ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.6.2022

USNESENÍ

VÝPIS

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 23. 6. 2022 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 23

 

usnesení č. 63/4/2022

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

Ing. Jan Fišera, Ing. Jan Hrkal, Lukas Wünsch

 

usnesení č. 64/4/2022

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Miroslav Jenček

 

usnesení č. 65/4/2022

Doplnění/stažení bodů programu

ZM schvaluje doplnění bodu č. 13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022.

 

usnesení č. 66/4/2022

Hlasování o programu

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021

8 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021

C) Útvar Pro lidi

9 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku

E) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
12 - Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“

13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022

F) Kancelář starosty a tajemníka
14 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
15 - Schválení obecně závazných vyhlášek:
       a) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
       b) OZV č. 3/2022 – Požární řád

       c) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu

G) Útvar obrany a krizového řízení

16 - Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany

H) Odbor životního prostředí
17 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova

18 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova

I) Odbor územního rozvoje
19 - Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
       a) projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R)“
       b) projekt „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“
       c) projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“

20 - Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“

J) Odbor správy nemovitého majetku města
21 - Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice
22 - Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
23 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice
24 - Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice
26 - Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice
27 - Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice
28 - Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
29 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice
30 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
32 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice
33 - Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022
34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

35 - Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice

K) Procesní body 2
36 - Informace
37 - Interpelace
38 - Diskuze
39 - Závěr

 

usnesení č. 67/4/2022

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.6.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 68/4/2022

Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2021 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 69/4/2022

Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 70/4/2022

Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2022+ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 71/4/2022

Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 3.000.000 Kč pro Charitu Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 na dofinancování provozu Domova na Dómském pahorku v roce 2022,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Charitou Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 (viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 72/4/2022

Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům

ZM schvaluje:

a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací nad 50 tis. Kč sportovním spolkům na úhradu navýšení nákladů na zabezpečení celoroční činnosti v roce 2022 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 73/4/2022

Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“

ZM schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center,

b) zajištění spolufinancování projektu „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 25.000.000,00 Kč.

 

usnesení č. 74/4/2022

Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022

ZM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 mezi Taneční školou Funky Dangers z.s., Brožíkova 2127/11, 412 01 Litoměřice, IČO: 022 90 103 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 75/4/2022

Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze orig. zápisu.

 

usnesení č. 76/4/2022

Schválení obecně závazných vyhlášek - a) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 77/4/2022

Schválení obecně závazných vyhlášek - b) OZV č. 3/2022 – Požární řád

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, Požární řád (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 78/4/2022

Schválení obecně závazných vyhlášek - c) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 79/4/2022

Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice, IČO: 00263958, zastoupeným starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Trnovany, se sídlem Trnovany 37, 412 01 Litoměřice, IČO: 00556220, zastoupenou starostkou obce Bc. Martinou Čechovou s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 80/4/2022

Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova

ZM schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova,

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

 

usnesení č. 81/4/2022

Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova

ZM schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova,

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

 

usnesení č. 82/4/2022

Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace - a) projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R)“

ZM schvaluje předložení projektu „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 18 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce.

 

usnesení č. 83/4/2022

Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace - b) projekt „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 12 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce.

 

usnesení č. 84/4/2022

Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace - c) projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění financování realizace projektu ve výši 3,3 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud bude projekt součástí programového rámce.

 

usnesení č. 85/4/2022

Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“

ZM schvaluje

a) předložení žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“,

b) zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu.

 

usnesení č. 86/4/2022

Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č 2619 o výměře 1368 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za cenu dle znaleckého posudku.

 

usnesení č. 87/4/2022

Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna

ZM schvaluje adresný záměr prodeje stavby neevidované v katastru nemovitostí – železniční zastávky Litoměřice-Cihelna, stojící na pozemku parc.č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví Správy železnic, st. organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1.

 

usnesení č. 88/4/2022

Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 89/4/2022

Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM částečně revokuje usnesení č. 49/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 132, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

usnesení č. 90/4/2022

Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice

ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemků parc. č. 330/4, st. 171, 337/16, 478/4, 478/5, vše v k.ú. Třeboutice (Sběrný dvůr Třeboutice) ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3, IČO: 01312774, za pozemky parc.č. 5412/23, 5412/25 v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví města Litoměřice.

 

usnesení č. 91/4/2022

Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2018/6, 2018/8 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice na ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3, IČO: 01312774.

 

usnesení č. 92/4/2022

Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemků dle odborného vyjádření č. 2/2022 části parc.č. 4828/1, 4828/4 a 4768/2 (nutný GP) cena pod stavbou cyklostezky za 206 Kč/m2 a zbylé části za 23 Kč/m2 od pana RNDr. Sxxxxxxxxx Sxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zlaté Hory, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

usnesení č. 93/4/2022

Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 94/4/2022

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 o výměře 33 m2 (ost.plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111.

 

usnesení č. 95/4/2022

Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice

a) ZM schvaluje směnu pozemků, částečně dle nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 (pozn. směna se nevztahuje na kompaktní předávací stanici ve vlastnictví ENERGIE Holding a.s. umístěné na odděleném pozemku parc.č. 4008/137), 4008/133, 4008/134, 4008/135, 4008/52, 4008/53, 4008/55, 5227/30, 5227/31, 5227/33, 5227/42, 5227/108, 5227/109, 5227/36 a 5227/39 z vlastnictví města Litoměřice do vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 09637338, za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o. do vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Litoměřice. Společnost GL Development s.r.o. uhradí městu Litoměřice doplatek rozdílu ceny ve výši 36.195.580 Kč včetně DPH a dále uhradí 1/2 celkových nákladů ve výši 101.333 Kč včetně DPH za vyhotovení GP, ZP a projektovou dokumentaci a dále uhradí za znalecký posudek č. 9/3396/22 v plné výši 9.680 Kč včetně DPH a také 1/2 správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 96/4/2022

Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje prodej klasické hrobky v sektoru IV. A, s evidenčním číslem 168, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 18.140 Kč + 21 % DPH, paní Rxxxxxx Pxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 97/4/2022

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1933/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let.

 

usnesení č. 98/4/2022

Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022

ZM částečně revokuje usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.117,60 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 99/4/2022

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje vyřazení uvedených položek z účetní evidence z důvodu posouzení kompetentní osobou s doporučením o vyřazení (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 100/4/2022

Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice za nejvyšší dosaženou kupní cenu 6.900.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Office BAU s.r.o., se sídlem Dominikánská 124/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 09179178. Kupující bere na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 23.08.2022. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniká.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Chrudimská

Dne: 24.6.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu