ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 12.9.2019

USNESENÍ
VÝPIS


4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 26

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo pod usnesením č:


Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:
104/4/2019
ZM volí návrhovou komisi: MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Ing. Josef Douša, MUDr. Miroslav Jenček
105/4/2019
ZM volí ověřovatele zápisu: Ing. Ivo Elman a Jaroslav Růžička

 

106/4/2019
Doplnění /stažení bodu programu
Na návrh Mgr. Krejzy ZM stahuje bod č. 13 "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice" z programu jednání.

 

107/4/2019
Hlasování o programu
ZM schvaluje program na dnešní jednání.

 

108/4/2019
Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
ZM bere na vědomí a doporučuje Radě města Litoměřice pokračovat v jednáních s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. ohledně začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. do Krajské zdravotní, a.s.

 

109/4/2019
Vyhlášení referenda na území města Litoměřice
Zastupitelstvo města Litoměřice:
a) vyhlašuje
- konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“
Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno za zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním referendu.
Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem tak, aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu, a především byla srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.
U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda v nejbližším možném termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace.

b) stanovuje
- den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,

c) schvaluje
- rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce 500 tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu),

d) ukládá
- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

110/4/2019
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

111/4/2019
Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1.803.610,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji“.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

112/4/2019
Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
ZM schvaluje:
a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu)
b) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, PO, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)
c) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu)
d) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu)
e) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu)
f) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu)
g) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, PO, IČO: 72744081(viz příloha orig. zápisu)
h) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)
ch) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu)
i) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu)
j) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu)
k) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu)
l) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu)

 

113/4/2019
Schválení projektu „ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z 10. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 5% z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

 

114/4/2019
Podpora sociálních služeb 2019 – 2. kolo
ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č.1.
b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

115/4/2019
Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“
ZM schvaluje budoucí prodej stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“ společně s předloženou budoucí smluvní dokumentací, která obsahuje Budoucí kupní smlouvu včetně příloh a Budoucí smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál včetně příloh a pověřuje starostu podpisem těchto smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s., sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 49099469 (viz příloha orig. zápisu).

 

116/4/2019
Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice.

 

117/4/2019
Kotlíkové půjčky
ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 200.000 Kč z Programu bezúročných půjček na výměnu kotlů (kotlíkovou půjčku) od Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, prostřednictvím Krajského pracoviště SFŽP Mírové Náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00020729.

 

118/4/2019
Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu 8.600,-Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

119/4/2019
Volba soudních přísedících Okresního soudu Litoměřicích
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Bc. J.V., bytem Litoměřice a Bc. M.M., bytem Litoměřice.

 

120/4/2019
Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
a) ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2019 (viz příloha orig. zápisu). b) ZM schvaluje rozpočtové opatření sociálního fondu (viz příloha orig. zápisu)

 

121/4/2019
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
ZM bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru (viz příloha orig. zápisu).

 

122/4/2019
Dotace na Vánoční trhy pro Zahradu Čech
ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu "Vánoční trhy 2019" na Mírovém náměstí v Litoměřicích v termínu od 13.12. do 22.12.2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

123/4/2019
Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině
ZM schvaluje pokračovat v jednání po 20 hodině.

 

124/4/2019
Schválení dohody o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana T.C., bytem Litoměřice, na částku 177 tis. Kč, jež bude upřesněna po obdržení platby od stavební spořitelny. Výše splátky činí 4.910,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního spoření a předchozího uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

125/4/2019
Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu L.V., bytem Litoměřice a paní P.V., bytem Litoměřice.

 

126/4/2019
Změna pravomoci Zastupitelstva města Litoměřice ve věci zřizování věcných břemen
ZM svěřuje RM rozhodování o zřízení věcného břemene k hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Litoměřice a nabytí oprávnění z věcného břemene k nemovité věci jiného vlastníka s účinností od 13.9.2019.

 

127/4/2019
Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.
ZM schvaluje záměr nepeněžitého vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 061 99 518 Litoměřice (znalecký posudek viz příloha orig. zápisu).

 

128/4/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

129/4/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

130/4/2019
Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
ZM revokuje usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 a schvaluje záměr bezúplatného převodu (daru) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

131/4/2019
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 o výměře 245 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

132/4/2019
Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/39 o výměře 44 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví tak, že panu M.J., a paní J.J., bytem Litoměřice náleží podíl ve výši 1/2 a MUDr. M. J., bytem Litoměřice rovněž podíl ve výši 1/2, a to za cenu smluvní 4.400 Kč a uhrazení nákladů na zhotovení GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, které jsou kupující povinni uhradit společně a nerozdílně. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/40 o výměře 36 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu B.Č. a Mgr. M. Č., bytem Litoměřice za cenu 3.600 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/41 o výměře 37 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu J.E. a paní I.E., bytem Litoměřice za cenu 3.700 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
d) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/42 o výměře 41 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví, 1/2 panu M.B. a 1/2 paní D.B., bytem Litoměřice za cenu 4.100 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5.042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
e) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/43 o výměře 90 m2 a parc.č. 3847/5 o výměře 29 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu J.D. a paní P.D., bytem Litoměřice za cenu 11.900 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 10.082 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.

 

133/4/2019
Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 194/40 o výměře 1 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu O.G., bytem Litoměřice za cenu 100 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 1.452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 192/5 o výměře 4 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 1/2 paní L.Č., bytem Libotenice a 1/2 paní E.P., bytem Litoměřice za cenu 400 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 1.452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.
c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 184/4 o výměře 62 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu J.V. a paní Š.V., bytem Litoměřice za cenu 6.200 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 4.356 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.2.2019.

 

134/4/2019
Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice manželům JUDr. J.S. a paní D.S., bytem Litoměřice za cenu smluvní 9.900 Kč (stanovenou usnesením ZM ze dne 5.6.2014) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

135/4/2019
Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 68/15 o výměře 43 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice manželům B.H.M. a T.T.H., bytem Polepy za cenu dle znaleckého posudku 86.000 Kč, uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 6.050 Kč, znaleckého posudku ve výši 3.872 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

136/4/2019
Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/80 o výměře 52 m2 a parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 10.600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí panu L.N., bytem Litoměřice. Ceny pozemků (zahrádek a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.6.2014.

 

137/4/2019
Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
ZM schvaluje prodej (doplněných) pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře 27 m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice, za cenu 441,66 Kč/m2, (tzv porovnávací indexová metoda), cena za m2 byla schválena v ZM 5.5.2011 (smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 9.6.2011) kupujícímu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha, IČO: 65993390 a za uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

138/4/2019
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 166/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město Litoměřice k nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20, vše v k.ú. Litoměřice, s ČR - ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

 

139/4/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3593/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město Litoměřice k nemovité věci - pozemku parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2 v k.ú. Litoměřice, s ČR - ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

 

140/4/2019
Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
ZM schvaluje částečnou revokaci usn. 100/3/2019 ze dne 13.6.2019, spočívající v úpravě výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti plynárenského zařízení, ul. Komenského. Služebnost se zřizuje ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou náhradu ve smluvní výši 18199 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

141/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice, dle GP 1449-90/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 905 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

142/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice, dle GP 1427-1527/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2976 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

143/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4708-10084/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2560 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

144/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4745-102/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1172 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

145/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice dle GP č. 4576-7/2018 a č.1411-8/2018 ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469, za jednorázovou náhradu, hrazenou panem Pavlem Kočím, dat. nar. 21.3.1981, Revoluční 1833/4, Litoměřice, ve smluvní výši 8525 Kč s DPH a úhradu správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

146/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice dle GP 4290-79/2015 ve prospěch oprávněného společnost UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, IČO: 00562262. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 3054 Kč + 21% DPH.

 

147/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4301-79/2015 a 4302-79/2015 ve prospěch oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 5130 Kč + 21% DPH.

 

148/4/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2,3989/2,3991/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4748-9411/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7.588 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 18.9.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu