Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 17.9.2020

Z Á P I S
4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 17. 9. 2020
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.
Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).
Počet přítomných členů ZM: 26

Přítomni:
Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch
Omluven: Ing. Jan Hrkal
Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:
PhDr. Hrbek, Mgr. Hošek, PhDr. Simerská

usnesením č. 96/4/2020
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
R. Kozák, Ing. Kocánek, J. Růžička

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesením č. 97/4/2020
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Elman, Ing. Douša


Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 3. jednání ZM dne 4.6.2020 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín
Kontrola plnění bodů ze 3. jednání ZM ze dne 4. 6.2020
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019
SPLNĚNO: schválený Závěrečný účet zveřejněn na webu města
8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
SPLNĚNO: smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv, finanční prostředky odeslány
9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
SPLNĚNO: smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv
Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích
Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020
SPLNĚNO: smlouva podepsána
11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek
SPLNĚNO: smlouva podepsána

D) Odbor životního prostředí
12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy
SPLNĚNO: žádost podána, dotace získána
13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení
SPLNĚNO: žádost podána
14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána
SPLNĚNO: dotace poskytnuta

E) Kancelář starosty a tajemníka
15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
SPLNĚNO: zaslán dopis předsedkyni soudu
16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic
SPLNĚNO: zrušovací vyhláška byla vyvěšena po stanovenou dobu a nabyla účinnosti

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ
SPLNĚNO: smlouva uzavřena

G) Útvar Pro lidi
18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s.
SPLNĚNO: území zařazeno
19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019
SPLNĚNO
20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost
SPLNĚNO: žádost podána

H) 1. Místostarosta
21 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020
SPLNĚNO: VH se zúčastnil Mgr. Krejza

I) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 17.9.2020
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 17.9.2020
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v některém z příštích ZM – žadatel zadal projektovou dokumentaci
26 - Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 17.9.2020
Prodeje:
27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité dva přístřešky navazující na stavbu
Žadatel: Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, Litoměřice
SPLNĚNO
28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, IČO: 22820701, Litoměřice
SPLNĚNO
Prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání
29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 98/4/2020

ZM schvaluje doplnění bodu č. 11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

5 - Hlasování o programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 99/4/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
9 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.
10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta
11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc

E) Odbor územního rozvoje
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran

F) Útvar Pro lidi
13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

G) Odbor správy nemovitého majetku města
15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice
26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší)
32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice
38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice
40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice

H) Procesní body 2
41 - Informace
42 - Interpelace
43 - Diskuze
44 - Závěr

Hlasování:
Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA
Diskuze: předkladatel Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 100/4/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.9.2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 101/4/2020

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020 - 2.kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 102/4/2020

ZM schvaluje:
a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč, a to nejpozději do 15.12.2021,
b) dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

9 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: L.Wünsch, Mgr. Adámek, Michaela Mokrá (Zahrada Čech)
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 103/4/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Zahradě Čech s.r.o, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu Vánoční trhy 2020, které se budou konat ve dnech 11. 12. - 23. 12. 2020,
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).
Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 104/4/2020

ZM schvaluje uzavření Dohody o částečném prominutí smluvní pokuty mezi městem Litoměřice a společností HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO:25048902 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 0

 

11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc - předkládá/jí: Jiří Skřivánek
Diskuze: Mgr. Adámek, MUDr. Kubec, L.Wünsch, D.Sadil (HC Stadion), Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 105/4/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč spolku HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice,
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS/185/2020 (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 2, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

E) Odbor územního rozvoje
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Panaš, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 106/4/2020

a) ZM schvaluje ukončení projektu „PAVE – První energeticky aktivní budova v ČR“.
b) ZM schvaluje Žádost o zrušení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran a pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 2, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

F) Útvar Pro lidi
Mgr. Hermann nahlásil vztah k bodu 13

13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 107/4/2020

ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2020.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 - předkládá/jí: Mgr. Petr Hermann
Diskuze: Mgr. Hermann, Mgr. Adámek, Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Kocánek podal protinávrh (místo „schvaluje“ „bere na vědomí“):

usnesením č. 108/4/2020
ZM
a) bere na vědomí Druhou průběžnou roční zprávu Zdravého město Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (viz příloha orig. zápisu),
b) ukládá koordinátorce ZM a MA21 předložit do stanoveného termínu zprávu včetně příloh PS pro MA21 RVUR společně s žádostí o odložení auditu UR o jeden rok.

Hlasováním: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
byl protinávrh přijat.

 

G) Odbor správy nemovitého majetku města
Diskuze: předkladatel MUDr.Štěrba
(odkaz na videozáznam: ZDE)

15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 109/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky v sektoru I.Jshr, s evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 110/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení v sektoru II.A, s evidenčním číslem 17 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 111/4/2020

ZM schvaluje záměr směny části pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/80 o výměře cca 188 m2 v k.ú. Pokratice, za část pozemku parc.č. 657/22 o výměře cca 153 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP) s doplatkem rozdílu ceny žadatelem a za podmínky odsouhlasení konceptu řešení parkovacího areálu včetně plánovaných stavebních úprav Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 112/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 113/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice a s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání v částce 2.730 Kč.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 114/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 115/4/2020

ZM schvaluje záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice (souhlasným prohlášením, směnou pozemků nebo darovací smlouvou) mezi Povodím Ohře, s.p. a městem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 116/4/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 o výměře cca 330 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice k účelu uvedenému žadatelem s ohledem na jiné využití této části pozemku dle územního plánu.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 117/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ (nutný GP).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Mgr. Adámek nahlásil vztah k bodu 24

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 118/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice (nutný GP), a to za podmínky, že prodej bude realizován až po zbudování komunikace, viz grafické znázornění v příloze.
Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1

 

25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Panaš, PhDr. Hrbek, Ing. Löwy, Bc. Skoková
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Löwyho:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich částí – pozemek parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), parc. č. 4008/52 (ostatní plocha), parc. č. 4008/53 (ostatní plocha), parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) a parc. č. 4008/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 3500 m2. Podmínky prodeje a způsobu prodeje budou projednány Radou města Litoměřice a následně budou schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice a zveřejněny na úřední desce města.
Hlasováním: Pro: 10, Proti: 7, Zdrželo se: 9, Nehlasovalo: 0
nebyl protinávrh přijat.

Původní návrh:

usnesením č. 119/4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich částí – pozemek parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), parc. č. 4008/52 (ostatní plocha), parc. č. 4008/53 (ostatní plocha), parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) a parc. č. 4008/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 3500 m2. Podmínky způsobu prodeje budou projednány Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 6, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 120/4/2020

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715.900 Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem k celku od Mgr. L.Š.P., bytem Liberec I a 1/2 od paní O. S., bytem Litoměřice, veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 121/4/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/88 o výměře 147 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice panu M. B., bytem Praha 4 a paní Ing. I. F., bytem Litoměřice, každému 1/2 vzhledem k celku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 274.000 Kč, včetně uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4.840 Kč, znaleckého posudku ve výši 1.936 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099451 a za splnění podmínky vybudování opěrné zdi pro kontejnerové stání dle parametrů stanovených Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice s termínem dokončení opěrné zdi do 30.6.2021 pod smluvní pokutou ve výši 10.000 Kč.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 122/4/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/89 o výměře 335 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice panu P. Ch., bytem Praha 6, za cenu smluvní ve výši 624.440 Kč, a to 1/2 částky při podpisem kupní smlouvy a 1/2 částky nejpozději do 30.6.2021, včetně uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4.840 Kč, znaleckého posudku ve výši 1.936 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099451.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 123/4/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku 5.880 Kč + 21 % DPH paní H. S., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 124/4/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva s uzavřením věcného práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR-ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší) - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 125/4/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 a schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice, od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka) - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 126/4/2020

ZM schvaluje smlouvu č. 2077345378 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6, IČO: 60162694 spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene-služebnosti stezky a cesty k předmětným pozemkům ve prospěch ČR Ministerstva obrany.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 127/4/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3131/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

R.Kozák nahlásil vztah k bodu 34

34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 128/4/2020

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 o výměře 1585 m2 (ostatní plocha) včetně komunikace v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od Projektové kanceláře Štěpánek a spol. spol. s r.o., IČO: 48293121, Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu je podmíněno předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace mezi městem Litoměřice a vlastníky 12 přilehlých pozemků a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka pozemku na účet města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 129/4/2020

ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1.000.000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 130/4/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: Mgr. Panaš
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na pozemku parc. č. 2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.305.000 Kč panu Z.L., bytem Litoměřice.

Hlasováním: Pro: 6, Proti: 5, Zdrželo se: 15, Nehlasovalo: 0
nebyl návrh přijat.

 

38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč panu Z. L., bytem Litoměřice.

Hlasováním: Pro: 5, Proti: 6, Zdrželo se: 15, Nehlasovalo: 0
nebyl návrh přijat.

 

39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.185.000 Kč panu Z. L., bytem Litoměřice.

Hlasováním: Pro: 6, Proti: 5, Zdrželo se: 15, Nehlasovalo: 0
nebyl návrh přijat.

 

40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 131/4/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/21, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.260.000 Kč manželům J. K. a K. K., oba bytem Křešice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

Diskuze k bodům 37-39: Mgr. Krejza, starosta, Ing. Löwy, Mgr. Härting. L.Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

H) Procesní body 2

41 - Informace
Starosta
- informoval o epidemiologické situaci ohledně Covid-19 v Litoměřicích
- veletrh Zahrada Čech probíhá dle schválených podmínek
- pozval na Velký letní koncert k 50. výročí založení pěveckého sboru Puellae Cantantes, který se uskuteční v pátek 18.9.2020 na náměstí

 

42 - Interpelace
nebyla předána žádná interpelace

 

43 - Diskuze
žádný příspěvek

 

44 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:30 hod.
Příští zasedání se koná dne 3. prosince 2020 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

…………………………………………………………………………………
Ing. Ivo Elman                                    Ing. Josef Douša
ověřovatelé zápisu

 


Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 22. září 2020
Zápis vyhotovila: Jana Váchová

 

 Podklady k jednání (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu