Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

10. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.12.2012

 

USNESENÍ

V Ý P I S

10. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13. 12. 2012 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 25

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  10.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

228/10/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4. 12. 2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4. 12. 2012 (viz příloha orig. zápisu)

229/10/2012

Návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2013

ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

230/10/2012

Rezignace člena FV

ZM bere vědomí rezignaci Josefa Čecha na členství ve Finančním výboru při ZM.

231/10/2012

Schválení dodatků č.1 ke zřizovacím listinám PO ZŠ v Litoměřicích

ZM schvaluje:

a) Dodatek č.1 ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz orig. příloha zápisu).

b) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz orig. příloha zápisu).

c) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz orig. příloha zápisu).

d) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz orig. příloha zápisu).

e) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz orig. příloha zápisu).

f) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz orig. příloha zápisu).

232/10/2012

Zápis z likvidační komise

ZM schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 3. 12. 2012 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

233/10/2012

Schválení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Litoměřice

ZM schvaluje aktualizovanou verzi návrhové části Strategického plánu rozvoje města (strategický plán přílohou orig. zápisu)

234/10/2012

Vzetí na vědomí TOP 10 problémů

a)       ZM bere na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.

b)       ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného projednání a ověřené anketou na základě zpracované „Důvodové zprávy“ (viz příloha orig. zápisu).

235/10/2012

Odpis nevymahatelných pohledávek ÚSBH

ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek z evidence ÚSBH v částce 102.847,80 Kč (viz příloha orig.zápisu).

236/10/2012

Prominutí poplatků z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 85.830,-Kč, pro paní D.M., bytem Litoměřice.

237/10/2012

Splátkový kalendář

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Ing. P.L., bytem Litoměřice na částku 48.370,-Kč. Výše splátky činí 1.350,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  leden 2013 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

238/10/2012

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za komunální odpad

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz. příloha orig. zápisu), včetně změny v příloze č.1.

239/10/2012

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 – označování psů

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 , kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů(viz. příloha orig. zápisu).

 

240/10/2012

Sejmutí předkupního práva pro ÚK u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Ústecký kraj u pozemku parc. č. 3408/68 v k.ú. Litoměřice.

241/10/2012

Iktové centrum Městské nemocnice v Litoměřicích

ZM souhlasí se zněním níže uvedeného stanoviska a prohlášení, které bude nedílnou součástí žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích předkládané do 13.výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zveřejněné MZ ČR dne 15.11.2012 a pověřuje starostu Města jejich podpisem.

a) Znění stanoviska zřizovatele Městské nemocnice k realizaci projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích:

„Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že projektový záměr „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“, který bude předložen do 13. výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, žadatelem Městská nemocnice v Litoměřicích, přispívá ke zvýšení kvality systému péče o veřejné zdraví a proto ho doporučuji k realizaci.“

b) Znění čestného prohlášení o spolufinancování projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích:

Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že zajistím spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. celkem ve výši max. 3.750.000,- Kč (odpovídající podíl Jiných národních veřejných prostředků uvedený v Žádosti v kapitole č. 17 - Přehled financování), po celou dobu realizace projektu. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“ bude předložen do 13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Dále se zavazuji, že zajistím financování nezpůsobilých výdajů projektu. Prohlašuji, že zajistím průběžné krytí spolufinancování projektu tj. postupně nabíhajících nákladů projektu tak, aby realizace projektu probíhala  podle časového a věcného harmonogramu. 

242/10/2012

Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 363/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Pokratice.

243/10/2012

Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

244/10/2012

Prodej části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o výměře cca 91 m2 a 1313/94 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o výměře cca 91 m2 a 1313/94 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

245/10/2012

Prodej nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje staveb bez č.p. včetně zastavěných pozemků parc.č. 871/6 – 871/13 v k.ú. Litoměřice.

246/10/2012

Nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 3718/149 o výměře 7 m2 (vše ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 3718/149 o výměře 7 m2(vše ostatní plocha) včetně stavby chodníku v k.ú. Litoměřice za nabídkovou cenu 100.000,- Kč od Ing. arch. V.P., bytem Litoměřice a Ing. J.P., bytem Jesenice.

247/10/2012

Nákup pozemku parc.č. 4724/5 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje  nákup pozemku par.č. 4724/5 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za celkovou kupní cenu 25.000,- Kč od ČD a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha

248/10/2012

Nákup pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 ma bezúplatný převod parc.č. 2472/91 (orná) o výměře 2.365 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP)

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/42 o výměře 895 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši  242.550,- Kč a dále přijetí daru pozemku parc.č. 2472/91  o výměře 2.365 m2  vše v k.ú. Litoměřice od spoluvlastníků pozemků pana F. B.,Louny, pana J. B., Holany, paní H. P., Ústí nad Labem a paní D. U.,Litoměřice k účelu umístění komunikací na Miřejovické stráni. Náklady spojené s vkladem smlouvy do KN a znal.posudek bude hradit Město Litoměřice.

249/10/2012

Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků: p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)

ZM schvaluje prodej nemovitostí – staveb bez č.p. včetně zastavěných pozemků parc.č. 4008/15 o výměře 718 m2, parc.č. 4008/16 o výměře 693 m2, parc.č. 4008/18 o výměře 670 ma parc.č. 4008/22 o výměře 659 m2 , v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH) za cenu smluvní 5.511.980,- Kč a zřízení předkupního práva pro Město Litoměřice, kupujícím Ing. J. J., Litoměřice a Ing.arch. J.J., Litoměřice

a

ZM neschvaluje prodej nemovitosti – stavby bez č.p. včetně zastavěného pozemku parc.č.

4008/15, v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní a zřízení předkupního práva pro Město Litoměřice, kupujícímu SAKORA s.r.o.,IČ 28728807, Palachova 821, Litoměřice.

250/10/2012

Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 mv k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 m(zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 6,- Kč/m2 do podílového spoluvlastnictví panu V. V., Litoměřice a paní V. V. Maškovice.

251/10/2012

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1032991238 od PF ČR , Husinecká 1024, Praha 3

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3910/4 a 3910/9 v k.ú. Litoměřice č.j. 1032991238 od PFČR , Husinecká 1024, Praha 3.

252/10/2012

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1634/2 a 1634/4   v k.ú. Litoměřice, č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

253/10/2012

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3258/7 a 3289/6   v k.ú. Litoměřice, č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

254/10/2012

Bezúplatný převod pozemků  parc.č.3894/4 o výměře 895 m2 a 3894/2 o výměře 117 m2 v k.ú. Litoměřice na PO Městská nemocnice Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 3894/4 o výměře 895 m2 a p.č. 3894/2 o výměře 117 m2 na příspěvkovou organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů pozemků pro záměr vybudování parkovací plochy před hlavním vstupem do nemocnice. Náklady spojené s vkladem do KN hradí žadatel.

255/10/2012

Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“

ZM schvaluje

a)        uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč vl. pozemku spol. Bunek, s.r.o. Vavřinecká 277, Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN.

b)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2639/1,2627/3 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akceŽernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 1.037,- Kč vl. pozemků panu K.Š., Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN.

c)        uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2627/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 256,- Kč vl. pozemku panu Ing. J.V., Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN.

d)       uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2573/1,2573/6,2618/5 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s. Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akceŽernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 9.485,- Kč Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p.o. Ruská 260/12, Dubí a poplatek za vklad smlouvy do KN .

e)        uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení umístěnému na pozemcích  parc.č. 2617/6 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 2.931,- Kč vl. pozemku manželům V. a E. R. Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN.

…………….………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 ……………………………

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu