ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.6.2019

ZÁPIS
3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.6.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 24 od 16:20 h 26 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluven: J. Růžička, MUDr. Jenček (přišel v 16:09 h), J. Skřivánek (přišel v 16:20 h)

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Kocánek, Mgr. Klupák

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
PhDr. Hrbek, Ing. Hrkal, Mgr. Hošek

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
MUDr. Kubec, MUDr. Jenček (ústně navržen starostou Ing. Douša)

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

Mgr. Adámek vznesl připomínku k hlasování o ověřovatelích zápisu, které bylo zmatečné vzhledem k situaci, kdy starosta navrhl ověřovatele MUDr. Kubce a Ing. Doušu, ale tato změna nebyla zaznamenána v návrhu na usnesení a nebylo zřejmé, o čem zastupitelé hlasují. Po příchodu MUDr. Jenčka starosta požádal zastupitele, aby znovu hlasovali a Ing. Douša sdělil, že na své nominaci netrvá.

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
MUDr. Kubec, MUDr. Jenček

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 2. jednání ZM dne 11. 4. 2019 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 2. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 11.4.2019:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4.2019
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
Ing. Lončák, MBA
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
SPLNĚNO
Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková
3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
SPLNĚNO – všechny smlouvy byly do 31.5.2019 vráceny podepsané a smlouvy nad 50 tis. jsou vyvěšeny v registru smluv
4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
SPLNĚNO – smlouvu podepsaly obě strany a dne 25.4.2019 byla vyvěšena v registru smluv
5. Program Regenerace MPR 2019
SPLNĚNO – odesláno na MK ČR k vydání rozhodnutí o výši finanční podpory
Mgr. Krejza, Ing. Křížová
6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
SPLNĚNO – žádost o dotaci podána dne 29.5.2019
7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“:
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o.
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů akce
PLNĚNO – probíhá příprava žádosti na výzvu 10/2019, realizace akce 2020
8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO – zpracovává se žádost na katastrální úřad
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA
9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
SPLNĚNO – smlouva podepsána
10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Fond ohrožených dětí Klokánek a Diecézní charita)
SPLNĚNO – smlouva podepsána
11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
SPLNĚNO – dotační program dán na vědomí
12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce a přijetí nadačního příspěvku
SPLNĚNO – smlouva podepsána
L. Wünsch, Ing. Bc. Jurková
13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
Návrh nebyl přijat, bude opět předloženo ZM 13.06.2019
14. Schválení dohody o splátkách dluhu
SPLNĚNO – dohoda o splátkách dluhu uzavřena
15. Prominutí příslušenství dluhu
PROBÍHÁ – dohody připraveny k podpisu, zatím nepodepsány druhou stranou
16. Dohoda o splátkách dluhu
PROBÍHÁ – dohody připraveny k podpisu, zatím nepodepsány druhou stranou
Mgr. Krejza, Mgr. Härting
17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
SPLNĚNO
starosta, Ing. Mgr. Lachman
18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
SPLNĚNO – vyhláška byla vyvěšena po stanovenou dobu, nabyla účinnosti a MV ČR ji shledalo v souladu se zákonem
Mgr. Chlupáč, Bc. Skoková
19. Pojmenování městské tržnice
SPLNĚNO
PhDr. Hrbek, Ing. Nejtek
20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM
SPLNĚNO
Mgr. Červín, Ing. Zalabáková

Majetkové záležitosti: MUDr.Štěrba, Mgr. Härting
Záměry:
21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
Prodej bude projednán v ZM 13.06.2019
22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196/52 v k.ú. Pokratice
Prodej bude projednán v ZM 13.06.2019
23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM 13.06.2019
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice
Prodej bude projednán v ZM 13.06.2019
25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
SPLNĚNO – podepsáno
26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
Převod bude projednán v ZM 13.06.2019
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
SPLNĚNO
28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v některých z příštích ZM

Prodeje:
29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
SPLNĚNO
33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
PLNĚNO – smlouva odeslána
34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO
36. Prodej pozemku parc.č. 610/1, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO – KS připravená k podpisu
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)
SPLNĚNO

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Mgr. Krejza navrhl stažení bodu č. 2 Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
a místo něj navrhl doplnění bodu: Poskytnutí dotace – MTB TOUR

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

Vzhledem k chybnému výběru bodu k hlasování (III. Kontrola plnění), navrhl starosta hlasovat znovu o doplnění/stažení bodu programu:

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Informace k nemocnici
2. Poskytnutí dotace – MTB TOUR
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019
5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018
6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s.
7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích
12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem
13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019

Majetkové záležitosti:
Záměry:
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM

Prodeje:
21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově
23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

J. Skřivánek přišel v 16:20 h – 26 členů ZM.

1. Informace k nemocnici
Komentář: Mgr. Chlupáč, Mgr. Panaš
Diskuze: T. Sarnovský, Ing. Lončák, MBA, Ing. Löwy, Mgr. Krejza, Alena Rožcová (zástupkyně petičního výboru), PhDr. Hrbek, MUDr. Vysoudil, MBA, Prim. MUDr. Zoran Nerandžič (zástupce petičního výboru), Ing. Miroslav Janošík a Mgr. Eva Holubová (zástupci petičního výboru), Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR), Eduard Hamele (občan města), MUDr. Štěrba, Ing. Jan Schiller (poslanec PČR za ANO2011), RSDr. Stanislav Rybák (náměstek hejtmana ÚK pro zdravotnictví), Ing. Matys, MUDr. Petr Pachir (zástupce přípravného výboru), Prim. MUDr. Jan Milota (zástupce petičního výboru), Radim Šmídek (občan města), Ing. Petr Urbánek (občan města, zastupitel ÚK), Mgr. Panaš, Ing. Zdeněk Rosol (občan města)
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Po ukončení diskuze vyhlásil starosta dvacetiminutovou přestávku.

Vzhledem k nízkému počtu přítomných zobrazujícím se na hlasovacím zařízení se zastupitelé znovu prezentovali – přítomno 26 členů ZM.

Mgr. Adámek předložil protinávrh za stranu ANO2011 a Zelení a Piráti.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Adámka:

a) ZM bere na vědomí:
1) Výroční zprávu MěN za r. 2018, účetní zprávu za r. 2018 a zprávu auditora za r. 2018
2) Informaci o jednání s orgány veřejné správy ve vztahu k litoměřické nemocnici
3) Informaci o vývoji hospodaření MěN v I. pololetí r. 2019
4) Informaci o personálním stavu MěN
5) Informaci o stavu budov MěN a nutnosti oprav a investic v následujících dvou letech

b) ZM ukládá všem orgánům města bezodkladně zastavit veškeré kroky vedoucí k jakékoli formě převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli jiný právní subjekt.

c) ZM rozhoduje minimálně po dobu tohoto volebního období zachovat všechny nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. ve výhradním provozování a vlastnictví města Litoměřice či jím výhradně vlastněných společností a organizací.

Hlasováním
Pro 13 proti 1 zdrželo se 12 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

 

Hlasování o původním návrhu:

ZM bere na vědomí:
1) Výroční zprávu MěN za r. 2018, účetní zprávu za r. 2018 a zprávu auditora za r. 2018
2) Informaci o jednání s orgány veřejné správy ve vztahu k litoměřické nemocnici
3) Informaci o vývoji hospodaření MěN v I. pololetí r. 2019
4) Informaci o personálním stavu MěN
5) Informaci o stavu budov MěN a nutnosti oprav a investic v následujících dvou letech

Pro 18 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

Technická poznámka: PhDr. Simerská
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

2. Poskytnutí dotace – MTB TOUR
Diskuze: Mgr. Adámek, Ing. Křížová
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč Spolku litoměřických cyklistů, Jiřího z Poděbrad 188/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 035 06 223 na realizaci 5. ročníku MTB TOUR České středohoří, který se bude konat 29. 9. 2019.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

V 19:25 h odešel T. Sarnovský – 25 členů ZM.

3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích

ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů podanou dne 13.5.2019 pod č.j. MULTM/0032656/19/KST/ECh (petice viz příloha orig. zápisu).

Pro 25              proti 0               zdrželo se 0                 nehlasovalo 1 (T. Sarnovský)

V 19:33 h přišel T. Sarnovský – 26 členů ZM.

 

4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019
Komentář: Ing. Lončák, MBA
Diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Mgr. Lachman
(odkaz na videozáznam:ZDE )

Ing. Hrkal navrhl hlasovat o každém návrhu na usnesení jednotlivě.

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019 (viz příloha orig. zápisu) kromě rozpočtových opatření správního odboru – položek výdajů č. 7 - 10.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

Technická poznámka: Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

b) ZM schvaluje rozpočtová opatření správního odboru – položek výdajů č. 7 – 10 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

V 19:35 h odešel Mgr. Krejza – 25 členů ZM.

5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2018 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 (viz přílohy orig. zápisu) a schvaluje přijatá nápravná opatření (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Mgr. Krejza)

 

6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s.
Diskuze: L. Wünsch (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu 7. ročník Litoměřických svátků hudby, který se bude konat ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 14 proti 3 zdrželo se 8 nehlasovalo 1 (Mgr. Krejza)

 

7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
Komentář: Mgr. Härting (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu L. V., bytem Litoměřice a paní P. V., bytem Litoměřice.

Hlasováním
Pro 12 proti 3 zdrželo se 10 nehlasovalo 1 (Mgr. Krejza)
nebyl návrh přijat.

 

V 19:41 h přišel Mgr. Krejza – 26 členů ZM.

 

8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
Diskuze: Ing. Hrkal, Mgr. Čigáš
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na projekt aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“.
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů projektu.
(Anotace projektu viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na pořízení technického vybavení pro městskou kompostárnu.
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích

ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let pana B. Š., bytem Litoměřice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem

ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku vyplývajícího z Dohod o přistoupení jednotlivých účastníků (příspěvkové organizace města Litoměřice a Zahrada Čech s.r.o.) a Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-114726584667_0 uzavřené dne 29.4.2019 se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019

ZM deleguje pana Mgr. Petra Hoška jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Majetkové záležitosti:
Záměry:


14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 o výměře cca 38 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice (nutný oddělovací GP).

Pro 22 proti 3 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

V 19:53 h odešel T. Sarnovský – 25 členů ZM.

 

16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
Komentář: MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 o výměře cca 40 m2 (nutný oddělovací GP) v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (T. Sarnovsky)

 

V 19:55 h přišel T. Sarnovský – 26 členů ZM.

 

17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu (darování) částí pozemků parc.č. 4008/95 o výměře cca 73 m2, parc.č. 4008/112 o výměře cca 1 m2 a parc.č. 4008/116 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Litoměřice, nutný oddělovací geometr. plán.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře 27 m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 o výměře 1100 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Žitenice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Prodeje:

21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1821/4, v domě č.p. 1821 stojícím na pozemku parc. č. 3718/15 a souvisejících podílů ve výši 3940/297888 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 858.000,- Kč panu M. Š., bytem Křešice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově

ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení (urnového pomníku), evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově za cenu znaleckého posudku 4.820 Kč + 21 % DPH panu J. F., bytem Potůčky.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Na základě připomínky MUDr. Jenčka podal za pracovní předsednictvo MUDr. Vysoudil, MBA návrh na pokračování jednání po 20. hodině bez přestávky. Zastupitelé tento návrh hlasováním bez hlasovacího zařízení schválili.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
Komentář: MUDr. Štěrba
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost. plocha) a 196//52 o výměře 4 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice, panu J. F. a paní J. F., oba bytem Litoměřice, do podílového spoluvlastnictví za cenu smluvní 116.314 Kč za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 8.651 Kč a znaleckého posudku ve výši 3.993 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
Tato cena byla stanovená pro období po ukončení soudního sporu u OS v Litoměřicích a KS v Ústí n.L. Jde o prodej, který se řešil řadu let, kdy se nejdříve muselo dořešit dvojí vlastnictví žádaných pozemků, následně probíhala digitalizace území v k.ú. Pokratice. Od roku 2004 byl řešen soudní spor o vlastnictví předmětných pozemků, který byl ukončen až v roce 2008. Výše uvedená prodejní cena pozemků byla opakovaně projednána a doporučena v majetkové komisi při Radě města Litoměřice.

Pro 17 proti 1 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, za kupní cenu ve výši 4.359.000 Kč.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/66 (ostatní plocha) o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 74.400 Kč panu M. H., bytem Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou splátkách, 1/2 ceny při podpisu smlouvy a 1/2 do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč, GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/65 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 289.850 Kč paní J. R., bytem Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou splátkách, 1/2 ceny při podpisu smlouvy a 1/2 do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč, GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/92 o výměře 10 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu R. S., bytem Litoměřice, za cenu smluvní 1.000 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/91 o výměře 22 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu J. R., bytem Litoměřice, za cenu smluvní 2.200 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/90 o výměře 4 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Pokratice manželům Ing. J.J. a Mgr. I. J., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní 400 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)

ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 191/14 o výměře 344 m2 (orná půda), 191/18 o výměře 22 m2, 306/6 o výměře 9997 m2, 306/33 o výměře 136 m2 a 306/51 o výměře 536 m2 (vše ost. plocha) v k.ú. Mlékojedy, do vlastnictví obce Mlékojedy, IČO: 0526151, Mlékojedy č.p. 41.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 1.920.000 Kč se zřízením služebnosti telekomunikačního zařízení ve prospěch prodávajícího, uhrazení nákladů za znalecký posudek 6.700 Kč a GP 12.300 Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 20.05.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Mgr. Panaš
(odkaz na videozáznam:ZDE)

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1272/1, 1272/3 v k.ú. Litoměřice dle GP 4659-2018383/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.768 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 660/1, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/19, 1268/20, 1268/22, 1268/24, 1272/1, 1313/27, 1313/28 v k.ú. Litoměřice dle GP 4624-2018186/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 19.320 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4020/1,4021/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4672-1718/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.556 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č.1168 v k.ú. Pokratice, dle GP 1438-13/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 422 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav horkovodního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4682-135/2018 ve prospěch oprávněného spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 4.416 Kč + 21 % DPH.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VIII. Informace
starosta
- informoval o otevření Vědecko-výzkumného centra GTE
- poděkoval všem zaměstnancům MěÚ a tajemníkovi za obhájení ocenění „Přívětivý úřad“ v celostátním finále

tajemník
- doplnil informaci pana starosty a poděkoval za podporu při schvalování rozpočtových opatření, aby mohl úřad pokračovat v dalších projektech (např. bezbariérový úřad)

L. Wünsch
- od 1.7.2019 bude městskou autobusovou dopravu provozovat Autobusy Karlovy Vary a.s.; na základě požadavků občanů budou jezdit celkem 4 linky

Mgr. Krejza
- dostali jsme nabídku na zapojení se do platformy Ústeckého kraje, týkající se možnosti získání dotace na pořízení autobusu na vodíkový pohon; budeme zjišťovat více informací

T. Sarnovský
- informoval o proběhlé soutěži a vítězném návrhu nového grafického vizuálu města

Ing. Bc. Břeňová
- doplnila T. Sarnovského – v následujících 3 měsících dojde autorkou vítězného návrhu k dopracování nového grafického vizuálu v souladu s podmínkami soutěže. Již máme připravený harmonogram jeho představení zástupcům města i veřejnosti. Do konce letošního roku ještě budeme uplatňovat grafický vizuál k oslavám 800 let města, od ledna začneme aplikovat vizuál nový.

PhDr. Hrbek
- podal informace z jednání na KÚÚK ohledně „VRT“ trasování rychlovlaku Praha – Drážďany
Díky dlouhodobé snaze řady lidí byla vybrána tzv. Litoměřická varianta. Úsek Praha-Litoměřice by měl být pilotní a dle SŽDC hotov do roku 2030. 21.6.2019 bude absolvovat jednání o přesném vedení trasy. Zájemcům z řad zastupitelů poskytne na požádání v el. podobě.

 

IX. Interpelace
Žádný příspěvek.

 

X. Diskuze
L. Wünsch (prezentace), Ing. Douša, Ing. Kocánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

XI. Závěr


Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 20:40 hod.
Příští zasedání se koná dne 12.9.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

……………………
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

……………………………………….………………………..
MUDr. Petr Kubec     a      MUDr. Miroslav Jenček
ověřovatelé zápisu

 

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 19.4.2019

Přílohy:

Podkladové materiály (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu