Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

09. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 3.11.2011

U S N E S E N Í

výpis

9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 3. 11. 2011 od 16:00 hod.

v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   9.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

244/9/2011

Stanovisko k navážení a spalování ostravských kalů v cementárně LAFARGE v Čížkovicích

ZM nesouhlasí s navážením a spalováním ostravských kalů v cementárně LAFARGE v Čížkovicích. Tato záležitost nebyla konzultována s Odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice ani nebyla projednána s představiteli města Litoměřice. Stejně tak nebyly projednány kompenzace využitelné pro eliminaci možných dopadů na životní prostředí. V současné době sice nelze říci do jaké míry ovlivní spalování těchto kalů  životní prostředí  a zvláště ovzduší v našem regionu. Rozhodně však  lze říci, že spalováním  kalů nedojde  ke zlepšení  stavu ovzduší  v Litoměřicích a okolí  a  spíše se  dá očekávat  jeho zhoršení a negativní ovlivnění hodnoty majetku a cestovního ruchu v regionu.

ZM ukládá Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice, aby ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Lovosice a  ČIŽP situaci  trvale sledoval a aby využil veškeré zákonné možnosti k zastavení spalování výše uvedených kalů.

ZM vyzývá Krajský úřad Ústeckého kraje, aby podnikl veškeré kroky k zastavení navážení a spalování výše uvedených kalů.

245/9/2011

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne  26.10.2011

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26. 10. 2011 (viz příloha orig. zápisu)

246/9/2011

Odpis nedobytných pohledávek PO Městská  kulturní zařízení

ZM schvalujePO Městská kulturní zařízení Litoměřice, Na Valech 2028 odpis nedobytných pohledávek ve výši 949.576,06 Kč a zároveň nabídne pohledávku k úplatnému postoupení.

247/9/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

248/9/2011

Plnění rozpočtu za 1-9/2011

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu za 1-9/2011 (viz příloha orig. zápisu).

249/9/2011

Dodatek č.1 ke směnné smlouvě s TJ Slavoj

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke směnné smlouvěze dne 22.11.2010 uzavřené mezi Městem Litoměřice  a Tělovýchovnou jednotou SLAVOJ Litoměřice  (viz příloha orig. zápisu).

250/9/2011

Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích

ZM schvaluje dle § 23, odst. 1, písm. c) zákona č. 139/2006 Sb. Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice (viz příloha orig.zápisu). ZM pověřuje místostarostu Jana Szántó k uzavření tohoto Dodatku č. 2 s Farní charitou Litoměřice.

251/9/2011

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2012 včetně schválení spoluúčasti města

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora terénní práce pro rok 2012“ a  spoluúčast města na této dotaci ve výši 109.000,-Kč.

252/9/2011

Vzdání se předkupního práva na p.p.č. 4004/23 a 4004/24 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva na p.p.č. 4004/23 a 4004/24 v k.ú. Litoměřice.

253/9/2011

„Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“

ZM bere na vědomí problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou (Důvodová zpráva je přílohou orig. zápisu).

254/9/2011

Schválení dohody o splátkách – paní A.T.

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro paní A.T., ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 32.157,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

255/9/2011

Schválení dohody o splátkách – paní E.K.

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro paní E.K., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, na částku 22.043,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

256/9/2011

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o splátkách – paní R.G.

ZM schvaluje  uzavření Dodatku č.2  k Dohodě o splátkách dluhu s paní R.G., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, navýšení dluhu o částku 9.513,-Kč s příslušenstvím.

257/9/2011

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o splátkách – pan E.K.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o splátkách dluhu s panem E.K., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 25.740,-Kč s příslušenstvím.

258/9/2011

Zápis škodní a likvidační komise

ZM schvaluje  na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne  12. října 2011 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

259/9/2011

Prodej pozemku p.č. 4556 o výměře 14 m2, p.č.4557 o výměře 1623 m2 a p.č. 4559 o výměře 56 m2

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4556 o výměře 14 m(zast.plocha), p.č. 4557 o výměře 1623 m2 (zahrada) a p.č. 4559 o výměře 56 m2 (travní porost).

260/9/2011

Prodej části pozemku p.č. 55/11 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 55/11 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice(nutný odděl.geomet.plán).

261/9/2011

Prodej části pozemku p.č. 4182 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4182 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

262/9/2011

Prodej části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 mv k.ú. Litoměřice „Komerční a bytové centrum Lineta“

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) s podmínkou dostavby chodníku  na části pozemku 2191/1 v k.ú. Litoměřice (dle situace) a jeho bezúplatné předání na Město Litoměřice.

263/9/2011

Nákup pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

264/9/2011

Nákup stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice (stavby v majetku obce)

ZM schvaluje záměr nákupu stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice.

265/9/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4961 o výměře 247 m2p.č. 2635 o výměře 489 m2v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2635 a 4961  v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

266/9/2011

Doplnění usnesení ZM č. 173/6/2011 ze dne 23.6.2011– nabídka prodeje pohledávky

ZM doplňuje své usnesení č. 173/6/2011 ze dne 23.6.2011:

ZM schvaluje záměr prodeje pohledávky ve výši 226.757,- Kč vč. příslušenství, vzniklé neuhrazením nájmu a služeb za užívání NP čp. 292 (na parc.č. 56/2) v ul. Krajská v Litoměřicích  panem Martinem Honzou (IČ: 73837521) a to veřejnou nabídkou za cenu minimální nabídky  ve výši 50.000,- Kč.

267/9/2011

Prodej pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice manželům Milanovi a Lence Šerksovým, bytem Litoměřice za cenu ve výši 248.310,- Kč a náklady za vypracování znal. posudku ve výši 2.000,- Kč .

268/9/2011

Směna pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním

ZM schvaluje  směnu pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7     o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s tím, že Vladimír Vrabec, bytem Litoměřice doplatí částku 23.939,- Kč a náklady za vypracování znal. posudku ve výši 2.500,- Kč.

269/9/2011

Nabídka na odkoupení pozemků včetně komunikace, chodníků a osvětlení v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje nákup pozemků p.č. 1264, 126/23, 1265/43, 1265/45 a 1265/134 v k.ú. Pokratice včetně staveb za cenu smluvní ve výši 371.800,- Kč od obchodní společnosti  PROBA s.r.o,           IČO : 64050173,  Čelakovského 3, Litoměřice.

270/9/2011

Revokace usnesení ZM č. I/20 ze dne 30.10.2008 (změna smlouvy)

ZM revokuje své usnesení č. I/20 ze dne 30.10.2008: ZM schvaluje prodej  pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 a p.č. 1240/1 o výměře 995 m2 v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě za cenu smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2   D-Real, a.s., Služeb 256, Praha 10- Malešice

a nahrazuje ho zněním:

ZM schvaluje  prodej  pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 (zastavěná plocha) a p.č. 1240/1          o výměře 995 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2 tj. 3.925.000,- Kč, a.s. společnosti D-Real, IČ: 25638041, Služeb 256, Praha 10 - Malešice.

271/9/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 1265/46 o výměře 977 m2 (ul. Votočková), včetně komunikace, chodníků a osvětlení v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje bezplatný převod pozemku p.č. 1265/46 o výměře 977 m2 (ost.plocha-komunikace) včetně stavby od obchodní společnosti  PROBA s.r.o., IČO : 64050173,  Čelakovského 3, Litoměřice.

272/9/2011

Bezúplatný převod pozemku par.č. 4011/2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha komunikace), vl. ČR Úřad pro zastupování státu

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 4011/2 o výměře 1.349 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha komunikace) od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

273/9/2011

Bezúplatný převod pozemků p.č. 4006/94,4006/96,4006/97 (ost.plocha komunikace)   v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4006/94,4006/96,4006/97 (ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice  od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

274/9/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2476/1 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje  zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2476/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3452-815/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 288,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

275/9/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1009/3, 1045, 1158 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje  zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1009/3, 1045, 1158 v k.ú. Litoměřice dle GP 3373-844/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.580,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

276/9/2011

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 3868/2, 4121/1, 4202/30, 4204/1 v k.ú. Litoměřice

ZM  schvaluje  zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 3868/2,4121/1, 4202/30,4204/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3793-22/2011 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.432,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

277/9/2011

Schválení spolufinancování projektu „Geotermální energie Litoměřice“

ZM schvaluje připravenost zajistit spolufinancování projektu "Geotermální energie Litoměřice" v celkové výši 1 915 894 891,- Kč.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová

Zodpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu