ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.6.2022

Z Á P I S 

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23. 6. 2022 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování. 

 

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč. 

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů). 

Počet přítomných členů ZM: 23 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Ing. Ivo Elman, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej  Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch 

Omluveni: Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Marek Kocánek, Jiří Skřivánek 

Zapisovatel: Eva Chrudimská 

 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:

PhDr. Filip Hrbek, Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Petr Hošek

 

usnesení č. 63/4/2022 

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání: 

Ing. Jan Fišera, Ing. Jan Hrkal, Lukas Wünsch 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

usnesení č. 64/4/2022 

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání: 

Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Miroslav Jenček 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0  

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený. 

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín   

REPORT je přílohou orig. zápisu. 

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 65/4/2022 

ZM schvaluje doplnění bodu č. 13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 66/4/2022 

ZM schvaluje program dnešního jednání. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

Program jednání: 

A) Procesní body 1 
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
2 - Schválení zápisu minulého jednání  
3 - Kontrola plnění bodů  
4 - Doplnění/stažení bodů programu  

5 - Hlasování o programu  

B) Odbor ekonomický 
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021  

8 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021  

C) Útvar Pro lidi 

9 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+ 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

10 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku 

E) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
11 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům 
12 - Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“  

13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 

F) Kancelář starosty a tajemníka 
14 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
15 - Schválení obecně závazných vyhlášek: 
       a) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 
       b) OZV č. 3/2022 – Požární řád 

       c) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu 

G) Útvar obrany a krizového řízení 

16 - Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany 

H) Odbor životního prostředí 
17 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova 

18 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova  

I) Odbor územního rozvoje 
19 - Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
       a) projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ 
       b) projekt „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ 
       c) projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ 

20 - Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“  

J) Odbor správy nemovitého majetku města 
Záměry: 
21 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2619 v k.ú. Litoměřice  
22 - Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna  
23 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc. č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice  
24 - Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
25 - Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice  
26 - Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice  
27 - Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice  
28 - Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice  
29 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice  
Prodeje:  
30 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc. č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice  
31 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích   
32 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice  
33 - Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022  
34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace  

35 - Prodej pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice  

K) Procesní body 2 
36 - Informace 
37 - Interpelace  
38 - Diskuze  

39 - Závěr 

 

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

Diskuze: Ing. Lončák, MBA  

(odkaz na videozáznam: ZDE)  

usnesení č. 67/4/2022 

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.6.2022 (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021 - předkládá: Mgr. Karel Krejza   

usnesení č. 68/4/2022 

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2021 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 (viz přílohy orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

8 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 69/4/2022 

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

C) Útvar Pro lidi 

9 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+ - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 70/4/2022 

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2022+ (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

10 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku - předkládá: Lukas Wünsch   

Diskuze: L. Wünsch, Ing. Löwy, Mgr. Wankovská, DiS. (ředitelka Charity Litoměřice), Mgr. Panaš, Ing. Bc. Jurková, Mgr. Chlupáč 

(odkaz na videozáznam: ZDE)  

usnesení č. 71/4/2022 

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 3.000.000 Kč pro Charitu Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 na dofinancování provozu Domova na Dómském pahorku v roce 2022, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Charitou Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 (viz příloha orig. zápisu), 

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

E) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

11 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům - předkládá: Mgr. Karel Krejza   

usnesení č. 72/4/2022 

ZM schvaluje: 

a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací nad 50 tis. Kč sportovním spolkům na úhradu navýšení nákladů na zabezpečení celoroční činnosti v roce 2022 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu), 

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0  

 

12 - Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“ - předkládá: Mgr. Karel Krejza   

Diskuze: Mgr. Krejza, Mgr. Panaš, Ing. Křížová, PhDr. Hrbek 

(odkaz na videozáznam:ZDE

usnesení č. 73/4/2022 

ZM schvaluje: 

a) podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, 

b) zajištění spolufinancování projektu „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 25.000.000,00 Kč. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 - předkládá: Mgr. Karel Krejza   

usnesení č. 74/4/2022 

ZM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 mezi Taneční školou Funky Dangers z.s., Brožíkova 2127/11, 412 01 Litoměřice, IČO: 022 90 103 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

F) Kancelář starosty a tajemníka 

14 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 75/4/2022 

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze orig. zápisu. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

15 - Schválení obecně závazných vyhlášek - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Diskuze: Mgr. Adámek, PhDr. Hrbek, Mgr. Chlupáč, Mgr. Panaš 

(odkaz na videozáznam:ZDE

a) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

usnesení č. 76/4/2022 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0  

 

b) OZV č. 3/2022 – Požární řád 

usnesení č. 77/4/2022 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, Požární řád (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

c) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu 

usnesení č. 78/4/2022 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0  

 

G) Útvar obrany a krizového řízení 

16 - Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

usnesení č. 79/4/2022 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice, IČO: 00263958, zastoupeným starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Trnovany, se sídlem Trnovany 37, 412 01 Litoměřice, IČO: 00556220, zastoupenou starostkou obce Bc. Martinou Čechovou s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu). 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

H) Odbor životního prostředí 

17 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova - předkládá: Mgr. Václav Červín   

usnesení č. 80/4/2022 

ZM schvaluje: 

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova, 

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

18 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova - předkládá: Mgr. Václav Červín   

usnesení č. 81/4/2022 

ZM schvaluje: 

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova, 

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

I) Odbor územního rozvoje 

19 - Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace - předkládá: Mgr. Václav Červín   

Diskuze: PhDr. Hrbek, Mgr. Chlupáč, PhDr. Simerská 

(odkaz na videozáznam:ZDE

a) projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ 

usnesení č. 82/4/2022 

ZM schvaluje předložení projektu „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 18 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

b) projekt „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ 

usnesení č. 83/4/2022 

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 12 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

c) projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ 

usnesení č. 84/4/2022 

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 3,3 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

20 - Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“ - předkládá: Mgr. Václav Červín   

Diskuze: Mgr. Adámek, Ing. Brunclíková, MBA 

(odkaz na videozáznam:ZDE

usnesení č. 85/4/2022 

ZM schvaluje  

a) předložení žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“, 

b) zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

J) Odbor správy nemovitého majetku města 

21 - Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

Diskuze: MUDr. Štěrba, Mgr. Chlupáč 

(odkaz na videozáznam: ZDE

Mgr. Chlupáč navrhl doplnit usnesení textem „za cenu dle znaleckého posudku“ 

usnesení č. 86/4/2022 

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č 2619 o výměře 1368 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za cenu dle znaleckého posudku. 

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0  

 

22 - Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 87/4/2022 

ZM schvaluje adresný záměr prodeje stavby neevidované v katastru nemovitostí – železniční zastávky Litoměřice-Cihelna, stojící na pozemku parc.č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví Správy železnic, st. organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

23 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 88/4/2022 

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

24 - Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 89/4/2022 

ZM částečně revokuje usnesení č. 49/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 132, na Městském hřbitově v Litoměřicích. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

25 - Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 90/4/2022 

ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemků parc. č. 330/4, st. 171, 337/16, 478/4, 478/5, vše v k.ú. Třeboutice (Sběrný dvůr Třeboutice) ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3, IČO: 01312774, za pozemky parc.č. 5412/23, 5412/25 v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví města Litoměřice. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

26 - Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 91/4/2022 

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2018/6, 2018/8 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice na ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3, IČO: 01312774. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

27 - Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 92/4/2022 

ZM schvaluje nákup pozemků dle odborného vyjádření č. 2/2022 části parc.č. 4828/1, 4828/4 a 4768/2 (nutný GP) cena pod stavbou cyklostezky za 206 Kč/m2 a zbylé části za 23 Kč/m2 od pana RNDr. Sxxxxxxxxx Sxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Zlaté Hory, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

28 - Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 93/4/2022 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.  

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

29 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 94/4/2022 

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 o výměře 33 m2 (ost.plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

30 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 95/4/2022 

a) ZM schvaluje směnu pozemků, částečně dle nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 (pozn. směna se nevztahuje na kompaktní předávací stanici ve vlastnictví ENERGIE Holding a.s. umístěné na odděleném pozemku parc.č. 4008/137), 4008/133, 4008/134, 4008/135, 4008/52, 4008/53, 4008/55, 5227/30, 5227/31, 5227/33, 5227/42, 5227/108, 5227/109, 5227/36 a 5227/39 z vlastnictví města Litoměřice do vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 09637338, za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o. do vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Litoměřice. Společnost GL Development s.r.o. uhradí městu Litoměřice doplatek rozdílu ceny ve výši 36.195.580 Kč včetně DPH a dále uhradí 1/2 celkových nákladů ve výši 101.333 Kč včetně DPH za vyhotovení GP, ZP a projektovou dokumentaci a dále uhradí za znalecký posudek č. 9/3396/22 v plné výši 9.680 Kč včetně DPH a také 1/2 správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).  

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0  

 

31 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 96/4/2022 

ZM schvaluje prodej klasické hrobky v sektoru IV. A, s evidenčním číslem 168, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 18.140 Kč + 21 % DPH, paní Rxxxxx Pxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

32 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 97/4/2022 

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1933/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

33 - Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022 - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 98/4/2022 

ZM částečně revokuje usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.117,60 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 99/4/2022 

ZM schvaluje vyřazení uvedených položek z účetní evidence z důvodu posouzení kompetentní osobou s doporučením o vyřazení (viz příloha orig. zápisu).  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0  

 

35 - Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba   

usnesení č. 100/4/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice za nejvyšší dosaženou kupní cenu 6.900.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Office BAU s.r.o., se sídlem Dominikánská 124/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 09179178. Kupující bere na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 23.08.2022. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniká. 

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0  

 

K) Procesní body 2 

36 - Informace - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Mgr. Krejza 

- připravuje se novelizace zákona o podpoře sportu 

 

PhDr. Hrbek 

- poděkoval za přijetí rozpočtového opatření ohledně navýšení finančních prostředků na práce na městském hřbitově a upozornil na předpoklad požadavku dalšího navýšení financování oprav a investic v důsledku škod způsobených vichřicí 

 

Starosta 

- 26.5.2022 proběhlo v Litoměřicích výjezdní zasedání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na témata týkající se geotermální a geosolární problematiky 

 

L. Wünsch 

- poděkoval za provoz MHD na koupaliště a zároveň apeloval na řidiče vozidel, kteří využijí parkoviště u koupaliště, aby důsledně dodržovali pravidla silničního provozu  

 

Mgr. Hermann  

- v jarním období se uskutečnilo 6 setkání s občany, 7 školních fór a 1 Mladé fórum – výsledky lze najít na webových stránkách Zdravého města 

 

37 - Interpelace - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Nebyla podána žádná interpelace. 

 

38 - Diskuze - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

Diskuze: Mgr. Panaš, PhDr. Hrbek, MUDr. Jenček, Ing. Elman, Mgr. Hermann 
MUDr. Jenček vznesl dotaz na odbor dopravy a silničního hospodářství, zda by bylo možné umístit dopravní zrcadlo pro lepší přehlednost v křižovatce ulic Březinova a Nezvalova. 
Mgr. Hermann se přihlásil s informacemi Zdravého města - viz blok Informace 

(odkaz na videozáznam:ZDE

 

39 - Závěr - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč   

 

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast  

a ukončil jednání ZM v 17:40 hod.  

 

Příští zasedání se koná dne 15. září 2022 od 16:00 hod.  

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.  

  

   

  

…………………………………………….  

Mgr. Ladislav Chlupáč  

starosta města  

  

  

 

…………………………………………………………………………………  

Ing. Radek Lončák, MBA                                  MUDr. Miroslav Jenček  

ověřovatelé zápisu  

 

  

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin 

Zápis byl vyhotoven 27. června 2022  

 

Přílohy:

 Podklady ZM (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu