ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.4.2021

 

Z Á P I S

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22. 4. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 22

v 17 h příchod MUDr. Vysoudil, MUDr. Štěrba: 24

 

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Jan Fišera Ing., Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Lukas Wünsch

Omluveni: Ing. Ivo Elman, Ing. Vladimír Matys, Aleš Stibal

Pozdější příchod: MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:

Mgr. Krejza, T. Sarnovsky, Mgr. Hošek

 

usnesením č. 29/2/2021  

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

PhDr. Hrbek, Ing. Hrkal, MUDr. Jenček

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 30/2/2021  

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

MUDr. Kubec, Ing. Löwy

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín

REPORT je přílohou orig. zápisu

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Žádný bod nebyl doplněn ani stažen.

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 31/2/2021  

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Program jednání:

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

8 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

9 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč

10 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč

11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s.

13 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“

14 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města

15 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021

 E) Útvar Pro lidi

16 - Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

17 - Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021

F) Kancelář starosty a tajemníka

18 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021

19 - Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

20 - Volba soudních přísedících

G) Různé

21 - Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR

H) Odbor územního rozvoje

22 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice

23 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice

I) Odbor správy nemovitého majetku města

24 - Úprava schváleného splátkového kalendáře

25 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice

26 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice

27 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice

28 - Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice

29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice

30 - Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice

31 - Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty

32 - Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice

33 - Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice

34 - Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice

35 - Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98 ,99 v k.ú. Pokratice

36 - Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice

37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice

38 - Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020

39 - Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího

J) Procesní body 2

40 - Informace

41 - Interpelace

42 - Diskuze

43 - Závěr

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA  

Diskuze: Ing. Lončák, Ing. Hrkal

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 32/2/2021  

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12.4. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

7 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. - předkládá: Lukas Wünsch  

Diskuze: L.Wünsch, Ing. Kocánek, Ing. Hrkal – položil 4 otázky, Bc. Mokrá)

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Kocánka:

ZM schvaluje:

a) odklad splátek nájemného za užívání nemovitostí za měsíce duben - červen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, a to do 30.11.2021.

b) prominutí úroků z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek za měsíce duben – červen 2021.

Hlasováním:

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 15, Nehlasovalo: 0

nebyl protinávrh schválen

 

usnesením č. 33/2/2021

ZM schvaluje

a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce duben, květen a červen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 363.000 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 22.4. 2021, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 14, Proti: 7, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

8 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 34/2/2021  

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

9 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 35/2/2021  

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

10 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: MUDr. Jenček, Mgr. Adámek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 36/2/2021  

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021 - předkládá: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 37/2/2021  

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2021 ve výši 2.035.000,- Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 350.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s. - předkládá: Lukas Wünsch

usnesením č. 38/2/2021  

ZM schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč. organizaci ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků org. ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice na podporu ZŠ Lolwe v Keni (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

13 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“ - předkládá: Lukas Wünsch  

Mgr. Panaš navrhnul oddělené hlasování o přidělení a nepřidělení dotací:

ZM schvaluje oddělené hlasování.

Hlasováním:

Pro: 12, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

nebylo oddělené hlasování schváleno

 

usnesením č. 39/2/2021  

ZM schvaluje

a) přidělení a nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 (viz příloha č. 1 a č. 2 orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

14 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - předkládá: Lukas Wünsch  

usnesením č. 40/2/2021  

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2021 – 31.12.2021 (Smlouva viz příloha originálu zápisu).

a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se touto službou.

 b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnické centrum“.

 c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

15 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021 - předkládá: Lukas Wünsch 

Technická připomínka Ing. Kocánka – rozdíl v částkách a) x b) = opraveno

usnesením č. 41/2/2021  

ZM schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410

 b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) Útvar Pro lidi

16 - Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR - předkládá: Mgr. Milan Čigáš

usnesením č. 42/2/2021  

ZM schvaluje nominaci zastupitele města Mgr. Petra Hermanna, politika Zdravého města Litoměřice, do volby rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2021 - 2023.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

17 - Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 - předkládá: Mgr. Petr Hermann  

Slovo předkladatele Mgr. Hermanna

(odkaz na videozáznam:ZDE)

usnesením č. 43/2/2021  

ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

F) Kancelář starosty a tajemníka

18 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 44/2/2021  

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, xxxxxxxxxxxxxx, jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 17.6.2021.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

19 - Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 45/2/2021  

ZM deleguje do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, nar. xxxxxxxxx, jako zástupce města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

20 - Volba soudních přísedících - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 46/2/2021  

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: - paní Mxxxxxx Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice,

- paní Dxxx Lxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Různé

21 - Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR - předkládá: Tomáš Sarnovsky

Slovo předkladatele Tomáše Sarnovského

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 47/2/2021  

ZM pověřuje Odbor územního rozvoje k zahájení úkonů za účelem získání stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody v souladu s §55a odst. 3 stavebního zákona a následného zpracování stanoviska pořizovatele k danému podnětu na změnu územního plánu.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) Odbor územního rozvoje

V 16.50h odešel J.Růžička – 21 členů ZM

22 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Václav Červín  

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice.

Hlasováním: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 1

nebyl návrh schválen

V 16.54h se vrátil J.Růžička – 22 členů ZM

Do 17 hodin byla vyhlášena přestávka.

V 17h přišli MUDr. Vysoudil a MUDr. Štěrba – 24 členů ZM

 

23 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice - předkládá: Mgr. Václav Červín  

usnesením č. 48/2/2021  

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

I) Odbor správy nemovitého majetku města

 

24 - Úprava schváleného splátkového kalendáře - předkládá: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 49/2/2021  

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

25 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 50/2/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

26 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 51/2/2021  

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za předpokladu zachování veřejné přístupové cesty a se zřízením VCB ve prospěch města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

27 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 52/2/2021  

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2

 

28 - Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Härting, Ing. Löwy

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 53/2/2021  

ZM schvaluje adresný záměr prodeje bytové jednotky č. 750/2 vymezené v pozemku parc. č. 1688, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je budova č.p. 750, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 1004/3000 na společných částech pozemku parc. č. 1688 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 750 v obci a k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 54/2/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 o výměře 62 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

30 - Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 55/2/2021  

ZM schvaluje adresný záměr prodeje 1/2 podílu o výměře 78,5 m2 pozemku parc. č. 1689, zahrada v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

31 - Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 56/2/2021  

a) ZM ruší usnesení č. I.16 ze dne 25.1.2007. – směnu pozemků v k.ú. Pokratice p.č. 1265/150 (12 m2 ve vl. Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice) za p.č. 1265/158 (16 m2 ve vl. města) z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou bude hradit město Litoměřice.

b) ZM schvaluje směnu pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 k.ú. Pokratice ve vlastnictví manželů PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za pozemek parc.č. 1265/158 o výměře 16 m2 k.ú. Pokratice ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou hradí 1/2 manželé xxxxxxxx a 1/2 město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

32 - Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 57/2/2021  

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 20.800 Kč, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.840 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

33 - Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 58/2/2021  

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.212/11 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pokratice, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 21.700 Kč + DPH, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.445 Kč, geometrického plánu ve výši 6.655 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

34 - Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 59/2/2021  

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/196 o výměře 853 m2 v k.ú. Litoměřice, který je potřebný pro výstavbu páteřní komunikace, od LM Immobilien, s.r.o., Na malém klínu 1787/24, Libeň, Praha 8, IČO: 28437764, za cenu dle znaleckého posudku 456.000 Kč. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

35 - Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98,99 v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 60/2/2021  

ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/100 o výměře 188 m2 v k.ú. Pokratice, za pozemky parc.č. 657/96 o výměře 34 m2, 657/97 o výměře 8 m2, 657/98 o výměře 6 m2 a 657/99 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Pokratice, s doplatkem rozdílu ceny 123.000 Kč ve prospěch města, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 4.840 Kč a 1/2 za vypracování GP ve výši 3.025 Kč a 1/2 správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

36 - Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 61/2/2021  

ZM schvaluje prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 62/2/2021  

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 532/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

38 - Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020 - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 63/2/2021  

ZM schvaluje doplnění usnesení č. 160/5/2020 písm. b) ze dne 3.12.2020: směnná smlouva s Povodím Ohře s.p. bude doplněná o pozemky parc.č. 375/7 o výměře 58 m2 (ost.plocha) a parc.č. 657/77 o výměře 9 m2 (ost.plocha) vše v k.ú. Pokratice, které budou převedeny do vlastnictví města Litoměřice bez finančního vyrovnání.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

39 - Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 64/2/2021  

ZM částečně revokuje usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715 900 Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem k celku od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec I a 1/4 od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a 1/4 od MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

J) Procesní body 2

40 - Informace

Mgr.Hermann

 • možnost nového způsobu komunikace zastupitelů s městem a úřadem. Cíl: efektivní získávání informací pro práci zastupitelů. Jde o setkávání tajemníka, zástupce Zdravého města, případně dalšího pracovníka úřadu. Kontaktní místo-Zdravé město Litoměřice/Mgr.Irena Vodičková, tel.416 916 400 /.
 • Sídliště Střed-setkání s občany. Na základě dvou setkání s občany/2019,2020/ byla zahájena první etapa úpravy pozemku bývalého hřiště MŠ. Po vypracování dvou návrhů vybavenosti se bude podle přání občanů pokračovat. V současné době se pracuje na terénních úpravách.
 • Anketa Desatero priorit online-v současné době je spuštěna akce Ankety, kdy občané našeho města mohou v devíti tématech podávat náměty na zlepšování situace a prostředí v Litoměřicích. Jde o určitou náhradu nemožnosti konání veřejného fóra v současné situaci pandemie. K dnešnímu ránu je vyplněno 348 anket. Akce probíhá do 31.5.2021.

Mgr. Krejza

 • podařilo se nám po dlouhé době získat pozemek v Husově ulici, bude upraven na parkovací plochu

PhDr. Hrbek

 • dojde ke změně parkování ve Svojsíkově ulici, parkoviště v Husově ul. bylo projednáno v komisi územního rozvoje
 • informoval o své nominaci do pracovní skupiny VRT, která byla založena Ústeckým krajem a kde zastupuje ORP Litoměřice, Roudnice n.L. a Lovosice, může poskytnout informace o probíhajících jednáních, případně jsou informace na stránkách https://www.spravazeleznic.cz/vrt

L.Wünsch

 • byl přehodnocen seznam akcí Rodinného stříbra Ústeckého kraje, Zahrada Čech v něm zůstává
 • novým předsedou správní rady Destinační agentury České středohoří byl jmenován Mgr.Bc.Tomáš Rieger, člen Rady Ústeckého kraje

 

V rámci informací Tomáš Sarnovsky prezentoval projekt GEOSOLAR a seznámil přítomné s plány do budoucna ohledně možnosti energetické samostatnosti města (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Starosta informoval o:

 • opravě věže Kalich
 • opravě budovy muzea
 • před dokončením je rekonstrukce ZŠ Masarykova
 • oprava Teplické ul.byla odložena
 • informoval o aktuálním stavu pandemické situace
 • v Litoměřicích máme 3 testovací místa a 2 očkovací centra
 • informoval o převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s.

 

41 - Interpelace  

Mgr. Adámek předal interpelaci, týkající se budoucnosti společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. (výmaz z rejstříku, převedení finančních prostředků za převzetí nemocnice)

 

42 - Diskuze

Mgr. Panaš, L. Wünsch, Mgr. Härting, Ing. Gryndler, MUDr. Jenček, PhDr. Simerská, Ing. Jurková, Ing. Löwy

(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

43 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast

a ukončil jednání ZM v 18:50 hod.

Příští zasedání se koná dne 22. června 2021 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………………………………………………………………

Ing. Radek Löwy                                                       MUDr. Petr Kubec

ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin

Zápis byl vyhotoven 26. dubna 2021

Přílohy:

 Podklady ZM (.pdf)

 Interpelace (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu