Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.1.2022

Z Á P I S
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27. 1. 2022 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centrum v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

 

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 23 (při úvodní prezenci 22)

 

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Jan Fišera Ing., Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, Lukas Wünsch

Omluveni: Roman Kozák, Mgr. Petr Panaš, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, PhDr. Simerská

Pozdější příchod: Jaroslav Růžička

Dřívější odchod: Mgr. Karel Krejza

Hosté: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. - 1. Geotermální Litoměřice, a.s.
            Bc. Libor Hrnčiřík – ENERGIE Holding a.s.

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

Po zahájení pan starosta představil přítomným nového tajemníka úřadu Ing. Pavla Richtera.

 

Mgr. Krejza (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

V úvodu jednání proběhla prezentace k bodu 6.
Transformace městské akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
(prezentovali: Mgr. Antonín Tym, Ph.D., Tomáš Sarnovsky a Bc. Libor Hrnčiřík)

V 16.20h přišel J.Růžička – 23 členů ZM

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
Ing. Fišera, T.Sarnovsky, A.Stibal

 

usnesení č. 1/1/2022
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Löwy, Mgr. Hermann

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 2/1/2022
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Matys, Mgr. Červín

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín
REPORT je přílohou orig. zápisu.

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Karel Krejza
usnesení č. 3/1/2022
ZM schvaluje úpravu původního bodu 9. Prodej 40 % podílu města ve společnosti 1. GTE na 6. Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
usnesení č. 4/1/2022
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) SMART CITY Litoměřice
6 - Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací

C) Odbor ekonomický
7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022
E) Tajemník
10 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2021
F) Různé
11 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022
G) Odbor správy nemovitého majetku města
12 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
13 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
14 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice
15 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
16 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
17 - Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky
H) Procesní body 2
18 - Informace
19 - Interpelace
20 - Diskuze
21 - Závěr

 

B) SMART CITY Litoměřice
6 - Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací - předkládá: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 5/1/2022

ZM schvaluje
a) uzavření Smlouvy o postoupení práv k projektu na odkup části majetku (studie a podklady související se získáním vrtné licence pro město Litoměřice) společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, městem Litoměřice za cenu 790.000,00 Kč bez DPH + DPH v příslušné výši (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu),

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor ekonomický
7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

Diskuze: Ing. Lončák, MBA, Ing. Kocánek (protinávrh na rozdělené hlasování),
Ing. Brunclíková, MBA, PhDr. Hrbek

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 6/1/2022

ZM schvaluje rozdělené hlasování o předložených rozpočtových opatřeních a to tak, že samostatně bude hlasováno o položce Akce Pivovar Litoměřice- regenerace budovy B (rozpočtová alokace 27 mil. Kč pro rok 2022), ostatní navržená rozpočtová opatření budou hlasována en bloc.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 7/1/2022

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 18.1. 2022 (viz příloha orig. zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření: výdaj odboru územního rozvoje – akce Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B – výdaj ve výši 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč podíl města, 14,5 mil. Kč předfinancování dotace ze zdrojů města) – ÚZ/ORG 8226/8210.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 8/1/2022

ZM schvaluje rozpočtové opatření: výdaj odboru územního rozvoje– akce Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B – výdaj ve výši 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč podíl města, 14,5 mil. Kč předfinancování dotace ze zdrojů města) – ÚZ/ORG 8226/8210.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 9, Nehlasovalo: 0

 

8 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. - předkládá: Lukas Wünsch

Diskuze: L.Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 9/1/2022
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 650.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2022.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Diskuze: Mgr. Červín – nahlásil vztah k projednávanému bodu
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 10/1/2022

ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

V 17.06h - vzhledem k odjezdu na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odešel Mgr. Krejza – 22 členů ZM

 

E) Tajemník

10 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2021 - předkládá: Ing. Pavel Richter

usnesení č. 11/1/2022

ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

F) Různé
11 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022 - předkládá: Mgr. Jiří Adámek

Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 12/1/2022

ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2022.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

V 17.08h odešel J.Růžička – 21 členů ZM

 

G) Odbor správy nemovitého majetku města

12 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

Diskuze: MUDr. Štěrba
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 13/1/2022

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (Mgr. Krejza, J. Růžička)

 

13 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 14/1/2022

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 o výměře 196 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (Mgr. Krejza, J. Růžička)

 

V 17.11h se vrátil J.Růžička – 22 členů ZM

 

14 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 15/1/2022

ZM schvaluje upřesnění předchozích podaných žádostí o převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice s ohledem na jeho rozdělení dle GP č. 4898-150/2020 ze dne 21.1.2021 na ČR - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, pozemek je potřebný pro stavbu veřejně prospěšné stavby komunikace (D4).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

15 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 16/1/2022

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 o výměře 88 m2 (ostatní plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

16 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
usnesení č. 17/1/2022

ZM schvaluje prodej hřbitovní stavby – hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na Městském hřbitově v Litoměřicích panu Lxxxxxxxx Sxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 17.670 Kč + 21 % DPH a uhrazení nákladů spojených s vyklizením hrobky (otevření hrobky, exhumace ostatků, rakev, uložení ostatků).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

17 - Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesení č. 18/1/2022

ZM schvaluje přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky, nacházející se na Městském hřbitově v Litoměřicích, evidované pod číslem III. D-11 od pana Jxxxxxx Wxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, D-Heidelberg a zavazuje se na vlastní náklady uložit ostatky, které se nacházejí v hrobce do rakví a umístit je do osária (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Krejza)

 

H) Procesní body 2
18 - Informace

Mgr. Hermann
- Zdravé město opět připravilo 6 setkání s občany v dubnu a květnu, včas zašleme program

Starosta
- poděkoval za respektování proticovidových opatření
- poděkoval ředitelům škol, učitelům i zaměstnancům škol za zvládání výuky v době epidemie
- město se snaží pokračovat v realizaci naplánovaných investičních akcí

 

19 - Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

 

20 - Diskuze
Žádný příspěvek.

 

21 - Závěr


Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:20 hod.
Příští zasedání se koná dne 21. dubna 2022 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

 

…………………………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

…………………………………………………………………………………
Ing. Vladimír Matys                             Mgr. Václav Červín
ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 28. ledna 2022

 

Přílohy:

 Podklady ZM (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu