ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.6.2019

USNESENÍ
VÝPIS
3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.6.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 26


Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 3. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

67/3/2019
Informace k nemocnici
ZM bere na vědomí:
1) Výroční zprávu MěN za r. 2018, účetní zprávu za r. 2018 a zprávu auditora za r. 2018
2) Informaci o jednání s orgány veřejné správy ve vztahu k litoměřické nemocnici
3) Informaci o vývoji hospodaření MěN v I. pololetí r. 2019
4) Informaci o personálním stavu MěN
5) Informaci o stavu budov MěN a nutnosti oprav a investic v následujících dvou letech

 

68/3/2019
Poskytnutí dotace – MTB TOUR
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč Spolku litoměřických cyklistů, Jiřího z Poděbrad 188/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 035 06 223 na realizaci 5. ročníku MTB TOUR České středohoří, který se bude konat 29. 9. 2019.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

69/3/2019
Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích
ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů podanou dne 13.5.2019 pod č.j. MULTM/0032656/19/KST/ECh (petice viz příloha orig. zápisu).

 

70/3/2019
a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019 kromě rozpočtových opatření správního odboru – položek výdajů č. 7 - 10
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019 (viz příloha orig. zápisu) kromě rozpočtových opatření správního odboru – položek výdajů č. 7 - 10.

 

71/3/2019
b) Rozpočtová opatření správního odboru – položky výdajů č. 7 - 10
ZM schvaluje rozpočtová opatření správního odboru – položek výdajů č. 7 – 10 (viz příloha orig. zápisu).

 

72/3/2019
Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018
ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2018 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 (viz přílohy orig. zápisu) a schvaluje přijatá nápravná opatření (viz příloha orig. zápisu).

73/3/2019
Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu 7. ročník Litoměřických svátků hudby, který se bude konat ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

74/3/2019
Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018
ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

75/3/2019
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na projekt aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“.
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů projektu.
(Anotace projektu viz příloha orig. zápisu).

 

76/3/2019
Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na pořízení technického vybavení pro městskou kompostárnu.
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

 

77/3/2019
Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let pana B. Š., bytem Litoměřice.

 

78/3/2019
Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem
ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku vyplývajícího z Dohod o přistoupení jednotlivých účastníků (příspěvkové organizace města Litoměřice a Zahrada Čech s.r.o.) a Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-114726584667_0 uzavřené dne 29.4.2019 se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

 

79/3/2019
Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019
ZM deleguje pana Mgr. Petra Hoška jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019.

 

80/3/2019
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

81/3/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 o výměře cca 38 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice (nutný oddělovací GP).

 

82/3/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 o výměře cca 40 m2 (nutný oddělovací GP) v k.ú. Litoměřice.

 

83/3/2019
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

84/3/2019
Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu (darování) částí pozemků parc.č. 4008/95 o výměře cca 73 m2, parc.č. 4008/112 o výměře cca 1 m2 a parc.č. 4008/116 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Litoměřice, nutný oddělovací geometr. plán.

 

85/3/2019
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře 27 m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice.

 

86/3/2019
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 o výměře 1100 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Žitenice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

87/3/2019
Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1821/4, v domě č.p. 1821 stojícím na pozemku parc. č. 3718/15 a souvisejících podílů ve výši 3940/297888 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 858.000,- Kč panu M. Š., bytem Křešice.

 

88/3/2019
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení (urnového pomníku), evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově za cenu znaleckého posudku 4.820 Kč + 21 % DPH panu J. F., bytem Potůčky.

  

89/3/2019
Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost. plocha) a 196//52 o výměře 4 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice, panu J. F. a paní J. F., oba bytem Litoměřice, do podílového spoluvlastnictví za cenu smluvní 116.314 Kč za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 8.651 Kč a znaleckého posudku ve výši 3.993 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
Tato cena byla stanovená pro období po ukončení soudního sporu u OS v Litoměřicích a KS v Ústí n.L. Jde o prodej, který se řešil řadu let, kdy se nejdříve muselo dořešit dvojí vlastnictví žádaných pozemků, následně probíhala digitalizace území v k.ú. Pokratice. Od roku 2004 byl řešen soudní spor o vlastnictví předmětných pozemků, který byl ukončen až v roce 2008. Výše uvedená prodejní cena pozemků byla opakovaně projednána a doporučena v majetkové komisi při Radě města Litoměřice.

 

90/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, za kupní cenu ve výši 4.359.000 Kč.

 

91/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/66 (ostatní plocha) o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 74.400 Kč panu M. H., bytem Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou splátkách, 1/2 ceny při podpisu smlouvy a 1/2 do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč, GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.

 

92/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/65 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku 289.850 Kč paní J. R., bytem Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou splátkách, 1/2 ceny při podpisu smlouvy a 1/2 do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč, GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.

 

93/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/92 o výměře 10 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu R. S., bytem Litoměřice, za cenu smluvní 1.000 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

 

94/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/91 o výměře 22 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu J. R., bytem Litoměřice, za cenu smluvní 2.200 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

  

95/3/2019
Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/90 o výměře 4 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Pokratice manželům panu Ing. J. J. a paní Mgr. I. J., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní 400 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

 

96/3/2019
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 191/14 o výměře 344 m2 (orná půda), 191/18 o výměře 22 m2, 306/6 o výměře 9997 m2, 306/33 o výměře 136 m2 a 306/51 o výměře 536 m2 (vše ost. plocha) v k.ú. Mlékojedy, do vlastnictví obce Mlékojedy, IČO: 0526151, Mlékojedy č.p. 41.

 

97/3/2019
Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 1.920.000 Kč se zřízením služebnosti telekomunikačního zařízení ve prospěch prodávajícího, uhrazení nákladů za znalecký posudek 6.700 Kč a GP 12.300 Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234.

 

98/3/2019
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 20.05.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

99/3/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1272/1, 1272/3 v k.ú. Litoměřice dle GP 4659-2018383/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.768 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

100/3/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 660/1, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/19, 1268/20, 1268/22, 1268/24, 1272/1, 1313/27, 1313/28 v k.ú. Litoměřice dle GP 4624-2018186/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 19.320 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

101/3/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4020/1,4021/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4672-1718/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.556 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

102/3/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č.1168 v k.ú. Pokratice, dle GP 1438-13/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 422 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

103/3/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav horkovodního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4682-135/2018 ve prospěch oprávněného spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 4.416 Kč + 21 % DPH.

 

..………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

..………………………..
Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 19.6.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu