ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 12.9.2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Zastupitelstva města Litoměřice,

které se uskutečnilo dne 12. 09. 2019

od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,se sídlem Tyršovo nám. 68

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (u bodu č. 21 a 22 bylo vzhledem k výpadku systému hlasováno aklamací)

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.

Počet přítomných: 26 (pro schválení je potřeba min.14 hlasů)

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluven: Aleš Stibal

Jméno zapisovatele: Eva Šimková

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Starosta jmenuje pracovní předsednictvo: Roman Kozák, Ing. Radek Löwy, Lukas Wünsch

usnesením č. 104/4/2019
ZM volí návrhovou komisi: MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Ing. Josef Douša, MUDr. Miroslav Jenček
Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesením č. 105/4/2019
ZM volí ověřovatele zápisu: Ing. Ivo Elman a Jaroslav Růžička
Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0


2 - Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 3. jednání ZM dne 13.6. 2019 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů minulého jednání
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 13.06.2019
1. Informace k nemocnici SPLNĚNO
2. Poskytnutí dotace – MTB TOUR
SPLNĚNO – smlouva podepsaná
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích SPLNĚNO
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018
SPLNĚNO
6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s. SPLNĚNO
7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty SPLNĚNO
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018
SPLNĚNO
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
SPLNĚNO
10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
SPLNĚNO – 2.7.2019 podána žádost o dotaci na KÚÚK
11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích
SPLNĚNO
12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem
SPLNĚNO – splněno schválením. PO mohou, ale nemusí přistoupit ke smlouvě
13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 20.6.2019
SPLNĚNO – 20.6.2019 se zúčastnil VH SVS a.s. delegovaný pan Mgr. Hošek.
Majetkové záležitosti:
Záměry:
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 12.09.2019
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice
Prodej bude projednán v ZM dne 12.09.2019
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – oznámeno žadateli
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 12.09.2019
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice
Záměr bude znova projednán v ZM dne 12.09.2019 – úprava výměry
19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
Prodej bude projednán v ZM dne 12.09.2019
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM
SPLNĚNO
Prodeje:
21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – KS podepsaná
22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově
SPLNĚNO
23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: KS zaslána k podpisu
25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
SPLNĚNO
31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice
V ŘEŠENÍ – musí schválit ministerstvo financí
32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice
Z důvodu opravy výměry bude znova projednáno v ZM dne 12.09.2019
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

 

4 - Doplnění/ stažení bodů programu
usnesením č. 106/4/2019
Na návrh Mgr. Krejzy ZM stahuje bod č. 13 "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice" z programu jednání.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1

 

Návrh Mgr. Panaše na doplnění bodu programu jednání k vyhlášení místního referenda.

Hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Zdrželo se: 13, Nehlasovalo: 0

Návrh na doplnění bodu programu nebyl přijat.

 


5 - Hlasování o programu
usnesením č. 107/4/2019
Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu z minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů minulého jednání
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) 1. Místostarosta
6 - Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
7 - Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
8 - Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice

C) Odbor ekonomický
9 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
10 - Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
12 - Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 - Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo

F) Odbor územního rozvoje
14 - Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č .4843/1 tlaková kanalizace"
15 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice

G) Odbor životního prostředí
16 - Kotlíkové půjčky.

H) Kancelář starosty a tajemníka
17 - Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
18 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

I) Tajemník
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM

J) Různé
21 - Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019
22 - Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině

K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
23 - Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice

L) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Schválení dohody o splátkách dluhu
25 - Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
26 - Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen
27 - Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do spol. Nemocnice Litoměřice a.s.
28 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
29 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
30 - Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
31 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM
32 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
33 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová
34 - Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
35 - Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
36 - Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
37 - Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice (Tyršův most - majetkoprávní dořešení).
38 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice
39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
40 - Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
41 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice
42 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
43 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice
44 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
45 - Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
46 - Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice
47 - Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice
48 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice

M) Procesní body 2
49 - Informace
50 - Interpelace
51 - Diskuze
52 - Závěr


ZM schvaluje program na dnešní jednání.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

B) 1. Místostarosta
6 - Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
Diskuze: Mgr. Adámek, Bc. Skoková, Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, Mgr. Hermann, Ing. Urbánek, občan - p. Vymětal, p. Hamele, Ing. Lončák, MBA, 1.náměstek hejtmana ÚK Stanislav Rybák, p. Sarnovský, Ing. Kocánek, pí Rožcová, Ing. Janošík
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Lončák, MBA nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 6

usnesením č. 108/4/2019

ZM bere na vědomí a doporučuje Radě města Litoměřice pokračovat v jednáních s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. ohledně začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. do Krajské zdravotní, a.s.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

7 - Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
Diskuze: Bc. Skoková, Mgr. Panaš, Mgr. Adámek, Mgr. Chlupáč, Mgr. Červín, pí Rožcová, Ing. Urbánek, Ing. Janošík, p. Rotter, MUDr. Štěrba, Ing. Kocánek, Ing. Douša, p. Sarnovský, Ing. Matys, Mgr. Hermann , PhDr. Simerská, Ing. Hrkal, Ing. Löwy, p. Růžička, Mgr. Klupák, MUDr. Jenček, PhDr. Hrbek, p. Hamele, p. Tvrdík, Mgr. Krejza, p. Wünsch, p. Kozák
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Zastupitelstvo města Litoměřice:
a) vyhlašuje – konání místního referenda v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?“
b) stanovuje – dny konání místního referenda v termínu shodném s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2020, - výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,
c) ukládá - Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - Ing. Ivetě Zalabákové, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a Ing. Jaroslavu Lachmanovi, vedoucímu správního odboru MěÚ Litoměřice, zařadit do rozpočtu roku 2020 kapitoly odboru správního potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda v částce 541.600,- Kč a do kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v referendu dle Návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 14, Nehlasovalo: 0
Návrh nebyl přijat

 

 

8 - Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Adámek, Mgr. Krejza, pí Rožcová, Ing. Urbánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Mgr. Panaše:
ZM rozhodlo o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?“ bez vyhlášení místního referenda v souladu s ust. § 13 odst. 3) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takto:
a) ZM schvaluje, aby bezodkladně došlo k zastavení jakékoliv formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se zachovaly výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu.
b) ZM ukládá RM, aby činila kroky k zastavení jakékoliv formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a kroky k tomu, aby nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se zachovaly výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu.
c) ZM deklaruje, že přijaté usnesení dle bodu a) a b) je závazné stejně, jako kdyby bylo o jeho obsahu rozhodnuto oprávněnými osobami v platném a závazném místním referendu.
d) ZM schvaluje, že změnu tohoto přijatého usnesení lze docílit pouze platným a závazným místním referendem, neboť záměrem přijetí tohoto usnesení je nahrazení připravovaného místního referenda ke shora navržené otázce.

Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo se: 16, Nehlasovalo: 0
Protinávrh nebyl přijat.

 

Původní návrh:

usnesením č. 109/4/2019

Zastupitelstvo města Litoměřice:
a) vyhlašuje
- konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“
Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno za zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním referendu.
Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem tak, aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu, a především byla srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.
U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda v nejbližším možném termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace.
b) stanovuje
- den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,
c) schvaluje
- rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce 500 tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu),
d) ukládá
- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

V 18:50 hod. vyhlásil pan starosta 10 min. přestávku.
Po přestávce se nevrátil Mgr. Krejza - 25 členů ZM

 

C) Odbor ekonomický
9 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

usnesením č. 110/4/2019

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

V 19:08 hod. přišel Mgr. Krejza - 26 členů ZM

 

 

10 - Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
Diskuze: Ing. Hrkal, p.Wünsch, p. Jirman (DA České středohoří o.p.s.)
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 111/4/2019

a) ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1.803.610,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji“.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
Mgr. Červín, Ing. Elman, Mgr. Klupák nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 11
Mgr. Krejza nahlásil vztah ke všem projednávaným bodům dnešního jednání.

usnesením č. 112/4/2019

ZM schvaluje:
a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu)
b) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, PO, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)
c) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu)
d) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu)
e) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu)
f) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu)
g) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, PO, IČO: 72744081(viz příloha orig. zápisu)
h) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)
ch) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu)
i) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu)
j) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu)
k) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu)
l) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu)

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

12 - Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
Mgr. Klupák nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 12

usnesením č. 113/4/2019

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z 10. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 5% z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 - Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo

usnesením č. 114/4/2019

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č.1.

b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021

c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

 

F) Odbor územního rozvoje

14 - Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č .4843/1 tlaková kanalizace"

usnesením č. 115/4/2019

ZM schvaluje budoucí prodej stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“ společně s předloženou budoucí smluvní dokumentací, která obsahuje Budoucí kupní smlouvu včetně příloh a Budoucí smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál včetně příloh a pověřuje starostu podpisem těchto smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s., sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 49099469 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

15 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice

usnesením č. 116/4/2019

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

 

G) Odbor životního prostředí

16 - Kotlíkové půjčky

usnesením č. 117/4/2019

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 200.000 Kč z Programu bezúročných půjček na výměnu kotlů (kotlíkovou půjčku) od Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, prostřednictvím Krajského pracoviště SFŽP Mírové Náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00020729.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

H) Kancelář starosty a tajemníka
17 - Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
Mgr. Hermann nahlásil vztah k projednávanému bodu č.17

usnesením č. 118/4/2019

ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu 8.600,-Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

 

18 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

usnesením č. 119/4/2019

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Bc. J.V, bytem Litoměřice a Bc. M.M., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

I) Tajemník
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019

usnesením č. 120/4/2019

a) ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření sociálního fondu (viz příloha orig. zápisu)

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 


20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM

usnesením č. 121/4/2019

ZM bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 


J) Různé
21 - Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019
Diskuze: p.Wünsch, Mgr. Panaš, Mgr. Adámek, MUDr. Kubec, Bc. Mokrá (ZČ)
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 122/4/2019

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu "Vánoční trhy 2019" na Mírovém náměstí v Litoměřicích v termínu od 13.12. do 22.12.2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Hlasováno aklamací: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 


22 - Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině

usnesením č. 123/4/2019
ZM schvaluje pokračovat v jednání po 20 hodině.

Hlasováno aklamací: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
23 - Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice
Ing.Bc. Eva Břeňová představuje Evu Vopelkovou, vítězku soutěže „Vizuální identita města Litoměřice“, která prezentovala všem přítomným nový grafický vizuál města.

 

 

L) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Schválení dohody o splátkách dluhu

usnesením č. 124/4/2019

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana T.C., bytem Litoměřice, na částku 177 tis. Kč, jež bude upřesněna po obdržení platby od stavební spořitelny. Výše splátky činí 4.910,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního spoření a předchozího uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Ve 20:10 hod. odešel Ing. Elman - 25 členů ZM

 

 

25 - Upuštění od vymáhání smluvní pokuty

usnesením č. 125/4/2019

ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu L.V., bytem Litoměřice a paní P.V., bytem  Litoměřice.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 1 (Ing. Elman)

 

 

26 - Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen

usnesením č. 126/4/2019

ZM svěřuje RM rozhodování o zřízení věcného břemene k hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Litoměřice a nabytí oprávnění z věcného břemene k nemovité věci jiného vlastníka s účinností od 13.9.2019.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Elman)

 

 

27 - Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do spol. Nemocnice Litoměřice a.s.
Diskuze: MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Krejza, Ing. Lončák, MBA, Mgr. Panaš, zaměstnanec nemocnice, Mgr. Chlupáč, Ing. Kocánek, Ing. Löwy (odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Lowÿho na stažení bodu z jednání

Hlasování: Pro: 12, Proti: 4, Zdrželo se: 10, Nehlasovalo: 0

Protinávrh na stažení bodu z jednání nebyl přijat.

Původní návrh:

usnesením č. 127/4/2019

ZM schvaluje záměr nepeněžitého vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 061 99 518 Litoměřice (znalecký posudek viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

Ve 20:30 hod. odešel Mgr. Hermann - 25 členů ZM

 

 

28 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)

usnesením č. 128/4/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Hermann)

 

 

29 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)

usnesením č. 129/4/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Hermann)

Ve 20:32 hod. odešel Ing. Kocánek - 24 členů ZM

 

 

30 - Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)

usnesením č. 130/4/2019

ZM revokuje usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 a schvaluje záměr bezúplatného převodu (daru) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (Mgr. Hermann, Ing. Kocánek)

 

 

31 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

usnesením č. 131/4/2019

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 o výměře 245 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 (Mgr. Hermann, Ing. Kocánek)

Ve 20:33 hod. přišel Mgr. Hermann - 25 členů ZM

 

 

32 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
MUDr. Jenček nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 32.

usnesením č. 132/4/2019

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/39 o výměře 44 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví tak, že panu M.J. a paní J.J., bytem Litoměřice náleží podíl ve výši 1/2 a MUDr. M.J., bytem Litoměřice rovněž podíl ve výši 1/2, a to za cenu smluvní 4.400 Kč a uhrazení nákladů na zhotovení GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, které jsou kupující povinni uhradit společně a nerozdílně. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/40 o výměře 36 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu B.Č. a Mgr. M.Č., bytem Litoměřice za cenu 3.600 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/41 o výměře 37 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu J.E. a paní I.E., bytem Litoměřice za cenu 3.700 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
d) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/42 o výměře 41 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví, 1/2 panu M.B. a 1/2 paní D.B., bytem Litoměřice za cenu 4.100 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
e) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/43 o výměře 90 m2 a parc.č. 3847/5 o výměře 29 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu J.D. a paní P.D., bytem Litoměřice za cenu 11.900 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 10.082 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (Mgr. Jenček, Ing. Kocánek)

 

 

33 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová

usnesením č. 133/4/2019

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 194/40 o výměře 1 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu O.G., bytem Litoměřice za cenu 100 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 1.452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 192/5 o výměře 4 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 1/2 paní L.Č., bytem Libotenice a 1/2 paní E.P., bytem Litoměřice za cenu 400 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 1.452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 184/4 o výměře 62 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu J.V., a paní Š.V., bytem Litoměřice za cenu 6.200 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 4.356 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 


34 - Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 134/4/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice manželům JUDr. J.S. a paní D.S., bytem Litoměřice za cenu smluvní 9.900 Kč (stanovenou usnesením ZM ze dne 5.6.2014) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

35 - Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice

usnesením č. 135/4/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 68/15 o výměře 43 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice manželům B.H.M. a T.T.H., bytem Polepy za cenu dle znaleckého posudku 86.000 Kč, uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 6.050 Kč, znaleckého posudku ve výši 3.872 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

36 - Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 136/4/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/80 o výměře 52 m2 a parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 10.600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí panu L.N., bytem Litoměřice. Ceny pozemků (zahrádek a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.6.2014.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

37 - Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice (Tyršův most – majetkoprávní dořešení)

usnesením č. 137/4/2019

ZM schvaluje prodej (doplněných) pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře 27 m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice, za cenu 441,66 Kč/m2, (tzv porovnávací indexová metoda), cena za m2 byla schválena v ZM 5.5.2011 (smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 9.6.2011) kupujícímu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha, IČO: 65993390 a za uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

38 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 138/4/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 166/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město Litoměřice k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20, vše v k.ú. Litoměřice, s ČR – ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM

usnesením č. 139/4/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3593/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město Litoměřice k nemovité věci – pozemku parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2 v k.ú. Litoměřice, s ČR – ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

40 - Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského

usnesením č. 140/4/2019

ZM schvaluje částečnou revokaci usn. 100/3/2019 ze dne 13.6.2019, spočívající v úpravě výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti plynárenského zařízení, ul. Komenského. Služebnost se zřizuje ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou náhradu ve smluvní výši 18199 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

41 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice

usnesením č. 141/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice, dle GP 1449-90/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 905 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

42 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice

usnesením č. 142/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice, dle GP 1427-1527/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2976 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

43 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 143/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4708-10084/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2560 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

44 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 144/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4745-102/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1172 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

 

 

45 - Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice

usnesením č. 145/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice dle GP č. 4576-7/2018 a č.1411-8/2018 ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469, za jednorázovou náhradu, hrazenou panem Pavlem Kočím, dat. nar. 21.3.1981, Revoluční 1833/4, Litoměřice, ve smluvní výši 8525 Kč s DPH a úhradu správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Kocánek)

Ve 20:43 přišel Ing. Kocánek - 26 členů ZM

 

 

46 - Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 146/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice dle GP 4290-79/2015 ve prospěch oprávněného společnost UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, IČO: 00562262. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 3054 Kč + 21% DPH.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

47 - Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 147/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4301-79/2015 a 4302-79/2015 ve prospěch oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 5130 Kč + 21% DPH.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

48 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice

usnesením č. 148/4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4748-9411/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7.588 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

 

M) Procesní body 2
49 - Informace
p.Wünsch
- informoval o konání 43. ročníku konání podzimní výstavy Zahrada Čech od 14.-21.9.2019.

Mgr. Ladislav Chlupáč
- informoval o již probíhajících akcích k oslavám 800. výročí založení města Litoměřic, o jejich vyvrcholení, které začíná dne 14.9. a bude ukončeno víkendovou akcí Vinobraní 2019.

PhDr. Simerská
- pozvala zastupitele a občany na konání ekumenické bohoslužby (společná spolupráce více křesťanských církví), která by se vzhledem k listopadovým událostem konala 17. listopadu.

PhDr. Hrbek
- přiblížil všem přítomným průběh celoročních příprav na oslavách založení města, a to příspěvkových organizací Městských kulturních zařízení, odboru komunikace, marketinku a cestovního ruchu, litoměřických základních škol, Technických služeb města a plno dalších organizací a firem.

 

50 - Interpelace – žádný příspěvek
51- Diskuze (odkaz na videozáznam: ZDE)
52 – Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účasta ukončil jednání ZM v 21:08 hod.
Příští zasedání se koná dne 5.12.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Ing. Ivo Elman                           Jaroslav Růžička
Ověřovatel zápisu

Zápis byl vyhotoven 18. září 2019

Zapsala Eva Šimková

 

 

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu