Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

10. zasedání zastupitelstva 4. listopadu 1999

USNESENÍ
z 10. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného
dne 4. listopadu 1999 od 16,00 hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích


Počet přítomných členů MZ: 21

Městské zastupitelstvo projednalo a

I. schválilo:

1. v případě prodeje domů v ul. Dobrovského stanovit zvýšení ceny za byt na základě dodatku ke znaleckému posudku na provedené úpravy elektroinstalace

2. prodej části pozemku č. 3871/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Ltm žadatelům Jiřímu a Daniele Juristovým, bytem Švermova 14, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 8.250,- Kč (250 Kč/m2) + 2.625 Kč úhrada za geom. plán

3. prodej pozemku č. 197/5 o výměře 10 m2, pozemku č.197/6 o výměře 8 m2, pozemku č. 198/33 o výměře 46 m2, pozemku č.198/34 o výměře 2 m2 a pozemku č. 199/4 o výměře 54 m2 v k.ú. Pokratice manželům Geltnerovým, bytem Kozinova č.20, Ltm za cenu dle znaleckého posudku vyjma pozemku č. 197/6, který bude prodán za cenu smluvní, celková cena tedy činí 15.180 Kč (p.č.197/6 o výměře 8 m2 250 Kč/m2 + ost. za cenu dle znaleckého posudku)

4. prodej pozemku č. 197/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Pokratice žadatelům JUDr. Vl. a Hildě Fejtovým, bytem Spojovací 2A, Litoměřice za cenu smluvní 300,- Kč/m2

5. prodej části pozemku č. 1700/6 o výměře 36 m2 v k.ú. Ltm žadateli p. Z. Lexovi, Dobrovského 11, Ltm za cenu smluvní 3.370 Kč + 2.628 Kč úhrada za geom. oddělovací plán

6. podmínky dražby pro prodej garáží v ul. Vavřinecká :

p.č. 285 o výměře 14 m2 znalec. posudek 54.450 Kč dražební jistota 10% 5.445 Kč

p.č. 286 o výměře 15 m2 znalec. posudek 51.080 Kč dražební jistota 10% 5.108 Kč

Složení dražební komise pro veřejnou dražbu garáží v ul. Vavřinecká, k.ú. Litoměřice:

 • ing. Jitka Jindrová
 • p. Antonín Terber
 • pí Ludmila Gargulová
 • pí Lenka Jindřichová
 • pí Lenka Donefová
 • p Radim Kříž
 • náhradnice: pí Libuše Šinfeltová
 • licitátor: p. František Klaus
 • náhradník: ing. Zdeněk Bezděka

Termín konání dražby: sobota 11. 12. 1999 v 9,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15/7
Vstupné do dražební místnosti: 100,- Kč
Zveřejnění dražby bude provedeno po dobu 30 dnů na úředních deskách.

Provede se též zveřejnění v tisku.

Termín prohlídky

 • 29.11.1999 9,00 - 9,30 hod.
 • 6.12.1999 9,00 - 9,30 hod.

7. uzavření dohody o finančním narovnání s firmou Uhelné sklady a.s. Prosmyky ve výši stanovené výměrem vydaným Finančním úřadem Litoměřice /daň z nemovitosti za bytový dům v ul. Kozinova/ ve výši 12.015 Kč

8. převod finančních prostředků z rezervy města na likvidaci PDO velko- objemovými kontejnery ve výši 400.000 Kč

9. předložené změny v rozpočtu Města Litoměřice na rok 1999 (druhá rozpoč- tová změna), které projednala a doporučila MR na svém zasedání 14.10.1999 a 25.10.1999 dle předloženého návrhu

10. pozastavení valorizace smluvního nájemného na byty v ulici Karla IV.,  Litoměřice na dobu od 1.7.2000 - 30.6.2002


II. rozhodlo:

1.

a) o trvání zřizovatelství příspěvkové organizace Městská nemocnice Litoměřice

b) o podání žádosti o bezúplatný převod majetku, který užívá MěN v Ltm ze státu na Město Litoměřice v souladu s usnesením vlády č.411/99

2.

a) o prominutí poplatků z prodlení na dluhu z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu nájemníkům, kteří uhradí své nedoplatky v termínu do 31.3. 2000 s tím, že ruší případná platná odlišná rozhodnutí MR v dřívějším období.

Prominutí poplatku z prodlení se týká jen dlužných částek vzniklých před vydáním tohoto usnesení. Nepromíjí se uhrazení nákladů řízení a náklady právního zastoupení.

b) v souvislosti se sníženým zájmem o pronájem nebyt. prostor schválit úpravu nájemného z nebytových prostor na Mírovém náměstí:

přízemí - vchod z náměstí ............... 800,- Kč/m2/rok

přízemí - dvorní trakt ............... 600,- Kč/m2/rok

1. patro ............... 600,- Kč/m2/rok

2. patro ............... 400,- Kč/m2/rok

Sklepní prostory jsou při stanovení nájemného považovány za přízemí s vchodem z náměstí, půdní prostory za 2. patro s tím, že budou zachovány úlevy dle původních pravidel s platností od 1.10.1999.


III. revokovalo:

1. ze dne 1.7.1999 pod bodem 2 g) - prodej bytů resp. podílů domu v ul. Dobrovského


ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu