Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

10. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 15.12.2011

U S N E S E N Í

V Ý P I S

10. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15. 12. 2011 od 16:00 hod.

v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  25

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   10.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

 

278/10/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.12. 2011

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6. 12. 2011 (viz příloha orig. zápisu)

279/10/2011

Rozpočtové opatření – Vinobraní 2011

ZM schvaluje rozpočtové opatření – převod částky 91.773,- Kč (výsledek akce Vinobraní Litoměřice 2011) do rozpočtové rezervy města a dále na ÚZ 01805/1000 (tj. snížení zapojení prostředků z minulých let).

280/10/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

 

281/10/2011

Návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok  2012 (viz příloha orig. zápisu).

282/10/2011

Rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2013 - 2015

ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2013-2015.

283/10/2011

Dodatek ke smlouvě o půjčce Středisku ekolog.výchovy SEVER

ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o půjčce pro Středisko ekologické výchovy SEVER k předfinancování projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“ s prodloužením doby splatnosti do 31.1.2012 (dodatek smlouvy viz. příloha orig. zápisu).

 

284/10/2011

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Helenu Mikelovou, bytem Litoměřice, na částku 28.351,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 800,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

285/10/2011

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Dezidera Gujdu, bytem Litoměřice, na částku 15.070,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

286/10/2011

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro Aurelii Mikelovou, bytem Litoměřice, navýšení o částku 18.224,-Kč s příslušenstvím a snížení měsíční splátky na 1.300,- Kč počínaje prosincem 2011.

287/10/2011

Schválení prominutí poplatku z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 36.425,-Kč ve výši 60%, (tedy 21.855,-Kč), pro Pavla Helcla, bytem Litoměřice.

288/10/2011

Schválení prominutí poplatku z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 96.069,-Kč ve výši 40% (tedy 38.428,-Kč) pro Martu Procházkovou, bytem Litoměřice.

289/10/2011

Souhlas se zastavením exekuce

ZM souhlasí se zastavením exekučního řízení vedeného proti Miloši Bížovi a Ivaně Bížové, oba ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, pro částku 93.040,-Kč s příslušenstvím, z důvodu nemajetnosti.

290/10/2011

Vydání nových obecně závazných vyhlášek regulující provozování VHP a VLT na území města

a) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 15/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

b) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 16/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

291/10/2011                                                                

Schválení záměru využití budovy č. p. 737 na parcele č. 3291 pro účely vybudováníkomunitního aktivizačního a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice

ZM schvaluje záměr využití bytové jednotky v přízemí nemovitosti Litoměřice Předměstí, č. p 737 na parcele 3291 zapsané na LV1 ke vzniku nového komunitního aktivizačního a poradenského centra pro romské rodiny z lokality Revoluční ulice za podmínky, že vznik centra neovlivní negativně provoz budoucího sběrného dvora.

 

292/10/2011

Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o dotaci sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice

ZM schvaluje:

a)       poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na 1.ligu žen ve výši 13.392,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP v rámci dotace na činnost sport. oddílům (žádost viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smlouvy o dotaci (smlouva viz příloha orig. zápisu).

293/10/2011

Odpis nedobytných pohledávek PO MKZ v Litoměřicích 

ZM schvalujePO Městská kulturní zařízení Litoměřice, Na Valech 2028 odpis nedobytných pohledávek ve výši 516.137,00 Kč a zároveň nabídne pohledávky k úplatnému postoupení.      

294/10/2011

Odpis nevymožené pokuty za přestupky, nároku na náhradu škody a nároku náhrady  nákladů řízení z přestupkového řízení po zemřelém

ZM bere na vědomí odpis nevymožené pokuty (pohledávky) za dopravní přestupky a nároku náhrady nákladů řízení v celkové výši 28.000,-Kč, vzniklých v přestupkovém řízení, které vedl Odbor dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice proti Ondřeji Blažíčkovi, bytem Brňany.

295/10/2011

Schválení dohody o narovnání mezi Městem Litoměřice a ČSAD Slaný a.s.

ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání s dopravcem - ČSAD Slaný a.s., IČ: 60193425, se sídlem Lacinova 1366, 274 80 Slaný, kterou se upravují práva a povinnosti vyplývající z užívání autobusového nádraží v roce 2007 a souvisejícího soudního sporu, a stanovuje tyto podmínky :

a)       dopravce zaplatí Městu Litoměřice částku 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korunčeských), a to do 10 dnů od podpisu dohody

b)       Město Litoměřice do 5 dnů od úhrady vezme zpět žalobu na vydání bezdůvodného obohacení v celém rozsahu a v budoucnu již nebude uplatňovat narovnané nároky

c)       dopravce není povinen uhradit příslušenství dlužné částky

d)       náklady soudního řízení nese každá ze smluvních stran sama

 

296/10/2011

Prodej nemovitosti včetně pozemku p.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti včetně pozemku p.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí KS za podmínky úhrady nákladů za přestěhování spisů a provedení zabezpečení nových  prostor pro potřeby správního odboru.

297/10/2011

Prodej pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

298/10/2011

Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice.

299/10/2011

Směna pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice.

300/10/2011

Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku p.č. 2478 o výměře 497 m(ostatní pl.) v k.ú. Litoměřice na ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha

ZM schvaluje podání žádosti  o bezúplatný převod  pozemku p.č. 2478 o výměře 497 m (ostatní plocha)v k.ú Litoměřice vč. povrchu  na ČR, s právem hospodaření pro  Ministerstvo obrany, Tychonovova 221/1, Praha,  zast. VUSS Hradební 772/12, Praha.

301/10/2011

Prodej pozemku p.č. 4556 o výměře 14 m2 (zast.plocha), p.č.4557 o výměře 1623 m2 (zahrada) a p.č. 4559 o výměře 56 m(travní porost)

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4556 o výměře 14 m(zast.plocha), p.č. 4557 o výměře 1623 m2 (zahrada) a p.č. 4559 o výměře 56 m2 (travní porost) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 161.605,-Kč manželům Liborovi a Lucii Kučkovým, bytem A.Muchy 421/8, Litoměřice.

302/10/2011

Prodej části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 mv k.ú.Litoměřice „Komerční a bytové centrum Lineta „ (nutný odděl.geomet.plán)

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) s podmínkou dostavby chodníku  na části pozemku 2191/1 v k.ú. Litoměřice (dle situace) a jeho bezúplatné předání na Město Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě, cena za 550,- Kč/m2JTH Shopping Park Litoměřice s.r.o., IČ 28744489, Teplice

303/10/2011

Prodej pozemku 4521/14 o výměře 19 m2 (zast.) a p.č. 4521/13 o výměře 634 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň)

ZM schvaluje prodej pozemku 4521/14 o výměře 19 m2 (zast.) a p.č. 4521/13 o výměře 634 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 63.080,-Kč paní Vendule Balinové, bytem Most a náklady za odděl.geomet.plán v částce 6.000,-Kč s možností splátek.

304/10/2011

Bezúplatný převod pozemku par.č.1527/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha - komunikace), vl. ČR ÚZSVM, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1527/16 o výměře 21 m2 (ostatní plocha-komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (č.sml. 4323/2011).

305/10/2011

Bezúplatný převod pozemku par.č.246/3 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha - komunikace), vl. ČR ÚZSVM, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 246/3 o výměře 161 m(ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (č.sml. 4994/2011).

306/10/2011

Bezúplatný převod pozemku par.č.4006/89 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- sportoviště), vl. ČR ÚZSVM, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/89 o výměře 2.253 m2  

(ostatní plocha - sportoviště)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha (č. sml. 3394/2011).

307/10/2011

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice vl. PF ČR, Praha

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 196/51, 216/9, 1135, 1171/1, 1171/2, 1265/8, 1265/9 v k.ú. Pokratice a p.č. 1557/2 v k.ú. Litoměřice  z majetku  ČR - Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, Praha 3. (č.sml. 1008981138).

308/10/2011

Doplnění usnesení ZM č. 230/8/11 ze dne 15.09.2011 (směna pozemků s finančním vyrovnáním) v k.ú. Pokratice

Doplnění usnesení ze dne 15.9.2011 pod bodem 230/8/11

ZM schvaluje směny pozemků p.č.195/2 o výměře 48 m2, p.č.194/37 o výměře 33 m2, (vl.K.Pfefferová) za pozemek p.č. 194/36 o výměře 68 m2 (vl. město)v k.ú. Pokratice a nákup pozemků od Květoslavy Pfefferové, bytem Litoměřice p.č. 191/1 o výměře 74 m2 a 192/1 o výměře 72 m2v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 85.410,- Kč s konečnou platností. Náklady spojené s převodem bude hradit Město Litoměřice. (odděl.geomet.plán,znal.posudek, kolek do KN). 

309/10/2011

Revokace části usnesení ZM č. 270/9/11 ze dne 3.11.2011 (prodej pozemku změna kupujícího)

Doplnění usnesení ze dne 3.11.2011 pod bodem 270/9/11

ZM schvaluje  prodej  pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 (zastavěná plocha) a p.č. 1240/1 o výměře 995 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2  tj. 3.925.000,- Kč společnosti A.Charouz, spol.s.r.o IČ: 15888436, Těšňov 1059/1, Praha.

310/10/2011

Prodej stavby č.p. 2022 včetně pozemku p.č. 1313/35 o výměře 507 m2 a p.č. 1313/95 o výměře 639 m2 v k.ú. Litoměřice (bývalá POHODA)

ZM schvaluje prodej stavby č.p. 2022 včetně pozemku p.č. 1313/35 o výměře 507 m2 a p.č. 1313/95 o výměře 639 m2 v k.ú. Litoměřice (bývalá POHODA) za cenu smluvní 2,700.000,- Kč (na 4 roční splátky a s podmínkou zapracování předkupního práva pro město) Diecézní charitě, IČ:40229939, Dómské náměstí 10, Litoměřice.

311/10/2011

Prodej pozemku p.č. 681/16 o výměře 426 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 681/16 o výměře 426 mv k.ú. Litoměřice

za cenu dle znal.posudku ve výši 245.030,- Kč na dvě splátky ½ ceny při podpisu KS a ½ do 31.12.2012 panu Leoši Kuldovi, bytem Litoměřice a náklady za vypracování znal.posudku v částce 3.000,- Kč a odděl.geomet.plán 4.200,- Kč.

312/10/2011

Prodej bytových jednotek – přechody nájmů ul. A.Muchy 425,424 a Pražská 89

 ZM schvaluje prodej, dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ ,byt č. 33, ul. A.Muchy 425, č. 15, Pražská 89 a byt č. 25, A. Muchy 424 v k.ú. Litoměřice.

313/10/2011

Prodej pozemku p.č. 64/ 4 o výměře 20 m2 v k.ú.Litoměřice (zapuštěná TS - Tyršovo náměstí)

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 64/4 o výměře 20m2 v k.ú.Litoměřice spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín  za cenu smluvní ve výši 14.500,- Kč a poplatky za vklad smlouvy do KN.

314/10/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1168 v k.ú. Pokratice

ZM  schvaluje  zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1168 v k.ú. Pokratice dle GP 1230-200/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 488,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

315/10/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 1345/80, 1345/110,1345/115 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/80, 1345/110,1345/115 v k.ú. Pokratice, dle GP 1220-22/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.229,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

316/10/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3826-199/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 683,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

317/10/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.1345/1,1345/7 v k.ú. Pokratice

ZM  schvaluje  zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/1,1345/7 v k.ú. Pokratice dle GP 1101-4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.991,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

318/10/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 891, 897/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 891, 897/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3813-182/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.297,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.                                  

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová

Za správnost zodpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu