ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 16.9.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané 16. 9. 2021 od 16:00 v Kulturním a konferenčním centrum
v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68


102/5/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Leoš Vysoudil, Ing. Josef Douša, Mgr. Petr Hošek

 

103/5/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann

 

104/5/2021
Doplnění/stažení bodů programu
ZM stahuje bod č.25 -„Záměr prodeje pozemků na výstavbu RD v k.ú Litoměřice“.

 

105/5/2021
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Ekonomický odbor
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
8 - Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi
9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10 - Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7

D) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích

E) Odbor územního rozvoje
12 - Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“
13 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
14 - Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice - GEOSOLAR

F) Odbor správy nemovitého majetku města
15 - Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu
16 - Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
17 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
18 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice (nutný GP)
19 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
22 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
23 - Záměr směny pozemků ve vlastnictví města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2, vše v k.ú. Litoměřice
24 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531 a 2533/24 v k.ú. Litoměřice
26 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
27 - Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
28 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
29 - Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice
30 - Prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice

G) Procesní body 2
32 - Informace
33 - Interpelace
34 - Diskuze
35 - Závěr

 

106/5/2021
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.9. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

107/5/2021
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2021 (dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

108/5/2021
Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi
ZM schvaluje
a) uzavření Smlouvy o převodu podílu města Litoměřice ve výši 50 % ve společnosti GL Production s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 24154130 (viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

109/5/2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok
ZM schvaluje
a) odložení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1.803.610 Kč o 1 rok, tedy do 30.9.2022, pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853, na předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji“
b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

110/5/2021
Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
ZM schvaluje zřizovací listinu Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvková organizace, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

111/5/2021
Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let Mgr. Šxxxx Pxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

112/5/2021
Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Programu 122D21 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“,
b) zajištění spolufinancování projektu „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 41.719.264,68 Kč.

 

113/5/2021
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
ZM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

 

114/5/2021
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

 

115/5/2021
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
ZM schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu Litoměřice zkráceným postupem ve smyslu obsahu kapitoly E. Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021.

 

116/5/2021
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021
ZM schvaluje, že náklady spojené s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Litoměřice, které jsou uvedeny v §55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona, budou v souladu s §45 stavebního zákona hrazeny navrhovateli.

 

117/5/2021
Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice - GEOSOLAR
ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice.

 

118/5/2021
Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení ve výši 40 %, tedy celkem 115.364 Kč, pro paní Hxxx Sxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní HxxxxSxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice na částku 140.719 Kč. Výše splátky činí 2.932 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2021, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

119/5/2021
Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
ZM schvaluje společnosti INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246 částečné prominutí plateb nájemného ve výši 30 % (tj. 56.954 Kč) za období od 01.10.2020 do 30.04.2021, hrazeného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 316,39 m2 v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

120/5/2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 (ost. plocha) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

121/5/2021
Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
ZM stahuje bod z jednání.

 

122/5/2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 o výměře cca 206 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice.

 

123/5/2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

124/5/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr adresného prodeje pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice stávajícím nájemcům, manželům Mgr. Mxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a Ing. Exxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

125/5/2021
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 o výměře 350 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. technické vybavenosti v k.ú. Litoměřice.

 

126/5/2021
Záměr směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2, vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků ve vlastnictví města dle nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 včetně stavby, 4008/133, 4008/134, 4008/135, 4008/52, 4008/53, 4008/55, 5227/30 včetně stavby, 5227/31 včetně stavby, 5227/33, 5227/42 včetně stavby, 5227/108 a 5227/109, v k.ú. Litoměřice, za pozemky ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 09637338, a to za parc.č. 5226/1 a 5226/2, v k.ú. Litoměřice (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu) za cenu dle znaleckých posudků s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

 

127/5/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 o výměře 138 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

128/5/2021
Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531 a 2533/24 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje nákup pozemku parc.č. 2531 o výměře 316 m2 (ost. plocha) a 2533/24 o výměře 494 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

129/5/2021
Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP č. 4901-331/20), a to parc. 2881/3, 2943/12, 4011/14 a 4011/15 z vlastnictví města do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, IČO: 65993390 (dále jen „ŘSD“), za pozemky parc.č. 2897/14, 2897/15, 2897/16, 2897/17, 2897/18, 2897/19 a 2897/20 z vlastnictví ŘSD do vlastnictví města, s tím, že město Litoměřice doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků dle znaleckého posudku.

 

130/5/2021
Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej parc.č. 2902/1 výměře 101 m2 (ost. komunikace), parc.č. 2902/2 o výměře 20 m2, parc.č. 2902/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 2902/4 o výměře 23 m2 (vše zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 258.000 Kč a uhrazení nákladů za znalecký posudek ve výši 7.018 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, paní Lxxxx Dxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Žalany.

 

131/5/2021
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 25.8.2021 (zápis č. 1-5) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

132/5/2021
Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 o výměře 40,1 m2 v domě č.p. 2015, 2016, ulice Elišky Krásnohorské, Předměstí, k.ú. Litoměřice. Město Litoměřice nemá zájem o odkoupení uvedené bytové jednotky za kupní cenu 1.700.000 Kč.

 

133/5/2021
Prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 750/2 vymezené v pozemku parc. č. 1688, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je budova č.p. 750, v obci Litoměřice, části obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 1004/3000 na společných částech nemovité věci, vše v k.ú. Litoměřice, panu Ing. DxxxxxxxxHxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, za kupní cenu smluvní ve výši 2.375.000 Kč se splatností nejpozději do 31.10.2021. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu, pozbývá kupující výhodu poskytnuté slevy ve výši 5 % a kupní cena (dle znaleckého posudku) činí 2.500.000 Kč.

 

134/5/2021
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1689, zahrada o výměře 78,5 m2 v k.ú. Litoměřice manželům panu Jxxxxx Dxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx a paní Axxxxxx Dxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 180.000 Kč se splatností do 31.10.2021.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 21.9.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu