku p. Sarnovského, s tím, že veškerá korespondence týkající se multifunkční haly u gymnázia byla odeslána KÚÚK v termínu.
• probíhají jednání ohledně zastávek autobusové dopravy
• náš úřad obsadil zlatou příčku v soutěži „Cena personalistů za nejlepší HR projekt 2019“, kde ukázal, že i subjekt veřejné správy dokáže jakožto dobrý zaměstnavatel uspět v konkurenci firem jako jsou Škoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech či Vodafone Czech Republic. Do letošní kvalifikace se zapojilo 23 personálních projektů z různých firem i odvětví. Odborná porota při výběru vítěze ocenila mimo jiné například angažovanost zaměstnanců, možnosti e-learningového vzdělávání a školení jógy snižující stres zaměstnanců, zavedení Prorodinného a rodinného dne, přístup k hledání rovnováhy work life balance, připravované zavedení telefonní asistence a poradenství tzv. SOS linku nebo podporu dobrovolnictví a inspirativní setkávání HR manažerů.

Starosta
• poděkoval tajemníkovi za zpracování náročné prezentace, která byla nedílnou součástí podkladů pro soutěž „Cena personalistů za nejlepší HR projekt 2019“.

 

43 - Interpelace

Mgr. Panaš podal 3 písemné interpelace:
1) Interpelace týkající se vyřízení žádosti Odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s. o poskytnutí dotace na propagaci referenda a účasti odborů při jednáních o převodu nemocnice
2) Interpelace ve věci vybudování dětského přírodního hřiště na Mostné hoře
3) Interpelace týkající se vypracování podání ke Krajskému soudu k návrhu přípravného výboru ve věci referenda a vypracování kasační stížnosti

 

44 - Diskuze
Diskuze: občan města, Mgr. Čigáš, Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Chlupáč, MUDr. Kubec, Ing. Lončák, MBA, MUDr. Štěrba, Mgr. Adámek, PhDr. Hrbek, občan města
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

45 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast,
popřál všem krásné prožití vánočních svátků
a ukončil jednání ZM v 19:30 hod.
Příští zasedání se koná dne 6. února 2020 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

  

…………………………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

…………………………………………………………………………………

Jiří Skřivánek MUDr.  a   Miroslav Jenček
Ověřovatelé zápisu

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. prosince 2019

 

 

 Přílohy:

Podklady ZM (.pdf)

Interpelace-1 (.pdf)

Interpelace-2 (.pdf)

Interpelace-3 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu