Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. zasedání zastupitelstva 9. března 2000

USNESENÍ
z 2. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného dne 9. března 2000 od 16.00 hod. v zasedací síni v MěÚ v Litoměřicích


Počet přítomných členů MZ:  20 členů

Městské zastupitelstvo projednalo a:


I. schvaluje:

1.převzetí opěrné zdi na pozemku č. 1492 v k.ú.Litoměřice v ul. U Pramene do majetku města

2.prodej pozemku č. 809/1 o výměře 318 m2 uživatelům garáží ve dvorním traktu Na Valech 21 za cenu dle znaleckého posudku (30.270,- Kč).

3.prodej části pozemku č. 615/1 o výměře 31 m2 v k.ú.Pokratice žadatelům manželům Jobovým, bytem v Janáčkově ul. č. 2 , za cenu dle znaleckého posudku.

4.prodej části domu č.3/1558 v Tylově ul. manželům Helclovým za cenu dle znaleckého posudku.

5.  záměr prodeje budovy č. 160 a pozemků č.1 a 2 v k.ú.Pokratice (objekt bývalé školy v Pokraticích) formou obálkové metody, přičemž navržená cena bude stanovena dle nového znaleckého posudku.

6.změnu citace usnesení MZ bodu č. I./7 ze dne 16.12.99.
MZ schválilo zadání změny územně plánovací dokumentace pro pozemky č. 4005/3, 4005/12, 4005/17, 4005/18 a 4005/19 v k.ú.Litoměřice z pozemků určených pro tělovýchovu a sport a pro pozemek č. 4005/2 v k.ú. Litoměřice z plochy veřejné zeleně na pozemky pro celoměstskou vybavenost s tím, že náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace ponese navrhovatel, tj. společnost Sallerova výstavba.
Správná citace zní: "MZ schválilo vypracování zadání změny územně plánovací dokumentace pro ..."

7.podání žádosti o státní bezúročnou půjčku ve výši 8,580.600,- Kč, která bude sloužit k poskytování zvýhodněných úvěrů majitelům bytových a rodinných domů a bytů a k úhradě nákladů na opravy městských bytů.

8. rozpočtovou změnu u pol. č. 8226 - zvýšení o 78.100,- Kč (investiční náklady na rekonstrukci ul. Štursova v oblasti dopravního značení).

9.záměr využívat možnosti financování investičních akcí pomocí dodavatelských úvěrů.

10.uvolnění 50 tis. částky z rezervy rozpočtu města na  vypracování  projektové dokumentace na vybudování veřejných toalet na Mírovém nám. 10/18 - průjezd.

11.  podnikatelský záměr vzniku Městské informační sítě a pověřuje starostu města k podpisu společenské smlouvy o vzniku společnosti s ručením omezeným, která bude schválený podnikatelský záměr uskutečňovat.
Zároveň schvaluje do funkce prvního jednatele společnosti :

-  zástupce starosty p. Terbera
-  tříčlennou dozorčí radu ve složení :

  • 1.ing Bezděka
  • 2.p. Szántó
  • 3. ing. Hrkal

12.zahájení činnosti příspěvkové organizace "Centra pro postižené děti a mládež" ke dni 1.9.2000.

13.vyhlášku č.1/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.4/1994 o místních poplatcích.

14.  úpravu (chyba v součtové části) znění svého usnesení  č. II/1 a III/4 ze dne  16.12  týkající se nabídky nedobytných pohledávek  k prodeji za 1% z celk.  části z 737.101,-- Kč na 764.601,- Kč.

15.členství Města Litoměřice ve Sdružení pro výstavbu a provoz Labské vinařské cyklistické cesty.

16.rozpočtovou změnu u pol. č. 09014 - zvýšení o 90.000,- Kč na nákup vozidel pro městskou policii dle varianty č. 2 ( varianty viz příloha orig. tohoto zápisu) -  zakoupit dvě nová vozidla formou leasingu. Finanční prostředky získané prodejem dosavadních vozidel budou evidovány na straně příjmů městské policie.


II. neschvaluje:


III. rozhodlo:

1.o podání žádosti o státní dotaci na výstavbu 30 nájemních bytů v objektu "Hotel Krebs"ve výši 9,600.000,- Kč

2. že po zajištění všech  právních i technických náležitostí  bude mezi Městem Litoměřice a bytovým družstvem, které založí a.s. Vocel,  uzavřena smlouva o spoluvlastnictví a spolufinancování této stavby.


IV. ukládá:

1.zástupci starosty p. Terberovi, aby ve spolupráci s ekonomickým odborem vypracoval a na zasedání MZ 20.dubna 2000 předložil ke schválení obecní vyhlášku, která bude upravovat postup při použití státní bezúročné půjčky.

2.městské radě zapracovat možnost financování formou dodavatelských úvěrů ve výzvě k podání veřejné nabídky jako kritérium pro hodnocení nabídky.a zároveň  oběma zástupcům starosty, aby na zasedáních MZ pravidelně informovali zastupitele, ve kterých výběrových řízeních a v jaké míře bylo této možnosti využito.


V. revokuje:

1.své usnesení č. III./3 ze dne 16.12.1999 o zřízení příspěvkové organizace "Centra pro postižené děti a mládež" v části týkající se data zahájení činnosti.


VI. nerevokuje:

1. své usnesení č. I/b ze dne 12.8.1999 v části týkající se ceny pozemků č. 809/18 o výměře 21 m2 a č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice.

2.své usnesení z 11. zasedání dne 16.12.1999 v bodech II/1 a III/4, ve kterých MZ rozhodlo o odepsání pohledávek z pokut ve stavebním řízení uvedených v bodech 1 a 2 návrhu a z nedoplatků kupních cen v bodu 3, celkem ve výši 442.121,40 Kč.


VII. bere na vědomí:

1.informaci o hospodaření města za rok 1999 a ukládá vedoucímu ekonomického odboru předložení výsledků hospodaření ke schválení po provedení přezkoumání hospodaření Okresním úřadem v Litoměřicích.


ing. Margita Kadeřábková
zástupce starosty

p. Antonín Terber
zástupce starosty

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu