ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.6.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 22. 6. 2021

od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 26

 

65/3/2021

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Douša, J. Růžička

 

66/3/2021

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

Ing. Lončák, MBA, Mgr. Hermann

 

67/3/2021

Hlasování o programu

ZM schvaluje program dnešního jednání:

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020
8 - Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.
9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
10 - Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
C) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů
12 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
13 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
14 - Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
E) 1. Místostarosta
15 - Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci
16 - Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou
17 - Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným známkám
18 - Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
19 - Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
20 - Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi
F) Útvar Pro lidi
21 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+
22 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020
23 - Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021
G) Tajemník
24 - Statut sociálního fondu č. 1/2021
H) Odbor územního rozvoje
25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
26 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice
27 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice
28 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice
29 - Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
I) Odbor správy nemovitého majetku města
30 - Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
31 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice
35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
J) Procesní body 2
36 - Informace
37 - Interpelace
38 - Diskuze
39 - Závěr

 

68/3/2021

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9.6.2021 (viz příloha orig. zápisu).


69/3/2021

Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2020 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 (viz přílohy orig. zápisu).

 

70/3/2021

Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.

ZM schvaluje

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 20.000.000,- Kč pro Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 za účelem spolupodílení se na investicích do nemovitého majetku, který je využíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z.

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

71/3/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu "Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví" (viz příloha orig. zápisu).

 

72/3/2021

Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

73/3/2021

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).

 

74/3/2021

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

 

75/3/2021

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

76/3/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., se sídlem Kréta 158, 412 01 Terezín, IČO: 26999234 na uskutečnění projektu 11. Divadelní benefiční festival, který se bude konat ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2021,

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

77/3/2021

Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci

a) ZM schvaluje podání návrhu na jmenování pana Zdeňka Bezděky, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, likvidátorem Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci, Lidická 2, Litoměřice, IČO: 14864835.

b) ZM pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka podáním návrhu k příslušnému soudu na jmenování likvidátora.

 

78/3/2021

Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou

ZM schvaluje:

a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřených se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, dohodou ke dni 30.6.2021 (návrhy dohod viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

79/3/2021

Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným známkám

ZM zrušuje usnesení č. 12/1/2017 v části III., kterým si vyhradilo:

ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o:

1. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv,

2. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv.

 

80/3/2021

Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

81/3/2021

Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141,

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem (viz příloha orig. zápisu),

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

82/3/2021

Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi

ZM schvaluje záměr prodeje obchodního podílu města Litoměřice ve výši 50 % ve společnosti Zahrada Čech s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 24154130. Cena za podíl bude stanovena po zpracování mimořádné účetní závěrky společnosti Zahrada Čech s.r.o. k 31.7.2021 a návrh smlouvy o převodu podílu bude předložen na jednání ZM dne 16.9.2021.

 

83/3/2021

Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2021+ (viz příloha orig. zápisu).

 

84/3/2021

Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

85/3/2021

Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021

ZM schvaluje

a) odstoupení od Deklarace z 27. 6. 2002

b) přijetí a následné naplňování nové Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím programu Zdravé město (viz příloha orig. zápisu).

 

86/3/2021

Statut sociálního fondu č. 1/2021

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

87/3/2021

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice.

 

88/3/2021

Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice.

 

89/3/2021

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice.

 

90/3/2021

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice.

 

91/3/2021

Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice dle GP 4923-36/2021.

 

92/3/2021

Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 2902/1 výměře 101 m2 (ostatní komunikace), parc.č. 2902/2 o výměře 20 m2, parc.č. 2902/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 2902/4 o výměře 23 m2 (vše zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice

a

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice.

 

93/3/2021

Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný GP) se zřízením služebnosti práva chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí.

 

94/3/2021

Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice manželům panu Mxxxxx Axxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Jxxxxxxxx Axxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.000 Kč, uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 5.929 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující jsou si vědomi nutnosti zachování veřejné přístupové cesty na prodávaném pozemku a stávajících vodovodních přípojek, které se nachází v tomto pozemku.

 

95/3/2021

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1577/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

96/3/2021

Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 2472/197 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP od pana Ing. Mxxxxxxxx Pxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

97/3/2021

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 2.6.2021 (zápis č. 1-3,5-9) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Dne: 23.6.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu