ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. zápis z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 8.3.2022

 
 

Z Á P I S
2. mimořádné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 8. 3. 2022

od 17:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68


Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.
Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.
Hlasováno bez hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).
Počet přítomných členů ZM: 22

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA
Omluveni: Mgr. Václav Červín, Mgr. Karel Krejza, Ing. Vladimír Matys, PhDr. Lenka Simerská, Lukas Wünsch
Tajemník: Ing. Pavel Richter
Právník: Bc. Martina Skoková
Zapisovatel: Eva Šimková

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
Pracovní předsednictvo: Roman Kozák, MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Jan Hrkal

 

usnesení č. 19/2/2022
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

PhDr. Filip Hrbek, Ing. Marek Kocánek, Mgr. Petr Hošek

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 20/2/2022
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:

Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Petr Hermann

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 1. jednání ZM dne 27.1.2022 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: starosta
Report viz příloha orig. zápisu.

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

Žádný příspěvek

 

5 - Hlasování o programu
usnesení č. 21/2/2022
ZM schvaluje program dnešního mimořádného jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Finanční pomoc Ukrajině
C) Procesní body 2
7 - Informace
8 - Interpelace
9 - Diskuze
10 - Závěr
Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

B) Odbor ekonomický
6 - Finanční pomoc Ukrajině - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
usnesení č. 22/2/2022
ZM odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině, porušování svobod, demokracie a lidských práv.
a) ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 500 tis. Kč na celostátní veřejnou sbírku „Charita pro Ukrajinu“ vyhlášenou Charitou České republiky – sbírkový účet č. 55660022/0800, variabilní symbol 104.
b) ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 500 tis. Kč na lokální veřejnou sbírku „Ukrajina – lokální podpora ve městě Litoměřice“ vyhlášenou litoměřickou pobočkou Charity České republiky – sbírkový účet č. 295034610/0300, variabilní symbol 2402.
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Procesní body 2
7 - Informace
Starosta
- podal informaci z jednání krizového štábu svolaného na základě invaze ruských vojsk na Ukrajině a o poskytování pomoci ukrajinským uprchlíkům koordinované městem a Charitou. Starosta poděkoval ředitelce Charity Mgr. Karolíně Wankovské za spolupráci
Ing. Douša
- požádal o komunikaci s neziskovými organizacemi
PhDr. Hrbek
- informoval o nově zřízeném odkazu na stránkách města pod názvem „Litoměřice pomáhají Ukrajině“ ( https://www.litomerice.cz/litomericepomahaji ) poskytující veškeré informace pro nové příchozí občany z Ukrajiny v jejich rodném jazyce.
Starosta
- pracovní jednání ZM na téma litoměřické výtopny se koná 21.3.2022 od 17 hodin v zasedací síni U Mrázů (vedlejší budova Mírové nám. pč.17 v 2.patře u odboru OSVaZ)

 

8 - Interpelace
Žádný příspěvek

9 - Diskuze
Žádný příspěvek

10 - Závěr


Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil mimořádné jednání ZM v 17:30 hod.
Příští zasedání se koná dne 21. dubna 2022 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 
Ing. Jiří Adámek a Mgr. Petr Hermann
ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. března 2022

 

 Přílohy:

podklad k jednání (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu