ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 17.9.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 17. 9. 2020
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 26

 

96/4/2020
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
R. Kozák, Ing. Kocánek, J. Růžička97/4/2020
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Elman, Ing. Douša98/4/2020
Doplnění/stažení bodů programu
ZM schvaluje doplnění bodu č. 11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc.99/4/2020
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
9 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.
10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta
11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc
E) Odbor územního rozvoje
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran
F) Útvar Pro lidi
13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
G) Odbor správy nemovitého majetku města
15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice
26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší)
32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice
38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice
40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
H) Procesní body 2
41 - Informace
42 - Interpelace
43 - Diskuze
44 - Závěr

 

100/4/2020
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.9.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

101/4/2020
Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020 - 2.kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1 (viz příloha orig. zápisu).

 102/4/2020
Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
ZM schvaluje:
a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč, a to nejpozději do 15.12.2021,
b) dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

 

103/4/2020
Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Zahradě Čech s.r.o, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu Vánoční trhy 2020, které se budou konat ve dnech 11. 12. - 23. 12. 2020,
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).104/4/2020
Prominutí dluhu – smluvní pokuta
ZM schvaluje uzavření Dohody o částečném prominutí smluvní pokuty mezi městem Litoměřice a společností HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO:25048902 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).105/4/2020
HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc
ZM schvaluje:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč spolku HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice,
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS/185/2020 (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).106/4/2020
„PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran
a) ZM schvaluje ukončení projektu „PAVE – První energeticky aktivní budova v ČR“.
b) ZM schvaluje Žádost o zrušení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran a pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

107/4/2020
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2020.

 

108/4/2020
Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
ZM
a) bere na vědomí Druhou průběžnou roční zprávu Zdravého město Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (viz příloha orig. zápisu),
b) ukládá koordinátorce ZM a MA21 předložit do stanoveného termínu zprávu včetně příloh PS pro MA21 RVUR společně s žádostí o odložení auditu UR o jeden rok.

 

109/4/2020
Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky v sektoru I.Jshr, s evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

110/4/2020
Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení v sektoru II.A, s evidenčním číslem 17 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

111/4/2020
Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr směny části pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/80 o výměře cca 188 m2 v k.ú. Pokratice, za část pozemku parc.č. 657/22 o výměře cca 153 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP) s doplatkem rozdílu ceny žadatelem a za podmínky odsouhlasení konceptu řešení parkovacího areálu včetně plánovaných stavebních úprav Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice.

 

112/4/2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice.

 

113/4/2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice a s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání v částce 2.730 Kč.

 

114/4/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

115/4/2020
Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice (souhlasným prohlášením, směnou pozemků nebo darovací smlouvou) mezi Povodím Ohře, s.p. a městem Litoměřice.

 

116/4/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 o výměře cca 330 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice k účelu uvedenému žadatelem s ohledem na jiné využití této části pozemku dle územního plánu.

 

117/4/2020
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ (nutný GP).

 

118/4/2020
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice (nutný GP), a to za podmínky, že prodej bude realizován až po zbudování komunikace, viz grafické znázornění v příloze.

 

119/4/2020
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich částí – pozemek parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), parc. č. 4008/52 (ostatní plocha), parc. č. 4008/53 (ostatní plocha), parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) a parc. č. 4008/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 3500 m2. Podmínky způsobu prodeje budou projednány Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.

 

120/4/2020
Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715.900 Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem k celku od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

121/4/2020
Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/88 o výměře 147 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému 1/2 vzhledem k celku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 274.000 Kč, včetně uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4.840 Kč, znaleckého posudku ve výši 1.936 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099451 a za splnění podmínky vybudování opěrné zdi pro kontejnerové stání dle parametrů stanovených Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice s termínem dokončení opěrné zdi do 30.6.2021 pod smluvní pokutou ve výši 10.000 Kč.

 

122/4/2020
Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/89 o výměře 335 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu smluvní ve výši 624.440 Kč, a to 1/2 částky při podpisem kupní smlouvy a 1/2 částky nejpozději do 30.6.2021, včetně uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4.840 Kč, znaleckého posudku ve výši 1.936 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099451.

 

123/4/2020
Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku 5.880 Kč + 21 % DPH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

124/4/2020
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva s uzavřením věcného práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

125/4/2020
Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší)
ZM částečně revokuje usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 a schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice, od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4.

 

126/4/2020
Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
ZM schvaluje smlouvu č. 2077345378 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6, IČO: 60162694 spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene-služebnosti stezky a cesty k předmětným pozemkům ve prospěch ČR Ministerstva obrany.

 

127/4/2020
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3131/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

128/4/2020
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 o výměře 1585 m2 (ostatní plocha) včetně komunikace v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od Projektové kanceláře Štěpánek a spol. spol. s r.o., IČO: 48293121, Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu je podmíněno předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace mezi městem Litoměřice a vlastníky 12 přilehlých pozemků a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka pozemku na účet města Litoměřice.

 

129/4/2020
Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1.000.000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

 

130/4/2020
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).


131/4/2020
Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/21, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.260.000 Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Křešice.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 22.09.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu