ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.4.2021

USNESENÍ

VÝPIS
2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 22. 4. 2021
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centrum v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

Počet přítomných členů ZM: 24

29/2/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Hrkal, MUDr. Jenček

30/2/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
MUDr. Kubec, Ing. Löwy

 

31/2/2021
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání:

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
8 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
9 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
10 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
12 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s.
13 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“
14 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
15 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021
E) Útvar Pro lidi
16 - Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
17 - Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021

F) Kancelář starosty a tajemníka
18 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021
19 - Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
20 - Volba soudních přísedících
G) Různé
21 - Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR
H) Odbor územního rozvoje
22 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
23 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice

I) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Úprava schváleného splátkového kalendáře
25 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice
26 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice
27 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice
28 - Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice
29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice
30 - Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
31 - Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
32 - Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
33 - Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice
34 - Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice
35 - Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98,99 v k.ú. Pokratice
36 - Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice
38 - Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020
39 - Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího
J) Procesní body 2
40 - Informace
41 - Interpelace
42 - Diskuze
43 - Závěr

 

32/2/2021
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12.4. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

33/2/2021

Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
ZM schvaluje
a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce duben, květen a červen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 363.000 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 22.4. 2021, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).34/2/2021
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).35/2/2021
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).36/2/2021
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).37/2/2021
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2021 ve výši 2.035.000,- Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 350.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2021
Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč. organizaci ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků org. ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice na podporu ZŠ Lolwe v Keni (vzor smlouvy viz orig. zápisu).39/2/2021
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“
ZM schvaluje
a) přidělení a nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 (viz příloha č. 1 a č. 2 orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).40/2/2021
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2021 – 31.12.2021 (Smlouva viz příloha originálu zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnické centrum“.
c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.41/2/2021
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021
ZM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).42/2/2021
Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
ZM schvaluje nominaci zastupitele města Mgr. Petra Hermanna, politika Zdravého města Litoměřice, do volby rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2021 - 2023.43/2/2021
Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021
ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

44/2/2021
Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021
ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, xxxxxxxxxxxxxx, jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 17.6.2021.

 

45/2/2021
Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
ZM deleguje do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, nar. xxxxxxxxx, jako zástupce města Litoměřice.

 

46/2/2021
Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: - paní Mxxxxxx Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice,
- paní Dxxx Lxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.


47/2/2021
Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR
ZM pověřuje Odbor územního rozvoje k zahájení úkonů za účelem získání stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody v souladu s §55a odst. 3 stavebního zákona a následného zpracování stanoviska pořizovatele k danému podnětu na změnu územního plánu.

 

48/2/2021
Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice.49/2/2021
Úprava schváleného splátkového kalendáře
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

50/2/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.51/2/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za předpokladu zachování veřejné přístupové cesty a se zřízením VCB ve prospěch města Litoměřice.52/2/2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).53/2/2021
Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje bytové jednotky č. 750/2 vymezené v pozemku parc. č. 1688, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je budova č.p. 750, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 1004/3000 na společných částech pozemku parc. č. 1688 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 750 v obci a k.ú. Litoměřice.

 

54/2/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 o výměře 62 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice.

 

55/2/2021
Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje 1/2 podílu o výměře 78,5 m2 pozemku parc. č. 1689, zahrada v k.ú. Litoměřice.56/2/2021
Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
a) ZM ruší usnesení č. I.16 ze dne 25.1.2007. – směnu pozemků v k.ú. Pokratice p.č. 1265/150 (12 m2 ve vl. Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice) za p.č. 1265/158 (16 m2 ve vl. města) z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou bude hradit město Litoměřice.
b) ZM schvaluje směnu pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 k.ú. Pokratice ve vlastnictví manželů PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za pozemek parc.č. 1265/158 o výměře 16 m2 k.ú. Pokratice ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou hradí 1/2 manželé xxxxxxxx a 1/2 město Litoměřice.57/2/2021
Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 20.800 Kč, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.840 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.58/2/2021
Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.212/11 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pokratice, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 21.700 Kč + DPH, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.445 Kč, geometrického plánu ve výši 6.655 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

59/2/2021
Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/196 o výměře 853 m2 v k.ú. Litoměřice, který je potřebný pro výstavbu páteřní komunikace, od LM Immobilien, s.r.o., Na malém klínu 1787/24, Libeň, Praha 8, IČO: 28437764, za cenu dle znaleckého posudku 456.000 Kč. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

60/2/2021
Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98,99 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/100 o výměře 188 m2 v k.ú. Pokratice, za pozemky parc.č. 657/96 o výměře 34 m2, 657/97 o výměře 8 m2, 657/98 o výměře 6 m2 a 657/99 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Pokratice, s doplatkem rozdílu ceny 123.000 Kč ve prospěch města, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 4.840 Kč a 1/2 za vypracování GP ve výši 3.025 Kč a 1/2 správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

61/2/2021
Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice.62/2/2021
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 532/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.63/2/2021
Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020
ZM schvaluje doplnění usnesení č. 160/5/2020 písm. b) ze dne 3.12.2020: směnná smlouva s Povodím Ohře s.p. bude doplněná o pozemky parc.č. 375/7 o výměře 58 m2 (ost.plocha) a parc.č. 657/77 o výměře 9 m2 (ost.plocha) vše v k.ú. Pokratice, které budou převedeny do vlastnictví města Litoměřice bez finančního vyrovnání.64/2/2021
Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího
ZM částečně revokuje usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715.900 Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem k celku od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec I a 1/4 od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a 1/4 od MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 27.4.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu