Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 15. 9. 2022

USNESENÍ
V Ý P I S
5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 15. 9. 2022
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 


usnesení č. 101/5/2022

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
Roman Kozák, Ing. Marek Kocánek, Jaroslav Růžička

 

usnesení č. 102/5/2022

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu na dnešní jednání:
Tomáš Sarnovsky, Mgr. Petr Hermann

 

usnesení č. 103/5/2022

Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM
8 - Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – dotace na spoluúčast na projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří“
C) Odbor životního prostředí
9 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště
D) Kancelář starosty a tajemníka
10 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
E) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
11 - Odstoupení od projektu vybudování fotopointu
F) Tajemník
12 - Statut sociálního fondu č. 1/2022
G) Různé
13 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2022
H) Odbor správy nemovitého majetku města
14 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a část pozemku parc.č. 4030/1 v k.ú. Litoměřice
15 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice
16 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 v k.ú. Litoměřice
17 - Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR – Správa železnic, s.o.
18 - Prodej stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
19 - Prodej pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP)
20 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
21 - Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
22 - Směna pozemků: parc.č. 691/2 a parc.č. 723/62 (nezapsaný GP) v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
23 - Směna pozemků města parc.č. 4734/2, 4731/4, 4709/9 za pozemky parc.č. 4737 a 4736/2, vše v k.ú. Litoměřice
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
25 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/12,1361/91-95,1361/32 a 1361/34, v k.ú. Pokratice do vlastnictví Města Litoměřice
I) Procesní body 2
26 - Informace
27 - Interpelace
28 - Diskuze
29 - Závěr

 

usnesení č. 104/5/2022

Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 31.8. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 105/5/2022

Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM
ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu:
• zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města – do výše 7,5 mil. Kč za rok
• zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 7,5 mil. Kč za rok
• přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli (účelovými zdroji – ÚZ) u výdajů rozpočtu, tj. nemění se celková výše výdajů – do výše 7,5 mil. Kč za rok.

 

usnesení č. 106/5/2022

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – dotace na spoluúčast na projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří“
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1.605.000 Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 k realizaci projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří, spoluúčast a neuznatelné náklady ITI ÚChA“.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 107/5/2022

Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště
ZM schvaluje odpis pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se sídlem Vinohradská 1210/60, Praha 3 ve výši 453.255,72 Kč.

 

usnesení č. 108/5/2022

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 109/5/2022

Odstoupení od projektu vybudování fotopointu
ZM revokuje své usnesení č. 164/7/2021 ze dne 9. 12. 2021 a schvaluje odstoupení od projektu „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ na Střeleckém ostrově.

 

usnesení č. 110/5/2022

Statut sociálního fondu č. 1/2022
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 111/5/2022

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2022
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 112/5/2022

Záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a část pozemku parc.č. 4030/1 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a části pozemku parc.č. 4030/1, vše v k.ú. Litoměřice a prohlašuje, že pokud nedojde k významné a v současné době nepředpokládané změně okolností nebude opakovaný návrh na prodej již projednávat.

 

usnesení č. 113/5/2022

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 o výměře 361 m2 v k.ú. Pokratice (pro prodej částí pozemku je nutný GP).

 

usnesení č. 114/5/2022

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 o výměře 489 m2 (ostatní plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

usnesení č. 115/5/2022

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR – Správa železnic, s.o.
ZM schvaluje v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234, podmínky převodu uvedené ve sdělení ze dne 22.8.2022 (sdělení viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 116/5/2022

Prodej stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
ZM schvaluje prodej neevidované nemovité věci – stavby železniční zastávky, stojící na pozemku parc. č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 29.830 Kč, a uhrazení nákladů za vypracování posudku ve výši 7.260 Kč a správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 117/5/2022

Prodej pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP)
ZM schvaluje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice (dle GP č. 4161-178//2013) Slavoji Litoměřice z.s., se sídlem: Písečný ostrov 1928, Litoměřice, IČO: 14866170, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 385.600 Kč a uhrazení nákladů za vypracování posudku ve výši 10.890 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Úhrada kupní ceny bude provedena takto: 1/2 ceny neprodleně po podpisu kupní smlouvy a 1/2 ceny nejpozději do 31.12.2023.

 

usnesení č. 118/5/2022

Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje prodej klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 132, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 8.130 Kč + 21 % DPH, paní Zxxx Kxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 119/5/2022

Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje přijetí daru nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, hřbitovní stavby – hrobky číslo 2175/III – D–009 na Městském hřbitově v Litoměřicích, od spoluvlastníků paní Gxxxxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Praha 10 a pana Txxxxx Pxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Pelhřimov.

 

usnesení č. 120/5/2022

Směna pozemků: parc.č. 691/2 a parc.č. 723/62 (nezapsaný GP) v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 a parc.č. 723/62 o výměře 1019 m2, orná půda (dle GP), vše v k.ú. Pokratice, ve vlastnictví pana Pxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Kamýk č.p. xxxx, za pozemky včetně staveb ve vlastnictví Města Litoměřice, IČO: 002563958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, a to pozemky parc.č. 4724/3 o výměře 639 m2 včetně stavby, parc.č. 4733/2 o výměře 468 m2 včetně stavby, parc.č. 4724/7 o výměře 11225 m2, parc.č. 4709/16 o výměře 53 m2, parc.č. 4709/13 o výměře 1636 m2, parc.č. 4709/4 o výměře 74 m2 včetně nezapsané stavby a parc.č. 4709/3 o výměře 275 m2 včetně nezapsaných staveb, vše v k.ú. Litoměřice, se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy a užívání zdroje studniční vody k tíži pozemku parc.č. 4709/13 ve prospěch města Litoměřice a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice v částce 12.814.000 Kč, a uhrazení 1/2 nákladů městu Litoměřice za znalecké posudky ve výši 31.157,50 Kč, uhrazení 1/2 nákladů městu Litoměřice za GP ve výši 8.470 Kč a uhrazení 1/2 správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 121/5/2022

Směna pozemků města parc.č. 4734/2, 4731/4, 4709/9 za pozemky parc.č. 4737 a 4736/2, vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 4737 o výměře 88 m2 a parc.č. 4736/2 o výměře 16 m2 (dle GP) ve vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, se sídlem Hradební 772, Praha, IČO: 60162694, za pozemky parc.č. 4734/2 o výměře 69 m2 (dle GP), 4731/4 o výměře 69 m2 (dle GP) a parc.č.4709/9 o výměře 157 m2, ve vlastnictví Města Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, vše v k.ú. Litoměřice, s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice v částce 47.552,30 Kč. Doplatek rozdílu ceny bude ponížen o již uhrazené náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 9.450 Kč, doplatek tedy činí 38.102,30 Kč. Návrh na vklad práv do katastru nemovitostí podá Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Převáděné pozemky ve vlastnictví města Litoměřice budou i nadále sloužit jako veřejně přístupná účelová komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti v dané lokalitě ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

usnesení č. 122/5/2022

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice do vlastnictví Ústeckého kraje, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za podmínky uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 123/5/2022

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/12,1361/91-95,1361/32 a 1361/34, v k.ú. Pokratice do vlastnictví Města Litoměřice
a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/127 o výměře 276 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing. Dxxxxxx Sxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxa MUDr. Axxxxxx Sxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/91 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od Mgr. Vxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/92 o výměře 174 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana Jxxx Sxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice.
d) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/93 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od paní Ixxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
e) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/94 o výměře 135 m2 (zahrada) a parc.č. 1361/95 o výměře 44 m2 (orná půda), vše v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana Pxxxx Zxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
f) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/32 o výměře 946 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr. Vxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 55/340, od paní Rxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od pana Vxxx Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 20/68 a od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 7/68.
g) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/34 o výměře 111 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr. Vxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxxa paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, a to podíl o velikosti 22/340, od paní Rxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od pana Vxxx Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 20/68, od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 7/68, a od pana Mxxxx Vxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Trnovany xxxxxxx, a to podíl o velikosti 33/340.
h) ZM schvaluje uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až g) tohoto usnesení za podmínky předchozího uzavření smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace s vlastníky přilehlých pozemků uvedených v příloze (viz příloha orig. zápisu) a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku na účet města Litoměřice (manželé jako společní vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 19. 9. 2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu