Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

11. zasedání zastupitelstva 16. prosince 1999

USNESENÍ
z 11. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného
dne 16. prosince 1999 od 16,00 hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích


Počet přítomných členů MZ: 25

Městské zastupitelstvo projednalo a

I. schválilo:

1. protinávrh JUDr. Krupky:

“ Prodej budovy v ulici Palackého č.1/730 - škola EKONOM, současnému nájemci Občanskému sdružení soukromých učitelů Litoměřice, společně se stavební parcelou č. 3138/1 o výměře 506 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní = znalecký posudek mínus částka 746.121 Kč zbývající k odbydlení.”

2. nákup pozemku č. 161/3 o výměře 17 m2 pozemku č. 161/4 o výměře 10 m2 a pozemku č. 161/2 o výměře 155 m2 v k.ú. Litoměřice od Čs. provincie Řádu Bratří kazatelů - dominikánů za smluvní cenu 20.000 Kč

3. prodej pozemků:

 • č. 1654 o výměře 707 m2
 • č. 1323 o výměře 417 m2
 • č. 1322 o výměře 416 m2
 • č. 2907/9 o výměře 433 m2
 • č. 869 o výměře 522 m2
 • č. 1656 o výměře 712 m2

v k.ú. Litoměřice Stavebnímu bytovému družstvu SCHZ Litoměřice za cenu smluvní 493.170 Kč + 2.971 Kč za úhradu znaleckého posudku

4. prodej pozemku č. 2884/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli p. Janu Břešťanovi, bytem Alšova 4, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 930,- Kč + úhradu oddělov. geometrického plánu ve výši 2.310,- Kč

5. záměr převést z finanční rezervy města částku potřebnou na dokončení opravy terasy pavilonu D s tím, že bude na příštím zasedání MZ informováno o sku- tečné výši použitého obnosu

6. “Komplexní součinnostní program prevence kriminality na rok 2000” dle předloženého návrhu. Žádost o příspěvek bude zaslána na Ministerstvo vnitra ČR.

7. zadání změny územně plánovací dokumentace pro pozemky č. 4005/3, 4005/12, 4005/17, 4005/18 a 4005/19 v k.ú.Litoměřice z pozemků určených pro tělovýchovu a sport a pro pozemek č. 4005/2 v k.ú. Litoměřice z plochy veřejné zeleně na pozemky pro celoměstskou vybavenost s tím, že náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace ponese navrhovatel, tj. společnost Sallerova výstavba

8. účast Města Litoměřice na pilotním programu strukturálních fondů s názvem “Využití kapacity ČOV Litoměřice” jako předkladatele projektu a zároveň schvaluje založení sdružení obcí za účelem realizace uvedeného projektu a členství Města Litoměřice v něm


II. neschválilo:

1. odepsání níže uvedených nedobytných pohledávek z účetnictví Města Litoměřice:

 • manželé Květoňovi 89. 584,40 Kč
 • manželé Domeckých 5.000,-- Kč
 • Martin Macháček 5.000,-- Kč
 • Josef Bereš, Lovosice 5.000,-- Kč
 • Rogner v.o.s. Terezín 7.500,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 18.900,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 300.000,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 135.960,-- Kč
 • Čech s.r.o  186.520,-- Kč s příslušenstvím a náklady řízení
 • manželé Netopilíkovi 3.469,08 Kč
 • manželé Mühlfeitovi 7.668,-- Kč

celkem pohledávky 737.101,-- Kč


III. rozhodlo:

1. po zhodnocení situace o stažení bodu “Prodej areálu bývalého Zahradnictví TSM Litoměřice v ul. Žernosecká” z programu jednání MZ

2. o podání žádosti na Pozemkový fond ČR o převod pozemků dle seznamu ze dne 24.11.1999 do vlastnictví Města Litoměřice v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb.

3. o zřízení příspěvkové organizace Města Litoměřice s právní subjektivitou s názvem “Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež ” v ul. Revoluční od 1. 4. 2000

4. na návrh ing. Kadeřábkové o prodeji níže uvedených nedobytných pohledávek za cenu ve výši 1 % z celkové částky pohledávek pro společnost LITOPIVO s.r.o. Ústí n. L. (zástupce ing. Z. Bezděka):

 • manželé Květoňovi 89. 584,40 Kč
 • manželé Domeckých 5.000,-- Kč
 • Martin Macháček 5.000,-- Kč
 • Josef Bereš, Lovosice 5.000,-- Kč
 • Rogner v.o.s. Terezín 7.500,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 18.900,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 300.000,-- Kč
 • EBEN interier s.r.o. Litoměřice 135.960,-- Kč
 • Čech s.r.o. 186.520,-- Kč s příslušenstvím a náklady řízení
 • manželé Netopilíkovi 3.469,08 Kč
 • manželé Mühlfeitovi 7.668,-- Kč

celkem pohledávky 737.101,-- Kč

5. o poskytnutí půjčky MPaČ s.p. v likvidaci, Litoměřice ve výši 700 tis. Kč na úhradu daňových nedoplatků, splatnou se zúročením dle obvyklé sazby z výtěžku prodeje majetku podniku

6. aby volné peněžní prostředky města až do celkové výše 30 mil. Kč byly zhodnocovány nákupem podílových listů peněžních fondů a depozit s nej- nižším rizikem a zajišťujícím podstatně vyšší výnosnost než běžné účty. Pro financování výdajů města pak o získání potřebných prostředků zpětným prodejem podílových listů a depozit do stejné celkové výše.

7. o založení Fondu bydlení s platností od 1.1.2000. Fond bude tvořen a čerpán způsobem uvedeným v návrhu k dnešnímu jednání MZ


IV. vzalo na vědomí:

1. sdělení právních zástupců Města Litoměřice JUDr. Pavla Krupky a Mgr. Rudolfa Axmanna ve věci nedobytných pohledávek (za pokuty ve stavebním řízení)


VI. pověřilo:

1. vedoucího ekonomického odboru, aby ve spolupráci s předsedou finanční komise města rozhodloval o ukládání volných finančních prostředků Města Litoměřice


p. Jiří Landa
starosta

p. Antonín Terber
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu