Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. zasedání zastupitelstva 20. května 1999

USNESENÍ

ze 4. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného
dne 20. května 1999 od 16,00 hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích

Městské zastupitelstvo projednalo .

I. a rozhodlo:

1. a) o prodeji pozemků p.č. 172/3 - /14 v k.ú. Pokratice majitelům rodinných domků v ul. Jabloňová, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku + ná- klady na oddělovací plán

b) o prodeji pozemku p.č. 2500/1 o výměře 323 m2 v k.ú. Litoměřice, žadateli ing. Vladimíru Knotkovi, bytem ul. Plešivecká č. 61, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku

c) o prodeji pozemku č. 4202/37 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice, žadatelům manželům Markovým, bytem Brožíkova č. 11, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku

d) o prodeji pozemku p.č. 3428 o výměře 290 m2 - zahrada, pozemku p.č.3429 o výměře 386 m2 - zastavěná plocha domu, pozemku p.č. 5496 o výměře 20 m2 - zastavěná plocha garáže, pozemku p.č. 5497 o výměře 20 m2 - zastavěná plocha garáže, vše v k.ú. Litoměřice, žadatelce pí Ivaně Vobořilové, bytem Nezvalova 29, Litoměřice za smluvní cenu 216.980 Kč

e) o prodeji pozemku p.č. 744/2 o výměře 29 m2 a pozemku p.č. 743/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Litoměřice, žadatelce pí Miroslavě Šourkové, bytem Křížová 27, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku se zřízením práva věcného břemene (zatrubněný potok)

f) o prodeji pozemku p.č. 2354/52 o výměře 88 m2 žadatelům manželům Evaldovým, bytem Bojská 8, Litoměřice a pozemku p.č. 2354/53 o výměře 78 m2 a pozemku p.č. 2354/54 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice, žadatelům manželům Hladíkovým a Plesníkovým, bytem Bojská 6, Litomě- řice za cenu dle znaleckého posudku + nákladů na zhotovení oddělovacího plánu

g) o prodeji pozemků

č. parcely

výměra

2656/2

35 m2

2656/3 

27 m2

2657/7

2.690 m2

2657/8

764 m2

2658/8

24 m2

2660/7

68 m2

2660/9

121 m2

2660/11

170 m2

2660/13

22 m2

2660/14

155 m2

v k.ú. Litoměřice, žadateli Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice za smluvní cenu 326.080 Kč (čistička odpadních vod)

2. částka 91.000 Kč bude použita na financování ozdravného pobytu dětí ze Speciálního dětského zařízení, ul. Revoluční, Litoměřice (sponzorský dar TIP Sport)

3. o prodeji pohledávek za dlužníky města podle seznamu (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje finanční komisi a oba právníky, kteří pracují pro Město Litoměřice (JUDr. Krupka a Mgr. Axmann) jednáním o podmínkách kupní smlouvy, zejména o výši kupní ceny a platebních podmínkách.Návrh bude předložen MZ ke schválení.

4. a) finanční prostředky určené do fondu budoucnosti tj. 4 miliony Kč, budou svěřeny do správy Živnostenské banky za účelem vytvoření a správy individuálního portfolia

b) část finančních prostředků umístěných v současné době na termín- ovaných vkladech tj. 6 milionů Kč, bude investována do otevřeného podílového fondu peněžního trhu

5. o změně územního plánu u pozemku p.č. 3907/4 v k.ú. Litoměřice (sady a zahrady) na “areál ekonomické základny, zařízení technické vybavenosti

6. stáhnout z programu jednání MZ bod Programové prohlášení městského zastupitelstva Města Litoměřice.Bude znovu iniciována další schůzka všech politických stran zúčastněných v zastupitelstvu a výsledek jednání bude předložen na jednání MZ ke schválení

 

II. ukládá :

1. ekonomickému odboru rozložit prostředky (část finančních prostředků umístěných v současné době na termínovaných vkladech tj. 6 milionů Kč, která bude investována do otevřeného podílového fondu peněžního trhu) minimálně do dvou fondů

III. bere na vědomí:

1. přehled o čerpání a naplňování rozpočtu města v období leden až duben 1999

 

IV. schválilo:

1. změnu v příjmové části rozpočtu ve výši 91.000 Kč (TIP Sport)

2. změnu ve výdajové části rozpočtu o finanční příspěvek oddílu žáků basketbalu ve výši 20.000 Kč (z naplánované rezervy Města Litoměřice) na reprezentaci města na Mistrovství evropy v Lucembursku ve dnech 21.-24.5.1999

3. změnu v příjmové části rozpočtu ve výši 40.000 Kč (soukromá plavecká škola) a změnu rozpočtu na straně výdajů ve výši 10.000 Kč. Tato částka bude použita na úhradu nákladů spojených s rozborem vody v plaveckém bazénu

4. změnu ve výdajové části rozpočtu ve výši 15.000 Kč. Tato částka bude použita na úhradu podílu obce při financování projektů prevence kriminality na rok 1999

5. změnu funkčního využití pozemku p.č. 4069 v k.ú. Litoměřice (veden jako plochy a zařízení armády ČR, který armáda vrátila - jedná se o historický majetek města), na “sady a zahrady, zahrádkářské osady”

6. předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/99 “Domovní řád”, který mění a doplňuje vyhlášku č. 9/95

V. neschválilo:

1.změnu v územním plánu na pozemek p.č. 4005/3 a 4005/17 v k.ú. Litoměřice (areál tělovýchovy a sportu) na “plochy celoměstské vybavenosti” s možností výstavby supermarketu (žadatel Quinn Invest s.r.o. Chomutov), tato změna by si vyžádala i změnu funkčního využití pozemku p.č. 4005/2 v k.ú. Litoměřice (veřejná zeleň) na “plochy celoměstské vybavenosti” a změnu podél komunikace Českolipská (plochy celoměstské vybavenosti - pruh cca 50 m), zbývající část pozemku na” areál tělovýchovy a sportu”

2. návrh p. Vilíma pověřit městskou radu vyhlášením výběrového řízení na funkci tajemníka k 1.7.1999 z důvodu dovršení důchodového věku ing. J. Hauptmana.

p. Antonin Terber
ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. J. Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu