ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 16.9.2021

Z Á P I S
5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic

konané dne 16. 9. 2021 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,

se sídlem Na Valech 2028

 

 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.
Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.
Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).
Počet přítomných členů ZM: 26

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch
Omluven: Ing. Vladimír Matys
Jméno zapisovatele: Eva Šimková

Před jednáním seznámil starosta nového tajemníka Ing. Martina Dlouhého, který nastoupil do své funkce 1. 9. 2021.
V úvodu ZM proběhla prezentace zaměřená na životní prostředí - zveřejňování dat kvality ovzduší.
Ing. Leona Slabochová představila přítomným zastupitelům koordinátora datové platformy PORTABO z Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Tomáše Kejzlara, který prezentaci vedl.

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva: Roman Kozák, Ing. Radek Löwy, Jiří Skřívánek

usnesením č. 102/5/2021
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání: MUDr. Leoš Vysoudil, Ing. Josef Douša, Mgr. Petr Hošek

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 103/5/2021
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 3. a 4. jednání ZM nebyla podána námitka, prohlásil starosta oba zápisy za schválené.

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
REPORT o plnění usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 22.6. a 4. mimořádného jednání ZM 8.7. 2021 je přílohou orig. zápisu.

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Návrh na stažení bodu č. 25 předložil Mgr. Karel Krejza.
usnesením č. 104/5/2021
ZM stahuje bod č.25 – „Záměr prodeje pozemků na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice“.
Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 105/5/2021
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
8 - Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi
9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10 - Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
D) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích
E) Odbor územního rozvoje
12 - Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“
13 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
14 - Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice - GEOSOLAR
F) Odbor správy nemovitého majetku města
15 - Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu
16 - Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
17 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
18 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
19 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
22 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
23 - Záměr směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2, vše v k.ú. Litoměřice
24 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531 a 2533/24 v k.ú. Litoměřice
26 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
27 - Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
28 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
29 - Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice
30 - Prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
G) Procesní body 2
32 - Informace
33 - Interpelace
34 - Diskuze
35 - Závěr

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

usnesením č. 106/5/2021
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

7 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Mgr. Hermann nahlásil vztah k projednávanému bodu č.7.

usnesením č. 107/5/2021
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2021 (dohoda viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

8 - Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi
předkládá: Lukas Wünsch
diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Kocánek, Mgr, Krejza (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 108/5/2021
ZM schvaluje
a) uzavření Smlouvy o převodu podílu města Litoměřice ve výši 50 % ve společnosti GL Production s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 24154130 (viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 2 (Ing. Kocánek, p. Sarnovský)

 

9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok
předkládá: Lukas Wünsch (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 109/5/2021
ZM schvaluje
a) odložení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1.803.610 Kč o 1 rok, tedy do 30.9.2022, pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853, na předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji“.
b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10 - Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 110/5/2021
ZM schvaluje zřizovací listinu Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvková organizace, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

D) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 111/5/2021
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let Mgr. Šxxxx Pxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) Odbor územního rozvoje
12 - Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“
předkládá: Mgr. Václav Červín (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 112/5/2021
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Programu 122D21 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“,
b) zajištění spolufinancování projektu „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 41.719.264,68 Kč.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

V 16:38 hod odešel Mgr. Panaš - 25 členů ZM

 

13 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
předkládá: PhDr. Filip Hrbek (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 113/5/2021
ZM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Panaš)

V 16:40 hod přišel Mgr. Panaš - 26 členů ZM

 

usnesením č. 114/5/2021
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 115/5/2021
ZM schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu Litoměřice zkráceným postupem ve smyslu obsahu kapitoly E. Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 116/5/2021
ZM schvaluje, že náklady spojené s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Litoměřice, které jsou uvedeny v §55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona, budou v souladu s §45 stavebního zákona hrazeny navrhovateli.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

14 - Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice - GEOSOLAR
předkládá: PhDr. Filip Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 117/5/2021
ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. ../5/2021
ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-Geosolar.
Hlasováním: Pro: 0, Proti: 25, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 – nebyl návrh přijat.

 

usnesením č. ../5/2021
ZM schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-Geosolar do obsahu řešení změny č.4 Územního plánu pořizované zkráceným postupem.
Hlasováním: Pro: 0, Proti: 24, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 - nebyl návrh přijat.

 

F) Odbor správy nemovitého majetku města
15 - Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu
předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 118/5/2021
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení ve výši 40 %, tedy celkem 115.364 Kč, pro paní Hxxx Sxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní Hxxx Sxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice na částku 140.719 Kč. Výše splátky činí 2.932 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2021, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

16 - Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 119/5/2021
ZM schvaluje společnosti INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246 částečné prominutí plateb nájemného ve výši 30 % (tj. 56.954 Kč) za období od 01.10.2020 do 30.04.2021, hrazeného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 316,39 m2 v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

V 16:50 hod. odešel MUDr. Jenček - 25 členů ZM

 

17 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 120/5/2021
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 (ost. plocha) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (MUDr. Jenček)

V 16:58 hod. přišel MUDr. Jenček - 26 členů ZM

 

18 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba, diskuze: Mgr. Härting, Mgr. Krejza (odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 121/5/2021
ZM stahuje bod z jednání.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

19 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 122/5/2021
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 o výměře cca 206 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 123/5/2021
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 124/5/2021
ZM schvaluje záměr adresného prodeje pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice stávajícím nájemcům, manželům Mgr. Mxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a Ing. Exxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxLitoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

22 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 125/5/2021
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 o výměře 350 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. technické vybavenosti v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Záměr směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2, vše v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 126/5/2021
ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků ve vlastnictví města dle nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 včetně stavby, 4008/133, 4008/134, 4008/135, 4008/52, 4008/53, 4008/55, 5227/30 včetně stavby, 5227/31 včetně stavby, 5227/33, 5227/42 včetně stavby, 5227/108 a 5227/109, v k.ú. Litoměřice, za pozemky ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 09637338, a to za parc.č. 5226/1 a 5226/2, v k.ú. Litoměřice (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu) za cenu dle znaleckých posudků s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

24 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 127/5/2021
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 o výměře 138 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

25 - Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531 a 2533/24 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 128/5/2021
ZM neschvaluje nákup pozemku parc.č. 2531 o výměře 316 m2 (ost. plocha) a 2533/24 o výměře 494 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

26 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 129/5/2021
ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP č. 4901-331/20), a to parc. 2881/3, 2943/12, 4011/14 a 4011/15 z vlastnictví města do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, IČO: 65993390 (dále jen „ŘSD“), za pozemky parc.č. 2897/14, 2897/15, 2897/16, 2897/17, 2897/18, 2897/19 a 2897/20 z vlastnictví ŘSD do vlastnictví města, s tím, že město Litoměřice doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

27 - Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 130/5/2021
ZM schvaluje prodej parc.č. 2902/1 výměře 101 m2 (ost. komunikace), parc.č. 2902/2 o výměře 20 m2, parc.č. 2902/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 2902/4 o výměře 23 m2 (vše zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 258.000 Kč a uhrazení nákladů za znalecký posudek ve výši 7.018 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, paní Lxxxx Dxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Žalany.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

28 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 131/5/2021
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 25.8.2021 (zápis č. 1-5) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

29 - Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 132/5/2021
ZM neschvaluje využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 o výměře 40,1 m2 v domě č.p. 2015, 2016, ulice Elišky Krásnohorské, Předměstí, k.ú. Litoměřice. Město Litoměřice nemá zájem o odkoupení uvedené bytové jednotky za kupní cenu 1.700.000 Kč.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

30 - Prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 133/5/2021
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 750/2 vymezené v pozemku parc. č. 1688, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je budova č.p. 750, v obci Litoměřice, části obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 1004/3000 na společných částech nemovité věci, vše v k.ú. Litoměřice, panu Ing. Dxxxxxxxx Hxxxxxxx, datum narození xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, za kupní cenu smluvní ve výši 2.375.000 Kč se splatností nejpozději do 31.10.2021. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu, pozbývá kupující výhodu poskytnuté slevy ve výši 5 % a kupní cena (dle znaleckého posudku) činí 2.500.000 Kč.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 5, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

31 - Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 134/5/2021
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689, zahrada o výměře 78,5 m2 v k.ú. Litoměřice manželům panu Jxxxxx Dxxxxx, datum narození xxxxxxxxx a paní Axxxxxx Dxxxxxx, datum narození xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx 412 01 Litoměřice za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 180.000 Kč se splatností do 31.10.2021.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

G) Procesní body 2
32 - Informace

L. Wünsch – informoval o průběhu výstavy Zahrady Čech a vyzdvihl vysokou letošní návštěvnost, která přesahovala 55 tis. Poděkoval týmu MKZ za přípravu výstavy.
-ŘSD bude provádět opravu silnice č. I/9 v Mělníce od 1.10.2021 do 30.9.2022, Litoměřicemi bohužel povede objízdná trasa pro vozidla nad 12 t.
- informoval o proběhlých setkáních s občany na třech sídlištích (Družba, Kocanda, Cihelna).

Mgr. Hermann – doplnil počty přítomných obyvatel na jednotlivých setkáních.

PhDr. Hrbek – proběhlo jednání krajského zastupitelstva, kde bylo schváleno pokračování výstavby přivaděče Prosmyky II. část vedoucího od mostu Generála Chábery podél stávající železniční trati k pokratickým závorám, kde dojde k vybudování světelné křižovatky spojené se železničním přejezdem, díky čemuž by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti, zejména chodců. Tato krajská investice má za cíl ulevit intenzivní dopravě v ulicích Žernosecká, Mrázova, Komenského a Masarykova a zejména přetížené kruhové křižovatce u ZŠ Na Valech.

PhDr. Simerská – apelovala na změnu způsobu osvětlení v Palachově ul.

PhDr. Hrbek – problém se bude řešit, vzhledem k udržitelnosti projektu se náprava oddálila. Již došlo k nastavení nižšího jasu od 22:00. Doufáme, že v dohledné době dojde k obměně bílé studené barvy na teplejší.

Starosta – informoval o proběhlém jednání s obyvateli sídliště Cihelna ohledně hluku u diskobaru Luna.

p. Růžička – požádal o termíny zahájení prací na přivaděči.

PhDr. Hrbek – provádí se aktualizace projektové dokumentace přivaděče, termín zahájení prací není znám (odhad cca 4-5 let). ÚK bude nyní vyjednávat majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených staveb, kdy zbývá dořešit zejména dotčené garáže (kraj vystaví nové). Po jednáních, která jsme vedli s panem starostou s ŘSD, došlo k posunu i v přípravě východního obchvatu. ŘSD dokončilo měření intenzity dopravy a v červnu 2019 vyhotovilo dopravní model. V srpnu 2021 dokončilo technickoekonomickou studii. Dnes po Tyršově mostu cca 21.000 vozidel/24 hod., predikce ŘSD na dalších 10 let je průjezd více jak 30 tis. vozidel během 24 hod. Po vyhodnocení studie Centrální komisí min. dopravy dojde k rozhodnutí ministerstva o dalším osudu stavby.

Mgr. Adámek – požádal ředitelku MKZ o podrobnější informaci k průběhu výstavy Zahrady Čech.
Starosta – informaci k Zahradě Čech podá Bc. Mokrá v rámci prezentace, která je plánovaná na konec dnešního jednání.

MUDr. Kubec
-Momentálně instalované bílé světlo v Palachově ul. není zdravé pro lidi, stromy i zvěř.

Starosta
-pozval všechny přítomné na Vinobraní 2021, které se koná tuto sobotu. V týdnu očekáváme návštěvu partnerského města Míšeň, delegace v čele s primátorem města se chce především inspirovat litoměřickým koupalištěm a cyklověží u dolního nádraží.
- Den životního prostředí se bude konat dne 23.9.2021 na Mírovém nám.

 

Bc. Michaela Mokrá – ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích seznámila přítomné v rámci prezentace s průběhem výstavy ZČ a představila plán činnosti MKZ.


33 - Interpelace – žádný příspěvek

34 - Diskuzediskuze: Mgr. Adámek, Ing. Kocánek, PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

35 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:50 hod.
Příští zasedání je mimořádné a koná se dne 10. listopadu 2021 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68 


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města 


Ing. Ivo Elman a Mgr. Petr Hermann
ověřovatelé zápisu

 

Zápis byl vyhotoven 20. září 2021

 

 Přílohy:

Podklady k zápisu jednání ZM (.PDF)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu