Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. zasedání zastupitelstva 14. ledna 1999

USNESENÍ

z 1. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích, konaného 
dne 14. ledna 1999 od 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích 


Počet přítomných v 16,08 hod.: 23 členů městského zastupitelstva

Omluveni: MUDr. Ivan Klener, Mgr. Ladislav Chlupáč

Složení pracovního předsednictva: MUDr. Miroslav Jiránek, JUDr. Pavel Krupka, p. Vladimír Zelenka

Složení návrhové komise: ing. Jan Hrkal, PaedDr. Zdeněk Dušek,pí Jana Šourková

Ověřovatelé zápisu: ing. Jan Bechyně, p. Pavel Vilím

 Zapisovatelka: Jana Kühnová

pro 21 proti 0 zdrželo se 2

 Jednání městského zastupitelstva zahájil, přítomné přivítal a průběh zasedání řídil starosta města p. Jiří Landa.

PROGRAM

 • 1) Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise
 • 2) Složení slibu členů zastupitelstva
 • 3) Jednací řád městského zastupitelstva
 • 4) Volba zástupců do okresní školské rady
 • 5) Prominutí pokuty
 • 6) Program prevence kriminality
 • 7) Rozpočet města na r. 1999
 • 8) Převod podílu akcií České spořitelny a.s. obci Miřejovice
 • 9) Informace
 • 10) Interpelace
 • 11) Diskuze
 • 12) Závěr

pro 23 proti 0 zdrželo se 0

2) Složení slibu člena zastupitelstva

Městské zastupitelstvo bere na vědomí, že podle § 29 odst. 2 a 3 Zákona o obcích č. 367/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů složili slib JUDr. Hana Lukešová (US) a nový člen městského zastupitelstva p. Zdeněk Semerád (člen ČSSD).

pro 23 proti 0 zdrželo se 0

Přítomno 25 členů městského zastupitelstva s hlasovacím právem.

3) Jednací řád městského zastupitelstva

a) MZ hlasovalo o návrhu p. Vilíma - rozšíření paragrafu 7 o bod 4) - zveřejňovat závěry městského zastupitelstva v mediích:

pro 12 proti 1 zdrželo se 12

Návrh nebyl přijat.

b) Ing. Bezděka navrhl - doplnit § 7 odst 1- rozesílání usnesení MZ sekretariátům politických stran a sdružení zastoupených v MZ.

Hlasováním:
pro 5 proti 13 zdrželo se 7

návrh nebyl přijat.

c) Pan Vilím podal návrh - doplnění § 5 odstavec 5 - vytvoření prostoru pro vyjádření připomínek občanů jako bod č. 2) programu MZ k bodům projednávaným dle schváleného programu zastupitelstva v celkové délce 20 minut.

Hlasováním:

pro 9 proti 9 zdrželo se 7

návrh nebyl přijat.

d) Ing. Bechyně navrhl - změnu § 3 odst.1 - interval svolávání MZ nejméně 1x za 2 měsíce.

Hlasováním:
pro 5 proti 16 zdrželo se 4

návrh nebyl přijat.

MZ schvaluje jednací řád městského zastupitelstva beze změn dle předloženého

návrhu (viz příloha orig. zápisu).

pro 24 proti 0 zdrželo se 1

4) Volba zástupců do okresní školské rady

MZ projednalo účast zástupců Města Litoměřice v okresní školské radě a zvolilo

jako své zástupce v tomto orgánu:

 • 1) Mgr. Jiří Kučera, řed. ZŠ Havlíčkova ul.
 • 2) MVDr. Petr Pilous, pedagogická veřejnost
 • 3) ing. Margita Kadeřábková, zástupce starosty Města Litoměřice

pro 23 proti 0 zdrželo se 2

5) Prominutí pokuty

MZ projednalo a rozhodlo prominout Mgr. Miroslavu Pokornému úrok z prodlení vyplývající z kupní smlouvy na dům čp. 15 v Eliášově ulici v Litoměřicích, uzavřené dne 23.7.1997. Podmínkou prominutí je, že do 2 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí zaplatí nezaplacený zbytek kupní ceny na tento dům ve výši 1,196.197,- Kč, polovinu soudního poplatku a náklady řízení. Po zaplacení těchto částek vezme Město Litoměřice zpět žalobu vedenou proti němu u Okresního soudu Litoměřice pod čj. Ro 1030/98.

pro 19 proti 0 zdrželo se 6

6) Program prevence kriminality

MZ souhlasí s předloženým návrhem komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 1999 (viz. příloha orig. zápisu).

pro 24 proti 0 zdrželo se 1

7) Rozpočet města na r. 1999

Ing. M. Kadeřábková navrhla doplnění rozpočtu o částku:

a) 300 tis. Kč na plyn. přípojku (Střelecký ostrov)

hlasováním:
pro 23 proti 0 zdrželo se 2

byl návrh přijat.

b) 66.739,- Kč na infrazávoru do dvora v ul. Pekařská

hlasováním
pro 17 proti 0 zdrželo se 8

byl návrh přijat.

Ing. J. Hrkal navrhl doplnit

c) dotaci na provoz koupaliště TJ Slavoj ve výši 500 tis. Kč a zrušit v příjmové položce 4810 - prodej nepotřebných nemovitostí údaje uvedené v závorce (str. 13).

Hlasováním
pro 18 proti 0 zdrželo se 7

byl návrh přijat.

Pan V. Zelenka zdůvodňoval návrh ČSSD přispět na narozené dítě 5.000,- Kč (max. na 3. dítě, do 2,2 násobku životního minima příjmu rodičů).

d) Celková částka na tento příspěvek by činila v rozpočtu částku cca 800 tis. Kč.

Hlasováním
pro 7 proti 7 zdrželo se 11

nebyl návrh přijat.

Pan E. Hamele navrhl vyčlenit v rozpočtu částku

e) 300 tis. Kč na úpravu bývalých WC v Jiráskových sadech.

Hlasováním 
pro 8 proti 2 zdrželo se 15

nebyl návrh přijat.

Pan Vilím požádal o větší přehlednost při vypracování příštího návrhu rozpočtu.

Pan Hamele by uvítal bližší upřesnění celkové dotace MKZ Litoměřice.

Po projednání a doplnění schválilo MZ rozpočet Města Litoměřice  na rok 1999 dle předloženého návrhu (viz. příloha orig. zápisu).

pro 24 proti 0 zdrželo se 1

( v 17,25 hod. odešel p. J. Fousek = 24 přítomných členů MZ )

8) Převod podílu akcií České spořitelny a.s. obci Miřejovice

MZ souhlasí s převodem 169 ks akcií České spořitelny a.s. v celkové jm. hodnotě 16.900,- Kč včetně podílu z výnosů akcií za období 1993-1997 v částce 4.560 ,- Kč obci Miřejovice.

pro 24 proti 0 zdrželo se 0

9) Informace

Starosta informoval o děkovném dopisu ředitele OŘ Policie ČR v Litoměřicích pracovníkům městské policie za bezchybný zásah provedený dne 30.12.1998 a za celkovou spolupráci na vysoké úrovni (dopis viz. příloh orig. zápisu). Zároveň poděkoval strážníku M. Dočkalovi za profesionální poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě v době mimo službu.

Řed. MěN Litoměřice MUDr. Jiránek informoval o stanovisku ministra zdravotnictví o uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče na dobu 5 let v oborech lůžkové péče (viz. příloha orig. zápisu).

Pan Hamele informoval o úspěšných výsledcích mladších žáků v basketbale v ´98 a o přípravě kvalifikace na mistrovství ČR ´99.

Pan Hamele také poděkoval za podrobný rozpis hospodaření města, který obdržel. Tento si vyžádal na základě informací ze schůze s ODS, kde bylo hospodaření města kritizováno. Na základě rozpisu upozorňuje, že se kritika nezakládá na pravdě.

10) Interpelace

Písemné: ing. Č. Paroulek - oprava chodníku, který spojuje ul. Kosmonautů s mostem přes Pokratický potok

MUDr. Jiránek - znovu projednat prodej budovy, kde sídlí Litoměřická organizace JUNÁK (písemný seznam “Důvody, proč nabízený objekt MŠ v ul. Kosmonautů není pro org. Junák vyhovující ”, viz. příloha orig. zápisu)

PaedDr. Dušek - dotaz na ekonomickou výhodnost pro Město Ltm provozovat skládku v Třebouticích

1) Diskuze

P. Hamele mluvil o rušení nočního klidu v ul. Novobranská (“Kufr”), byly by vhodné častější pochůzky městské policie v této oblasti.

Pan Kadeřábek upozornil na vysokou kriminalitu ve městě a navrhl provést monitoring alespoň části města.

Pan starosta upozornil, že je to finančně náročné a velitel městské policie p. Králik upozornil, že kamerový systém stejně neodsleduje veškeré dění ve městě. Pan starosta je připraven na toto téma vést diskuzi a při kladném ohlasu zařadit kamerový systém do součinnostního programu prevence kriminality v příštím období.

Ing. Bechyně potvrdil nevhodné chování taxikářů v Litoměřicích.

Pan Semerád konstatoval, že v ul. Dukelská troubí auta v časných ranních hodinách

12) Závěr

Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání v 18,35 hodin. Příští zasedání se bude konat

dne 25. února 1999

v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích od 16,00 hodin. 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu