ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 3.12.2020

Z Á P I S

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 3. 12. 2020 od 16:00 hodin
ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 26

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluven: Ing. Radek Löwy

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:

MUDr. Vysoudil, MBA, T. Sarnovsky, MUDr. Jenček

 

usnesením č. 132/5/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

MUDr. Kubec, Mgr. Adámek, Mgr. Hermann

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 133/5/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

Ing. Matys, L. Wünsch

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 4. jednání ZM dne 17.9.2020 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín  

Kontrola plnění usnesení 4. jednání ZM ze dne 17. 9. 2020

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
 
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
 
C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
SPLNĚNO – smlouvy podepsány
 
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
SPLNĚNO - Dodatek č. 3 k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 podepsaly obě strany a účinnost nabyl dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020
9 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.
SPLNĚNO - VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 podepsaly obě strany a účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020. Po uveřejnění v RS byla dotace odeslána na účet žadatele
10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta
SPLNĚNO - Dohoda o částečném prominutí smluvní pokuty podepsána dne 6.10.2020. Dohodnutá výše sankce uhrazena dne 7.10.2020.
11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc
SPLNĚNO - dne 23. 9. 2020 podepsána VPS o návratné finanční výpomoci a výpomoc odeslána na účet žadatele
 
E) Odbor územního rozvoje
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran
SPLNĚNO - akceptace odstoupení od smlouvy od SFŽP ze dne 15.10.2020
 
F) Útvar Pro lidi
13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
SPLNĚNO
14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
SPLNĚNO – Zpráva odeslána PS pro MA21 RVUR dle usnesení
 
G) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
Bude projednáno v některých z příštích ZM (proklamace německých občanů)
17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v některém z příštích ZM – po odsouhlasení konceptu řešení
18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO - odepsáno
23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
Bude projednáno v některém z příštích ZM
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v některém z příštích ZM - prodej bude realizován až po zbudování komunikace
25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
Prodeje:
26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020 - smlouvy připravené, prodávající požadují zrušení předkupního práva k celému pozemku
27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - smlouva podepsána
28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO - smlouva zaslána k podpisu SVS (zřízení VCB)
29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
SPLNĚNO
30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020 k doplnění věcného břemene
31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší)
PLNĚNO - Smlouva zaslána k podpisu
32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
SPLNĚNO
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
PLNĚNOje připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení příspěvku majitelů přilehlých pozemků bude připravená darovací smlouva
35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
Smlouva podepsána, z důvodu odvolání státního pozemkového úřadu k vydání majetku, nové projednání v ZM 3.12.2020
36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO
37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena
 
H) Procesní body 2
41 - Informace
42 - Interpelace
43 - Diskuze
44 - Závěr

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Mgr. Krejza navrhl stažení bodů č.:
29 - Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k. ú. Litoměřice

32 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k. ú. Litoměřice

Mgr. Adámek navrhl stažení bodu č. 19 - OZV o místním poplatku za komunální odpad.

Předsedající Mgr. Chlupáč se dotázal na způsob hlasování o návrzích na stažení bodů z programu jednání a dle návrhu Mgr. Krejzy bylo přistoupeno k hlasování o každém bodu zvlášť.

usnesením č. 134/5/2020

ZM schvaluje stažení bodu č. 29 - Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k. ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 135/5/2020

ZM schvaluje stažení bodu č. 32 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k. ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Návrh Mgr. Adámka:

ZM schvaluje stažení bodu č. 19 - OZV o místním poplatku za komunální odpad.

Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdrželo se: 12, Nehlasovalo: 0

nebyl návrh přijat.

 

5 - Hlasování o programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 136/5/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021
8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023
9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE
10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.
 
D) Odbor územního rozvoje
17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň
 
E) Kancelář starosty a tajemníka
19 - Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad
 
F) Tajemník
20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
 
G) Útvar Pro lidi
21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
 
H) Odbor správy nemovitého majetku města
22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice
27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice
29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice
31 - Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
32 - Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
 
I) Procesní body 2
37 - Informace
38 - Interpelace
39 - Diskuze

40 - Závěr

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA  

Diskuze: Ing. Lončák, MBA

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 137/5/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.11. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Lončák, MBA, Ing. Kocánek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 138/5/2020

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2021 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: - 26 987 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 139/5/2020

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2022 - 2023 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Ing. Kocánek, Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 140/5/2020

ZM schvaluje:

a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ a ukončení platnosti Smlouvy o úvěru ke dni 15.12.2020 (Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 9, Nehlasovalo: 0

 

10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. - předkládá/jí: Lukas Wünsch  

Diskuze: L. Wünsch, T. Sarnovsky, Mgr. Panaš, Mgr. Adámek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh T. Sarnovskyho:

ZM schvaluje odklad splátek nájemného za užívání nemovitostí za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 a druhou splátku nájmu za užívání movitých věcí pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, a to do 30.6.2021. Jedná se o pohledávku v celkové výši 456.303,20 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 30.6.2021.

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 14, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh přijat.

 

Původní návrh:

byl přijat usnesením č. 141/5/2020

ZM schvaluje:

a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 a druhou splátku nájmu za užívání movitých věcí pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 456.303,20 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 3.12.2020, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín  

Diskuze: T. Sarnovsky, písemné připomínky Ing. Löwy

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 142/5/2020

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Panaš, L. Wünsch, Mgr. Adámek, M. Mokrá (Zahrada Čech)

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 143/5/2020

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 ze dne 30. 9. 2020 mezi Zahradou Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Červín

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 144/5/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/203/2020 mezi Městem Litoměřice a FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Krejza, J. Tvrzník (HC Stadion)

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 145/5/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/202/2020 mezi Městem Litoměřice a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 146/5/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/204/2020mezi Městem Litoměřice a Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 147/5/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/205/2020 mezi Městem Litoměřice a TJ Slovanem Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor územního rozvoje

17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín  

Diskuze: Mgr. Adámek, Bc. Skoková, Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, Ing. Brunclíková, MBA

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 148/5/2020

ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín  

usnesením č. 149/5/2020

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství X2 – lokální centrum Miřejovická stráň.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 8, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

E) Kancelář starosty a tajemníka

19 - Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Diskuze: Mgr. Chlupáč, Ing. Gryndler, Mgr. Adámek, PhDr. Simerská, MUDr. Vysoudil, MBA, L. Wünsch, Mgr. Čigáš, J. Růžička, Mgr. Panaš

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Návrh Mgr. Panaše (původní návrh Mgr. Adámka):

ZM schvaluje návrh Mgr. Panaše na stažení bodu z jednání ZM.

Hlasování: Pro: 10, Proti: 8, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

nebyl návrh přijat.

Diskuze: T. Sarnovsky, Ing. Kocánek, J. Růžička (technická – upřesnil své předchozí vystoupení), Mgr. Chlupáč, L. Wünsch

(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Protinávrh Ing. Kocánka:

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovením výše místního poplatku 498 Kč (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 10, Proti: 5, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh přijat.

 

Protinávrh MUDr. Vysoudila:

byl přijat usnesením č. 150/5/2020

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovením výše místního poplatku 696 Kč (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 5, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

V 18:26 hodin odešli Ing. Elman a J. Růžička – 24 členů ZM

 

F) Tajemník

20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek  

Diskuze: Mgr. Adámek, Mgr. Chlupáč

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 151/5/2020

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (Ing. Elman, J. Růžička)

 

V 18:28 hodin přišel J. Růžička – 25 členů ZM

 

G) Útvar Pro lidi

21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 152/5/2020

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Elman)

 

V 18:29 hodin přišel J. Růžička – 26 členů ZM

 

H) Odbor správy nemovitého majetku města

22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

Diskuze: MUDr. Štěrba

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 153/5/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 154/5/2020

ZM schvaluje záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za cenu nového ZP v čase a místě obvyklou.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 155/5/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 156/5/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby (klasické hrobky) v sektoru I.Jshr, s evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 12.630 Kč + 21% DPH paní M. N., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

V 18:34 hodin odešel Ing. Kocánek – 25 členů ZM

 

26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 157/5/2020

ZM nerevokuje své usnesení č. 102/4/2014 ze dne 5.6.2014 a ponechává smluvní ceny pozemků, které se dle územního plánu nachází v zahrádkářských osadách (pozemky pod chatkami a samostatné zahrady) v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice ve výši: pozemek pod chatkou 300,- Kč/m2, zahrada 100 Kč/m2. Cena nižší než v místě a čase obvyklá je stanovena z toho důvodu, že se jedná o pozemky, které zahrádkáři na své náklady rekultivovali pro rekreační a volnočasové aktivity (např. úpravy svažitého terénu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing.Kocánek)

 

27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 158/5/2020

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za účelem výstavby trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní ve výši 1.550 Kč/m2 + DPH, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 s budoucím kupujícím.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

Mgr. Červín nahlásil vztah k projednávanému bodu 28

28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 159/5/2020

a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/5 o výměře 1321 m2 (orná půda) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing. F. Š. a paní J. Š., oba bytem Litvínov.

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/4 o výměře 1493 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů M. Š. a paní Mgr. L. Š., oba bytem Lidice, a to podíl o velikosti 3/10, od Mgr. V. Č., bytem Litoměřice, a to podíl o velikosti 3/10 a od pana V. B., bytem Litoměřice, a to podíl o velikosti 4/10.

c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/7 o výměře 293 m2 (orná půda) a parc.č. 1361/62 o výměře 33 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků Mgr. V. Č., bytem Litoměřice, a to podíl o velikosti 1/10, od pana V. B., bytem Litoměřice, a to podíl o velikosti 5/10 a od pana P. Z., bytem Litoměřice, a to podíl o velikosti 4/10.

d) ZM uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až c) tohoto usnesení podmiňuje předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace s vlastníky 22 přilehlých pozemků uvedených v příloze a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku na účet města Litoměřice (manželé jako společní vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 160/5/2020

a) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice formou souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků dle GP č. 1481-201412/2020 mezi městem Litoměřice a ČR Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků (dle nezapsaného GP č. 1481-201412/2020) a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka formou směnné smlouvy takto: město Litoměřice smění pozemky parc.č. 600/67 o výměře 2 m2 (ost. plocha) a 657/95 o výměře 12 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Pokratice a ČR- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988, smění pozemky parc.č. 363/17 o výměře 11 m2 (ost. plocha), 363/18 o výměře 18 m2 (ost. plocha) a 646/5 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Pokratice, směna pozemků bude bez finančního vyrovnání (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 161/5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 2174/6 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 707/10000 na společných částech nemovité věci - tj. pozemku parc. č. 4014/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a pozemku parc. č. 4014/1 zahrada o výměře 327 m2, dále podílu o velikosti 1/2 na jednotce garáže č. 2174/15 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 314/20000 na společných částech nemovité věci tj. pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 zahrada, o výměře 327 m2 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 2.000.555 Kč panu Ing. J. B., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

31 - Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 162/5/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 124/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice. Smlouvou o bezúplatném převodu bude zřízeno věcné břemeno spočívající v závazku města Litoměřice nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

32 - Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 163/5/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 129/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1.000.000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 164/5/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 9.11.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

V 18:39 hodin odešel T. Sarnovsky – 24 členů ZM

 

34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 165/5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na pozemku parc. č. 2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.305.000 Kč panu Z. L., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 2 (Ing. Kocánek, T. Sarnovsky)

 

35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 166/5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč panu Z. L., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 2 (Ing. Kocánek, T. Sarnovsky)

 

36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 167/5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.185.000 Kč panu Z. L., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 2 (Ing. Kocánek, T. Sarnovsky)

 

V 18:41 hodin přišli Ing. Kocánek a T. Sarnovsky – 26 členů ZM

 

I) Procesní body 2

37 - Informace

Starosta

- poděkoval zastupitelům za jejich celoroční práci a opakovaně nabídl možnosti získání informací od MěÚ
- v souvislosti s epidemií Covid-19 poděkoval krizovému štábu
- poděkoval za podporu a pomoc drobným podnikatelům v nepříznivé době

- informoval o obdržení ocenění Město pro byznys a Přívětivý úřad

 

38 - Interpelace

Nebyla podána žádná interpelace.

 

39 - Diskuze

Mgr. Panaš, Ing. Brunclíková, MBA

(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

40 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast

a ukončil jednání ZM v 18:50 hod.

Příští zasedání se koná dne 4. února 2021 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

…………………………………………………………………………………

Ing. Vladimír Matys                                                       Lukas Wünsch

ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin

Zápis byl vyhotoven 08. prosince 2020

 

Přílohy:

 Podklady k jednání (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu