ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 5.12.2019

USNESENÍ
VÝPIS
5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5. 12. 2019 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných: 27

Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

149/5/2019
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Filip Hrbek, Ing. Marek Kocánek, Mgr. Petr Hošek

 

150/5/2019
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Jiří Skřivánek a MUDr. Miroslav Jenček


Doplnění/stažení bodů programu

151/5/2019
ZM schvaluje doplnění bodu č. 10. - Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici

 

152/5/2019
ZM schvaluje doplnění bodu č. 11 - Informování o jednáních s KÚÚK ve věci MěN a.s.

 

153/5/2019
ZM schvaluje doplnění bodů č. 21. - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.

 

154/5/2019
ZM schvaluje doplnění bodu č. 24. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“.

 

155/5/2019
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE
8 - Návrh rozpočtu města na rok 2020
9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022
10 - Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
11 - Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s.

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - FK Litoměřicko, z.s – návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář
13 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
14 - Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1
15 - Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.
18 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.
19 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.
20 - Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“
21 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
22 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020
23 - Program podpory sociálních služeb na rok 2020
24 - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
E) Odbor územního rozvoje
25 - Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice.
F) Útvar Pro lidi
26 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
27 - Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020
G) Kancelář starosty a tajemníka
28 - Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice
H) Tajemník
29 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
30 - Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019
I) Různé
31 - Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.
J) Odbor správy nemovitého majetku města
32 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
34 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
35 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice
36 - Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
37 - Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích
38 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice.
39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice
40 - Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
41 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
K) Procesní body 2
42 - Informace
43 - Interpelace
44 - Diskuze
45 - Závěr

 

 

156/5/2019
Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25. 11. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

157/5/2019
Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE

ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

158/5/2019
Návrh rozpočtu města na rok 2020

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2020 v těchto parametrech:
PŘÍJMY ve výši 615.300 tis. Kč
VÝDAJE ve výši 717.344 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ ve výši 102.044 tis. Kč, z toho:
90.000 tis. Kč dlouhodobý úvěr na podíl města akce PAVE
11.587 tis. Kč mimořádná dotace SURAO z minulých let
457 tis. Kč vlastní zdroje města z minulých let.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

 

159/5/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2021 - 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

160/5/2019
Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici

ZM schvaluje uzavření „Memoranda o společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. a doplňuje text Memoranda o bod č. 2.11: Město Litoměřice preferuje při případném převodu nemovitostí stanovení zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice. ZM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem (Memorandum viz příloha orig. zápisu).

 

161/5/2019
Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s.

ZM ukládá starostovi města, aby průběžně informoval ZM o všech krocích realizovaných ve věci jednání o převodu Nemocnice Litoměřice a.s. pod Ústecký kraj. Informování provádět pomocí služebních e-mailových adres zastupitelů na doméně litomerice.cz

 

162/5/2019
FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc

ZM schvaluje:

a) nový splátkový kalendář pro vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté spolku FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na základě Veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 177/2018 ze dne 27. 6. 2018

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS 177/2018 uzavřené dne 27. 6. 2018 mezi Městem Litoměřice a spolkem FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 (dodatek viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

163/5/2019
Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.

ZM schvaluje:

a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč nejpozději do 15.12.2020.

b) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

 

164/5/2019
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1

ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1“ (viz příloha orig. zápisu).

 

165/5/2019
Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích

ZM schvaluje dokument Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

166/5/2019
Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 (viz příloha orig. zápisu).

 

167/5/2019
Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.900.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769129 (viz příloha orig. zápisu).

 

168/5/2019
Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.100.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 27009441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 27009441(viz příloha orig. zápisu).

 

169/5/2019
Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 800.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768955 (viz příloha orig. zápisu).

 

170/5/2019
Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 na realizaci projektu "Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění městského domu "Pod Kalichem" č.p. 15/7".

 

171/5/2019
Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.

ZM schvaluje:

a) odložení splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 14866170 ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31.12.2019 na základě veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017 o jeden rok.

b) uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 14866170 (viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

172/5/2019
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020

ZM schvaluje:

a) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020 (příloha č. 1 - pravidla viz orig. zápisu).

b) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 2 - vzorová sml. viz orig. zápisu).

 

173/5/2019
Program podpory sociálních služeb na rok 2020

ZM schvaluje:

a) dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

174/5/2019
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 9.000.000 Kč na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ mezi městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig. zápisu).

 

175/5/2019
Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice.

 

176/5/2019
Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

177/5/2019
Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020

ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 "Tvoříme Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).

 

178/5/2019
Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

a) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 1/2011 a vyhláška č. 4/2012 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 5/2015 (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se nahrazuje vyhláška č. 12/2011 (viz příloha orig. zápisu).

 

179/5/2019
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti KV za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

180/5/2019
Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019

ZM bere na vědomí zprávu tajemníka úřadu "Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019".

 

181/5/2019
Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

a) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k licenční smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM pověřuje ekonomický odbor, aby každoročně do konce měsíce března vypracoval ve spolupráci se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, platební kalendář, kterým bude stanovena výše měsíčních splátek nájemného za nemovité věci, a to vždy od dubna příslušného kalendářního roku do března (včetně) následujícího kalendářního roku. Celková výše nájemného hrazeného v měsíčních splátkách činí 180.000,- Kč s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s nájemní smlouvou. V platebním kalendáři bude rovněž stanovena výše splátek licenčního poplatku, který bude hrazen ve dvou nerovnoměrných splátkách vždy k 31.5. a k 30.9. příslušného kalendářního roku. Celková výše licenčního poplatku činí 200.000,- Kč s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s licenční smlouvou.

 

182/5/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr adresného prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části parc.č. 194/1 a parc.č. 196/64, vše v k.ú. Pokratice (nutný GP).

 

183/5/2019
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1387/4 o výměře cca 174 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

184/5/2019
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 o výměře cca 245 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP). Prodej bude realizován s podmínkou úhrady za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126.

 

185/5/2019
Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr směny pozemků, tedy pozemek ve vlastnictví města parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5, vše v k.ú. Litoměřice, s doplatkem rozdílu ceny ve prospěch města (přesné určení ceny dle výměry stanovené GP).

 

186/5/2019
Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

187/5/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice dle GP pro Univerzitu Karlovu v Praze, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha (viz příloha orig.zápisu).

 

188/5/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 4109/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68, vše v k.ú. Pokratice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

189/5/2019
Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/44, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č. 1343 a souvisejících podílů ve výši 6186/421671 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.306.000,- Kč paní M. A., bytem Litoměřice.

 

190/5/2019
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 11.11.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

 

…………………………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

…………………………………………….
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. prosince 2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu