ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.6.2021

Z Á P I S

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22. 6. 2021 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 26

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluveni: Ing. Marek Kocánek

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:

R. Kozák, Mgr. Adámek, L. Wünsch

 

usnesením č. 65/3/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Douša, J. Růžička

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 66/3/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

Ing. Lončák, MBA, Mgr. Hermann

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín  

REPORT je přílohou orig. zápisu.

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Červín

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Panaš navrhl stažení bodu č. 25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje stažení bodu č. 25 z programu jednání.

Hlasováním: Pro: 10, Proti: 12, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

nebyl návrh přijat.

Žádný bod nebyl doplněn ani stažen.

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 67/3/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV (Ing. Lončák, MBA)
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Litoměřice za rok 2020 (Mgr. Krejza)
8 - Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s. (starosta)
9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci
projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (L. Wünsch)
10 - Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu (L. Wünsch)
C) Kancelář starosty a tajemníka (starosta)
11 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu
psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů
12 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje doba nočního klidu
13 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
14 - Žádost o poskytnutí dotace – Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. (Mgr. Krejza)
E) 1. Místostarosta
15 - Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku –
státního podniku v likvidaci (Mgr. Krejza)
16 - Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy
k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou (L. Wünsch)
17 - Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným známkám (L. Wünsch)
18 - Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (Mgr. Krejza)
19 - Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní
zařízení v Litoměřicích (L. Wünsch)
20 - Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi (L. Wünsch)
F) Útvar Pro lidi
21 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+ (starosta)
22 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020 (starosta)
23 - Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021 (Mgr. Hermann)
G) Tajemník
24 - Statut sociálního fondu č. 1/2021 (starosta)
H) Odbor územního rozvoje (Mgr. Červín)
25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
26 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú.
Litoměřice
27 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice
28 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice
29 - Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
I) Odbor správy nemovitého majetku města (MUDr. Štěrba)
30 - Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
31 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice
35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
J) Procesní body 2
36 - Informace
37 - Interpelace
38 - Diskuze
39 - Závěr

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

Diskuze: Ing. Lončák

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 68/3/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9.6.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 69/3/2021

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2020 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 (viz přílohy orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s. - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Diskuze: starosta, Mgr. Krejza, Mgr. Panaš, MUDr. Štěrba, Mgr. Adámek
Technická poznámka: MUDr. Vysoudil, MBA, MUDr. Štěrba, Ing. Lončák, MBA – nahlásili vztah k projednávanému bodu

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 70/3/2021

ZM schvaluje

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 20.000.000,- Kč pro Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 za účelem spolupodílení se na investicích do nemovitého majetku, který je využíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z.

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 4, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 71/3/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu "Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví" (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

10 - Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 72/3/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Kancelář starosty a tajemníka

11 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Diskuze: starosta, Mgr. Adámek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 73/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

12 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 74/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

13 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 75/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

14 - Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 76/3/2021

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., se sídlem Kréta 158, 412 01 Terezín, IČO: 26999234 na uskutečnění projektu 11. Divadelní benefiční festival, který se bude konat ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2021,

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) 1. Místostarosta

15 - Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 77/3/2021

a) ZM schvaluje podání návrhu na jmenování pana Zdeňka Bezděky, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, likvidátorem Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci, Lidická 2, Litoměřice, IČO: 14864835.

b) ZM pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka podáním návrhu k příslušnému soudu na jmenování likvidátora.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

16 - Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou - předkládá: Lukas Wünsch

Diskuze: L. Wünsch, T. Sarnovsky

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 78/3/2021

ZM schvaluje:

a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřených se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, dohodou ke dni 30.6.2021 (návrhy dohod viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

17 - Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným známkám - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 79/3/2021

ZM zrušuje usnesení č. 12/1/2017 v části III., kterým si vyhradilo:

ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o:

1. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv,

2. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

18 - Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 80/3/2021

ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

19 - Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích - předkládá: Lukas Wünsch

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Adámek, PhDr. Simerská, Ing. Křížová (vedoucí OŠKSaPP), Bc. Mokrá (ředitelka PO MKZ)

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 1:

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141,

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to za cenu 1 Kč,

c) ZM neschvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním: Pro: 9, Proti: 10, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh přijat.

 

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 2:

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141.

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s odkoupením dlouhodobého majetku od společnosti Zahrada Čech s.r.o. za cenu uvedenou ve znaleckém posudku: 3.738.907 Kč a drobného majetku za cenu 100.000 Kč.

c) ZM schvaluje upravené rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP dle usnesení přijatého pod písmenem b).

Hlasováním: Pro: 9, Proti: 6, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh přijat.

 

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 3:

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141.

b) ZM neuděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701.

c) ZM ukládá Městským kulturním zařízením nechat vypracovat oponentní znalecký posudek, kdy jeho zhotovitel bude vybrán komisí, ve které bude ředitelka MKZ a po jednom zástupce z každé opoziční strany.

Hlasováním: Pro: 10, Proti: 9, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh přijat.

 

Původní návrh:

usnesením č. 81/3/2021

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141,

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem (viz příloha orig. zápisu),

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním: Pro: 17, Proti: 7, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

byl schválen původní návrh.

 

20 - Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 82/3/2021

ZM schvaluje záměr prodeje obchodního podílu města Litoměřice ve výši 50 % ve společnosti Zahrada Čech s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 24154130. Cena za podíl bude stanovena po zpracování mimořádné účetní závěrky společnosti Zahrada Čech s.r.o. k 31.7.2021 a návrh smlouvy o převodu podílu bude předložen na jednání ZM dne 16.9.2021.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 10, Nehlasovalo: 0

 

V 17:17 hodin odešel Mgr. Krejza – 25 členů ZM

F) Útvar Pro lidi

21 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+ - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 83/3/2021

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2021+ (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

22 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 84/3/2021

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

V 17:20 hodin přišel Mgr. Krejza – 26 členů ZM

23 - Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021 - předkládá: Mgr. Petr Hermann

Diskuze: Mgr. Hermann

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 85/3/2021  

ZM schvaluje

a) odstoupení od Deklarace z 27. 6. 2002

b) přijetí a následné naplňování nové Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím programu Zdravé město (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

V 17:24 hodin odešel MUDr. Jenček – 25 členů ZM

G) Tajemník

24 - Statut sociálního fondu č. 1/2021 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 86/3/2021

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (MUDr. Jenček)

 

V 17:24 hodin přišel MUDr. Jenček – 26 členů ZM

H) Odbor územního rozvoje

25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

Diskuze: Ing. Brunclíková, MBA (vedoucí OÚR)

V 17:28 hodin byla vyhlášena přestávka 10 minut.

Pokračování v diskuzi: Mgr. Adámek, Ing. Brunclíková, MBA, starosta, Mgr. Panaš, Mgr. Červín

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 87/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

26 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 88/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

27 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 89/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

28 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 90/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

29 - Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 91/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice dle GP 4923-36/2021.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 4, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

I) Odbor správy nemovitého majetku města

30 - Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

Diskuze: MUDr. Štěrba

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 92/3/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 2902/1 výměře 101 m2 (ostatní komunikace), parc.č. 2902/2 o výměře 20 m2, parc.č. 2902/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 2902/4 o výměře 23 m2 (vše zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice

a

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

31 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 93/3/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný GP) se zřízením služebnosti práva chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

32 - Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 94/3/2021

ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice manželům panu Mxxxxx Axxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Jxxxxxxxx Axxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.000 Kč, uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 5.929 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující jsou si vědomi nutnosti zachování veřejné přístupové cesty na prodávaném pozemku a stávajících vodovodních přípojek, které se nachází v tomto pozemku.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 95/3/2021

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1577/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

34 - Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 96/3/2021

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 2472/197 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP od pana Ing. Mxxxxxxxx Pxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 97/3/2021

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 2.6.2021 (zápis č. 1-3,5-9) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

J) Procesní body 2

36 - Informace - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta

  • informoval o podané rezignaci tajemníka MěÚ a ukončení jeho pracovního poměru k 30.6.2021, zároveň mu poděkoval za odvedenou práci

Mgr. Čigáš (tajemník) se k tomuto vyjádřil a poděkoval za spolupráci

  • pozval na slavnostní otevření Pivovaru Litoměřice dne 24.6.2021 od 14:30 hodin a s ním spojené otevření nové expozice věnované historii a současnosti litoměřického pivovarnictví v prvním patře objektu pivovaru a ochutnávkou dvou druhů piva
  • dále pozval na Vinařské Litoměřice konané ve dnech 25.-26.6.2021 v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích

PhDr. Simerská

  • vznesla dotaz týkající se povolení instalace zábradlí před Svobodnou ZŠ v Jarošově ulici a požádala zodpovědné osoby k prošetření stavu a možností řešení

Ing. Brunclíková, MBA (vedoucí OÚR) odpověděla – chodník v Jarošově ulici je příliš úzký; požádala o souhlasné stanovisko DI PČR, na jehož základě prověří zákonné možnosti

T. Sarnovsky

  • pozval přítomné zastupitele na seminář k problematice projektu GEOSOLAR, který se uskuteční dne 28.6.2021 od 15:30 hod. v prostorách prezentační místnosti RINGEN

 

37 - Interpelace - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Nebyla podána žádná interpelace.

 

38 - Diskuze - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Mgr. Hermann na začátku bloku vystoupil s prezentací Zdravého města Litoměřice

Mgr. Chlupáč, Mgr. Panaš, L. Wünsch, Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

39 - Závěr - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast

a ukončil jednání ZM v 18:30 hod.

Příští zasedání se koná dne 16. září 2021 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

…………………………………………………………………………………

Ing. Radek Lončák, MBA                                                          Mgr. Petr Hermann

ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin

Zápis byl vyhotoven 28. června 2021

Přílohy:

 Podklady ZM (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu